หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
32020001
บ้านกระเบื้องใหญ่
เปิดใช้งาน
2
32020002
บ้านหนองพิมาน
เปิดใช้งาน
3
32020003
บ้านหัวนาคำ
เปิดใช้งาน
4
32020004
บ้านทิพย์เนตร
เปิดใช้งาน
5
32020005
บ้านขุนหาญ
เปิดใช้งาน
6
32020006
อนุบาลชุมพลบุรี
เปิดใช้งาน
7
32020007
บ้านชุมพลบุรี
เปิดใช้งาน
8
32020008
บ้านตึกชุม
เปิดใช้งาน
9
32020009
บ้านโคกสูง
เปิดใช้งาน
10
32020010
บ้านระหาร
เปิดใช้งาน
11
32020011
บ้านแคนดำ
เปิดใช้งาน
12
32020012
บ้านสวนหม่อน
เปิดใช้งาน
13
32020013
โพนทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
14
32020014
บ้านดู่นาหนองไผ่
เปิดใช้งาน
15
32020015
บ้านกระเบื้อง
เปิดใช้งาน
16
32020016
บ้านขวาวโค้ง
เปิดใช้งาน
17
32020017
บ้านกระสัง
เปิดใช้งาน
18
32020018
บ้านยางบ่อภิรมย์
เปิดใช้งาน
19
32020019
บ้านทิพย์นวด
เปิดใช้งาน
20
32020020
โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
เปิดใช้งาน
21
32020021
บ้านโพนม่วง
เปิดใช้งาน
22
32020022
บ้านขามโพนทัน
เปิดใช้งาน
23
32020025
ชุมชนบ้านซาด
เปิดใช้งาน
24
32020026
บ้านโนนสัง
เปิดใช้งาน
25
32020027
บ้านกะทะ
เปิดใช้งาน
26
32020028
บ้านยางบ่ออี
เปิดใช้งาน
27
32020029
บ้านบุตาโสม
เปิดใช้งาน
28
32020030
บ้านเมืองไผ่กระท่ม
เปิดใช้งาน
29
32020031
บ้านโพธิ์ห้วย
เปิดใช้งาน
30
32020032
บ้านขี้เหล็กโนนจาน
เปิดใช้งาน
31
32020033
บ้านงิ้ว
เปิดใช้งาน
32
32020034
บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
33
32020035
สามัคคีศึกษา
เปิดใช้งาน
34
32020036
บ้านแสนสุข
เปิดใช้งาน
35
32020037
บ้านยางชุม
เปิดใช้งาน
36
32020038
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
37
32020039
สนวนโคกเม็ก
เปิดใช้งาน
38
32020040
บ้านเบงท่าลาด
เปิดใช้งาน
39
32020041
บ้านศรีณรงค์
เปิดใช้งาน
40
32020042
บ้านสายสนอง
เปิดใช้งาน
41
32020043
บ้านม่วงน้อย
เปิดใช้งาน
42
32020044
สระขุดดงสำราญวิทยา
เปิดใช้งาน
43
32020045
บ้านตั้งใจ
เปิดใช้งาน
44
32020046
บ้านอ้อตลิ่งชัน
เปิดใช้งาน
45
32020047
บ้านตลุงโนนกอก
เปิดใช้งาน
46
32020048
บ้านหนองเรือ
เปิดใช้งาน
47
32020049
บ้านขุนไชยทอง
เปิดใช้งาน
48
32020050
บ้านยางขามเฒ่า
เปิดใช้งาน
49
32020051
บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
50
32020052
บ้านตระมูง
เปิดใช้งาน
51
32020053
บ้านบอน
เปิดใช้งาน
52
32020054
บ้านอาคุณ
เปิดใช้งาน
53
32020055
บ้านโคกกุง
เปิดใช้งาน
54
32020056
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
55
32020057
บ้านหนองอีดำ
เปิดใช้งาน
56
32020058
บ้านภูดิน
เปิดใช้งาน
57
32020059
บ้านหนองบึง
เปิดใช้งาน
58
32020060
บ้านโนนโพ
เปิดใช้งาน
59
32020061
บ้านตาทิตย์
เปิดใช้งาน
60
32020062
บ้านบัว
เปิดใช้งาน
61
32020063
บ้านตากลาง
เปิดใช้งาน
62
32020064
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
เปิดใช้งาน
63
32020065
บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
64
32020066
บ้านปราสาท
เปิดใช้งาน
65
32020067
บ้านลุงปุง
เปิดใช้งาน
66
32020068
บ้านโพนทา
เปิดใช้งาน
67
32020069
บ้านบัลลังก์พงสวาย
เปิดใช้งาน
68
32020070
วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
เปิดใช้งาน
69
32020071
บ้านหมากมี่
เปิดใช้งาน
70
32020073
บ้านตาฮะ
เปิดใช้งาน
71
32020074
บ้านปอหมัน
เปิดใช้งาน
72
32020075
บ้านตานบ
เปิดใช้งาน
73
32020076
บ้านโนนระเวียง
เปิดใช้งาน
74
32020077
บ้านน้ำอ้อม
เปิดใช้งาน
75
32020078
บ้านเฉนียง
เปิดใช้งาน
76
32020079
บ้านปรีง
เปิดใช้งาน
77
32020080
บ้านบะ
เปิดใช้งาน
78
32020081
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
79
32020082
