หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
41020001
บ้านปอ
เปิดใช้งาน
2
41020002
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
เปิดใช้งาน
3
41020003
บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
4
41020004
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
5
41020005
บ้านดอนแก้ว
เปิดใช้งาน
6
41020006
บ้านเชียงแหว
เปิดใช้งาน
7
41020007
บ้านเซียบ
เปิดใช้งาน
8
41020008
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
เปิดใช้งาน
9
41020009
บ้านสวนหม่อน
เปิดใช้งาน
10
41020010
บ้านเดียม
เปิดใช้งาน
11
41020011
บ้านนกขะบา
เปิดใช้งาน
12
41020012
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
เปิดใช้งาน
13
41020013
บ้านเมืองพรึก
เปิดใช้งาน
14
41020014
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
เปิดใช้งาน
15
41020015
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
เปิดใช้งาน
16
41020016
บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
เปิดใช้งาน
17
41020017
บ้านดอนเงิน
เปิดใช้งาน
18
41020018
บ้านห้วยกองสี
เปิดใช้งาน
19
41020019
บ้านโนนสิมมา
เปิดใช้งาน
20
41020020
บ้านโนนจำปา
เปิดใช้งาน
21
41020021
บ้านตูม
เปิดใช้งาน
22
41020022
บ้านดอนสวรรค์
เปิดใช้งาน
23
41020023
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
เปิดใช้งาน
24
41020024
บ้านท่าแร่
เปิดใช้งาน
25
41020025
เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
เปิดใช้งาน
26
41020026
บ้านนาเพ็ญ
เปิดใช้งาน
27
41020027
บ้านกุดยาง
เปิดใช้งาน
28
41020028
บ้านสวรรค์ราษฎร์
เปิดใช้งาน
29
41020029
บ้านปะโค
เปิดใช้งาน
30
41020030
บ้านบุ่งหมากลาน
เปิดใช้งาน
31
41020031
บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
เปิดใช้งาน
32
41020032
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
เปิดใช้งาน
33
41020033
บ้านดงน้อย
เปิดใช้งาน
34
41020034
บ้านเกิ้งน้อย
เปิดใช้งาน
35
41020035
บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
36
41020036
บ้านนาดีสร้างบง
เปิดใช้งาน
37
41020037
บ้านสี่แจ
เปิดใช้งาน
38
41020038
บ้านดงเรือง
เปิดใช้งาน
39
41020039
อนุบาลกุมภวาปี
เปิดใช้งาน
40
41020040
บ้านกงพาน
เปิดใช้งาน
41
41020041
บ้านพันดอน
เปิดใช้งาน
42
41020042
บ้านคำเจริญ
เปิดใช้งาน
43
41020043
บ้านดงแคน
เปิดใช้งาน
44
41020044
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
เปิดใช้งาน
45
41020045
บ้านวาปี
เปิดใช้งาน
46
41020046
บ้านผือ
เปิดใช้งาน
47
41020047
บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
เปิดใช้งาน
48
41020048
บ้านสวนมอนคำ
เปิดใช้งาน
49
41020049
บ้านโนนเห็นวังชัย
เปิดใช้งาน
50
41020050
บ้านคำไผ่
เปิดใช้งาน
51
41020051
บ้านหินเหลิ่ง
เปิดใช้งาน
52
41020052
บ้านหินฮาวโนนงาม
เปิดใช้งาน
53
41020053
บ้านนาแบก
เปิดใช้งาน
54
41020054
บ้านท่าหนองเทา
เปิดใช้งาน
55
41020055
บ้านท่าม่วงเวียงคํา
เปิดใช้งาน
56
41020056
บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
57
41020059
บ้านหนองแดง
เปิดใช้งาน
58
41020060
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
เปิดใช้งาน
59
41020061
บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
เปิดใช้งาน
60
41020062
บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
เปิดใช้งาน
61
41020063
บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
62
41020064
บ้านทองอินทร์สวนมอญ
เปิดใช้งาน
63
41020065
บ้านท่าสัง
เปิดใช้งาน
64
41020066
บ้านโนนมะข่า
เปิดใช้งาน
65
