หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34010001
บ้านหมากมี่
เปิดใช้งาน
2
34010002
บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
3
34010003
บ้านเค็ง
เปิดใช้งาน
4
34010004
บ้านโนนบ่อหวายดินดำ
เปิดใช้งาน
5
34010006
บ้านนาคำ
เปิดใช้งาน
6
34010007
บ้านค้อกุดลาด
เปิดใช้งาน
7
34010008
บ้านปากน้ำ
เปิดใช้งาน
8
34010009
บ้านผาแก้ว
เปิดใช้งาน
9
34010010
ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
10
34010014
บ้านหนองปลาปาก
เปิดใช้งาน
11
34010015
บ้านด้ามพร้า
เปิดใช้งาน
12
34010016
บ้านนาดูน
เปิดใช้งาน
13
34010017
บ้านขามใหญ่
เปิดใช้งาน
14
34010018
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
15
34010019
บ้านหัวคำ
ไม่เปิดใช้งาน
16
34010020
บ้านหนองตอแก้ว
เปิดใช้งาน
17
34010021
บ้านขี้เหล็กคำเจริญ
เปิดใช้งาน
18
34010022
บ้านสว่างหนองเสือ
เปิดใช้งาน
19
34010023
บ้านหนองแต้
เปิดใช้งาน
20
34010024
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
เปิดใช้งาน
21
34010025
บ้านท่าบ่อ
เปิดใช้งาน
22
34010026
บ้านคูเดื่อ
เปิดใช้งาน
23
34010027
บ้านทัพไทย
เปิดใช้งาน
24
34010028
บ้านหนองแก
เปิดใช้งาน
25
34010029
วัดท่าวังหิน
ไม่เปิดใช้งาน
26
34010031
เมืองอุบล
เปิดใช้งาน
27
34010032
อุบลวิทยาคม
เปิดใช้งาน
28
34010033
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
เปิดใช้งาน
29
34010034
อนุบาลอุบลราชธานี
ไม่เปิดใช้งาน
30
34010035
ปทุมวิทยากร
เปิดใช้งาน
31
34010036
บ้านปากห้วยวังนอง
เปิดใช้งาน
32
34010037
บ้านสร้างหมากแข้ง
เปิดใช้งาน
33
34010038
บ้านปะอาว
เปิดใช้งาน
34
34010039
บ้านข่าโคม
เปิดใช้งาน
35
34010040
บ้านนาเมือง
เปิดใช้งาน
36
34010041
บ้านนามึน
เปิดใช้งาน
37
34010043
กิตติญาณอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
38
34010044
บ้านปลาดุก
เปิดใช้งาน
39
34010045
บ้านยางลุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
40
34010046
กองบินอุบลสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
41
34010047
บ้านทุ่งขุนใหญ่
เปิดใช้งาน
42
34010048
บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
43
34010049
บ้านเชือก(ทวีปัญญา)
เปิดใช้งาน
44
34010050
บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
เปิดใช้งาน
45
34010051
บ้านหนองช้าง
เปิดใช้งาน
46
34010053
ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
47
34010054
บ้านมะเขือ
เปิดใช้งาน
48
34010055
บ้านท่าสนามชัย
เปิดใช้งาน
49
34010056
บ้านจานตะโนน
เปิดใช้งาน
50
34010057
บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
51
34010058
บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
52
34010059
บ้านหนองก่านคำไผ่
เปิดใช้งาน
53
34010060
บ้านหนองมุก
เปิดใช้งาน
54
34010062
ชุมชนบ้านหัวเรือ
ไม่เปิดใช้งาน
55
34010063
บ้านหนองจำนัก
ไม่เปิดใช้งาน
56
34010065
บ้านสำราญ
เปิดใช้งาน
57
34010066
บ้านกลางใหญ่
เปิดใช้งาน
58
34010067
ประชานุเคราะห์วิทยา
เปิดใช้งาน
59
34010068
บ้านไผ่
เปิดใช้งาน
60
34010069
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
61
34010070
บ้านพับ
เปิดใช้งาน
62
34010071
บ้านก่อ
เปิดใช้งาน
63
34010072
บ้านเอ้
เปิดใช้งาน
64
34010073
บ้านโนนโพธิ์
เปิดใช้งาน
65
34010074
บ้านดงยาง
เปิดใช้งาน
66
34010075
บ้านท่าลาด
เปิดใช้งาน
67
34010076
บ้านนามน
เปิดใช้งาน
68
34010077
บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
69
34010078
เขื่องใน(เจริญราษฎร์)
เปิดใช้งาน
70
34010079
บ้านกุดกะเสียน
เปิดใช้งาน
71
34010080
ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
เปิดใช้งาน
72
34010082
บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
73
34010083
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
74
34010084
บ้านหนองขุ่น
เปิดใช้งาน
75
34010085
บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
76
34010086
ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
เปิดใช้งาน
77
34010087
บ้านชีทวน
เปิดใช้งาน
78
34010088
บ้านหวาง
เปิดใช้งาน
79
34010089
บ้านหนองฮีหนองแคน
เปิดใช้งาน
80
34010090
บ้านหนองโนหนองดูน
เปิดใช้งาน
81
34010091
บ้านท่าศาลา
เปิดใช้งาน
82
34010092
บ้านแดงหม้อ
เปิดใช้งาน
83
34010093
บ้านทุ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
84
34010094
บ้านบุตร
เปิดใช้งาน
85
34010095
บ้านโนนจานหนองแสง
เปิดใช้งาน
86
34010096
บ้านท่าค้อ