บ้านบัวโคก
เปิดใช้งาน
80
32020083
บ้านธรรมษา
เปิดใช้งาน
81
32020084
บ้านจันทร์งาม
เปิดใช้งาน
82
32020085
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
83
32020086
บ้านพิงพวย
เปิดใช้งาน
84
32020087
บ้านโสมน
เปิดใช้งาน
85
32020088
ไตรคามสามัคคี
เปิดใช้งาน
86
32020089
บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
87
32020090
บ้านยางกระจับ
เปิดใช้งาน
88
32020091
บ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
89
32020092
บ้านชายทุ่ง
เปิดใช้งาน
90
32020093
บ้านหัวพี
เปิดใช้งาน
91
32020094
บ้านสาโรช
เปิดใช้งาน
92
32020095
บ้านโพนครก
เปิดใช้งาน
93
32020096
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
94
32020097
บ้านโพนขวาว
เปิดใช้งาน
95
32020098
บ้านสะเอิง
เปิดใช้งาน
96
32020099
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
97
32020100
บ้านกุดมะโน
เปิดใช้งาน
98
32020101
บ้านท่าศิลา
เปิดใช้งาน
99
32020102
บ้านหนองตาด
เปิดใช้งาน
100
32020103
บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
เปิดใช้งาน
101
32020104
บ้านเมืองแก
เปิดใช้งาน
102
32020105
บ้านหนองคูน้อย
เปิดใช้งาน
103
32020106
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
104
32020107
บ้านโพนงอย
เปิดใช้งาน
105
32020108
บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
เปิดใช้งาน
106
32020109
บ้านม่วงมูล
เปิดใช้งาน
107
32020110
บ้านไกลเสนียด
เปิดใช้งาน
108
32020111
บ้านหนองไม้ถี่
เปิดใช้งาน
109
32020112
บ้านทุ่งโก
เปิดใช้งาน
110
32020113
บ้านบุผาง
เปิดใช้งาน
111
32020114
บ้านหนองคูใหญ่
เปิดใช้งาน
112
32020115
บ้านนานวล
เปิดใช้งาน
113
32020116
บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
เปิดใช้งาน
114
32020117
บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
115
32020118
บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
เปิดใช้งาน
116
32020119
บ้านดงเค็ง
เปิดใช้งาน
117
32020120
บ้านแก
เปิดใช้งาน
118
32020121
บ้านหนองบัวน้อย
เปิดใช้งาน
119
32020123
บ้านหาญฮี
เปิดใช้งาน
120
32020124
บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
121
32020125
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
122
32020126
บ้านหนองตอ-บัวเสียว
เปิดใช้งาน
123
32020127
บ้านโนนทราย
เปิดใช้งาน
124
32020128
บ้านดอนแรด
เปิดใช้งาน
125
32020129
บ้านจาน
เปิดใช้งาน
126
32020130
บ้านทับน้อย
เปิดใช้งาน
127
32020131
บ้านทับโพธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
128
32020132
บ้านแต้-หนองบก
เปิดใช้งาน
129
32020133
บ้านม่วงหมาก
เปิดใช้งาน
130
32020134
บ้านน้ำคำ
เปิดใช้งาน
131
32020135
บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
เปิดใช้งาน
132
32020136
บ้านโนนจำปา
เปิดใช้งาน
133
32020137
บ้านธาตุ
เปิดใช้งาน
134
32020138
บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
เปิดใช้งาน
135
32020139
บ้านอาจญา
เปิดใช้งาน
136
32020140
บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
เปิดใช้งาน
137
32020141
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
138
32020142
ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
เปิดใช้งาน
139
32020143
บ้านเบิด
เปิดใช้งาน
140
32020144
ไตรคามวิทยา
เปิดใช้งาน
141
32020145
บ้านหนองกระทุงตากแดด
เปิดใช้งาน
142
32020146
บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
เปิดใช้งาน
143
32020147
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
144
32020148
บ้านนาวอง
เปิดใช้งาน
145
32020149
บ้านช่องยางชุม
เปิดใช้งาน
146
32020150
บ้านคอนสวรรค์
