หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
36030001
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
2
36030002
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
3
36030003
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
4
36030004
บ้านร่วมมิตร
เปิดใช้งาน
5
36030005
บ้านท่าแตง
เปิดใช้งาน
6
36030006
บ้านเดื่อ
เปิดใช้งาน
7
36030007
บ้านสำโรงโคก
เปิดใช้งาน
8
36030008
จัตุรัสวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
9
36030009
บ้านมะเกลือโนนทอง
เปิดใช้งาน
10
36030011
บ้านหลุบงิ้ว
เปิดใช้งาน
11
36030012
บ้านสระสี่เหลี่ยม
เปิดใช้งาน
12
36030013
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
เปิดใช้งาน
13
36030014
บ้านขามราษฎร์นุกูล
เปิดใช้งาน
14
36030015
บ้านโนนคร้อ
เปิดใช้งาน
15
36030016
บ้านใหม่นาดี
เปิดใช้งาน
16
36030018
บ้านนา
เปิดใช้งาน
17
36030019
บ้านหนองลูกช้าง
เปิดใช้งาน
18
36030020
บ้านงิ้ว
เปิดใช้งาน
19
36030021
บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
20
36030022
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
21
36030023
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
เปิดใช้งาน
22
36030024
บ้านดอนละนาม
เปิดใช้งาน
23
36030025
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
24
36030026
กันกงบ้านลี่สามัคคี
เปิดใช้งาน
25
36030027
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
26
36030028
บ้านส้มป่อย
เปิดใช้งาน
27
36030029
บ้านโนนเชือก
เปิดใช้งาน
28
36030030
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
29
36030031
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
30
36030032
บ้านห้วย
เปิดใช้งาน
31
36030033
บ้านหนองโดน
เปิดใช้งาน
32
36030034
บ้านยางเครือ
เปิดใช้งาน
33
36030035
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
เปิดใช้งาน
34
36030036
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
35
36030037
บ้านโนนฝาย
เปิดใช้งาน
36
36030039
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
เปิดใช้งาน
37
36030040
บ้านหนองลุมพุก
เปิดใช้งาน
38
36030041
บ้านโสกรวกหนองซึก
เปิดใช้งาน
39
36030042
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
40
36030043
บ้านทามจาน
เปิดใช้งาน
41
36030044
ชุมชนบัวบานสามัคคี
เปิดใช้งาน
42
36030045
บ้านโคกโต่งโต้น
เปิดใช้งาน
43
36030047
บ้านหนองบัวใหญ่
เปิดใช้งาน
44
36030048
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
45
36030049
บ้านหนองไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
46
36030050
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
เปิดใช้งาน
47
36030051
บ้านเกาะมะนาว
เปิดใช้งาน
48
36030052
จอมแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
49
36030053
โคกเพชรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
50
36030054
โคกสำราญราษฎร์อำนวย
เปิดใช้งาน
51
36030055
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
52
36030056
บ้านซับยาง
เปิดใช้งาน
53
36030057
บ้านหนองตะครอง
เปิดใช้งาน
54
36030058
ปากจาบวิทยา
เปิดใช้งาน
55
36030059
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
56
36030060
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
เปิดใช้งาน
57
36030061
บ้านโปร่งมีชัย
เปิดใช้งาน
58
36030062
บ้านกุดตาลาด
เปิดใช้งาน
59
36030063
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
เปิดใช้งาน
60
36030064
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
61
