หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34050001
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
2
34050002
บ้านหมากมาย
เปิดใช้งาน
3
34050003
บ้านเม็กใหญ่
เปิดใช้งาน
4
34050004
ดำรงสินสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
5
34050005
บ้านบัวเทียม
เปิดใช้งาน
6
34050006
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
7
34050007
บ้านสุขสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
8
34050008
บ้านนาทุ่ง
เปิดใช้งาน
9
34050009
บ้านอุดมสุข
เปิดใช้งาน
10
34050010
บ้านดอนม่วย
เปิดใช้งาน
11
34050011
บ้านกุดประทาย
เปิดใช้งาน
12
34050012
บ้านโนนกอย
เปิดใช้งาน
13
34050013
บ้านโนนขาม
เปิดใช้งาน
14
34050014
บ้านแสนสุข
เปิดใช้งาน
15
34050015
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
16
34050016
บ้านนาอุดม
เปิดใช้งาน
17
34050017
บ้านคำนาแซง
เปิดใช้งาน
18
34050018
บ้านแก้ง
เปิดใช้งาน
19
34050019
บ้านไฮตาก
เปิดใช้งาน
20
34050020
บ้านประหูต
เปิดใช้งาน
21
34050021
บ้านห้วยสำราญ
เปิดใช้งาน
22
34050022
บ้านยาง
เปิดใช้งาน
23
34050023
บ้านนาประดู่
เปิดใช้งาน
24
34050024
บ้านนานวล
เปิดใช้งาน
25
34050025
บ้านนาสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
26
34050026
บ้านคำครั่ง
เปิดใช้งาน
27
34050027
บ้านป่าตาว
เปิดใช้งาน
28
34050028
บ้านโนนแคน
เปิดใช้งาน
29
34050029
บ้านโนนกาเร็น
เปิดใช้งาน
30
34050030
บ้านโพธิ์ไทร
เปิดใช้งาน
31
34050031
บ้านคำสำราญ
เปิดใช้งาน
32
34050032
บ้านโนนแก้ง
เปิดใช้งาน
33
34050033
บ้านสองคอน
เปิดใช้งาน
34
34050034
บ้านโพนดวน
เปิดใช้งาน
35
34050035
บ้านท่าโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
36
34050036
บ้านวารีอุดม
เปิดใช้งาน
37
34050037
บ้านโพธิ์สง่า
เปิดใช้งาน
38
34050038
บ้านโนนหลี่
เปิดใช้งาน
39
34050039
บ้านม่วงนาดี
เปิดใช้งาน
40
34050040
บ้านทุ่งเทิง
เปิดใช้งาน
41
34050041
บ้านสว่างโนนทอง
เปิดใช้งาน
42
34050042
บ้านโนน
เปิดใช้งาน
43
34050043
บ้านบัวเจริญ
เปิดใช้งาน
44
34050044
บ้านหม้อทอง
เปิดใช้งาน
45
34050045
บ้านเตย
เปิดใช้งาน
46
34050046
บ้านดอนกลาง
เปิดใช้งาน
47
34050047
บ้านหนองไฮ
เปิดใช้งาน
48
34050048
บ้านหนองแต้
เปิดใช้งาน
49
34050049
บ้านนากระแซง
เปิดใช้งาน
50
34050050
พิชัยศึกษา
เปิดใช้งาน
51
34050051
บ้านโนนสวาง
เปิดใช้งาน
52
34050052
บ้านหนองเงินฮ้อย
เปิดใช้งาน
53
34050053
บ้านห่องเตย
เปิดใช้งาน
54
34050054
บ้านห่องคำ
เปิดใช้งาน
55
34050055
บ้านโชคชัย
เปิดใช้งาน
56
34050056
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
57
34050057
บ้านโนนจิก
เปิดใช้งาน
58
34050058
บ้านนาเจริญ
เปิดใช้งาน
59
34050059
บ้านกระเบื้อง
เปิดใช้งาน
60
34050060
บ้านม่วงโนนกระแต
เปิดใช้งาน
61
34050061
บ้านนาห้วยแคน
เปิดใช้งาน
62
34050062
บ้านนาส่วง
เปิดใช้งาน
63
34050063
บ้านเสาเล้า
เปิดใช้งาน
64
34050064
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
65
34050065
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
66
34050066
บ้านสวนสวรรค์
เปิดใช้งาน
67
34050067
อุดมสามัคคี
เปิดใช้งาน
68
34050068
บ้านนาแก
เปิดใช้งาน
69
34050069
บ้านบัวงาม
เปิดใช้งาน
70
34050070
บ้านหนองสนม
