หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
43020001
บ้านกุดบง
เปิดใช้งาน
2
43020002
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
3
43020003
บ้านนิคมดงบัง
เปิดใช้งาน
4
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
5
43020005
บ้านโนนฤาษี
เปิดใช้งาน
6
43020006
บ้านหนองกุ้ง
เปิดใช้งาน
7
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
เปิดใช้งาน
8
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
ไม่เปิดใช้งาน
9
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
เปิดใช้งาน
10
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
เปิดใช้งาน
11
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
เปิดใช้งาน
12
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
เปิดใช้งาน
13
43020013
บ้านนาตาล
เปิดใช้งาน
14
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่
เปิดใช้งาน
15
43020015
บ้านปักหมู
เปิดใช้งาน
16
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
17
43020017
ยูเนสโกสัมมนา
เปิดใช้งาน
18
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
เปิดใช้งาน
19
43020019
บ้านบัว
เปิดใช้งาน
20
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง
เปิดใช้งาน
21
43020021
บ้านโพนทัน
เปิดใช้งาน
22
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
เปิดใช้งาน
23
43020023
บ้านเซิม
เปิดใช้งาน
24
43020024
บ้านท่าหนองพันทา
เปิดใช้งาน
25
43020025
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
26
43020026
บ้านคำตอยูง
เปิดใช้งาน
27
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก
เปิดใช้งาน
28
43020028
บ้านหนองแหวน
เปิดใช้งาน
29
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
เปิดใช้งาน
30
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
เปิดใช้งาน
31
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
เปิดใช้งาน
32
43020032
บ้านแป้น
เปิดใช้งาน
33
43020033
บ้านกุดแกลบ
เปิดใช้งาน
34
43020035
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
35
43020036
บ้านก่องขันธ์
เปิดใช้งาน
36
43020037
บ้านดงสระพัง
เปิดใช้งาน
37
43020038
บ้านต้อนเหนือ
เปิดใช้งาน
38
43020039
บ้านนาหนัง
เปิดใช้งาน
39
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
ไม่เปิดใช้งาน
40
43020041
บ้านหนองแอก
เปิดใช้งาน
41
43020042
บ้านผือ
เปิดใช้งาน
42
43020044
บ้านคำจำปา
เปิดใช้งาน
43
43020045
บ้านคำเจริญ
เปิดใช้งาน
44
43020046
บ้านโพธิ์
เปิดใช้งาน
45
43020047
บ้านคำปะกั้ง
เปิดใช้งาน
46
43020048
บ้านปัก
เปิดใช้งาน
47
43020050
บ้านดงกำพี้
เปิดใช้งาน
48
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย
เปิดใช้งาน
49
43020052
บ้านวัดหลวง
เปิดใช้งาน
50
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
เปิดใช้งาน
51
43020054
บ้านสร้างนางขาว
เปิดใช้งาน
52
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
53
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
เปิดใช้งาน
54
43020057
บ้านหนองอั้ว
เปิดใช้งาน
55
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ
เปิดใช้งาน
56
43020059
บ้านเชียงอาด
เปิดใช้งาน
57
43020060
บ้านนาเมย
เปิดใช้งาน
58
43020061
บ้านโคกหัวภู
เปิดใช้งาน
59
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
60
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
เปิดใช้งาน
61
43020121
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
62
43020122
เฝ้าไร่วิทยา
เปิดใช้งาน
63
43020123
บ้านจับไม้
เปิดใช้งาน
64
43020124
รสลินคัคณางค์
เปิดใช้งาน
65
43020125
บ้านนาฮำ
เปิดใช้งาน
66
43020126
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
67
43020127
อนุบาลหนองควาย
เปิดใช้งาน
68
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เปิดใช้งาน
69
43020129
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
70
43020130
บ้านท่าคำบง
เปิดใช้งาน
71
43020131
บ้านหนองวัวชุม
เปิดใช้งาน
72
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
เปิดใช้งาน
73
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
74
43020134
บ้านหนองบัวเงิน
เปิดใช้งาน
75
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘
เปิดใช้งาน
76
43020136
บ้านหนองหลวง
เปิดใช้งาน
77
43020137
บ้านแบง
เปิดใช้งาน
78
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
79
43020139
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
80
43020140
บ้านคำโคนสว่าง
เปิดใช้งาน
81
43020141
สุทธสิริโสภา
เปิดใช้งาน
82
43020142
บ้านนาทับไฮ
เปิดใช้งาน
83
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
เปิดใช้งาน
84
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
ไม่เปิดใช้งาน
85
43020145
รุจีจินตกานนท์
เปิดใช้งาน
86
43020146
บ้านหนองเค็ม
เปิดใช้งาน
87
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
เปิดใช้งาน
88
43020148
บ้านดอนเหมือด
เปิดใช้งาน
89
43020149
บ้านต้อน
เปิดใช้งาน
90
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์
เปิดใช้งาน
91
43020151
บ้านนาสิงห์
เปิดใช้งาน
92
43020152
บ้านนายาง
เปิดใช้งาน
93
43020153
บ้านสามัคคีชัย
เปิดใช้งาน
94
43020154
บ้านโปร่งสำราญ
เปิดใช้งาน
95
43020155
เตชะไพบูลย์ 1
เปิดใช้งาน
96
43020156
บ้านดงดาล
เปิดใช้งาน
97
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน
เปิดใช้งาน
98
43020158
บ้านหนองคอน
เปิดใช้งาน
99
43020159
บ้านโพนแพง
เปิดใช้งาน
100
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
101
43020161
บ้านหนองแก้ว
เปิดใช้งาน
102
43020162
บ้านน้ำเป
เปิดใช้งาน
103
43020163
บ้านตาลชุม
เปิดใช้งาน
104
43020164
นิคมเจริญชัย
เปิดใช้งาน
105
43020165
บ้านนาชุมช้าง
เปิดใช้งาน
106
43020166
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน