หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
33040001
บ้านไฮ(วันครู 2503)
เปิดใช้งาน
2
33040002
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ไม่เปิดใช้งาน
3
33040003
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
4
33040004
บ้านระโยง
ไม่เปิดใช้งาน
5
33040005
บ้านจำนรรจ์
เปิดใช้งาน
6
33040006
บ้านโนนจิก
เปิดใช้งาน
7
33040007
บ้านกระแชงใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
8
33040008
บ้านชำเบ็ง
เปิดใช้งาน
9
33040009
บ้านหนองทา
เปิดใช้งาน
10
33040010
บ้านกุดเสลาหนองขวาง
เปิดใช้งาน
11
33040011
บ้านนารังกา
ไม่เปิดใช้งาน
12
33040012
บ้านกันจาน
ไม่เปิดใช้งาน
13
33040013
บ้านซะวาซอ
ไม่เปิดใช้งาน
14
33040014
บ้านโนนคูณ
ไม่เปิดใช้งาน
15
33040015
บ้านโนนงาม
ไม่เปิดใช้งาน
16
33040016
บ้านสามแยก-หินกอง
เปิดใช้งาน
17
33040017
บ้านหนองรุงพระทะเล
เปิดใช้งาน
18
33040018
บ้านขนุน
เปิดใช้งาน
19
33040019
บ้านตาเครือ
เปิดใช้งาน
20
33040020
บ้านโตนด
ไม่เปิดใช้งาน
21
33040021
บ้านนาขนวน
เปิดใช้งาน
22
33040022
บ้านหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
23
33040023
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
24
33040024
บ้านจานทองกวาววิทยา
เปิดใช้งาน
25
33040025
บ้านตาลอย-หนองคัน
เปิดใช้งาน
26
33040026
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
27
33040027
มหาราช 2 (ภูคำ)
เปิดใช้งาน
28
33040028
บ้านไร่เจริญ
เปิดใช้งาน
29
33040029
บ้านชำแจงแมง
ไม่เปิดใช้งาน
30
33040030
ชนะใช้กิจการ
ไม่เปิดใช้งาน
31
33040031
บ้านชำม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
32
33040032
บ้านตระกาศขอนแก่น
เปิดใช้งาน
33
33040033
บ้านโคกวิทยา
เปิดใช้งาน
34
33040034
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ไม่เปิดใช้งาน
35
33040035
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
เปิดใช้งาน
36
33040036
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
เปิดใช้งาน
37
33040037
บ้านร่องตาซุน
เปิดใช้งาน
38
33040038
บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
39
33040039
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
40
33040040
บ้านโคก(อสพป.32)
ไม่เปิดใช้งาน
41
33040041
บ้านปะทาย
ไม่เปิดใช้งาน
42
33040042
บ้านสว่าง
เปิดใช้งาน
43
33040043
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
44
33040044
บ้านขะยูง
ไม่เปิดใช้งาน
45
33040045
บ้านขนา
ไม่เปิดใช้งาน
46
33040046
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
47
33040047
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
48
33040048
บ้านท่าสว่าง
เปิดใช้งาน
49
33040049
บ้านจันทน์หอมตาเสก
เปิดใช้งาน
50
33040050
บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
51
33040052
บ้านบึงมะลู
เปิดใช้งาน
52
33040053
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
53
33040054
บ้านตาแท่น
ไม่เปิดใช้งาน
54
33040055
บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
ไม่เปิดใช้งาน
55
33040056
บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
เปิดใช้งาน
56
33040057
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ไม่เปิดใช้งาน
57
33040058
บ้านนาไพรงาม
เปิดใช้งาน
58
33040059
บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
59
33040060
บ้านหนองกระทิง
ไม่เปิดใช้งาน
60
33040061
บ้านหินวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
61
33040062
บ้านท่าพระตระกาศ
เปิดใช้งาน
62
33040063
บ้านซำผักแว่น-นาซำ
ไม่เปิดใช้งาน
63
33040064
บ้านโศกขามป้อม
เปิดใช้งาน
64
33040065
บ้านด่าน
เปิดใช้งาน
65
33040066
บ้านผือ
ไม่เปิดใช้งาน
66
33040067
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
67
33040068
บ้านจานเลียว
เปิดใช้งาน
68
33040069
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
69
33040070
บ้านโนนเปือย
เปิดใช้งาน
70
33040071
บ้านรุงสมบุรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
71
33040072
เกษตรประชาตาทวด
เปิดใช้งาน
72
33040073
บ้านโดนอาว
เปิดใช้งาน
73
33040074
บ้านโคกเจริญ
เปิดใช้งาน
74
33040075
บ้านละลายมีชัย
เปิดใช้งาน
75
33040076
บ้านทุ่งยาวคำโปรย
ไม่เปิดใช้งาน
76
33040077
บ้านสามเส้า
เปิดใช้งาน
77
33040078
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
78
33040079
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
เปิดใช้งาน
79
33040081
บ้านหนองหิน(อสพป.15)
เปิดใช้งาน
80
33040082
บ้านจำนันสายเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
81
33040083
บ้านสวนกล้วย
เปิดใช้งาน
82
33040084
บ้านทุ่งขนวน
เปิดใช้งาน
83
33040085
บ้านโนนเรือคำบอน
ไม่เปิดใช้งาน
84
33040086
บ้านโนนแสนสุข
เปิดใช้งาน
85
33040087
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
86
33040088
บ้านสังเม็ก
เปิดใช้งาน
87
33040089
บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ไม่เปิดใช้งาน
88
33040090
บ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
89
33040091
บ้านโนนคำแก้ว
เปิดใช้งาน
90
33040092
บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
ไม่เปิดใช้งาน
91
33040093
บ้านภูมิซรอล
เปิดใช้งาน
92
33040094
ไทยรัฐวิทยา 27
ไม่เปิดใช้งาน
93
33040095
บ้านพรทิพย์
ไม่เปิดใช้งาน
94
33040096
บ้านหนองเม็กพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
95
33040097
บ้านเสาธงชัย
เปิดใช้งาน
96
33040098
บ้านหนองหญ้าลาด
เปิดใช้งาน
97
33040099
บ้านแก
เปิดใช้งาน
98
33040100
บ้านกระบี่
เปิดใช้งาน
99
33040101
บ้านจะเนียว
เปิดใช้งาน
100
33040102
บ้านกระหวัน
ไม่เปิดใช้งาน
101
33040103
บ้านกันจด
เปิดใช้งาน
102
33040104
บ้านเดื่อ
ไม่เปิดใช้งาน
103
33040105
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
เปิดใช้งาน
104
33040106
บ้านระหาร
เปิดใช้งาน
105
33040107
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
เปิดใช้งาน
106
33040108
บ้านตาเอก
เปิดใช้งาน
107
33040109
บ้านตานวน
เปิดใช้งาน
108
33040110
บ้านกันทรอม
เปิดใช้งาน
109
33040111
บ้านกันทรอมน้อย
เปิดใช้งาน
110
33040112
บ้านจองกอ
เปิดใช้งาน
111
33040113
บ้านขุนหาญ
เปิดใช้งาน
112
33040114
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
113
33040115
บ้านโคกระเวียง
เปิดใช้งาน
114
33040116
บ้านดาน
เปิดใช้งาน
115
33040118
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
116
33040119
บ้านกระเจา
เปิดใช้งาน
117
33040120
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
118
33040121
บ้านกระเบา
ไม่เปิดใช้งาน
119
33040122
บ้านบักดอง
เปิดใช้งาน
120
33040123
บ้านสำโรงเกียรติ
ไม่เปิดใช้งาน
121
33040124
บ้านหนองบัวเรณ
เปิดใช้งาน
122
33040125
บ้านตาเส็ด
เปิดใช้งาน
123
33040126
บ้านตาปรก
เปิดใช้งาน
124
33040127
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
เปิดใช้งาน
125
33040128
บ้านภูดินพัฒนา
เปิดใช้งาน
126
33040129
หมู่บ้านทับทิมสยาม07
เปิดใช้งาน
127
33040131
บ้านซำตาโตง
ไม่เปิดใช้งาน
128
33040132
บ้านหนองเก่า
เปิดใช้งาน
129
33040133
บ้านโนนแฝก
เปิดใช้งาน
130
33040134
บ้านม่วงแยก
เปิดใช้งาน
131
33040135
บ้านทุ่งเลน
ไม่เปิดใช้งาน
132
33040136
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
133
33040137
บ้านซำขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
134
33040138
บ้านอาราง
เปิดใช้งาน
135
33040139
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
136
33040140
บ้านดอนข่า
ไม่เปิดใช้งาน
137
33040141
บ้านพยอม
ไม่เปิดใช้งาน
138
33040142
บ้านซำ
เปิดใช้งาน
139
33040143
บ้านสดำ
เปิดใช้งาน
140
33040144