41020067
บ้านโนนหนองม่วง
เปิดใช้งาน
66
41020068
บ้านกุดจิก
เปิดใช้งาน
67
41020069
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
68
41020070
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
69
41020071
บ้านห้วยบงดงมะไฟ
เปิดใช้งาน
70
41020072
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
71
41020073
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
เปิดใช้งาน
72
41020075
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
เปิดใช้งาน
73
41020076
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
เปิดใช้งาน
74
41020077
บ้านหนองแสงแสงแก้ว
เปิดใช้งาน
75
41020078
บ้านตาดโตนไร่เดชา
เปิดใช้งาน
76
41020079
บ้านโคกสง่า
เปิดใช้งาน
77
41020080
บ้านม่วงดง
เปิดใช้งาน
78
41020081
บ้านหาดสถาพร
เปิดใช้งาน
79
41020082
ชุมชนทมป่าข่า
เปิดใช้งาน
80
41020083
บ้านทมนางาม
เปิดใช้งาน
81
41020084
บ้านค้อน้อย
เปิดใช้งาน
82
41020085
อนุบาลโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
83
41020086
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
84
41020087
บ้านม่วงเฒ่า
เปิดใช้งาน
85
41020088
บ้านโสกรังโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
86
41020089
บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
87
41020091
ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
เปิดใช้งาน
88
41020092
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
89
41020093
บ้านกุดขนวน
เปิดใช้งาน
90
41020094
บ้านโคกล่าม
เปิดใช้งาน
91
41020095
บ้านกระเบื้องโนนทิง
เปิดใช้งาน
92
41020096
บ้านหนองโก
เปิดใช้งาน
93
41020097
บ้านบะยาว
เปิดใช้งาน
94
41020098
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
เปิดใช้งาน
95
41020099
บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
เปิดใช้งาน
96
41020100
บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
97
41020101
ห้วยแสงอรุณวิทยา
เปิดใช้งาน
98
41020102
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
99
41020103
บ้านนาเหล่า
เปิดใช้งาน
100
41020104
บ้านโนนทองคำเจริญ
เปิดใช้งาน
101
41020105
โนนจำปาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
102
41020106
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
103
41020107
ชุมชนจำปี
เปิดใช้งาน
104
41020108
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
105
41020109
บ้านโคกน้อย
เปิดใช้งาน
106
41020111
บ้านดูนเลา
เปิดใช้งาน
107
41020112
บ้านโนนม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
108
41020114
บ้านกุดนาค้อ
เปิดใช้งาน
109
41020115
บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
เปิดใช้งาน
110
41020116
บ้านป่าหวาย
ไม่เปิดใช้งาน
111
41020117
บ้านนายูง
เปิดใช้งาน
112
41020118
บ้านโคกหนองแวง
เปิดใช้งาน
113
41020119
บ้านหนองกุงปาว
เปิดใช้งาน
114
41020120
บ้านคำดอกไม้
เปิดใช้งาน
115
41020121
บ้านห้วยผึ้ง
เปิดใช้งาน
116
41020122
บ้านสามขา
เปิดใช้งาน
117
41020123
บ้านสมดี
เปิดใช้งาน
118
41020124
บ้านโปร่ง
เปิดใช้งาน
119
41020126
บ้านห้วยวังปลา
เปิดใช้งาน
120
41020127
อนุบาลศรีธาตุ
เปิดใช้งาน
121
41020128
บ้านโคกศรี
เปิดใช้งาน
122
41020129
บ้านกอก
เปิดใช้งาน
123
41020130
บ้านหนองนกเขียน
เปิดใช้งาน
124
41020131
บ้านคำม่วง
เปิดใช้งาน
125
41020132
บ้านโคกก่อง
เปิดใช้งาน
126
41020133
บ้านป่าไร่
เปิดใช้งาน
127
41020134
คำเมยวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
128
41020135
คำกุงประชานุกูล
