ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31040001
เปิดใช้งาน
2
31040002
เปิดใช้งาน
3
31040003
เปิดใช้งาน
4
31040004
เปิดใช้งาน
5
31040005
เปิดใช้งาน
6
31040006
เปิดใช้งาน
7
31040007
เปิดใช้งาน
8
31040008
เปิดใช้งาน
9
31040009
เปิดใช้งาน
10
31040010
เปิดใช้งาน
11
31040011
เปิดใช้งาน
12
31040012
เปิดใช้งาน
13
31040013
เปิดใช้งาน
14
31040014
เปิดใช้งาน
15
31040015
เปิดใช้งาน
16
31040016
เปิดใช้งาน
17
31040017
เปิดใช้งาน
18
31040018
เปิดใช้งาน
19
31040019
เปิดใช้งาน
20
31040020
เปิดใช้งาน
21
31040021
เปิดใช้งาน
22
31040022
เปิดใช้งาน
23
31040023
เปิดใช้งาน
24
31040024
เปิดใช้งาน
25
31040025
เปิดใช้งาน
26
31040026
เปิดใช้งาน
27
31040027
เปิดใช้งาน
28
31040028
เปิดใช้งาน
29
31040029
เปิดใช้งาน
30
31040030
เปิดใช้งาน
31
31040031
เปิดใช้งาน
32
31040032
เปิดใช้งาน
33
31040033
เปิดใช้งาน
34
31040034
เปิดใช้งาน
35
31040035
เปิดใช้งาน
36
31040036
เปิดใช้งาน
37
31040037
เปิดใช้งาน
38
31040038
เปิดใช้งาน
39
31040039
เปิดใช้งาน
40
31040040
เปิดใช้งาน
41
31040041
เปิดใช้งาน
42
31040042
เปิดใช้งาน
43
31040043
เปิดใช้งาน
44
31040044
เปิดใช้งาน
45
31040045
เปิดใช้งาน
46
31040046
เปิดใช้งาน
47
31040047
เปิดใช้งาน
48
31040048
เปิดใช้งาน
49
31040049
เปิดใช้งาน
50
31040050
เปิดใช้งาน
51
31040051
เปิดใช้งาน
52
31040052
เปิดใช้งาน
53
31040053
เปิดใช้งาน
54
31040054
เปิดใช้งาน
55
31040055
เปิดใช้งาน
56
31040056
เปิดใช้งาน
57
31040057
เปิดใช้งาน
58
31040058
เปิดใช้งาน
59
31040059
เปิดใช้งาน
60
31040060
เปิดใช้งาน
61
31040061
เปิดใช้งาน
62
31040062
เปิดใช้งาน
63
31040063
เปิดใช้งาน
64
31040064
เปิดใช้งาน
65
31040065
เปิดใช้งาน
66
31040066
เปิดใช้งาน
67
31040067
เปิดใช้งาน
68
31040068
เปิดใช้งาน
69
31040069
เปิดใช้งาน
70
31040070
เปิดใช้งาน
71
31040071
เปิดใช้งาน
72
31040072
เปิดใช้งาน
73
31040073
เปิดใช้งาน
74
31040074
เปิดใช้งาน
75
31040075
เปิดใช้งาน
76
31040076
เปิดใช้งาน
77
31040077
เปิดใช้งาน
78
31040078
เปิดใช้งาน
79
31040079
เปิดใช้งาน
80
31040080
เปิดใช้งาน
81
31040081
เปิดใช้งาน
82
31040082
เปิดใช้งาน
83
31040083
เปิดใช้งาน
84
31040084
เปิดใช้งาน
85
31040085
เปิดใช้งาน
86
31040086
เปิดใช้งาน
87
31040087
เปิดใช้งาน
88
31040088
เปิดใช้งาน
89
31040089
เปิดใช้งาน
90
31040090
เปิดใช้งาน
91
31040091
เปิดใช้งาน
92
31040092
เปิดใช้งาน
93
31040093
เปิดใช้งาน
94
31040094
เปิดใช้งาน
95
31040095
เปิดใช้งาน
96
31040096
เปิดใช้งาน
97
31040097
เปิดใช้งาน
98
31040098
เปิดใช้งาน
99
31040099
เปิดใช้งาน
100
31040100
เปิดใช้งาน
101
31040101
เปิดใช้งาน
102
31040102
เปิดใช้งาน
103
31040103
เปิดใช้งาน
104
31040104
เปิดใช้งาน
105
31040105
เปิดใช้งาน
106
31040106
เปิดใช้งาน
107
31040107
เปิดใช้งาน
108
31040108
เปิดใช้งาน
109
31040109
เปิดใช้งาน
110
31040110
เปิดใช้งาน
111
31040111
เปิดใช้งาน
112
31040112
เปิดใช้งาน
113
31040113
เปิดใช้งาน
114
31040114
เปิดใช้งาน
115
31040115
เปิดใช้งาน
116
31040116
เปิดใช้งาน
117
31040117
เปิดใช้งาน
118
31040118
เปิดใช้งาน
119
31040119
เปิดใช้งาน
120
31040120
เปิดใช้งาน
121
31040121
เปิดใช้งาน
122
31040122
เปิดใช้งาน
123
31040123
เปิดใช้งาน
124
31040124
เปิดใช้งาน
125
31040125
เปิดใช้งาน
126
31040126
เปิดใช้งาน
127
31040127
เปิดใช้งาน
128
31040128
เปิดใช้งาน
129
31040129
เปิดใช้งาน
130
31040130
เปิดใช้งาน
131
31040131
เปิดใช้งาน
132
31040132
เปิดใช้งาน
133
31040133
เปิดใช้งาน
134
31040134
เปิดใช้งาน
135
31040135
เปิดใช้งาน
136
31040136
เปิดใช้งาน
137
31040137
เปิดใช้งาน
138
31040138
เปิดใช้งาน
139
31040139
เปิดใช้งาน
140
31040140
เปิดใช้งาน
141
31040141
เปิดใช้งาน
142
31040142
เปิดใช้งาน
143
31040143
เปิดใช้งาน
144
31040144
เปิดใช้งาน
145
31040145
เปิดใช้งาน
146
31040146
เปิดใช้งาน
147
31040147
เปิดใช้งาน
148
31040148
เปิดใช้งาน
149
31040149
เปิดใช้งาน
150
31040150
เปิดใช้งาน
151
31040151
เปิดใช้งาน
152
31040152
เปิดใช้งาน
153
31040153
เปิดใช้งาน
154
31040154
เปิดใช้งาน
155
31040155
เปิดใช้งาน
156
31040156
เปิดใช้งาน
157
31040157
เปิดใช้งาน
158
31040158
เปิดใช้งาน
159
31040159
เปิดใช้งาน
160
31040160
เปิดใช้งาน
161
31040161
เปิดใช้งาน
162
31040162
เปิดใช้งาน
163
31040163
เปิดใช้งาน
164
31040164
เปิดใช้งาน
165
31040165
เปิดใช้งาน
166
31040166
เปิดใช้งาน
167
31040167
เปิดใช้งาน
168
31040168
เปิดใช้งาน
169
31040169
เปิดใช้งาน
170
31040170
เปิดใช้งาน
171
31040171
เปิดใช้งาน
172
31040172
เปิดใช้งาน
173
31040173
เปิดใช้งาน
174
31040174
เปิดใช้งาน
175
31040175
เปิดใช้งาน
176
31040176
เปิดใช้งาน
177
31040177
เปิดใช้งาน
178
31040178
เปิดใช้งาน
179
31040179
เปิดใช้งาน
180
31040180
เปิดใช้งาน
181
31040181
เปิดใช้งาน
182
31040182
เปิดใช้งาน
183
31040183
เปิดใช้งาน
184
31040184
เปิดใช้งาน
185
31040185
เปิดใช้งาน
186
31040186
เปิดใช้งาน
187
31040187
เปิดใช้งาน
188
31040188
เปิดใช้งาน
189
31040189
เปิดใช้งาน
190
31040190
เปิดใช้งาน
191
31040191
เปิดใช้งาน
192
31040192
เปิดใช้งาน
193
31040193
เปิดใช้งาน
194
31040194
เปิดใช้งาน