ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ลำดับ
เว็บไซต์สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1034710282
34050001
710282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี
กลาง
2
1034710283
34050002
710283
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวกันต์ บุญมาโฮม
กลาง
3
1034710284
34050003
710284
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชีวิน บุญถม
กลาง
4
1034710285
34050004
710285
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยทธชัย ไตรราช
กลาง
5
1034710287
34050005
710287
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ สุวรักษ์
กลาง
6
1034710288
34050006
710288
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร กุลบุตร
7
1034710290
34050007
710290
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร ม่วงหวาน
กุดประทาย คำครั่ง
8
1034710292
34050008
710292
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต พรมดี
กุดประทายคำครั่ง
9
1034710293
34050009
710293
ประถมศึกษา
นายวิญญู เชื้อดี
กุดประทาย - คำครั่ง
10
1034710294
34050010
710294
ประถมศึกษา
-
11
1034710296
34050011
710296
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ คุ้มไพร่
กุดประทายคำครั่ง
12
1034710298
34050012
710298
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเดช ละดาดก
กุดประทาย-คำครั่ง
13
1034710299
34050013
710299
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ
กุดประทายคำครั่ง
14
1034710300
34050014
710300
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายธงชัย กันตะพงษ์
กุดประทายคำครั่ง
15
1034710301
34050015
710301
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดประทายคำครั่ง
16
1034710303
34050016
710303
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พรมเกษ
กุดประทาย - คำครั่ง
17
1034710304
34050017
710304
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรชาติ คงประเสริฐ
กุดประทายคำครั่ง
18
1034710316
34050018
710316
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรวุฒิ พลรักษา
แก้ง-โนนกาเร็น
19
1034710317
34050019
710317
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ
แก้ง-โนนกาเร็น
20
1034710318
34050020
710318
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ใกล้ฝน
แก้งโนนกาเร็น
21
1034710319
34050021
710319
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งโนนกาเร็น
22
1034710321
34050022
710321
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพาส ศรีชัยบาล
แก้งโนนกาเร็น
23
1034710302
34050023
710302
ประถมศึกษา
นายสุชาติ หวังดี
กุดประทายคำคร้ัง
24
1034710295
34050024
710295
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาลย์ วุฒิเสลา
กุดประทายคำครั่ง
25
1034710291
34050025
710291
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ทองจันทร์
กุดประทายคำครั้ง
26
1034710289
34050026
710289
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาล สมบูรณ์
กุดประทาย-คำครั่ง
27
1034710286
34050027
710286
ประถมศึกษา
-
แก้งโนนกาเร็น
28
1034710325
34050028
710325
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย โพธิ์งาม
แก้ง โนนกาเร็น
29
1034710326
34050029
710326
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพล เทินชัยภูมิ
แก้งโนนกาเร็น
30
1034710327
34050030
710327
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล ศรไชย
31
1034710328
34050031
710328
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยง คำลาจันทร์
แก้งโนนกาเร็น
32
1034710329
34050032
710329
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ มาลาพันธ์
แก้ง-โนนกาเร็น
33
1034710330
34050033
710330
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ
แก้งโนนกาเร็น
34
1034710331
34050034
710331
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ สารพัฒน์
แก้งโนนกาเร็น
35
1034710266
34050035
710266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
36
1034710267
34050036
710267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร ถาวร
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
37
1034710268
34050037
710268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโกษีย์ วงศ์สุธา
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
38
1034710269
34050038
710269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ยั่งยืน
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
39
1034710270
34050039
710270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง บุตตะ
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
40
1034710332
34050040
710332
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ศรีโชติ
นากระแซงทุ่งเทิง
41
1034710335
34050041
710335
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ วิวาสุขุ
นากระแซงทุ่งเทิง
42
1034710333
34050042
710333
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เนินทราย
นากระแซงทุ่งเทิง
43
1034710334
34050043
710334
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ โสวรรณี
นากระแซงทุ่งเทิง
44
1034710265
34050044
710265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี อุดม
นากระแซงทุ่งเทิง
45
1034710261
34050045
710261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง
นากระแซงทุ่งเทิง
46
1034710262
34050046
710262
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี
นากระแซงทุ่งเทิง
47
1034710263
34050047
710263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน แก้วภักดี
นากระแซงทุ่งเทิง
48
1034710264
34050048
710264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์
นากระแซงทุ่งเทิง
49
1034710252
34050049
710252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล สาธร
นากระแซงทุ่งเทิง
50
1034710253
34050050
710253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ไสยรส
นากระแซงทุ่งเทิง
51
1034710259
34050051
710259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์
นากระแซงทุ่งเทิง
52
1034710260