เปิดใช้งาน
129
41020136
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
130
41020137
บ้านคำบอน
เปิดใช้งาน
131
41020138
คำค้อพิทยศึกษา
เปิดใช้งาน
132
41020139
สามัคคีวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
133
41020140
บ้านหนองท่มคำเจริญ
เปิดใช้งาน
134
41020142
บ้านโนนอำนวย
เปิดใช้งาน
135
41020143
ดงง่ามนางาม
เปิดใช้งาน
136
41020144
บ้านท่าลาด
เปิดใช้งาน
137
41020145
*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
เปิดใช้งาน
138
41020146
บ้านนาแก
เปิดใช้งาน
139
41020147
บะยาวพัฒนาศึกษา
เปิดใช้งาน
140
41020148
บ้านนาตาดนาโปร่ง
เปิดใช้งาน
141
41020149
บ้านโคกเล้า
เปิดใช้งาน
142
41020150
บ้านนานกชุมนาชุมพร
เปิดใช้งาน
143
41020151
โคกสว่างดงง่ามน้อย
เปิดใช้งาน
144
41020152
บ้านคำยาง
เปิดใช้งาน
145
41020153
ผาสุกประชานุกูล
เปิดใช้งาน
146
41020154
บ้านดงกลาง
เปิดใช้งาน
147
41020155
บ้านคำน้อย
เปิดใช้งาน
148
41020156
บ้านคำจวง
เปิดใช้งาน
149
41020157
ดานใหญ่พิทยาคาร
เปิดใช้งาน
150
41020158
บ้านผาทอง
เปิดใช้งาน
151
41020159
คำไฮพิทยาคม
เปิดใช้งาน
152
41020160
บ้านวังทอง
ไม่เปิดใช้งาน
153
41020161
สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
154
41020162
อนุบาลวังสามหมอ
เปิดใช้งาน
155
41020163
หาญใจพิทยาคม
เปิดใช้งาน
156
41020164
บ้านไทยสมพร
เปิดใช้งาน
157
41020165
บ้านหนองกุงทับม้า
เปิดใช้งาน
158
41020166
บ้านโนนสวาง
เปิดใช้งาน
159
41020167
หนองไผ่พรเจริญ
เปิดใช้งาน
160
41020168
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
161
41020169
บ้านคำโคกสูง
เปิดใช้งาน
162
41020170
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
163
41020171
บ้านหนองหญ้าไซ
เปิดใช้งาน
164
41020172
อนุบาลหนองแสง
เปิดใช้งาน
165
41020173
บ้านสามเหลี่ยม
เปิดใช้งาน
166
41020174
บ้านหนองประเสริฐ
เปิดใช้งาน
167
41020175
บ้านหนองหว้า
ไม่เปิดใช้งาน
168
41020176
บ้านโนนเชียงค้ำ
เปิดใช้งาน
169
41020177
ทับกุงประชานุกูล
เปิดใช้งาน
170
41020178
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
171
41020179
บ้านนาดีโคกกลาง
เปิดใช้งาน
172
41020180
บ้านนาฝาย
เปิดใช้งาน
173
41020181
บ้านโคกศรีห้วยยาง
เปิดใช้งาน
174
41020182
บ้านทับไฮ
เปิดใช้งาน
175
41020184
บ้านท่ายม
เปิดใช้งาน
176
41020185
บ้านแสงสว่าง
เปิดใช้งาน
177
41020186
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
178
41020188
คำบอนประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
179
41020189
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
180
41020190
อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
เปิดใช้งาน
181
41020191
บ้านนาม่วง
เปิดใช้งาน
182
41020192
บ้านโนนสา
เปิดใช้งาน
183
41020193
บ้านโนนแสวง
เปิดใช้งาน
184
41020194
บ้านโคกสีวังแสง
เปิดใช้งาน
185
41020195
บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
เปิดใช้งาน
186
41020196
บ้านเชียงกรม
เปิดใช้งาน
187
41020197
บ้านโนนทรายฟอง
เปิดใช้งาน
188
41020198
บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
เปิดใช้งาน
189
41020199
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
190
41020200
บ้านสะอาดนามูล
เปิดใช้งาน
191
41020201
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
192
41020202
บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
193
41020203
บ้านอุ่มจาน
เปิดใช้งาน
194
41020204
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
195
41020205
บ้านเมืองปัง
เปิดใช้งาน