ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
42010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
42010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
42010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
42010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
42010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
42010006
ไม่เปิดใช้งาน
7
42010007
ไม่เปิดใช้งาน
8
42010008
ไม่เปิดใช้งาน
9
42010009
ไม่เปิดใช้งาน
10
42010010
ไม่เปิดใช้งาน
11
42010011
ไม่เปิดใช้งาน
12
42010012
ไม่เปิดใช้งาน
13
42010013
ไม่เปิดใช้งาน
14
42010015
เปิดใช้งาน
15
42010017
ไม่เปิดใช้งาน
16
42010018
ไม่เปิดใช้งาน
17
42010019
ไม่เปิดใช้งาน
18
42010020
ไม่เปิดใช้งาน
19
42010021
เปิดใช้งาน
20
42010022
ไม่เปิดใช้งาน
21
42010023
ไม่เปิดใช้งาน
22
42010024
ไม่เปิดใช้งาน
23
42010025
ไม่เปิดใช้งาน
24
42010026
ไม่เปิดใช้งาน
25
42010027
ไม่เปิดใช้งาน
26
42010028
ไม่เปิดใช้งาน
27
42010029
ไม่เปิดใช้งาน
28
42010030
ไม่เปิดใช้งาน
29
42010031
ไม่เปิดใช้งาน
30
42010032
ไม่เปิดใช้งาน
31
42010033
ไม่เปิดใช้งาน
32
42010035
ไม่เปิดใช้งาน
33
42010036
ไม่เปิดใช้งาน
34
42010037
ไม่เปิดใช้งาน
35
42010038
ไม่เปิดใช้งาน
36
42010039
ไม่เปิดใช้งาน
37
42010040
ไม่เปิดใช้งาน
38
42010041
ไม่เปิดใช้งาน
39
42010042
ไม่เปิดใช้งาน
40
42010046
ไม่เปิดใช้งาน
41
42010047
ไม่เปิดใช้งาน
42
42010049
ไม่เปิดใช้งาน
43
42010050
ไม่เปิดใช้งาน
44
42010051
ไม่เปิดใช้งาน
45
42010052
ไม่เปิดใช้งาน
46
42010053
ไม่เปิดใช้งาน
47
42010055
ไม่เปิดใช้งาน
48
42010056
ไม่เปิดใช้งาน
49
42010058
เปิดใช้งาน
50
42010059
เปิดใช้งาน
51
42010060
ไม่เปิดใช้งาน
52
42010061
ไม่เปิดใช้งาน
53
42010062
ไม่เปิดใช้งาน
54
42010063
ไม่เปิดใช้งาน
55
42010065
ไม่เปิดใช้งาน
56
42010066
ไม่เปิดใช้งาน
57
42010067
ไม่เปิดใช้งาน
58
42010068
ไม่เปิดใช้งาน
59
42010069
เปิดใช้งาน
60
42010070
ไม่เปิดใช้งาน
61
42010071
ไม่เปิดใช้งาน
62
42010072
เปิดใช้งาน
63
42010074
ไม่เปิดใช้งาน
64
42010075
ไม่เปิดใช้งาน
65
42010076
ไม่เปิดใช้งาน
66
42010077
ไม่เปิดใช้งาน
67
42010078
ไม่เปิดใช้งาน
68
42010079
ไม่เปิดใช้งาน
69
42010080
ไม่เปิดใช้งาน
70
42010081
ไม่เปิดใช้งาน
71
42010082
ไม่เปิดใช้งาน
72
42010083
ไม่เปิดใช้งาน
73
42010084
ไม่เปิดใช้งาน
74
42010085
ไม่เปิดใช้งาน
75
42010086
ไม่เปิดใช้งาน
76
42010087
ไม่เปิดใช้งาน
77
42010088
ไม่เปิดใช้งาน
78
42010089
ไม่เปิดใช้งาน
79
42010090
ไม่เปิดใช้งาน
80
42010091
เปิดใช้งาน
81
42010092
ไม่เปิดใช้งาน
82
42010094
เปิดใช้งาน
83
42010095
ไม่เปิดใช้งาน
84
42010096
ไม่เปิดใช้งาน
85
42010097
ไม่เปิดใช้งาน
86
42010098
ไม่เปิดใช้งาน
87
42010099
ไม่เปิดใช้งาน
88
42010100
ไม่เปิดใช้งาน
89
42010101
เปิดใช้งาน
90
42010103
ไม่เปิดใช้งาน
91
42010104
ไม่เปิดใช้งาน
92
42010105
ไม่เปิดใช้งาน
93
42010106
ไม่เปิดใช้งาน
94
42010107
ไม่เปิดใช้งาน
95
42010108
ไม่เปิดใช้งาน
96
42010109
เปิดใช้งาน
97
42010110
เปิดใช้งาน
98
42010111
ไม่เปิดใช้งาน
99
42010112
ไม่เปิดใช้งาน
100
42010113
ไม่เปิดใช้งาน
101
42010114
ไม่เปิดใช้งาน
102
42010115
ไม่เปิดใช้งาน
103
42010116
ไม่เปิดใช้งาน
104
42010117
ไม่เปิดใช้งาน
105
42010118
ไม่เปิดใช้งาน
106
42010119
ไม่เปิดใช้งาน
107
42010120
ไม่เปิดใช้งาน
108
42010121
เปิดใช้งาน
109
42010122
ไม่เปิดใช้งาน
110
42010123
ไม่เปิดใช้งาน
111
42010124
ไม่เปิดใช้งาน
112
42010125
ไม่เปิดใช้งาน
113
42010126
ไม่เปิดใช้งาน
114
42010127
ไม่เปิดใช้งาน
115
42010128
ไม่เปิดใช้งาน
116
42010129
ไม่เปิดใช้งาน
117
42010130
ไม่เปิดใช้งาน
118
42010131
ไม่เปิดใช้งาน
119
42010132
ไม่เปิดใช้งาน
120
42010133
ไม่เปิดใช้งาน
121
42010134
ไม่เปิดใช้งาน
122
42010135
ไม่เปิดใช้งาน
123
42010136
ไม่เปิดใช้งาน
124
42010137
ไม่เปิดใช้งาน
125
42010138
ไม่เปิดใช้งาน
126
42010139
ไม่เปิดใช้งาน
127
42010140
ไม่เปิดใช้งาน
128
42010141
ไม่เปิดใช้งาน
129
42010142
ไม่เปิดใช้งาน
130
42010143
ไม่เปิดใช้งาน
131
42010144
ไม่เปิดใช้งาน
132
42010145
ไม่เปิดใช้งาน
133
42010146
ไม่เปิดใช้งาน
134
42010147
ไม่เปิดใช้งาน
135
42010148
ไม่เปิดใช้งาน
136
42010260
ไม่เปิดใช้งาน
137
42010261
ไม่เปิดใช้งาน
138
42010262
ไม่เปิดใช้งาน
139
42010263
ไม่เปิดใช้งาน
140
42010264
ไม่เปิดใช้งาน
141
42010265
ไม่เปิดใช้งาน
142
42010267
ไม่เปิดใช้งาน
143
42010268
ไม่เปิดใช้งาน
144
42010270
ไม่เปิดใช้งาน
145
42010271
เปิดใช้งาน
146
42010272
ไม่เปิดใช้งาน
147
42010273
ไม่เปิดใช้งาน
148
42010274
ไม่เปิดใช้งาน
149
42010275
ไม่เปิดใช้งาน
150
42010276
ไม่เปิดใช้งาน
151
42010277
ไม่เปิดใช้งาน
152
42010278
ไม่เปิดใช้งาน
153
42010279
ไม่เปิดใช้งาน
154
42010280
ไม่เปิดใช้งาน
155
42010281
ไม่เปิดใช้งาน
156
42010282
ไม่เปิดใช้งาน
157
42010283
ไม่เปิดใช้งาน
158
42010284
ไม่เปิดใช้งาน
159
42010285
ไม่เปิดใช้งาน
160
42010286
เปิดใช้งาน
161
42010287
ไม่เปิดใช้งาน