34050052
710260
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนตรี มีเบ้า
นากระแซงทุ่งเทิง
53
1034710257
34050053
710257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ ประทุมมา
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
54
1034710258
34050054
710258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์
นาส่วงฯ
55
1034710254
34050055
710254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
56
1034710255
34050056
710255
ประถมศึกษา
นายรัชดินทร์ ธนันโชติอนันต์
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
57
1034710256
34050057
710256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธี ตรีแสน
ป่าโมงนาส่วงนาเจริญ
58
1034710251
34050058
710251
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ
นาส่วง นเจริญ ป่าโมง
59
1034710245
34050059
710245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส ชูพูล
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
60
1034710246
34050060
710246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ สลับศรี
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
61
1034710247
34050061
710247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองทอง สุพะนานัย
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
62
1034710242
34050062
710242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ ทางทอง
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
63
1034710243
34050063
710243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
64
1034710244
34050064
710244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสำเริง เชื้อพงษ์
ป่าโมงนาส่วงนาเจริญ
65
1034710322
34050065
710322
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง ขันอาสา
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
66
1034710323
34050066
710323
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ สิงห์คง
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
67
1034710324
34050067
710324
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรัญญา จันทนา
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
68
1034710320
34050068
710320
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ เทียรแก้ว
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
69
1034710275
34050069
710275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
บัวงาม
70
1034710276
34050070
710276
ประถมศึกษา
นายบุญศร จูมลี
บัวงาม
71
1034710281
34050071
710281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒ เมาะลาษี
บัวงาม
72
1034710277
34050072
710277
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวงาม
73
1034710278
34050073
710278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
สถานศึกษาบัวงาม
74
1034710279
34050074
710279
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณเรศ ธานี
บัวงาม
75
1034710280
34050075
710280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย แก่นการ
บัวงาม
76
1034710248
34050076
710248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธิศักดิ์ พิลากุล
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
77
1034710249
34050077
710249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย สีถากาล
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
78
1034710250
34050078
710250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกราช คำมงคุล
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
79
1034710311
34050079
710311
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เจริญรอย
เดชอุดม
80
1034710312
34050080
710312
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ บุญเจือ
เดชอุดม
81
1034710297
34050081
710297
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ศรีสุระ
เดชอุดม
82
1034710305
34050082
710305
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ บุญศิริ
เดชอุดม
83
1034710306
34050083
710306
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล คำวงค์
เดชอุดม
84
1034710307
34050084
710307
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ทับทิมหิน
เดชอุดม
85
1034710308
34050085
710308
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเวศ มณีภาค
เดชอุดม
86
1034710309
34050086
710309
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงเดช สมดี
เดชอุดม
87
1034710310
34050087
710310
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรภณ มนัส
สถานศึกษาเดชอุดม
88
1034710315
34050088
710315
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเริญ ถิ่นขาม
เดชอุดม
89
1034710313
34050089
710313
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล เมอมะนา
สถานศึกษาเดชอุดม
90
1034710314
34050090
710314
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ คูณคำ
เดชอุดม
91
1034710273
34050091
710273
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทันใจ สายแวว
ท่าโพธิ์ศรี-โนนสะอาด
92
1034710274
34050092
710274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ บึงโบก
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
93
1034710271
34050093
710271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูล วงศ์สุธา
่ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
94
1034710272
34050094
710272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ แก้วมณี
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
95
1034710451
34050095
710451
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประลอง ฉิมงาม
นาจะหลวย
96
1034710452
34050096
710452
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ นางาม
นาจะหลวย
97
1034710454
34050097
710454
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพงษ์ นามจำปา
นาจะหลวย
98
1034710456
34050098
710456
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสาร แตงอยู่
นาจะหลวย
99
1034710457
34050099
710457
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์