เปิดใช้งาน
71
34050071
บ้านโนนแฝก
เปิดใช้งาน
72
34050072
ประชานุเคราะห์ศึกษา
เปิดใช้งาน
73
34050073
บ้านนาเลิง
เปิดใช้งาน
74
34050074
บ้านบัวทอง
เปิดใช้งาน
75
34050075
บ้านราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
76
34050076
บ้านโนนค้อ
เปิดใช้งาน
77
34050077
บ้านป่าหวาย
เปิดใช้งาน
78
34050078
บ้านป่าโมง
เปิดใช้งาน
79
34050079
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
เปิดใช้งาน
80
34050080
ชุมชนบ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
81
34050081
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
82
34050082
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
83
34050083
เมืองเดช
เปิดใช้งาน
84
34050084
เวตวันวิทยา
เปิดใช้งาน
85
34050085
อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
เปิดใช้งาน
86
34050086
บ้านแขมเจริญ
เปิดใช้งาน
87
34050087
ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
88
34050088
บ้านสมสะอาด
เปิดใช้งาน
89
34050089
ดำรงสินอุทิศ
เปิดใช้งาน
90
34050090
บ้านหนองสำราญ
เปิดใช้งาน
91
34050091
สมสะอาดสวนฝ้าย
เปิดใช้งาน
92
34050092
บ้านหนองบัวหลวง
เปิดใช้งาน
93
34050093
บ้านโนนสนาม
เปิดใช้งาน
94
34050094
บ้านท่าหลวงนาคำ
เปิดใช้งาน
95
34050095
นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
96
34050096
บ้านแก้งขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
97
34050097
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
98
34050098
ผอบ ณ นคร 2
เปิดใช้งาน
99
34050099
สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
เปิดใช้งาน
100
34050100
บ้านดงขวางคำโทน
เปิดใช้งาน
101
34050101
บ้านท่าก่อ
เปิดใช้งาน
102
34050102
บ้านป่าพอก
เปิดใช้งาน
103
34050103
บ้านกวางดีด
เปิดใช้งาน
104
34050104
บ้านโคกเทียม
เปิดใช้งาน
105
34050105
บ้านโนนคูณแสนสุข
เปิดใช้งาน
106
34050106
บ้านโนนบก
เปิดใช้งาน
107
34050107
บ้านป่าก้าว
เปิดใช้งาน
108
34050108
บ้านตบหู
เปิดใช้งาน
109
34050109
บ้านโนนว่าน
เปิดใช้งาน
110
34050110
บ้านคำอุดม
เปิดใช้งาน
111
34050111
บ้านดอนยาว
เปิดใช้งาน
112
34050112
บ้านคำบอน
เปิดใช้งาน
113
34050113
ชุมชนบ้านโนนแดง
เปิดใช้งาน
114
34050114
บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
เปิดใช้งาน
115
34050115
บ้านโคกน้อย
เปิดใช้งาน
116
34050116
บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
เปิดใช้งาน
117
34050117
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
118
34050118
บ้านฝั่งเพ
เปิดใช้งาน
119
34050119
บ้านคุ้มแสนชะนี
เปิดใช้งาน
120
34050120
บ้านบุ่งคำ
เปิดใช้งาน
121
34050121
บ้านแก้งขอ
เปิดใช้งาน
122
34050122
บ้านทุ่งเพียง
เปิดใช้งาน
123
34050123
บ้านโสกแสง
เปิดใช้งาน
124
34050124
บ้านคำม่วง
เปิดใช้งาน
125
34050125
บ้านดอนชัยชนะ
เปิดใช้งาน
126
34050126
บ้านทับไฮ
เปิดใช้งาน
127
34050127
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
128
34050128
บ้านป่าไร่
เปิดใช้งาน
129
34050129
บ้านโพนแอวขัน
เปิดใช้งาน
130
34050130
โนนสูงโนนโฮมวิทยา
เปิดใช้งาน
131
34050131
บ้านคำกลาง
เปิดใช้งาน
132
34050132
บ้านเก่าขาม
เปิดใช้งาน
133
34050133
บ้านหนองทัพ
เปิดใช้งาน
134
34050134
บ้านโซง
เปิดใช้งาน
135
34050135
บ้านดวน
เปิดใช้งาน
136
34050136
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
137
34050137
บ้านตาโม
เปิดใช้งาน
138
34050138
บ้านหนองเทา
เปิดใช้งาน
139
34050139
บ้านหนองขอน
เปิดใช้งาน
140
34050140
บ้านแข้ด่อน
เปิดใช้งาน
141
34050141
ตชด.บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
142
34050142
บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
เปิดใช้งาน
143
34050143
บ้านกุดเชียงมุน
เปิดใช้งาน
144
34050144
บ้านจันลา
เปิดใช้งาน
145
34050145
บ้านแปดอุ้ม
เปิดใช้งาน
146
34050146
บ้านตายอย
เปิดใช้งาน
147
34050147
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
148
34050148
หนองโพดวิทยา
เปิดใช้งาน
149
34050149
บ้านแก้งโตน
เปิดใช้งาน
150
34050150
บุเปือยวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
151
34050151
บ้านเปือย
เปิดใช้งาน
152
34050152
ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
153
34050153
รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
เปิดใช้งาน
154
34050154
บ้านยางกลาง
เปิดใช้งาน
155
34050155
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
156
34050156
ชุมชนบ้านปลาขาว
เปิดใช้งาน
157
34050157
บ้านยางใหญ่
เปิดใช้งาน
158
34050159
บ้านโนนสวาง
เปิดใช้งาน
159
34050160
บ้านดงกระชู
เปิดใช้งาน
160
34050161
บ้านห้วยแก้ว
เปิดใช้งาน
161
34050162
น้ำยืน
เปิดใช้งาน
162
34050163
บ้านนาสามัคคี
เปิดใช้งาน
163
34050164
บ้านซำหวาย
เปิดใช้งาน
164
34050165
เจริญศึกษา
เปิดใช้งาน
165
34050166
บ้านดงเมย
เปิดใช้งาน
166
34050167
บ้านคอแลน
เปิดใช้งาน
167
34050168
บ้านขอนแป้น
เปิดใช้งาน
168
34050169
บ้านหนองกบ
เปิดใช้งาน
169
34050170
บ้านป่าแขมหนองเรือ
เปิดใช้งาน
170
34050171
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
171
34050172
บ้านแก้งยาง
เปิดใช้งาน
172
34050173
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
173
34050174
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
174
34050175
บ้านโนนเขืองจงเจริญ
เปิดใช้งาน
175
34050176
ชุมชนบ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
176
34050177
บ้านโนนหมากเดือย
เปิดใช้งาน
177
34050178
บ้านหนองยู
เปิดใช้งาน
178
34050179
บ้านโนนค้อ
เปิดใช้งาน
179
34050180
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
180
34050181
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
181
34050182
บ้านหัวแข้
เปิดใช้งาน
182
34050183
บ้านห้วยปอ
เปิดใช้งาน
183
34050184
อนุบาลบุณฑริก
เปิดใช้งาน
184
34050185
บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
เปิดใช้งาน
185
34050186
บ้านดอนโจด
เปิดใช้งาน
186
34050187
บ้านนาแคน
เปิดใช้งาน
187
34050188
บ้านหาดทรายคูณ
เปิดใช้งาน
188
34050189
บ้านโนนกาหลงน้อย
เปิดใช้งาน
189
34050191
บ้านแมด
เปิดใช้งาน
190
34050192
บ้านป่าสน
เปิดใช้งาน
191
34050193
บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
เปิดใช้งาน
192
34050194
บ้านโนนน้อย
เปิดใช้งาน
193
34050195
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
194
34050196
บ้านป่าเตี้ย
เปิดใช้งาน
195
34050197
บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
196
34050198
บ้านโนนหุ่ง
เปิดใช้งาน
197
34050199
บ้านนาโดม
เปิดใช้งาน
198
34050200
บ้านอุดมชาติ
เปิดใช้งาน
199
34050201
บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
เปิดใช้งาน
200
34050203
บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
เปิดใช้งาน
201
34050204
บ้านโนนจิก
เปิดใช้งาน
202
34050205
ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
เปิดใช้งาน
203
34050206
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
204
34050207
บ้านสมพรรัตน์
เปิดใช้งาน
205
34050208
บ้านแก้งสว่าง
เปิดใช้งาน
206
34050209
บ้านบก
เปิดใช้งาน
207
34050210
บ้านเก่ากลาง
เปิดใช้งาน
208
34050211
บ้านหนองแปน
เปิดใช้งาน
209
34050212
บ้านสร้างหอม
เปิดใช้งาน
210
34050213
บ้านคำบาก
เปิดใช้งาน
211
34050214
บ้านแก้งสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
212
34050215
บ้านห้วยข่า
เปิดใช้งาน
213
34050216
บ้านหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
214
34050217
บ้านหนองแปก
เปิดใช้งาน
215
34050218
บ้านซำงู
เปิดใช้งาน
216
34050219
บ้านกุดเรือ
เปิดใช้งาน
217
34050220
บ้านทุ่งช้าง
เปิดใช้งาน
218
34050221
บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
เปิดใช้งาน
219
34050222
บ้านโคกชำแระ
เปิดใช้งาน
220
34050223
บ้านหนองสนมพะลาน
เปิดใช้งาน
221
34050224
บ้านคำกลางวังม่วง
เปิดใช้งาน
222
34050225
นาเกษมเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
223
34050226
บ้านโนนใหญ่
เปิดใช้งาน
224
34050227
บ้านหนองถาวร
เปิดใช้งาน
225
34050228
บ้านนาห่อม
เปิดใช้งาน
226
34050229
บ้านโนนจานหนองสีขา
เปิดใช้งาน
227
34050230
บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
เปิดใช้งาน
228
34050231
บ้านหนองบัวอารี
เปิดใช้งาน
229
34050232
บ้านหนองอ้ม
เปิดใช้งาน
230
34050233
บ้านทองสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
231
34050234
บ้านโนนรังหนองบัวดง
เปิดใช้งาน
232
34050235
บ้านเบญจ์โนนดู่
เปิดใช้งาน
233
34050236
บ้านห่องปอ
เปิดใช้งาน
234
34050237
บ้านหนองขี้เห็น
เปิดใช้งาน
235
34050238
บ้านตาโอง
เปิดใช้งาน
236
34050239
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
237
34050240
บ้านหนองดินดำ
เปิดใช้งาน
238
34050241
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
239
34050242
บ้านห้วยเสลา
เปิดใช้งาน
240
34050243
บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
เปิดใช้งาน
241
34050244
บ้านโนนยาง
เปิดใช้งาน
242
34050245
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
243
34050246
ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
เปิดใช้งาน
244
34050247
บ้านตาเกาตาโกย
เปิดใช้งาน
245
34050248
บ้านหมากแหน่ง
เปิดใช้งาน
246
34050249
อนุบาลน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
247
34050250
บ้านซำสะกวยน้อย
เปิดใช้งาน
248
34050251
บ้านแสนถาวร
เปิดใช้งาน
249
34050252
บ้านดอนโมกข์
เปิดใช้งาน
250
34050253
บ้านโนนสว่างวังเสือ
เปิดใช้งาน
251
34050254
บ้านไพบูลย์
เปิดใช้งาน
252
34050255
บ้านหนองดุม
เปิดใช้งาน
253
34050256
บ้านหนองโด
เปิดใช้งาน
254
34050257
บ้านอิสานเศรษฐกิจ
เปิดใช้งาน