36030065
บ้านหนองตะไก้
เปิดใช้งาน
62
36030066
ชุมชนชวนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
63
36030067
บ้านเสลาประชารัฐ
เปิดใช้งาน
64
36030068
หินตั้งพิทยากร
เปิดใช้งาน
65
36030069
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
66
36030071
บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
67
36030072
บ้านตาล
เปิดใช้งาน
68
36030073
วังกะอาม
ไม่เปิดใช้งาน
69
36030075
บ้านหนองอีหล่อ
เปิดใช้งาน
70
36030076
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
71
36030077
บ้านกลอยสามัคคี
เปิดใช้งาน
72
36030078
หนองกกสามัคคี
เปิดใช้งาน
73
36030079
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เปิดใช้งาน
74
36030080
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
75
36030081
บ้านหนองผักแว่น
เปิดใช้งาน
76
36030082
บ้านทองคำพิงวิทยา
เปิดใช้งาน
77
36030083
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
เปิดใช้งาน
78
36030084
หัวสระวิทยา
เปิดใช้งาน
79
36030085
เขาดินพิทยารักษ์
เปิดใช้งาน
80
36030086
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
81
36030087
บ้านหนองดง
เปิดใช้งาน
82
36030088
หนองประดู่วิทยา
เปิดใช้งาน
83
36030089
บ้านโคกแสว
เปิดใช้งาน
84
36030090
บ้านละหานค่าย
เปิดใช้งาน
85
36030091
บ้านตะลอมไผ่
เปิดใช้งาน
86
36030092
บ้านหนองจาน
เปิดใช้งาน
87
36030093
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
88
36030095
โป่งขุนเพชร
เปิดใช้งาน
89
36030096
บ้านดอนกอก
เปิดใช้งาน
90
36030098
บ้านวังตะเฆ่
เปิดใช้งาน
91
36030099
บ้านวังกะทะ
เปิดใช้งาน
92
36030100
บ้านหัวสะพาน
เปิดใช้งาน
93
36030101
บ้านวังอ้ายจีด
เปิดใช้งาน
94
36030102
บ้านสำนักตูมกา
เปิดใช้งาน
95
36030103
บ้านท่าโป่ง
เปิดใช้งาน
96
36030104
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
เปิดใช้งาน
97
36030105
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
เปิดใช้งาน
98
36030106
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
เปิดใช้งาน
99
36030107
บ้านท่าศิลา
เปิดใช้งาน
100
36030108
บ้านหนองตานา
เปิดใช้งาน
101
36030109
บ้านโสกปลาดุก
เปิดใช้งาน
102
36030110
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
เปิดใช้งาน
103
36030111
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
เปิดใช้งาน
104
36030112
บ้านหัวหนอง
เปิดใช้งาน
105
36030113
บ้านปากค่ายช่องแมว
เปิดใช้งาน
106
36030114
บ้านหนองโจด
เปิดใช้งาน
107
36030115
ชุมชนบ้านห้วยแย้
เปิดใช้งาน
108
36030116
บ้านหนองกองแก้ว
เปิดใช้งาน
109
36030117
บ้านห้วยยางดี
เปิดใช้งาน
110
36030118
บ้านห้วยไฮ
เปิดใช้งาน
111
36030119
บ้านแจ้งใหญ่
เปิดใช้งาน
112
36030120
บ้านใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
113
36030121
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
เปิดใช้งาน
114
36030122
บ้านน้ำลาด
เปิดใช้งาน
115
36030123
บ้านนาประชาสัมพันธ์
เปิดใช้งาน
116
36030124
บ้านวังตาท้าว
เปิดใช้งาน
117
36030125
บ้านเสลี่ยงทอง
เปิดใช้งาน
118
36030126
บ้านหัวสะพานประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
119
36030127
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
เปิดใช้งาน
120
36030128
หินฝนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
121
36030129
บ้านโคกสะอาด
ไม่เปิดใช้งาน
122
36030130
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
เปิดใช้งาน
123
36030131
บ้านวังอ้ายคง
เปิดใช้งาน
124
36030132
วังใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