นาจะหลวย
100
1034710460
34050100
710460
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถิ่น พิมพ์โพธิ์
นาจะหลวย
101
1034710462
34050101
710462
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมา ศรีดา
นาจะหลวย
102
1034710464
34050102
710464
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร อารี
แสงสมบูรณ์
103
1034710473
34050103
710473
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบสมุทร ศรีดา
แสงสมบูรณ์
104
1034710474
34050104
710474
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม จำปาแดง
แสงสมบูรณ์
105
1034710476
34050105
710476
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล เกษสุพรรณ์
แสงสมบูรณ์
106
1034710477
34050106
710477
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสิทธิ์ กองสินแก้ว
แสงสมบูรณ์
107
1034710478
34050107
710478
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี กอมณี
แสงสมบูรณ์
108
1034710475
34050108
710475
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร รุจิวิทยานนท์
โนนพรสวรรค์
109
1034710470
34050109
710470
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร เสนคำสอน
โนนพรสวรรค์
110
1034710468
34050110
710468
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร วงเวียน
โนนพรสวรรค์
111
1034710461
34050111
710461
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองปาน สารวัน
โนนแดง
112
1034710459
34050112
710459
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร สารวัน
โนนแดง
113
1034710458
34050113
710458
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา รุกขะวัน
โนนแดง
114
1034710455
34050114
710455
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข
สถานศึกษาโนนแดง
115
1034710453
34050115
710453
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล จินพละ
โนนแดง
116
1034710469
34050116
710469
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมปนาท บุตรดา
โนนแดง
117
1034710471
34050117
710471
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ
โนนพรสวรรค์
118
1034710472
34050118
710472
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศ์พัฒนา สารรัตน์
โนนพรสวรรค์
119
1034710467
34050119
710467
ประถมศึกษา
นายสุเนียร กาบบัวศรี
โนนพรสวรรค์
120
1034710465
34050120
710465
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี ศุภลักษณ์
121
1034710466
34050121
710466
ประถมศึกษา
นายมงคล แสงชาติ
โนนพรสวรรค์
122
1034710463
34050122
710463
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารันทร์ บำรุง
สถานศึกษาแสงสมบูรณ์
123
1034710479
34050123
710479
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย บุญสุข
แสงสมบูรณ์
124
1034710480
34050124
710480
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติณรงค์ มาสงค์
สถานศึกษาแสงสมบูรณ์
125
1034710481
34050125
710481
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ ศาสตรวาหา
แสงสมบูรณ์
126
1034710482
34050126
710482
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ พลสมัคร์
แสงสมบูรณ์
127
1034710483
34050127
710483
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แสงสมบูรณ์
128
1034710484
34050128
710484
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แสงสมบูรณ์
129
1034710485
34050129
710485
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ทอนอนันต์
แสงสมบูรณ์
130
1034710488
34050130
710488
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพันธ์ หมูนสิงห์
ยางเก่าขาม
131
1034710489
34050131
710489
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีรัตน์ สุขภาค
ยางเก่าขาม
132
1034710490
34050132
710490
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย พื่งตน
ยาง-เก่าขาม
133
1034710492
34050133
710492
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมร คำสุข
ยางเก่าขาม
134
1034710517
34050134
710517
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพรต วงศ์ละกุล
โซงสีวิเชียร
135
1034710518
34050135
710518
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรจิตต์ สุพรรณ
โซงสีวิเชียร
136
1034710519
34050136
710519
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสา สีลากุล
โซงสีวิเซียร
137
1034710520
34050137
710520
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรพันธ์ บุญฉิม
โซงสีวิเซียร
138
1034710521
34050138
710521
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ศรีรอง
โซงสีวิเชียร
139
1034710494
34050139
710494
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องกฤษณะ นาคำรอด
โดมประดิษฐ์
140
1034710495
34050140
710495
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โดมประดิษฐ์
141
1034710496
34050141
710496
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย พรหมบุตร
โดมประดิษฐ์
142
1034710497
34050142
710497
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร วรพิมพ์รัตน์
โดมประดิษฐ์
143
1034710498
34050143
710498
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ ศรีวรรณะ
โดมประดิษฐ์
144
1034710499
34050144
710499
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย แก้วศรี
โดมประดิษฐ์
145
1034710500
34050145
710500
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ธรรมวงษ์ศา
สถานศึกษาโดมประดิษฐ์
146
1034710505
34050146
710505
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สามารถ
โดมประดิษฐ์
147
1034710506
34050147
710506
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร วิเศษดอนหวาย
โดมประดิษฐ์
148
1034710515
34050148
710515
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ
โดมประดิษฐ์
149
1034710509
34050149
710509
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร สาริก
บุเปือยยางใหญ่
150
1034710510
34050150
710510
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพล ทิพย์สุข
บุเปือย-ยางใหญ่
151
1034710511
34050151
710511
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุเปือย-ยางใหญ่
152
1034710508
