ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
33020001
เปิดใช้งาน
2
33020002
เปิดใช้งาน
3
33020003
เปิดใช้งาน
4
33020004
เปิดใช้งาน
5
33020005
เปิดใช้งาน
6
33020006
เปิดใช้งาน
7
33020007
เปิดใช้งาน
8
33020008
เปิดใช้งาน
9
33020009
เปิดใช้งาน
10
33020010
เปิดใช้งาน
11
33020011
เปิดใช้งาน
12
33020012
เปิดใช้งาน
13
33020013
เปิดใช้งาน
14
33020014
เปิดใช้งาน
15
33020015
เปิดใช้งาน
16
33020016
เปิดใช้งาน
17
33020017
เปิดใช้งาน
18
33020018
เปิดใช้งาน
19
33020019
เปิดใช้งาน
20
33020020
เปิดใช้งาน
21
33020021
เปิดใช้งาน
22
33020022
เปิดใช้งาน
23
33020023
เปิดใช้งาน
24
33020024
เปิดใช้งาน
25
33020025
เปิดใช้งาน
26
33020026
เปิดใช้งาน
27
33020029
เปิดใช้งาน
28
33020030
เปิดใช้งาน
29
33020031
ไม่เปิดใช้งาน
30
33020033
เปิดใช้งาน
31
33020034
เปิดใช้งาน
32
33020035
เปิดใช้งาน
33
33020036
เปิดใช้งาน
34
33020037
เปิดใช้งาน
35
33020038
เปิดใช้งาน
36
33020039
เปิดใช้งาน
37
33020040
เปิดใช้งาน
38
33020041
เปิดใช้งาน
39
33020042
เปิดใช้งาน
40
33020043
เปิดใช้งาน
41
33020044
เปิดใช้งาน
42
33020045
เปิดใช้งาน
43
33020046
เปิดใช้งาน
44
33020047
เปิดใช้งาน
45
33020048
เปิดใช้งาน
46
33020049
เปิดใช้งาน
47
33020050
เปิดใช้งาน
48
33020051
เปิดใช้งาน
49
33020052
เปิดใช้งาน
50
33020053
เปิดใช้งาน
51
33020054
เปิดใช้งาน
52
33020055
เปิดใช้งาน
53
33020056
เปิดใช้งาน
54
33020057
เปิดใช้งาน
55
33020058
เปิดใช้งาน
56
33020059
เปิดใช้งาน
57
33020060
เปิดใช้งาน
58
33020061
เปิดใช้งาน
59
33020063
เปิดใช้งาน
60
33020064
เปิดใช้งาน
61
33020065
เปิดใช้งาน
62
33020066
เปิดใช้งาน
63
33020067
เปิดใช้งาน
64
33020068
เปิดใช้งาน
65
33020069
เปิดใช้งาน
66
33020070
เปิดใช้งาน
67
33020071
เปิดใช้งาน
68
33020072
เปิดใช้งาน
69
33020073
เปิดใช้งาน
70
33020074
เปิดใช้งาน
71
33020075
เปิดใช้งาน
72
33020076
เปิดใช้งาน
73
33020077
เปิดใช้งาน
74
33020078
เปิดใช้งาน
75
33020079
เปิดใช้งาน
76
33020080
เปิดใช้งาน
77
33020081
เปิดใช้งาน
78
33020082
เปิดใช้งาน
79
33020083
เปิดใช้งาน
80
33020084
เปิดใช้งาน
81
33020085
เปิดใช้งาน
82
33020086
เปิดใช้งาน
83
33020087
เปิดใช้งาน
84
33020088
เปิดใช้งาน
85
33020089
เปิดใช้งาน
86
33020090
เปิดใช้งาน
87
33020091
เปิดใช้งาน
88
33020092
เปิดใช้งาน
89
33020093
เปิดใช้งาน
90
33020094
เปิดใช้งาน
91
33020095
เปิดใช้งาน
92
