หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
39020001
บ้านกุดดินจี่
เปิดใช้งาน
2
39020002
บ้านหม่านศรีทองวิทยา
เปิดใช้งาน
3
39020003
หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
4
39020004
บ้านอาบช้าง
เปิดใช้งาน
5
39020005
บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
เปิดใช้งาน
6
39020006
บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
เปิดใช้งาน
7
39020007
กุดแห่วิทยา
เปิดใช้งาน
8
39020008
บ้านป่าแดงงาม
เปิดใช้งาน
9
39020009
บ้านสนามชัย
เปิดใช้งาน
10
39020010
บ้านนาสมใจ
เปิดใช้งาน
11
39020011
บ้านยางชุม
เปิดใช้งาน
12
39020012
บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
เปิดใช้งาน
13
39020013
บ้านหนองแวงคำ
เปิดใช้งาน
14
39020014
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
15
39020015
บ้านขอบเหล็ก
เปิดใช้งาน
16
39020016
ห้วยหานประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
17
39020017
ดงสวรรค์วิทยา
เปิดใช้งาน
18
39020018
บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
เปิดใช้งาน
19
39020019
บ้านโป่งแคศรีถาวร
เปิดใช้งาน
20
39020020
บ้านหนองเอี่ยน
เปิดใช้งาน
21
39020021
บ้านหนองด่าน
เปิดใช้งาน
22
39020022
บ้านหนองบัวคำแสน
เปิดใช้งาน
23
39020023
บ้านกกค้อกกโพธิ์
เปิดใช้งาน
24
39020024
นครชัยประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
25
39020025
บ้านโนนไหมโนนศิลา
เปิดใช้งาน
26
39020026
บ้านโนนเมือง
เปิดใช้งาน
27
39020027
บ้านภูพระโนนผักหวาน
เปิดใช้งาน
28
39020028
บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว
เปิดใช้งาน
29
39020029
บ้านโนนม่วง
เปิดใช้งาน
30
39020030
บ้านแสงดาวโนนธาตุ
เปิดใช้งาน
31
39020031
บ้านก่าน
เปิดใช้งาน
32
39020032
บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
เปิดใช้งาน
33
39020033
บ้านโนนงาม
เปิดใช้งาน
34
39020034
บ้านซำเสี้ยว
เปิดใช้งาน
35
39020036
บ้านโนนตาล
เปิดใช้งาน
36
39020037
บ้านนาหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
37
39020038
บ้านฝั่งแดง
เปิดใช้งาน
38
39020039
บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
เปิดใช้งาน
39
39020040
บ้านท่าอุทัย
เปิดใช้งาน
40
39020041
บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
เปิดใช้งาน
41
39020042
บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
เปิดใช้งาน
42
39020043
บ้านห้วยนาหลวง
เปิดใช้งาน
43
39020044
หนองด้วงวังประทุม
เปิดใช้งาน
44
39020045
ซำขอนแก่นวิทย์
เปิดใช้งาน
45
39020046
บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
เปิดใช้งาน
46
39020047
ยูงทองวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
47
39020048
บ้านกุดผึ้ง
เปิดใช้งาน
48
39020049
บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
49
39020050
โนนสง่าราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
50
39020051
บ้านดงมะไฟ
เปิดใช้งาน
51
39020052
บ้านนาไร่
เปิดใช้งาน
52
39020053
บ้านวังหินซา
เปิดใช้งาน
53
39020054
บ้านผาซ่อนโชคชัย
เปิดใช้งาน
54
39020055
บ้านกุดฮู
ไม่เปิดใช้งาน
55
39020056
บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
เปิดใช้งาน
56
39020057
ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
เปิดใช้งาน
57
39020058
บ้านนาด่าน
เปิดใช้งาน
58
39020059
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
เปิดใช้งาน
59
39020060
บ้านโนนงามวิทยา
เปิดใช้งาน
60
39020061
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
61
39020062
บ้านวิจิตรพัฒนา
เปิดใช้งาน
62
39020063
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
63
39020064
บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง
เปิดใช้งาน
64
39020065
บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
เปิดใช้งาน
65
39020066
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
66
39020067
บ้านนาสี
เปิดใช้งาน
67
39020068
บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
เปิดใช้งาน
68
39020069
บ้านโคกทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
69
39020070
โนนอุดมศึกษา
เปิดใช้งาน
70
39020071
โนนปอแดงวิทยา
เปิดใช้งาน
71
39020072
บ้านต่างแคน
เปิดใช้งาน
72
39020073
บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
เปิดใช้งาน
73
39020074
โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
74
39020075
บ้านนาโมง
เปิดใช้งาน
75
39020076
บ้านต้อง
เปิดใช้งาน
76
39020077
บ้านโคกนกสาริกา
เปิดใช้งาน
77
39020078
บ้านคลองเจริญ
เปิดใช้งาน
78
39020079
บ้านบุญทัน
เปิดใช้งาน
79
39020080
หนองเหลืองขามนคร
เปิดใช้งาน
80
39020081
อนุบาลสุวรรณคูหา
เปิดใช้งาน
81
39020082
นาโกทรายทองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
82
39020083
ชุมชนโปร่งวังม่วง
เปิดใช้งาน
83
39020084
บ้านภูเขาวง
เปิดใช้งาน
84
39020085
เทพคีรีพิทยาคม
เปิดใช้งาน
85
39020086
นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
เปิดใช้งาน
86
39020087
บ้านนาส้มโฮง
เปิดใช้งาน
87
39020088
บ้านหนองค้อ
เปิดใช้งาน
88
39020089
บ้านผาเวียง
เปิดใช้งาน
89
39020090
บ้านนาแก
เปิดใช้งาน
90
39020091
บ้านโคกนาเหล่า
เปิดใช้งาน
91
39020092
บ้านโคกกะทอ
เปิดใช้งาน
92
39020093
บ้านนาสมนึก
เปิดใช้งาน
93
39020094
บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
เปิดใช้งาน
94
39020095
เกษตรนาสมหวังสามัคคี
เปิดใช้งาน
95
39020096
บ้านนากลาง
เปิดใช้งาน
96
39020097
บ้านวังสำราญ
เปิดใช้งาน
97
39020098
บ้านผาวัง
เปิดใช้งาน
98
39020099
บ้านโคกสง่า
เปิดใช้งาน
99
39020100
บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
เปิดใช้งาน
100
39020101
บ้านไทยนิยม
เปิดใช้งาน
101
39020102
บ้านนาเจริญ
เปิดใช้งาน
102
39020103
บ้านนาสุรินทร์
เปิดใช้งาน
103
39020104
บ้านโคกหนองบัว
เปิดใช้งาน
104
39020105
บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
105
39020106
ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
เปิดใช้งาน