125
36030133
บ้านวังตาเทพ
เปิดใช้งาน
126
36030134
วังโพธิ์สว่างศิลป์
ไม่เปิดใช้งาน
127
36030135
บ้านไร่พัฒนา
เปิดใช้งาน
128
36030136
บ้านโคกกระเบื้องไห
เปิดใช้งาน
129
36030137
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
130
36030138
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
131
36030139
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
132
36030140
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
133
36030141
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
เปิดใช้งาน
134
36030142
บ้านสะพานหิน
เปิดใช้งาน
135
36030143
บ้านโป่งนกพิทยา
เปิดใช้งาน
136
36030144
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
เปิดใช้งาน
137
36030145
บ้านสะพานยาว
เปิดใช้งาน
138
36030146
บ้านศิลาทอง
เปิดใช้งาน
139
36030147
บ้านบุ่งเวียนวิทยา
เปิดใช้งาน
140
36030148
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
141
36030149
ซับมงคลวิทยา
เปิดใช้งาน
142
36030150
บ้านวังมน
เปิดใช้งาน
143
36030151
ซับถาวรพัฒนา
เปิดใช้งาน
144
36030152
บ้านโคกไค
เปิดใช้งาน
145
36030153
บ้านยางเกี่ยวแฝก
เปิดใช้งาน
146
36030155
บ้านซับหมี
เปิดใช้งาน
147
36030157
บ้านห้วยเกตุ
เปิดใช้งาน
148
36030158
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
เปิดใช้งาน
149
36030159
อนุบาลเทพสถิต
เปิดใช้งาน
150
36030161
บ้านดงลาน
เปิดใช้งาน
151
36030162
บ้านช่องสำราญ
เปิดใช้งาน
152
36030163
บ้านซับไทร
เปิดใช้งาน
153
36030164
บ้านยางเตี้ยโคกรัง
เปิดใช้งาน
154
36030165
บ้านประดู่งาม
เปิดใช้งาน
155
36030166
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
เปิดใช้งาน
156
36030167
บ้านหนองจะบก
เปิดใช้งาน
157
36030168
บ้านโนนมะกอกงาม
เปิดใช้งาน
158
36030169
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
159
36030171
บ้านวังคมคาย
เปิดใช้งาน
160
36030172
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
161
36030174
บ้านหนองดินดำ
เปิดใช้งาน
162
36030175
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
163
36030176
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
164
36030177
บ้านหนองแขม
ไม่เปิดใช้งาน
165
36030178
บ้านโกรกกุลา
เปิดใช้งาน
166
36030179
บ้านสามหลักพัฒนา
เปิดใช้งาน
167
36030180
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
168
36030181
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
เปิดใช้งาน
169
36030182
รังงามวิทยา
เปิดใช้งาน
170
36030183
บ้านหนองตอ
เปิดใช้งาน
171
36030184
ดอนเปล้าศึกษา
เปิดใช้งาน
172
36030185
บ้านโสกคร้อ
เปิดใช้งาน
173
36030186
บ้านหนองผักชี
เปิดใช้งาน
174
36030187
บ้านบะเสียว
เปิดใช้งาน
175
36030188
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
176
36030189
ซับใหญ่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
177
36030191
บ้านซับเจริญสุข
เปิดใช้งาน
178
36030192
บ้านวังพง
เปิดใช้งาน
179
36030193
บ้านบุฉนวน
เปิดใช้งาน
180
36030194
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
181
36030195
บ้านตลุกคูณพัฒนา
เปิดใช้งาน
182
36030197
บ้านเขื่อนลั่น
เปิดใช้งาน
183
36030198
บ้านหนองนกเขียน
เปิดใช้งาน
184
36030199
บ้านซับใหม่
เปิดใช้งาน
185
36030200
บ้านวังกุง
เปิดใช้งาน
186
36030201
บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
187
36030202
บ้านท่ากูบ
เปิดใช้งาน
188
36030203
บ้านโป่งเกต
เปิดใช้งาน
189
36030204
บ้านวังขอนสัก
เปิดใช้งาน
190
36030205
บ้านท่าชวน
เปิดใช้งาน