ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ลำดับ
เว็บไซต์สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1045450366
45030001
450366
ประถมศึกษา
-
2
1045450367
45030002
450367
-
3
1045450362
45030003
450362
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพพนาศึกษา
4
1045450363
45030004
450363
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล พนมเขต
5
1045450364
45030005
450364
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชล ศรีเคนขันธ์
พนาศึกษา
6
1045450365
45030006
450365
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนาศึกษา
7
1045450360
45030007
450360
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมหิดล พลเยี่ยม
คุณภาพการศึกษาที่10
8
1045450361
45030008
450361
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง มะลาไวย์
9
1045450346
45030009
450346
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
ม่วงสว่าง
10
1045450347
45030010
450347
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ บุตรภักดี
11
1045450348
45030011
450348
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองการ บุตรพรม
12
1045450316
45030012
450316
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ สุริโย
อำเภอโพนทอง
13
1045450320
45030013
450320
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายลม เปริน
พระธาตุอุปมุง
14
1045450321
45030014
450321
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ภาระพันธ์
พระธาตุอุปมุง
15
1045450354
45030015
450354
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา เมืองศรีมาตย์
16
1045450355
45030016
450355
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส วิชาผง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่10พนาศึกษา
17
1045450328
45030017
450328
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์
พนาศึกษา
18
1045450356
45030018
450356
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนาศึกษา ที่ 10
19
1045450359
45030019
450359
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนาศึกษา
20
1045450314
45030020
450314
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ขรณีย์
21
1045450315
45030021
450315
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ฤทธิ์สอน
22
1045450310
45030022
450310
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร คงทวี
23
1045450311
45030023
450311
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำราญ พลยะเรศ
สหวิทยาเขต
24
1045450312
45030024
450312
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี สูตรขวัญ
สหวิทยาเขต
25
1045450313
45030025
450313
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ อัศวภูมิ
สหวิทยาเขต
26
1045450352
45030026
450352
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
27
1045450349
45030027
450349
นายสมพร สารบรรณ
28
1045450350
45030028
450350
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ แสนสุภา
ม่วงสว่าง
29
1045450351
45030029
450351
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เสาศิริ
30
1045450323
45030030
450323
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย แวงวรรณ
31
1045450324
45030031
450324
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง พันสีมา
พนาศึกษา
32
1045450325
45030032
450325
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
33
1045450326
45030033
450326
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร ภูผาหลวง
34
1045450327
45030034
450327
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง อัครประชะ
พนาศึกษา
35
1045450317
45030035
450317
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ อนันตภักดิ์
พระธาตุอุปมุง
36
1045450318
45030036
450318
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า โพธาราม
37
1045450319
45030037
450319
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน ไชยโชค
กลุ่มพระธาตุอุปมุง
38
1045450345
45030038
450345
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ ขรณีย์
39
1045450340
45030039
450340
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน หร่องบุตรศรี
40
1045450341
45030040
450341
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
41
1045450342
45030041
450342
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ วิเชียรศรี
ม่วงสว่าง
42
1045450305
45030042
450305
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดรศักดิ์ ขันเงิน
แวงใหญ่
43
1045450306
45030043
450306
นายไกรศรี พลเยี่ยม
44
1045450301
45030044
450301
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา นทีศิริกุล
45
1045450304
45030045
450304
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไทยประสงค์
46
1045450303
45030046
450303
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล ชมจุมจัง
สหวิทยาเขต
47
1045450302
45030047
450302
นายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง
48
1045450308
45030048
450308
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหวิทยาเขต
49
1045450309
45030049
450309
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน พิศพาร
50
1045450338
45030050
450338
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล พิมพิลา
51
1045450339
45030051
450339
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วงสว่าง
52
1045450343
45030052
450343
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์
53
1045450344
45030053
450344
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย โยชน์เมืองไพร
54
1045450337
45030054
450337
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์
55
1045450307
45030055
450307
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต พลเยี่ยม
แวงใหญ่
56
1045450333
45030056
450333
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ ณรงค์ไชย
57
1045450334
45030057
450334
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
58
1045450335
45030058
450335
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา คำสุวรรณ
-
59
1045450336
45030059
450336
ประถมศึกษา
นายทองพูล พลเยี่ยม
แวงใหญ่
60
1045450331
45030060
450331
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ผงทอง
61
1045450332
45030061
450332
-
62
1045450329
45030062
450329
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนาศึกษา
63
1045450353
45030063
450353
นายปริชญ์ นาทองคำ
64
1045450358
45030064
450358
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล ไชยธงรัตน์
65
1045450357
45030065
450357
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ เสนามาตย์
พระธาตุอุปมุง
66
1045450322
45030066
450322
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส วิชาผง
พระธาตุอุปมุง
67
1045450633
45030067
450633
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล พลเยี่ยม
68
1045450634
45030068
450634
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุณกัลย์ บุญเริ่ม
โพธิ์ชัย
69
1045450635
45030069
450635
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา บุตรพรม
โพธิ์ชัย
70
1045450636
45030070
450636
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธิ์ชัย
71
1045450637
45030071
450637
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล ศิวิรัตน์
สพป.
