ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34050001
เปิดใช้งาน
2
34050002
เปิดใช้งาน
3
34050003
เปิดใช้งาน
4
34050004
เปิดใช้งาน
5
34050005
เปิดใช้งาน
6
34050006
เปิดใช้งาน
7
34050007
เปิดใช้งาน
8
34050008
เปิดใช้งาน
9
34050009
เปิดใช้งาน
10
34050010
เปิดใช้งาน
11
34050011
เปิดใช้งาน
12
34050012
เปิดใช้งาน
13
34050013
เปิดใช้งาน
14
34050014
เปิดใช้งาน
15
34050015
เปิดใช้งาน
16
34050016
เปิดใช้งาน
17
34050017
เปิดใช้งาน
18
34050018
เปิดใช้งาน
19
34050019
เปิดใช้งาน
20
34050020
เปิดใช้งาน
21
34050021
เปิดใช้งาน
22
34050022
เปิดใช้งาน
23
34050023
เปิดใช้งาน
24
34050024
เปิดใช้งาน
25
34050025
เปิดใช้งาน
26
34050026
เปิดใช้งาน
27
34050027
เปิดใช้งาน
28
34050028
เปิดใช้งาน
29
34050029
เปิดใช้งาน
30
34050030
เปิดใช้งาน
31
34050031
เปิดใช้งาน
32
34050032
เปิดใช้งาน
33
34050033
เปิดใช้งาน
34
34050034
เปิดใช้งาน
35
34050035
เปิดใช้งาน
36
34050036
เปิดใช้งาน
37
34050037
เปิดใช้งาน
38
34050038
เปิดใช้งาน
39
34050039
เปิดใช้งาน
40
34050040
เปิดใช้งาน
41
34050041
เปิดใช้งาน
42
34050042
ไม่เปิดใช้งาน
43
34050043
ไม่เปิดใช้งาน
44
34050044
เปิดใช้งาน
45
34050045
เปิดใช้งาน
46
34050046
เปิดใช้งาน
47
34050047
เปิดใช้งาน
48
34050048
เปิดใช้งาน
49
34050049
เปิดใช้งาน
50
34050050
เปิดใช้งาน
51
34050051
เปิดใช้งาน
52
34050052
ไม่เปิดใช้งาน
53
34050053
เปิดใช้งาน
54
34050054
เปิดใช้งาน
55
34050055
เปิดใช้งาน
56
34050056
เปิดใช้งาน
57
34050057
เปิดใช้งาน
58
34050058
เปิดใช้งาน
59
34050059
ไม่เปิดใช้งาน
60
34050060
เปิดใช้งาน
61
34050061
ไม่เปิดใช้งาน
62
34050062
เปิดใช้งาน
63
34050063
เปิดใช้งาน
64
34050064
เปิดใช้งาน
65
34050065
เปิดใช้งาน
66
34050066
เปิดใช้งาน
67
34050067
ไม่เปิดใช้งาน
68
34050068
เปิดใช้งาน
69
34050069
เปิดใช้งาน
70
34050070
เปิดใช้งาน
71
34050071
เปิดใช้งาน
72
34050072
เปิดใช้งาน
73
34050073
ไม่เปิดใช้งาน
74
34050074
เปิดใช้งาน
75
34050075
เปิดใช้งาน
76
34050076
เปิดใช้งาน
77
34050077
เปิดใช้งาน
78
34050078
ไม่เปิดใช้งาน
79
34050079
เปิดใช้งาน
80
34050080
เปิดใช้งาน
81
34050081
เปิดใช้งาน
82
34050082
เปิดใช้งาน
83
34050083
เปิดใช้งาน
84
34050084
เปิดใช้งาน
85
34050085
เปิดใช้งาน
86
34050086
เปิดใช้งาน
87
34050087
ไม่เปิดใช้งาน
88
34050088
เปิดใช้งาน
89
34050089
เปิดใช้งาน
90
34050090
ไม่เปิดใช้งาน
91
34050091
เปิดใช้งาน
92
34050092
เปิดใช้งาน
93
34050093
เปิดใช้งาน
94
34050094
เปิดใช้งาน
95
34050095
เปิดใช้งาน
96
34050096
เปิดใช้งาน
97
34050097
เปิดใช้งาน
98
34050098
ไม่เปิดใช้งาน
99
34050099
เปิดใช้งาน
100
34050100
เปิดใช้งาน
101
34050101
เปิดใช้งาน
102
34050102
ไม่เปิดใช้งาน
103
34050103
ไม่เปิดใช้งาน
104
34050104
เปิดใช้งาน
105
34050105
เปิดใช้งาน
106
34050106
ไม่เปิดใช้งาน
107
34050107
เปิดใช้งาน
108
34050108
เปิดใช้งาน
109
34050109
เปิดใช้งาน
110
34050110
เปิดใช้งาน
111
34050111
ไม่เปิดใช้งาน
112
34050112
เปิดใช้งาน
113
34050113
ไม่เปิดใช้งาน
114
34050114
เปิดใช้งาน
115
34050115
ไม่เปิดใช้งาน
116
34050116
เปิดใช้งาน
117
34050117
เปิดใช้งาน
118
34050118
เปิดใช้งาน
119
34050119
เปิดใช้งาน
120
34050120
เปิดใช้งาน
121
34050121
เปิดใช้งาน
122
34050122
เปิดใช้งาน
123
34050123
เปิดใช้งาน
124
34050124
เปิดใช้งาน
125
34050125
เปิดใช้งาน
126
34050126
เปิดใช้งาน
127
34050127
เปิดใช้งาน
128
34050128
เปิดใช้งาน
129
