ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
42010149
เปิดใช้งาน
2
42010150
เปิดใช้งาน
3
42010151
เปิดใช้งาน
4
42010152
เปิดใช้งาน
5
42010153
เปิดใช้งาน
6
42010154
เปิดใช้งาน
7
42010155
เปิดใช้งาน
8
42010156
เปิดใช้งาน
9
42010157
เปิดใช้งาน
10
42010158
เปิดใช้งาน
11
42010159
เปิดใช้งาน
12
42010160
เปิดใช้งาน
13
42010161
เปิดใช้งาน
14
42010162
เปิดใช้งาน
15
42010164
เปิดใช้งาน
16
42010165
เปิดใช้งาน
17
42010166
เปิดใช้งาน
18
42010167
เปิดใช้งาน
19
42010168
เปิดใช้งาน
20
42010169
เปิดใช้งาน
21
42010170
เปิดใช้งาน
22
42010171
เปิดใช้งาน
23
42010172
เปิดใช้งาน
24
42010173
เปิดใช้งาน
25
42010174
เปิดใช้งาน
26
42010175
เปิดใช้งาน
27
42010176
เปิดใช้งาน
28
42010177
เปิดใช้งาน
29
42010178
เปิดใช้งาน
30
42010179
เปิดใช้งาน
31
42010180
เปิดใช้งาน
32
42010181
เปิดใช้งาน
33
42010182
เปิดใช้งาน
34
42010183
เปิดใช้งาน
35
42010184
เปิดใช้งาน
36
42010185
เปิดใช้งาน
37
42010186
เปิดใช้งาน
38
42010187
เปิดใช้งาน
39
42010188
เปิดใช้งาน
40
42010189
เปิดใช้งาน
41
42010190
เปิดใช้งาน
42
42010191
เปิดใช้งาน
43
42010192
เปิดใช้งาน
44
42010193
เปิดใช้งาน
45
42010194
ไม่เปิดใช้งาน
46
42010195
เปิดใช้งาน
47
42010196
เปิดใช้งาน
48
42010197
เปิดใช้งาน
49
42010198
เปิดใช้งาน
50
42010199
เปิดใช้งาน
51
42010200
เปิดใช้งาน
52
42010201
เปิดใช้งาน
53
42010202
เปิดใช้งาน
54
42010203
เปิดใช้งาน
55
42010204
เปิดใช้งาน
56
42010205
เปิดใช้งาน
57
42010206
เปิดใช้งาน
58
42010207
เปิดใช้งาน
59
42010208
เปิดใช้งาน
60
42010210
เปิดใช้งาน
61
42010211
เปิดใช้งาน
62
42010212
เปิดใช้งาน
63
42010213
เปิดใช้งาน
64
42010214
เปิดใช้งาน
65
42010215
เปิดใช้งาน
66
42010216
เปิดใช้งาน
67
42010217
เปิดใช้งาน
68
42010218
เปิดใช้งาน
69
42010220
เปิดใช้งาน
70
42010221
เปิดใช้งาน
71
42010222
เปิดใช้งาน
72
42010223
เปิดใช้งาน
73
42010224
เปิดใช้งาน
74
42010225
เปิดใช้งาน
75
42010226
ไม่เปิดใช้งาน
76
42010227
เปิดใช้งาน
77
42010228
เปิดใช้งาน
78
42010229
เปิดใช้งาน
79
42010230
เปิดใช้งาน
80
42010231
เปิดใช้งาน
81
42010232
เปิดใช้งาน
82
42010233
เปิดใช้งาน
83
42010234
เปิดใช้งาน
84
42010235
เปิดใช้งาน
85
42010236
เปิดใช้งาน
86
42010237
เปิดใช้งาน
87
42010238
เปิดใช้งาน
88
42010239
เปิดใช้งาน
89
42010240
เปิดใช้งาน
90
42010241
เปิดใช้งาน
91
42010242
เปิดใช้งาน
92
42010243
เปิดใช้งาน
93
42010244
เปิดใช้งาน
94
42010245
เปิดใช้งาน
95
42010246
เปิดใช้งาน
96
42010247
เปิดใช้งาน
97
42010248
เปิดใช้งาน
98
42010249
เปิดใช้งาน
99
42010250
เปิดใช้งาน
100
42010251
เปิดใช้งาน
101
42010252
ไม่เปิดใช้งาน
102
42010253
เปิดใช้งาน
103
42010254
เปิดใช้งาน
104
42010255
เปิดใช้งาน
105
42010256
เปิดใช้งาน
106
42010257
เปิดใช้งาน
107
42010258
เปิดใช้งาน
108
42010259
ไม่เปิดใช้งาน