33020096
เปิดใช้งาน
93
33020097
เปิดใช้งาน
94
33020098
เปิดใช้งาน
95
33020099
เปิดใช้งาน
96
33020101
เปิดใช้งาน
97
33020102
เปิดใช้งาน
98
33020103
เปิดใช้งาน
99
33020104
เปิดใช้งาน
100
33020105
เปิดใช้งาน
101
33020106
เปิดใช้งาน
102
33020107
เปิดใช้งาน
103
33020108
เปิดใช้งาน
104
33020109
เปิดใช้งาน
105
33020110
เปิดใช้งาน
106
33020112
เปิดใช้งาน
107
33020113
เปิดใช้งาน
108
33020116
เปิดใช้งาน
109
33020118
เปิดใช้งาน
110
33020119
เปิดใช้งาน
111
33020120
เปิดใช้งาน
112
33020121
เปิดใช้งาน
113
33020122
เปิดใช้งาน
114
33020123
เปิดใช้งาน
115
33020124
เปิดใช้งาน
116
33020125
เปิดใช้งาน
117
33020126
เปิดใช้งาน
118
33020127
เปิดใช้งาน
119
33020128
เปิดใช้งาน
120
33020129
เปิดใช้งาน
121
33020130
เปิดใช้งาน
122
33020131
เปิดใช้งาน
123
33020133
เปิดใช้งาน
124
33020134
เปิดใช้งาน
125
33020135
เปิดใช้งาน
126
33020136
เปิดใช้งาน
127
33020137
เปิดใช้งาน
128
33020138
เปิดใช้งาน
129
33020139
เปิดใช้งาน
130
33020140
เปิดใช้งาน
131
33020141
เปิดใช้งาน
132
33020142
เปิดใช้งาน
133
33020143
เปิดใช้งาน
134
33020144
เปิดใช้งาน
135
33020145
เปิดใช้งาน
136
33020146
เปิดใช้งาน
137
33020148
เปิดใช้งาน
138
33020149
เปิดใช้งาน
139
33020150
เปิดใช้งาน
140
33020151
เปิดใช้งาน
141
33020152
เปิดใช้งาน
142
33020153
เปิดใช้งาน
143
33020154
เปิดใช้งาน
144
33020155
เปิดใช้งาน
145
33020156
เปิดใช้งาน
146
33020157
เปิดใช้งาน
147
33020158
เปิดใช้งาน
148
33020159
เปิดใช้งาน
149
33020160
เปิดใช้งาน
150
33020161
เปิดใช้งาน
151
33020162
เปิดใช้งาน
152
33020163
เปิดใช้งาน
153
33020164
เปิดใช้งาน
154
33020165
เปิดใช้งาน
155
33020166
เปิดใช้งาน
156
33020167
เปิดใช้งาน
157
33020168
เปิดใช้งาน
158
33020169
เปิดใช้งาน
159
33020170
เปิดใช้งาน
160
33020171
เปิดใช้งาน
161
33020172
เปิดใช้งาน
162
33020173
เปิดใช้งาน
163
33020174
เปิดใช้งาน
164
33020175
เปิดใช้งาน
165
33020176
เปิดใช้งาน
166
33020177
เปิดใช้งาน
167
33020178
เปิดใช้งาน
168
33020179
เปิดใช้งาน
169
33020180
เปิดใช้งาน
170
33020181
เปิดใช้งาน
171
33020182
เปิดใช้งาน
172
33020183
เปิดใช้งาน
173
33020184
เปิดใช้งาน
174
33020185
เปิดใช้งาน
175
33020186
เปิดใช้งาน
176
33020187
เปิดใช้งาน
177
33020188
เปิดใช้งาน
178
33020190
เปิดใช้งาน
179
33020191
เปิดใช้งาน
180
33020192
เปิดใช้งาน
181
33020193
เปิดใช้งาน