34050129
เปิดใช้งาน
130
34050130
เปิดใช้งาน
131
34050131
เปิดใช้งาน
132
34050132
ไม่เปิดใช้งาน
133
34050133
เปิดใช้งาน
134
34050134
เปิดใช้งาน
135
34050135
เปิดใช้งาน
136
34050136
เปิดใช้งาน
137
34050137
ไม่เปิดใช้งาน
138
34050138
เปิดใช้งาน
139
34050139
ไม่เปิดใช้งาน
140
34050140
ไม่เปิดใช้งาน
141
34050141
เปิดใช้งาน
142
34050142
เปิดใช้งาน
143
34050143
เปิดใช้งาน
144
34050144
ไม่เปิดใช้งาน
145
34050145
ไม่เปิดใช้งาน
146
34050146
เปิดใช้งาน
147
34050147
เปิดใช้งาน
148
34050148
เปิดใช้งาน
149
34050149
เปิดใช้งาน
150
34050150
เปิดใช้งาน
151
34050151
เปิดใช้งาน
152
34050152
เปิดใช้งาน
153
34050153
เปิดใช้งาน
154
34050154
ไม่เปิดใช้งาน
155
34050155
ไม่เปิดใช้งาน
156
34050156
เปิดใช้งาน
157
34050157
เปิดใช้งาน
158
34050159
เปิดใช้งาน
159
34050160
เปิดใช้งาน
160
34050161
เปิดใช้งาน
161
34050162
เปิดใช้งาน
162
34050163
เปิดใช้งาน
163
34050164
ไม่เปิดใช้งาน
164
34050165
เปิดใช้งาน
165
34050166
เปิดใช้งาน
166
34050167
ไม่เปิดใช้งาน
167
34050168
เปิดใช้งาน
168
34050169
เปิดใช้งาน
169
34050170
เปิดใช้งาน
170
34050171
เปิดใช้งาน
171
34050172
เปิดใช้งาน
172
34050173
ไม่เปิดใช้งาน
173
34050174
เปิดใช้งาน
174
34050175
เปิดใช้งาน
175
34050176
เปิดใช้งาน
176
34050177
เปิดใช้งาน
177
34050178
เปิดใช้งาน
178
34050179
เปิดใช้งาน
179
34050180
เปิดใช้งาน
180
34050181
เปิดใช้งาน
181
34050182
เปิดใช้งาน
182
34050183
เปิดใช้งาน
183
34050184
เปิดใช้งาน
184
34050185
เปิดใช้งาน
185
34050186
เปิดใช้งาน
186
34050187
ไม่เปิดใช้งาน
187
34050188
เปิดใช้งาน
188
34050189
เปิดใช้งาน
189
34050191
เปิดใช้งาน
190
34050192
เปิดใช้งาน
191
34050193
เปิดใช้งาน
192
34050194
เปิดใช้งาน
193
34050195
เปิดใช้งาน
194
34050196
เปิดใช้งาน
195
34050197
เปิดใช้งาน
196
34050198
เปิดใช้งาน
197
34050199
เปิดใช้งาน
198
34050200
เปิดใช้งาน
199
34050201
เปิดใช้งาน
200
34050203
เปิดใช้งาน
201
34050204
เปิดใช้งาน
202
34050205
เปิดใช้งาน
203
34050206
เปิดใช้งาน
204
34050207
เปิดใช้งาน
205
34050208
เปิดใช้งาน
206
34050209
เปิดใช้งาน
207
34050210
เปิดใช้งาน
208
34050211
เปิดใช้งาน
209
34050212
ไม่เปิดใช้งาน
210
34050213
เปิดใช้งาน
211
34050214
เปิดใช้งาน
212
34050215
เปิดใช้งาน
213
34050216
เปิดใช้งาน
214
34050217
เปิดใช้งาน
215
34050218
เปิดใช้งาน
216
34050219
เปิดใช้งาน
217
34050220
เปิดใช้งาน
218
34050221
เปิดใช้งาน
219
34050222
เปิดใช้งาน
220
34050223
เปิดใช้งาน
221
34050224
เปิดใช้งาน
222
34050225
ไม่เปิดใช้งาน
223
34050226
ไม่เปิดใช้งาน
224
34050227
เปิดใช้งาน
225
34050228
เปิดใช้งาน
226
34050229
เปิดใช้งาน
227
34050230
เปิดใช้งาน
228
34050231
ไม่เปิดใช้งาน
229
34050232
ไม่เปิดใช้งาน
230
34050233
ไม่เปิดใช้งาน
231
34050234
เปิดใช้งาน
232
34050235
เปิดใช้งาน
233
34050236
เปิดใช้งาน
234
34050237
ไม่เปิดใช้งาน
235
34050238
เปิดใช้งาน
236
34050239
เปิดใช้งาน
237
34050240
เปิดใช้งาน
238
34050241
เปิดใช้งาน
239
34050242
เปิดใช้งาน
240
34050243
เปิดใช้งาน
241
34050244
เปิดใช้งาน
242
34050245
เปิดใช้งาน
243
34050246
เปิดใช้งาน
244
34050247
เปิดใช้งาน
245
34050248
เปิดใช้งาน
246
34050249
ไม่เปิดใช้งาน
247
34050250
เปิดใช้งาน
248
34050251
เปิดใช้งาน
249
34050252
เปิดใช้งาน
250
34050253
เปิดใช้งาน
251
34050254
เปิดใช้งาน
252
34050255
เปิดใช้งาน
253
34050256
เปิดใช้งาน
254
34050257
เปิดใช้งาน