เปิดใช้งาน
147
32020151
บ้านสี่เหลี่ยม
เปิดใช้งาน
148
32020152
บ้านนาอุดม
เปิดใช้งาน
149
32020153
บ้านไผ่ (วันครู 2503)
เปิดใช้งาน
150
32020154
บ้านยาง
เปิดใช้งาน
151
32020155
บ้านนางเข็ม
เปิดใช้งาน
152
32020156
บ้านขะยูง
เปิดใช้งาน
153
32020157
บ้านผือน้อย
เปิดใช้งาน
154
32020158
รัตนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
155
32020159
อนุบาลรัตนบุรี
เปิดใช้งาน
156
32020160
บ้านผือ(ประชาพัฒนา)
เปิดใช้งาน
157
32020161
บ้านหนองกา
เปิดใช้งาน
158
32020163
บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
159
32020164
บ้านหนองบัวทอง
เปิดใช้งาน
160
32020165
ปทุมมาศวิทยา
เปิดใช้งาน
161
32020166
บ้านหนองบัวบาน
เปิดใช้งาน
162
32020167
บ้านขาม
เปิดใช้งาน
163
32020168
บ้านสร้างบก
เปิดใช้งาน
164
32020169
บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
เปิดใช้งาน
165
32020170
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
166
32020171
บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)
เปิดใช้งาน
167
32020172
บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
เปิดใช้งาน
168
32020173
บ้านแคนน้อย
เปิดใช้งาน
169
32020174
บ้านโนนจาน
เปิดใช้งาน
170
32020175
บ้านหนองขุนศรี
เปิดใช้งาน
171
32020176
บ้านสร้างแก้ว
เปิดใช้งาน
172
32020177
บ้านนานวน
เปิดใช้งาน
173
32020178
บ้านหัวนา
เปิดใช้งาน
174
32020179
บ้านตาเพชร
เปิดใช้งาน
175
32020180
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
176
32020181
บ้านโนนเปือย
เปิดใช้งาน
177
32020182
บ้านโพนโก
เปิดใช้งาน
178
32020183
บ้านเป้า
เปิดใช้งาน
179
32020184
บ้านโพนดวน
เปิดใช้งาน
180
32020185
บ้านทัพไทย
เปิดใช้งาน
181
32020186
สนมศึกษาคาร
เปิดใช้งาน
182
32020187
บ้านนาศรีสุข
เปิดใช้งาน
183
32020188
วัดบึงบ้านสนม
เปิดใช้งาน
184
32020189
บ้านโสกแดง
เปิดใช้งาน
185
32020190
บ้านสำโรงประชารัฐ
เปิดใช้งาน
186
32020191
บ้านหนองระฆัง
เปิดใช้งาน
187
32020192
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
188
32020193
บ้านสะทืด
เปิดใช้งาน
189
32020194
บ้านหนองอียอ
เปิดใช้งาน
190
32020195
บ้านอาเลา
เปิดใช้งาน
191
32020196
บ้านโนนเซียง
เปิดใช้งาน
192
32020197
ผาแดงวิทยา
เปิดใช้งาน
193
32020198
บ้านกาพระ
เปิดใช้งาน
194
32020199
บ้านหนองครก
เปิดใช้งาน
195
32020200
บ้านหัวงัว
เปิดใช้งาน
196
32020201
บ้านคำผง
เปิดใช้งาน
197
32020202
บ้านเซียงซิน - โนนดู่
เปิดใช้งาน
198
32020203
บ้านม่วงหนองตาด
เปิดใช้งาน
199
32020204
บ้านอาพืด
เปิดใช้งาน
200
32020205
บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
เปิดใช้งาน
201
32020206
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
202
32020207
บ้านหนองบัวงาม
เปิดใช้งาน
203
32020208
บ้านผักไหม
เปิดใช้งาน
204
32020209
บ้านหนองไม้งาม
เปิดใช้งาน
205
32020210
บ้านม่วงหวาน
เปิดใช้งาน
206
32020211
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
207
32020212
บ้านก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
208
32020213
บ้านระเวียง
เปิดใช้งาน
209
32020214
บ้านซาต(มงคลวิทยา)
เปิดใช้งาน
210
32020215
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
211
32020216
บ้านหนองเทพ
เปิดใช้งาน
212
32020217
บ้านอีโสดหนองผาง
เปิดใช้งาน
213
32020218
บ้านผำ
เปิดใช้งาน
214
32020219
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
215
32020220
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
216
32020221
บ้านขุมดิน
เปิดใช้งาน
217
32020222
บ้านหนองหลวง
เปิดใช้งาน
218
32020223
โนนนารายณ์วิทยา
เปิดใช้งาน