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
141
33040145
บ้านหนองขนาน
เปิดใช้งาน
142
33040146
บ้านโพธิ์กระสังข์
เปิดใช้งาน
143
33040147
บ้านโพธิ์กระมัล
เปิดใช้งาน
144
33040148
บ้านกระมัลพัฒนา
เปิดใช้งาน
145
33040149
บ้านตาหมื่น
เปิดใช้งาน
146
33040150
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
147
33040151
บ้านชำเขียน
เปิดใช้งาน
148
33040152
บ้านกราม
เปิดใช้งาน
149
33040153
บ้านพอกบำรุงวิทยา
เปิดใช้งาน
150
33040154
บ้านปุนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
151
33040155
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
152
33040156
บ้านกุดนาแก้ว
เปิดใช้งาน
153
33040157
บ้านภูทอง
ไม่เปิดใช้งาน
154
33040158
บ้านโนนอ้อ
ไม่เปิดใช้งาน
155
33040159
บ้านกระทิง
เปิดใช้งาน
156
33040160
บ้านศิวาลัย
เปิดใช้งาน
157
33040162
อนุบาลขุนหาญ (สิ)
เปิดใช้งาน
158
33040163
บ้านกันตรวจห้วย
เปิดใช้งาน
159
33040164
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
160
33040165
บ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
161
33040166
บ้านหนองสังข์
ไม่เปิดใช้งาน
162
33040167
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
163
33040168
บ้านศิลาทอง
ไม่เปิดใช้งาน
164
33040169
บ้านบกห้วยโนน
เปิดใช้งาน
165
33040170
บ้านตระกวน
เปิดใช้งาน
166
33040171
บ้านศรีแก้ว
เปิดใช้งาน
167
33040172
อนุบาลศรีรัตนะ
ไม่เปิดใช้งาน
168
33040173
บ้านตระกาจ
เปิดใช้งาน
169
33040174
บ้านตาแบน
เปิดใช้งาน
170
33040175
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
เปิดใช้งาน
171
33040177
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
เปิดใช้งาน
172
33040178
บ้านหนองรุง
เปิดใช้งาน
173
33040179
บ้านโนนแก
เปิดใช้งาน
174
33040180
บ้านปุน
เปิดใช้งาน
175
33040181
บ้านสลับ
เปิดใช้งาน
176
33040182
บ้านขนาด
เปิดใช้งาน
177
33040183
บ้านตายู(อสพป.32)
ไม่เปิดใช้งาน
178
33040184
บ้านหนองบัวทอง
เปิดใช้งาน
179
33040185
บ้านทุ่งสว่าง
เปิดใช้งาน
180
33040186
บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
181
33040187
บ้านสะพุง
เปิดใช้งาน
182
33040188
บ้านหนองปิงโปง
ไม่เปิดใช้งาน
183
33040189
บ้านจานบัว
เปิดใช้งาน
184
33040190
บ้านเสื่องข้าว
ไม่เปิดใช้งาน
185
33040191
บ้านกระหวัน
เปิดใช้งาน
186
33040192
บ้านท่าคล้อ
เปิดใช้งาน
187
33040193
บ้านหนองบักโทน
เปิดใช้งาน
188
33040194
บ้านหนองคับคา
เปิดใช้งาน
189
33040195
บ้านโนนสำโรง
ไม่เปิดใช้งาน
190
33040196
บ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
191
33040197
บ้านคำสะอาด
ไม่เปิดใช้งาน
192
33040198
บ้านคำกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
193
33040199
บ้านดอนเขียว
เปิดใช้งาน
194
33040200
อนุบาลเบญจลักษ์
เปิดใช้งาน
195
33040201
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ไม่เปิดใช้งาน
196
33040202
บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ไม่เปิดใช้งาน
197
33040203
บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
เปิดใช้งาน
198
33040204
บ้านหนองนกเขียน
ไม่เปิดใช้งาน
199
33040205
บ้านเขวาธะนัง
เปิดใช้งาน
200
33040206
บ้านโนนจักจั่น
ไม่เปิดใช้งาน
201
33040207
บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ไม่เปิดใช้งาน
202
33040209
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
203
33040210
โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
เปิดใช้งาน
204
33040211
บ้านเพ็ก
เปิดใช้งาน
205
33040212
บ้านหนองบัวใหญ่
เปิดใช้งาน
206
33040213
บ้านหนองฮาง
เปิดใช้งาน
207
33040214
บ้านไผ่หนองแคน
เปิดใช้งาน
208
33040215
บ้านสร้างเม็ก
ไม่เปิดใช้งาน
209
33040216
บ้านกุดผักหนามคำน้อย
เปิดใช้งาน
210
33040217
บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
เปิดใช้งาน