หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
33020001
บ้านเชือก
เปิดใช้งาน
2
33020002
บ้านจิก
เปิดใช้งาน
3
33020003
บ้านมะฟัก
เปิดใช้งาน
4
33020004
บ้านหนองบ่อ
เปิดใช้งาน
5
33020005
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
6
33020006
บ้านดงแดง
เปิดใช้งาน
7
33020007
บ้านดู่ค้อ
เปิดใช้งาน
8
33020008
บ้านกระเดาอุ่มแสง
เปิดใช้งาน
9
33020009
บ้านครั่ง
เปิดใช้งาน
10
33020010
บ้านกอย
เปิดใช้งาน
11
33020011
บ้านท่าบ่อ
เปิดใช้งาน
12
33020012
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
เปิดใช้งาน
13
33020013
บ้านดอนไม้งาม
เปิดใช้งาน
14
33020014
บ้านโก
เปิดใช้งาน
15
33020015
บ้านบึงหมอก
เปิดใช้งาน
16
33020016
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
17
33020017
บ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
18
33020018
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
19
33020019
บ้านห้วย
เปิดใช้งาน
20
33020020
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
เปิดใช้งาน
21
33020021
บ้านโนนตุ่น
เปิดใช้งาน
22
33020022
บ้านไผ่
เปิดใช้งาน
23
33020023
บ้านเมี่ยงแคนดวน
เปิดใช้งาน
24
33020024
บ้านคูสระ
เปิดใช้งาน
25
33020025
เมืองคง(คงคาวิทยา)
เปิดใช้งาน
26
33020026
อนุบาลราษีไศล
เปิดใช้งาน
27
33020029
บ้านแสงเมืองแคน
เปิดใช้งาน
28
33020030
บ้านยาง
เปิดใช้งาน
29
33020031
บ้านท่า
ไม่เปิดใช้งาน
30
33020033
บ้านสร้างปี่
เปิดใช้งาน
31
33020034
บ้านด่านนอกดง
เปิดใช้งาน
32
33020035
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
เปิดใช้งาน
33
33020036
บ้านหนองสวง(อสพป.2)
เปิดใช้งาน
34
33020037
บ้านดอนงูเหลือม
เปิดใช้งาน
35
33020038
บ้านปลาขาว
เปิดใช้งาน
36
33020039
บ้านมะยาง
เปิดใช้งาน
37
33020040
บ้านหนองแคสวนสวรรค์
เปิดใช้งาน
38
33020041
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
39
33020042
บ้านตัง
เปิดใช้งาน
40
33020043
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
เปิดใช้งาน
41
33020044
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
เปิดใช้งาน
42
33020045
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
43
33020046
บ้านโต่งโต้น
เปิดใช้งาน
44
33020047
บ้านฮ่องข่า
เปิดใช้งาน
45
33020048
บ้านโกทา
เปิดใช้งาน
46
33020049
บ้านเปือยขาม
เปิดใช้งาน
47
33020050
บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
เปิดใช้งาน
48
33020051
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
49
33020052
บ้านน้ำอ้อมน้อย
เปิดใช้งาน
50
33020053
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
เปิดใช้งาน
51
33020054
บ้านขนวนสีแก้ว
เปิดใช้งาน
52
33020055
บ้านอ้อมแก้ว
เปิดใช้งาน
53
33020056
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
เปิดใช้งาน
54
33020057
บ้านกงพาน
เปิดใช้งาน
55
33020058
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
เปิดใช้งาน
56
33020059
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
เปิดใช้งาน
57
33020060
สระกำแพงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
58
33020061
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
59
33020063
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
60
33020064
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
เปิดใช้งาน
61
33020065
บ้านแข้
เปิดใช้งาน
62
33020066
บ้านโนนกลาง
เปิดใช้งาน
63
33020067
บ้านอะลาง
เปิดใช้งาน
64
33020068
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
65
33020069
บ้านแขมโพนทอง
เปิดใช้งาน
66
33020070
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
เปิดใช้งาน
67
33020071
บ้านโคก
เปิดใช้งาน
68
33020072
บ้านโปร่งสามัคคี
เปิดใช้งาน
69
33020073
บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
เปิดใช้งาน
70
33020074
บ้านโนนน้อย
เปิดใช้งาน
71
33020075
บ้านโคกหล่าม
เปิดใช้งาน
72
33020076
บ้านหนองลุงตาเกษ
เปิดใช้งาน
73
33020077
บ้านหนองเหล็ก
เปิดใช้งาน
74
33020078
บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
75
33020079
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
76
33020080
บ้านแต้(ประชาบำรุง)
เปิดใช้งาน
77
33020081
บ้านกุง
เปิดใช้งาน
78
33020082
บ้านโนนแดงโนนม่วง
เปิดใช้งาน
79
33020083
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
80
33020084
บ้านขวาว
เปิดใช้งาน
81
33020085
บ้านปะหละ
เปิดใช้งาน
82
33020086
บ้านปะอาว
เปิดใช้งาน
83
33020087
บ้านพลับฝางผักหม
เปิดใช้งาน
84
33020088
บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
85
33020089
บ้านบอนใหญ่
เปิดใช้งาน
86
33020090
บ้านสะเดา
เปิดใช้งาน
87
33020091
บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
88
33020092
บ้านค้อโนนเพ็ก
เปิดใช้งาน
89
33020093
บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
เปิดใช้งาน
90
33020094
บ้านสระภู
เปิดใช้งาน
91
33020095
บ้านค้อกำแพง
เปิดใช้งาน
92
33020096