72
1045450641
45030072
450641
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ คำภูผง
โพธิ์ชัย
73
1045450642
45030073
450642
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง ยุคะลัง
tot
74
1045450643
45030074
450643
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง ยุคะลัง
โพธิ์ชัย
75
1045450648
45030075
450648
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม หมั่นตรวจ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย
76
1045450649
45030076
450649
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวรรณ ศรเผือก
กลุ่มโพธิ์ชัย
77
1045450658
45030077
450658
นายธเนศร ใบปก
78
1045450659
45030078
450659
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม เพ็ชรโรจน์
เชียงใหม่
79
1045450660
45030079
450660
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม
เชียงใหม่
80
1045450661
45030080
450661
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ประเสริฐสังข์
เชียงใหม่
81
1045450662
45030081
450662
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ นาไชย์
82
1045450663
45030082
450663
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า บรรจโรจน์
83
1045450664
45030083
450664
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร ทิพเจริญ
สพป.รอ3
84
1045450639
45030084
450639
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ บุระพวง
โพธิ์ชัย
85
1045450640
45030085
450640
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
86
1045450638
45030086
450638
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุทธา โคตรพิมพ์
โพธิ์ชัย
87
1045450654
45030087
450654
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
88
1045450652
45030088
450652
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ทิพชัย
เชียงใหม่
89
1045450653
45030089
450653
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ มลาไวย์
-
90
1045450651
45030090
450651
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ พันธะไชย
เชียงใหม่พัฒนา
91
1045450655
45030091
450655
นายขวัญใจ พิมมะดี
92
1045450656
45030092
450656
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ น้อยอามาตย์
93
1045450657
45030093
450657
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษาเชียงใหม่่
94
1045450650
45030094
450650
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
95
1045450644
45030095
450644
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
96
1045450645
45030096
450645
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธิ์ชัย
97
1045450646
45030097
450646
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองล้วน มาตเลิง
โพธิ์ชัย
98
1045450647
45030098
450647
นายเดชา บุตรพรม
99
1045450551
45030099
450551
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราชิน ศิริแว่น
รักษ์ชัยมงคล
100
1045450552
45030100
450552
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวช การินทร์
101
1045450553
45030101
450553
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองเดช ศรีโยธี
102
1045450554
45030102
450554
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย หนองขุ่นสาร
รักษ์ชัยมงคล
103
1045450555
45030103
450555
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฉันท์ คล้ายหนองสรวง
รักษ์ชัยมงคล
104
1045450537
45030104
450537
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินสอน กันทะโล
105
1045450538
45030105
450538
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ เหมรา
-
106
1045450539
45030106
450539
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ศรีมงคล
ชัยมงคล
107
1045450530
45030107
450530
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ พิมพ์แสง
108
1045450528
45030108
450528
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ทองมี
0
109
1045450529
45030109
450529
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย บูรณะกิติ
รักษ์ชัยมงคล
110
1045450533
45030110
450533
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิน บังพิมาย
กลุ่มชัยมงคล
111
1045450534
45030111
450534
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
112
1045450531
45030112
450531
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา
ชัยมงคล
113
1045450536
45030113
450536
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน ชาววัง
ประถมศึกษา
114
1045450532
45030114
450532
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ โสภา
ประถมศึกษา
115
1045450540
45030115
450540
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
116
1045450542
45030116
450542
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์
หนองพอกภูเขาทอง
117
1045450543
45030117
450543
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
หนองพอกภูเขาทอง
118
1045450544
45030118
450544
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ ชาติเชื้อ
หนองพอกภูเขาทอง
119
1045450545
45030120
450545
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
120
1045450546
45030121
450546
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคัทยวรรณ รังใส
-
121
1045450535
45030122
450535
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย กุลสุวรรณ
ชัยมงคล
122
1045450523
45030123
450523
นายวิเชียร แสงภักดี
123
1045450525
45030124