เปิดใช้งาน
87
34010097
บ้านท่าไห(ไหทอง)
เปิดใช้งาน
88
34010098
บ้านทัน
เปิดใช้งาน
89
34010099
บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
90
34010100
บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
91
34010101
บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
เปิดใช้งาน
92
34010102
บ้านแสงน้อย
เปิดใช้งาน
93
34010103
บ้านป่าข่า
เปิดใช้งาน
94
34010104
บ้านโนนรัง
ไม่เปิดใช้งาน
95
34010105
บ้านนาผาย
เปิดใช้งาน
96
34010106
บ้านแก้งซาว
เปิดใช้งาน
97
34010107
บ้านกอก
ไม่เปิดใช้งาน
98
34010108
บ้านนาแก้วประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
99
34010110
บ้านไทยโพนทราย
เปิดใช้งาน
100
34010111
บ้านทุ่งใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
101
34010112
บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
102
34010113
บ้านโนนดู่
เปิดใช้งาน
103
34010114
บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
เปิดใช้งาน
104
34010115
บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
105
34010116
บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
106
34010117
บ้านยางขี้นก
ไม่เปิดใช้งาน
107
34010118
บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
108
34010119
บ้านศรีสุข
เปิดใช้งาน
109
34010120
บ้านหนองห้างหนองกวาง
เปิดใช้งาน
110
34010121
บ้านอีต้อม
เปิดใช้งาน
111
34010122
บ้านเค็งนาดี
เปิดใช้งาน
112
34010123
บ้านดู่น้อย
เปิดใช้งาน
113
34010124
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
เปิดใช้งาน
114
34010125
บ้านปลาฝา
เปิดใช้งาน
115
34010126
ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
ไม่เปิดใช้งาน
116
34010127
บ้านศรีบัว
ไม่เปิดใช้งาน
117
34010128
บ้านหนองเซือม
เปิดใช้งาน
118
34010129
บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
เปิดใช้งาน
119
34010130
บ้านขามป้อม
เปิดใช้งาน
120
34010131
บ้านกุดตากล้า
ไม่เปิดใช้งาน
121
34010132
สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
122
34010133
บ้านคำหมีหนองข่า
ไม่เปิดใช้งาน
123
34010134
บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
เปิดใช้งาน
124
34010135
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
125
34010136
บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
126
34010137
บ้านป่าก่อ
ไม่เปิดใช้งาน
127
34010138
บ้านท่าวารี
ไม่เปิดใช้งาน
128
34010139
บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
129
34010140
บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
130
34010142
บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
131
34010143
ศรีศึกษา
เปิดใช้งาน
132
34010144
บ้านดุมใหญ่ดงยาง
เปิดใช้งาน
133
34010145
บ้านบัวยาง
เปิดใช้งาน
134
34010146
ชุมชนบ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
135
34010147
บ้านท่าลาด
เปิดใช้งาน
136
34010148
บ้านเตย
เปิดใช้งาน
137
34010149
บ้านหนองเค็ม
ไม่เปิดใช้งาน
138
34010150
บ้านโนนขวาวนายูง
เปิดใช้งาน
139
34010151
ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
เปิดใช้งาน
140
34010152
บ้านน้ำคำน้อย
เปิดใช้งาน
141
34010153
บ้านคำเกิ่งหนองจิก
เปิดใช้งาน
142
34010154
บ้านผาสุกหนองซองแมว
เปิดใช้งาน
143
34010155
บ้านหนองคูทรายมูล
ไม่เปิดใช้งาน
144
34010156
บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
145
34010157
บ้านนาเลิง
ไม่เปิดใช้งาน
146
34010158
บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
เปิดใช้งาน
147
34010159
บ้านผือ
เปิดใช้งาน
148
34010160
บ้านโนนรังใหญ่
เปิดใช้งาน
149
34010161
ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
150
34010162
บ้านหนองมะทอ
ไม่เปิดใช้งาน
151
34010163
บ้านไผ่ใหญ่
เปิดใช้งาน
152
34010164
บ้านแสงไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
153
34010165
บ้านโพนแพง
เปิดใช้งาน
154
34010166
บ้านเป็ดฟากทุ่ง
เปิดใช้งาน
155
34010167
บ้านผึ้ง(สามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
156
34010168
บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
157
34010169
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
เปิดใช้งาน
158
34010170
บ้านเทพา
เปิดใช้งาน
159
34010171
บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
เปิดใช้งาน
160
34010172
บ้านหนองขอนดอนยูง
เปิดใช้งาน
161
34010173
บ้านตำแย
เปิดใช้งาน
162
34010174
บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
ไม่เปิดใช้งาน
163
34010175
บ้านโนนรังน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
164
34010176
ชุมชนบ้านหนองขุ่น
เปิดใช้งาน
165
34010177
บ้านยางโยภาพ
ไม่เปิดใช้งาน
166
34010178
บ้านน้ำอ้อมผักระย่า
เปิดใช้งาน
167
34010180
บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
168
34010181
บ้านหนองแฝกยางเครือ
เปิดใช้งาน
169
34010182
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
เปิดใช้งาน
170
34010183
บ้านยางเทิง
ไม่เปิดใช้งาน
171
34010184
บ้านนาดีทุ่งเจริญ
เปิดใช้งาน
172
34010185
บ้านแคน(ประชาสามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
173
34010186
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
174
34010187
บ้านก่อบึง
เปิดใช้งาน
175
34010188
บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
176
34010189
บ้านหนองไข่นก
เปิดใช้งาน
177
34010190
บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
178
34010191
บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
179
34010192
บ้านหนองแสงหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
180
34010193
บ้านไพบูลย์
เปิดใช้งาน
181
34010194
บ้านสร้างมิ่ง
เปิดใช้งาน
182
34010195
บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
เปิดใช้งาน
183
34010196
บ้านหนองเมืองน้อย
เปิดใช้งาน
184
34010197
ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
185
34010198
บ้านนาขามดอนติ้ว
เปิดใช้งาน
186
34010199
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
เปิดใช้งาน
187
34010200
บ้านโพนเมืองมะทัน
เปิดใช้งาน
188
34010201
บ้านวังมนเดือยไก่
เปิดใช้งาน
189
34010202
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
190
34010203
บ้านทุ่งใต้
เปิดใช้งาน
191
34010204
บ้านเหล่าบาก
เปิดใช้งาน
192
34010205
บ้านนาไร่ใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
193
34010206
บ้านหนองฮาง
เปิดใช้งาน
194
34010207
บ้านดอนประทาย
เปิดใช้งาน
195
34010208
บ้านเศรษฐี
ไม่เปิดใช้งาน
196
34010209
บ้านหนองหลัก
เปิดใช้งาน
197
34010210
บ้านสงยางดอนไม้คูณ
เปิดใช้งาน
198
34010211
บ้านโนนชาติยูง
เปิดใช้งาน
199
34010212
บ้านขมิ้น
เปิดใช้งาน
200
34010213
บ้านคำไฮใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
201
34010214
บ้านหนองแล้ง
เปิดใช้งาน
202
34010215
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
203
34010216
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
เปิดใช้งาน
204
34010217
บ้านกุดกั่ว
เปิดใช้งาน
205
34010218
บ้านยาง
เปิดใช้งาน
206
34010219
บ้านวังพระวังไฮ
ไม่เปิดใช้งาน
207
34010220
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
208
34010221
บ้านท่าเมือง
เปิดใช้งาน
209
34010222
บ้านยางกะเดา
ไม่เปิดใช้งาน
210
34010223
บ้านสว่างโนนสวาง
เปิดใช้งาน
211
34010224
บ้านโอดนาดี
ไม่เปิดใช้งาน
212
34010226
บ้านกระบูน
เปิดใช้งาน
213
34010227
บ้านท่าศิลา
ไม่เปิดใช้งาน
214
34010228
บ้านเหล่าแดง
เปิดใช้งาน
215
34010229
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
216
34010230
บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ
เปิดใช้งาน
217
34010231
บ้านแพง
เปิดใช้งาน
218
34010232
บ้านจิก
เปิดใช้งาน
219
34010233
บ้านแสง
ไม่เปิดใช้งาน
220
34010234
บ้านหนองเป็ด
เปิดใช้งาน
221
34010235
ชุมชนโพนเมืองวิทยา
เปิดใช้งาน
222
34010236
บ้านขามน้อย
เปิดใช้งาน
223
34010237
บ้านคำไหล
เปิดใช้งาน
224
34010238
บ้านหาด
ไม่เปิดใช้งาน
225
34010239
บ้านหนองมะแซว
เปิดใช้งาน
226
34010240
บ้านสร้างถ่อ
ไม่เปิดใช้งาน
227
34010241
บ้านธรรมละ
เปิดใช้งาน
228
34010242
บ้านรังแร้ง
เปิดใช้งาน
229
34010243
บ้านดอนกลอยนากลาง
เปิดใช้งาน
230
34010244
บ้านหนองบก
เปิดใช้งาน
231
34010245
บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
เปิดใช้งาน
232
34010246
บ้านแต้เก่า
ไม่เปิดใช้งาน
233
34010247
บ้านคำไฮน้อย
เปิดใช้งาน
234
34010248
บ้านนาขมิ้น
ไม่เปิดใช้งาน
235
34010249
บ้านดูน
ไม่เปิดใช้งาน
236
34010250
บ้านแต้ใหม่
เปิดใช้งาน
237
34010251
บ้านเหล่าคำ
ไม่เปิดใช้งาน
238
34010252
บ้านนาไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
239
34010253
บ้านเหล่าเสือโก้ก
ไม่เปิดใช้งาน
240
34010254
บ้านเป้า
เปิดใช้งาน
241
34010255
บ้านเหล่าแค
เปิดใช้งาน