บ้านหนองหัวหมู
เปิดใช้งาน
93
33020097
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
เปิดใช้งาน
94
33020098
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
เปิดใช้งาน
95
33020099
บ้านยางเอือด
เปิดใช้งาน
96
33020101
บ้านหนองห้าง
เปิดใช้งาน
97
33020102
บ้านพงพรต
เปิดใช้งาน
98
33020103
บ้านฟ้าผ่า
เปิดใช้งาน
99
33020104
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
เปิดใช้งาน
100
33020105
บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
101
33020106
บ้านนาโนน
เปิดใช้งาน
102
33020107
บ้านโนนเค็ง
เปิดใช้งาน
103
33020108
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
104
33020109
บ้านหนองสำโรงน้อย
เปิดใช้งาน
105
33020110
บ้านหอย
เปิดใช้งาน
106
33020112
บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
107
33020113
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
เปิดใช้งาน
108
33020116
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
109
33020118
ชุมชนบ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
110
33020119
บ้านหาด(อสพป.13)
เปิดใช้งาน
111
33020120
บ้านโนนลาน
เปิดใช้งาน
112
33020121
อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
เปิดใช้งาน
113
33020122
บ้านกล้วยกว้าง
เปิดใช้งาน
114
33020123
บ้านบุยาว
เปิดใช้งาน
115
33020124
บ้านไพรพะยอม
เปิดใช้งาน
116
33020125
บ้านพอกหนองแข้
เปิดใช้งาน
117
33020126
บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
เปิดใช้งาน
118
33020127
บ้านพะวร
เปิดใช้งาน
119
33020128
บ้านนานวนหนองแคน
เปิดใช้งาน
120
33020129
บ้านพงสิม
เปิดใช้งาน
121
33020130
บ้านจานแสนไชย
เปิดใช้งาน
122
33020131
บ้านหนองอาคูณ
เปิดใช้งาน
123
33020133
บ้านขะยุง
เปิดใช้งาน
124
33020134
บ้านหว้า
เปิดใช้งาน
125
33020135
บ้านปะโด๊ะ
เปิดใช้งาน
126
33020136
บ้านอีสร้อย
เปิดใช้งาน
127
33020137
บ้านนาทุ่ง
เปิดใช้งาน
128
33020138
บ้านตาทอง
เปิดใช้งาน
129
33020139
บ้านกระสังข์
เปิดใช้งาน
130
33020140
บ้านกระเต็ล
เปิดใช้งาน
131
33020141
บ้านเมืองหลวง
เปิดใช้งาน
132
33020142
บ้านจังเอิน
เปิดใช้งาน
133
33020143
บ้านหนองน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
134
33020144
บ้านโทะ
เปิดใช้งาน
135
33020145
บ้านหนองสะมอน
เปิดใช้งาน
136
33020146
บ้านเมืองน้อย
เปิดใช้งาน
137
33020148
บ้านสร้างเรือ
เปิดใช้งาน
138
33020149
อนุบาลห้วยทับทัน
เปิดใช้งาน
139
33020150
บ้านตาโกน
เปิดใช้งาน
140
33020151
บ้านหนองปลาคูณ
เปิดใช้งาน
141
33020152
บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
142
33020153
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
เปิดใช้งาน
143
33020154
บ้านเมืองจันทร์
เปิดใช้งาน
144
33020155
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
เปิดใช้งาน
145
33020156
บ้านหนองแคน
เปิดใช้งาน
146
33020157
บ้านโคก
เปิดใช้งาน
147
33020158
บ้านทุ่ม
เปิดใช้งาน
148
33020159
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
เปิดใช้งาน
149
33020160
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
เปิดใช้งาน
150
33020161
บ้านเขวา
เปิดใช้งาน
151
33020162
บ้านโดด
เปิดใช้งาน
152
33020163
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
เปิดใช้งาน
153
33020164
บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
เปิดใช้งาน
154
33020165
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
155
33020166
บ้านหนองหงอก
เปิดใช้งาน
156
33020167
บ้านผือ
เปิดใช้งาน
157
33020168
บ้านหนองแปน
เปิดใช้งาน
158
33020169
บ้านตลาดหนองเรือ
เปิดใช้งาน
159
33020170
บ้านเสียว
เปิดใช้งาน
160
33020171
หนองผือ
เปิดใช้งาน
161
33020172
บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
162
33020173
บ้านจาน
เปิดใช้งาน
163
33020174
บ้านหนองม้า
ไม่เปิดใช้งาน
164
33020175
บ้านโซงเลง
เปิดใช้งาน
165
33020176
บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
166
33020177
เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
167
33020178
อนุบาลศิลาลาด
เปิดใช้งาน
168
33020179
บ้านแต้มะหลี่นาดี
เปิดใช้งาน
169
33020180
บ้านกุงขาม
เปิดใช้งาน
170
33020181
บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
เปิดใช้งาน
171
33020182
บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
172
33020183
บ้านโจดม่วง
เปิดใช้งาน
173
33020184
บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
เปิดใช้งาน
174
33020185
บ้านคลีกลิ้ง
เปิดใช้งาน
175
33020186
บ้านโพธิ์แคน
เปิดใช้งาน
176
33020187
บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
เปิดใช้งาน
177
33020188
บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
เปิดใช้งาน
178
33020190
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
เปิดใช้งาน
179
33020191
บ้านหลักด่านหนองจอก
เปิดใช้งาน
180
33020192
บ้านดงเค็งตู้
เปิดใช้งาน
181
33020193
บ้านทัพส่วยหนองพอก
เปิดใช้งาน