34050152
710508
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ดวงแก้ว
บุเปือยยางใหญ่
153
1034710493
34050153
710493
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระวัฒน์ มุธุสิทธิ์
ยางเก่าขาม
154
1034710491
34050154
710491
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุธาลินี คำสุข
ยางเก่าขาม
155
1034710487
34050155
710487
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย สำเภานนท์
ยาง เก่าขาม
156
1034710486
34050156
710486
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำพร สุทธัง
ยางเก่าขาม
157
1034710512
34050157
710512
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ บุญวรรณ
บุเปือยยางใหญ่
158
1034710513
34050159
710513
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุเปือยยางใหญ่
159
1034710514
34050160
710514
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกยูล เกษสุพรรณ์
บุเปือยยางใหญ่
160
1034710507
34050161
710507
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง คงสิม
โซงสีวิเชียร
161
1034710501
34050162
710501
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วงศ์สาลี
โซงสีวิเชียร
162
1034710502
34050163
710502
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมเชย ทองชุม
โซงสีวิเชียร
163
1034710503
34050164
710503
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย พุทธเทศก์
โซงสีวิเชียร
164
1034710504
34050165
710504
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุพรรณ
โซงสีวิเชียร
165
1034710540
34050166
710540
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจักร พรหมวงศ์
คอแลน
166
1034710542
34050167
710542
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ทุมแถว
สถานศึกษาคอแลน
167
1034710543
34050168
710543
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาเมรุจน์ ชาญไชย
คอแลน
168
1034710544
34050169
710544
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ไสยกิจ
คอแลน
169
1034710545
34050170
710545
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร กงเงิน
คอแลน
170
1034710546
34050171
710546
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
คอแลน
171
1034710547
34050172
710547
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุธ บุณฑริก
คอแลน
172
1034710565
34050173
710565
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ ปริบาล
คอแลน
173
1034710566
34050174
710566
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต เมืองซอง
คอแลน
174
1034710563
34050175
710563
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ สำราญจิตร
นาโพธิ์บ้านแมด
175
1034710529
34050176
710529
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ฝ่ายคำตา
นาโพธิ์บ้านแมด
176
1034710557
34050177
710557
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวทย์ชาย วงศ์เพม
หนองสะโนโนนค้อ
177
1034710558
34050178
710558
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองสะโนโนนค้อ
178
1034710555
34050179
710555
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ
หนองสะโนโนนค้อ
179
1034710556
34050180
710556
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสมร เคหารมย์
หนองสะโนโนนค้อ
180
1034710553
34050181
710553
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ดวงคำ
บุณฑริก
181
1034710549
34050182
710549
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงกล ชูเนตร
บุณฑริก
182
1034710550
34050183
710550
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำผล ถึงแสง
บุณฑริก
183
1034710548
34050184
710548
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์
บุณฑริก
184
1034710535
34050185
710535
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนทนา งานในเมือง
บุณฑริก
185
1034710533
34050186
710533
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ผาดโผน
186
1034710534
34050187
710534
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ สุภรัมย์
นาโพธิ์บ้านแมด
187
1034710530
34050188
710530
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณยสิทธิ์ ภัทรินทร์โสภณ
นาโพธิ์- บ้านแมด
188
1034710531
34050189
710531
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ กองแก้ว
นาโพธิ์บ้านแมด
189
1034710532
34050190
710532
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายนาโพธิ์บ้านแมด
190
1034710564
34050191
710564
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพล รอดคำทุย
นาโพธิ์บ้านแมด
191
1034710551
34050192
710551
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา วงศ์อำมาตย์
บุณฑริก
192
1034710567
34050193
710567
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ วงษ์นาง
บุณฑริก
193
1034710569
34050194
710569
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ประทุมวัน
บุณฑริก
194
1034710570
34050195
710570
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ ทุมมากรณ์
บุณฑริก
195
1034710571
34050196
710571
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์
บุณฑริก
196
1034710572
34050197
710572
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย พันธ์โชติ
บุณฑริก
197
1034710539
34050198
710539
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทน บุญตาราษฎร์
บุณฑริก
198
1034710537
34050199
710537
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ศิวิจารย์
หนองสะโนโนนค้อ
199
1034710538
34050200
710538
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล กิ่งบู
หนองสะโนโนนค้อ
200
1034710536
34050201
710536
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิ่น มาลัยสอน
หนองสะโนโนนค้อ
201
1034710541
34050202
710541
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองสะโน โนนค้อ
202
1034710554
34050203
710554
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวานิช บุปผาวัลย์
หนองสะโนโนนค้อ
203
1034710561
34050204
710561
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์
หนองสะโนโนนค้อ
204
1034710562
34050205
710562
