หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
44010086
บ้านแก้งขิงแคง
เปิดใช้งาน
2
44010087
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
3
44010088
บ้านหัวขัว
เปิดใช้งาน
4
44010089
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
5
44010090
บ้านโนนราษีโคกล่าม
ไม่เปิดใช้งาน
6
44010091
บ้านวังโพน
เปิดใช้งาน
7
44010092
บ้านเหล่าพ่อหา
เปิดใช้งาน
8
44010093
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
9
44010094
บ้านหนองเขื่อน
เปิดใช้งาน
10
44010095
บ้านวังกุง
เปิดใช้งาน
11
44010096
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
เปิดใช้งาน
12
44010097
บ้านโนนเนาว์
เปิดใช้งาน
13
44010098
บ้านวังจาน
เปิดใช้งาน
14
44010099
ดอนกลางนุกูลวิทย์
เปิดใช้งาน
15
44010100
บ้านทิพโสต
ไม่เปิดใช้งาน
16
44010101
บ้านแพงหนองเหนือ
เปิดใช้งาน
17
44010102
บ้านม่วงน้อย
เปิดใช้งาน
18
44010103
หนองโกวิทยกิจ
เปิดใช้งาน
19
44010104
บ้านโนนเมืองสองคอน
เปิดใช้งาน
20
44010105
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
เปิดใช้งาน
21
44010106
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
22
44010107
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
เปิดใช้งาน
23
44010108
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
24
44010109
บ้านหนองบัวเรียน
เปิดใช้งาน
25
44010110
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
เปิดใช้งาน
26
44010111
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
เปิดใช้งาน
27
44010112
บ้านผักหนอก
เปิดใช้งาน
28
44010113
บ้านโนนนกหอ
เปิดใช้งาน
29
44010114
บ้านยางน้อย
เปิดใช้งาน
30
44010115
บ้านป่าเป้า
เปิดใช้งาน
31
44010116
บ้านยางใหญ่
เปิดใช้งาน
32
44010117
บ้านเลิงบัว
เปิดใช้งาน
33
44010118
บ้านเลิงใต้
เปิดใช้งาน
34
44010119
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
35
44010121
บ้านบะหลวงหนองแวง
ไม่เปิดใช้งาน
36
44010122
บ้านวังยาววิทยายน
เปิดใช้งาน
37
44010123
หินแห่เสริมศิลป์
เปิดใช้งาน
38
44010124
บ้านหญ้าขาว
เปิดใช้งาน
39
44010125
บ้านเหล่าโพธิ์
เปิดใช้งาน
40
44010126
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
เปิดใช้งาน
41
44010127
บ้านแห่เหนือ
เปิดใช้งาน
42
44010128
บ้านท่าเดื่อ
เปิดใช้งาน
43
44010129
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
เปิดใช้งาน
44
44010130
บ้านโนนสัง
เปิดใช้งาน
45
44010131
บ้านหนองปลาเข็ง
เปิดใช้งาน
46
44010132
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
เปิดใช้งาน
47
44010133
บ้านคุยแพง
เปิดใช้งาน
48
44010134
บ้านคุยเชือก
เปิดใช้งาน
49
44010135
บ้านกอกหนองผือ
เปิดใช้งาน
50
44010136
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
เปิดใช้งาน
51
44010137
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
52
44010138
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
53
44010139
บ้านหนองเหล็ก
เปิดใช้งาน
54
44010140
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
เปิดใช้งาน
55
44010141
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ไม่เปิดใช้งาน
56
44010142
บ้านทันดู่เหนือ
เปิดใช้งาน
57
44010143
บ้านคุยโพธิ์
เปิดใช้งาน
58
44010144
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
เปิดใช้งาน
59
44010145
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
เปิดใช้งาน
60
44010146
บ้านสังข์ทอง
เปิดใช้งาน
61
44010147
บ้านดอนกลอยหนองยาง
เปิดใช้งาน
62
44010148
บ้านโชคชัย
เปิดใช้งาน
63
44010149
บ้านศรีสุข
เปิดใช้งาน
64
44010150
บ้านเขวาสะดืออิสาน
เปิดใช้งาน
65
44010151
บ้านแท่นโนนหนองคู
เปิดใช้งาน
66
44010152
บ้านยางสินไชย หนองหาด
เปิดใช้งาน
67
44010153
บ้านเหล่าหนองแคน
เปิดใช้งาน
68
44010154
บ้านห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
69
44010155
บ้านแห่บริหารวิทย์
เปิดใช้งาน
70
44010156
บ้านดอนสันติ
เปิดใช้งาน
71
44010157
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
72
44010158
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
เปิดใช้งาน
73
44010159
บ้านป่าปอ
ไม่เปิดใช้งาน
74
44010211
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
เปิดใช้งาน
75
44010212
บ้านกู่ทอง
เปิดใช้งาน
76
44010213
บ้านเมืองเพ็ง
เปิดใช้งาน
77
44010214
บ้านโจดบัวบาน
เปิดใช้งาน
78
44010215
บ้านหนองมันปลา
เปิดใช้งาน
79
44010216
บ้านหนองชาด
เปิดใช้งาน
80
44010217
บ้านหนองบุญชู
เปิดใช้งาน
81
44010218
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
เปิดใช้งาน
82
44010219
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
เปิดใช้งาน
83
44010220
บ้านหนองมะเม้า
ไม่เปิดใช้งาน
84
44010221
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
85
44010222
บ้านเชียงยืน
ไม่เปิดใช้งาน
86
44010223
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
เปิดใช้งาน
87
44010224
บ้านโคกสูง
เปิดใช้งาน
88
44010225
บ้านแฝกโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
89
44010226
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
90
44010227
บ้านสะอาดดอนเงิน
เปิดใช้งาน
91
44010228
บ้านผำ
เปิดใช้งาน
92
44010229
จินดาอารมณ์
เปิดใช้งาน
93
44010230
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
เปิดใช้งาน
94
44010231
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
เปิดใช้งาน
95
44010232
บ้านนาทอง
เปิดใช้งาน
96
44010233
บ้านหนองซอน
เปิดใช้งาน
97
44010234
บ้านสีดาสระแก้ว
เปิดใช้งาน
98
44010235
บ้านหนองไห
เปิดใช้งาน
99
44010236
บ้านโพน
เปิดใช้งาน
100
44010237
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
101
44010238
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
เปิดใช้งาน
102
44010239
บ้านจานโนนสูง
เปิดใช้งาน
103
44010241
บ้านโคกข่า
เปิดใช้งาน
104
44010242
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
เปิดใช้งาน
105
44010243
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
106
44010244
บ้านขีหนองจิก
เปิดใช้งาน
107
44010245
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
เปิดใช้งาน
108
44010246
บ้านหนองเดิ่น
เปิดใช้งาน
109
44010247
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
เปิดใช้งาน
110
44010248
บ้านหนองล่าม
เปิดใช้งาน
111
44010249
บ้านกุดรัง
เปิดใช้งาน
112
44010250
บ้านกุดเม็ก
เปิดใช้งาน
113
44010251
บ้านหัวช้าง
เปิดใช้งาน
114
44010252
บ้านหนองคลองหัวขัว
เปิดใช้งาน
115
44010253
บ้านหนองแหน
เปิดใช้งาน
116
44010254
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
เปิดใช้งาน
117
44010255
บ้านนาโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
118
44010256
บ้านหนองโดน
เปิดใช้งาน
119
44010257
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
120
44010258
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
เปิดใช้งาน
121
44010259
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
122
44010260
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
เปิดใช้งาน
123
44010261
บ้านบ่อแกบ่อทอง
เปิดใช้งาน
124
44010262
บ้านโสกคลอง
เปิดใช้งาน
125
44010263
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
126
44010264
บ้านโสกกาวดาวเรือง
ไม่เปิดใช้งาน
127
44010265
บ้านศรีอรุณ
เปิดใช้งาน
128
44010266
บ้านห้วยแคนโนนสูง
เปิดใช้งาน
129
44010267
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
เปิดใช้งาน
130
44010268
บ้านจอมทอง
เปิดใช้งาน
131
44010269
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
เปิดใช้งาน
132
44010270
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
เปิดใช้งาน
133
44010271
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
134
44010272
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
เปิดใช้งาน
135
44010273
บ้านโนนทัน
เปิดใช้งาน
136
44010274
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
เปิดใช้งาน
137
44010275
บ้านหนองนาไร่เดียว
เปิดใช้งาน
138
44010276
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
เปิดใช้งาน
139
44010277
อนุบาลชื่นชม
เปิดใช้งาน
140
44010278
บ้านผือ
ไม่เปิดใช้งาน
141
44010279
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
142
44010281
บ้านกุดจอก
เปิดใช้งาน
143
44010282
กระบากวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
144
44010283
บ้านผักแว่น
เปิดใช้งาน
145
44010284
บ้านส้มกบ
เปิดใช้งาน