450525
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์
-
124
1045450548
45030125
450548
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท จันทร์มหา
รักษ์ชัยมงคล
125
1045450549
45030126
450549
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ อุเทศ
กลุ่มรักษ์ชัยมงคล
126
1045450550
45030127
450550
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สิงห์ชา
รักษืชัยมงคล
127
1045450556
45030128
450556
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริช จรัสแผ้ว
กลุ่มพัฒนาคุณภาพรักษ์ชัยมงคล
128
1045450526
45030129
450526
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสวัฒน์ เพลงอินทร์
หนองพอกภูเขาทอง
129
1045450524
45030130
450524
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ รองไชย
หนองพอกภูเขาทอง
130
1045450527
45030131
450527
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ จันทร์ซ้าย
หนองพอกภูเขาทอง
131
1045450541
45030132
450541
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนัย อุปปะ
132
1045450446
45030133
450446
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มณีฉาย
กลุ่มพัฒนาคุณภาพศิลานคร
133
1045450449
45030134
450449
ประถมศึกษา
นายนิตย์ ใบเอี่ยม
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร
134
1045450450
45030135
450450
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี อุดม
135
1045450511
45030136
450511
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ทองถนอม
เกาะแก้ว
136
1045450512
45030137
450512
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภราดร เสนารัตน์
ลุ่มน้ำชี
137
1045450513
45030138
450513
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว
ลุ่มน้ำชี
138
1045450514
45030139
450514
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม สุธิประภา
ลุ่มน้ำชี
139
1045450516
45030140
450516
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศรี พลเยี่ยม
ลุ่มน้ำชี
140
1045450451
45030141
450451
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ สารเสวก
-
141
1045450447
45030142
450447
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร คุณธรรม
คุณภาพการศึกษาศิลานคร
142
1045450453
45030143
450453
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูล จันศิริ
ขวาวนางาม
143
1045450454
45030144
450454
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ชินบุตร
ขวาวนางาม
144
1045450455
45030145
450455
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำผล จันทรบุตร
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาขวาวนางาม
145
1045450456
45030146
450456
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ มูลสาร
พัฒนาคุณภาพขวาวนางาม
146
1045450457
45030147
450457
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรุง บุญภิละ
147
1045450507
45030148
450507
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลภ ไชยฮะนิจ
148
1045450510
45030150
450510
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพร เพ็งโคตร
ลุ่มน้ำชี
149
1045450509
45030151
450509
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเริง ประเสริฐสังข์
พัฒนาคุณภาพลุ่มน้ำชี
150
1045450460
45030152
450460
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมี เกตุคำ
ขวาวนางาม
151
1045450461
45030153
450461
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ สันตะวงศ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขวาวนางาม
152
1045450462
45030154
450462
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำอาง น่าบัณฑิต
-
153
1045450463
45030155
450463
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร สารพล
154
1045450464
45030156
450464
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ระหา
155
1045450465
45030157
450465
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิประพล วรรณพฤกษ์
ขวาวนางาม
156
1045450466
45030158
450466
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ศรีนาม
ขวาวนางาม
157
1045450504
45030159
450504
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี
158
1045450505
45030160
450505
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร นิลโคตร
พัฒนาลุ่มน้ำชี
159
1045450502
45030161
450502
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาติ แสงทอง
ลุ่มน้ำชี
160
1045450452
45030162
450452
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ฤทธิธรรม
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ
161
1045450494
45030163
450494
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ทิวาพัฒน์
นาเมือง
162
1045450495
45030164
450495
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แสงจันดา
163
1045450496
45030165
450496
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
164
1045450497
45030166
450497
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกร ทองวล
165
1045450498
45030167
450498
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สารเสวก
เมืองเสลภูมิ
166
1045450499
45030168
450499
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษดา โพธิ์สิงห์
นาเมือง
167
1045450500
45030169
450500
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมรุพงศ์ ภานุศรี
สพป.รอ.3
168
1045450501
45030170
450501
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย สุธิประภา
โจดหงษ์ลาดยางฯ
169
1045450458
45030171
450458
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์
-
170
1045450459
45030172
450459
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพัศ นพนิยม
ศิลานคร
171
1045450448
45030173
450448
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทักษิณ สิทธิศักดิ์
172
1045450468
45030174
450468
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสันต์ เสลไสย
173
1045450469
45030175
450469
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร นองนุช
ศิลานคร
174
1045450472
45030176
450472
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศิลานคร
175
1045450473
45030177
450473
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
176
1045450474
45030178
450474
นายจำนงค์ เชิงหอม
177
1045450485
45030179
450485
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
178
1045450486
45030180
450486
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์
179
1045450487
45030181
450487
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ขรณีย์
โพธิ์เงิน
180
1045450481
45030182
450481
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธิ์เงิน
181
1045450483
45030183
450483
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร ดวงประทุม
กลุ่มโพธิ์เงิน
182
1045450479
45030184
450479
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้ง
183
1045450480
45030185
450480
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย อุ่นเจริญ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน
184
1045450475
45030186
450475
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิศักดิ์ คลังอาจ
185
1045450476
45030187
450476
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรีย์ อันบุรี
-
186
1045450477
45030188
450477
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธิ์เงิน
187
1045450478
45030189
450478
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ อ่อนแสง
โพธิ์เงิน
188
1045450471
45030190
450471
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกรี บุญปก
189
1045450470
45030191
450470
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา แพนกุดเรือ
พัฒนาคุณภาพเมืองเสลภูมิ
190
1045450467
45030192
450467
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี ผึ่งผาย
เมืองเสลภูมิ
191
1045450488
45030193
450488
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิช บุญประสิทธิ์
192
1045450489
45030194
450489
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ นวลฉวี
193
1045450490
45030195
450490
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยญา บุตรพรม
กลุ่มพัฒนาคุณภาพที่ 4 ลุ่มนำยัง
194
1045450491
45030196
450491
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลุ่มน้ำยัง
195
1045450492
45030197
450492
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงสิน ธนกัญญา
196
1045450493
45030198
450493
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มนำ้ยัง
197
1045450521
45030199
450521
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
ลุม่นำ้ยัง
198
1045450522
45030200
450522
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ บาคาล
ลุ่มน้ำยัง
199
1045450482
45030201
450482
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
200
1045450484
45030202
450484
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ ปุริโต
กลุ่มคุณภาพโพธิ์เงิน
201
1045450503
45030203
450503
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลุ่มน้ำชี
202
1045450506
45030204
450506
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร สงวนรัตน์
นาแซง
203
1045450517
45030205
450517
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลุ่มน้ำยัง
204
1045450518
45030206
450518
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แจ้งเจริญ
ลุ่มน้ำยัง
205
1045450519
45030207
450519
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย เพียรชนะ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลุ่มนำ้ยัง
206
1045450520
45030208
450520
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
207
1045450686
45030209
450686
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลุ ศิริกิจ
เมยวดี
208
1045450695
45030210
450695
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุ จันทนามล
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี
209
1045450694
45030211
450694
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์
เมยวดี
210
1045450692
45030212
450692
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธเนตร ไกรศรีแก้ว
เมยวดี
211
1045450693
45030213
450693
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรเมศร์ ขัติยนนท์
212
1045450691
45030214
450691
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ พันทะชุม
เมยวดี
213
1045450688
45030215
450688
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถอ เหลาทอง
เมยวดี
214
1045450689
45030216
450689
นายคงศักดิ์ เทพสุระ
215
1045450687
45030217
450687
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหนูไกร อสุระพงศ์
เมยวดี
216
1045450685
45030218
450685
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ บำรุงรส
217
1045450690
45030219
450690
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระยูร คำอุดม