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤกษ์ชัย พลศรี
หนองสะโนโนนค้อ
205
1034710559
34050206
710559
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ใจบุญ
หนองสะโนโนนค้อ
206
1034710560
34050207
710560
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสกลไกร ใจภพ
หนองสะโน โนนค้อ
207
1034710552
34050208
710552
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยข่า
208
1034710568
34050209
710568
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน นามปัญญา
สถานศึกษาห้วยข่า
209
1034710573
34050210
710573
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล ไชยโพธิ์
ห้วยข่า
210
1034710525
34050211
710525
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณภัทร นามแดง
ห้วยข่า
211
1034710526
34050212
710526
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ วรรณโสภา
ห้วยข่า
212
1034710527
34050213
710527
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย พูลเพิ่ม
สถานศึกษาห้วยข่า
213
1034710528
34050214
710528
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ คันธจันทร์
ห้วยข่า
214
1034710522
34050215
710522
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี จรทะผา
ห้วยข่า
215
1034710523
34050216
710523
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด อุตรา
ห้วยข่า
216
1034710524
34050217
710524
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม
ห้วยข่า
217
1034710993
34050218
710993
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช สมชาติ
ทุ่งศรีอุดม
218
1034710994
34050219
710994
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย บุญเชิญ
ทุ่งศรีอุดม
219
1034710995
34050220
710995
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช สาวันดี
ทุ่งศรีอุดม
220
1034710999
34050221
710999
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์
ทุ่งศรีอุดม
221
1034710986
34050222
710986
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว อินทรสด
ทุ่งศรีอุดม
222
1034710987
34050223
710987
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก
ทุ่งศรีอุดม
223
1034710988
34050224
710988
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริเดช ปะมะโข
ทุ่งศรีอุดม
224
1034710996
34050225
710996
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ มุธุสิทธิ์
225
1034710997
34050226
710997
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งศรีอุดม
226
1034710998
34050227
710998
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศานต์ สิงห์คง
ทุ่งศรีอุดม
227
1034710989
34050228
710989
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรี สายแวว
228
1034710990
34050229
710990
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวร วงศ์สุวรรณ
หนองอ้มนาห่อม
229
1034710991
34050230
710991
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเพียร พรมสำลี
หนองอ้มนาห่อม
230
1034710992
34050231
710992
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ธานี
หนองอ้มนาห่อม
231
1034711000
34050232
711000
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิผล ยั่วจิตร
หนองอ้มนาห่อม
232
1034711001
34050233
711001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ธุรี
หนองอ้มนาห่อม
233
1034711002
34050234
711002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา บาตสุวรรณ์
หนองอ้ม นาห่อม
234
1034711003
34050235
711003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารึก โสมรักษ์
หนองอ้มนาห่อม
235
1034711004
34050236
711004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนากร ขระณีย์
หนองอ้มนาห่อม
236
1034711005
34050237
711005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร
หนองอ้มนาห่อม
237
1034711078
34050238
711078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี
สถานศึกษาขี้เหล็ก
238
1034711079
34050239
711079
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ตประภาส ลอดคูบอน
สถานศึกษาขี้เหล็ก
239
1034711083
34050240
711083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอวยชัย สุทธัง
ขี้เหล็ก
240
1034711086
34050241
711086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรทอน หมั่นนิยม
ขี้เหล็ก
241
1034711090
34050242
711090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกา ฟ้องเสียง
สถานศึกษาขี้เหล็ก
242
1034711093
34050243
711093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนา กมลตรี
ขี้เหล็ก
243
1034711085
34050244
711085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ ยานิพันธ์
สถานศึกษาน้ำขุ่น
244
1034711082
34050245
711082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล วงค์คำจันทร์
เครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น
245
1034711080
34050246
711080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์
น้ำขุ่น
246
1034711077
34050247
711077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์
น้ำขุ่น
247
1034711084
34050248
711084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์
น้ำขุ่น
248
1034711075
34050249
711075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา อดกลั้น
น้ำขุ่น
249
1034711076
34050250
711076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
น้ำขุ่น
250
1034711081
34050251
711081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตพงศ์ คชอาจ
ไพบูลย์
251
1034711087
34050252
711087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤทธิ์ ดุจดา
ไพบูลย์
252
1034711088
34050253
711088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พรมโลกา
ไพบูลย์
253
1034711089
34050254
711089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไพบูลย์
254
1034711091
34050255
711091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร สอดศรี
ไพบูลย์
255
1034711092
34050256
711092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ ศรีแก้ว
ไพบูลย์
256
1034711094
34050257
711094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไพบูลย์