หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
46030001
นามนราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
2
46030002
บ้านโนนเที่ยง
เปิดใช้งาน
3
46030003
คำยิ่งหมีมณีเวทย์
เปิดใช้งาน
4
46030004
สามัคคีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
5
46030005
เย็นสยามวิทยา
เปิดใช้งาน
6
46030007
ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
7
46030008
หนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
8
46030009
บ้านแห่เจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
9
46030010
หนองโพนสูง
เปิดใช้งาน
10
46030011
สงเปลือยวิทยายน
เปิดใช้งาน
11
46030012
หัวงัววิทยาคม
เปิดใช้งาน
12
46030013
หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
13
46030014
ดงสวางวรวิทย์
เปิดใช้งาน
14
46030015
หนองบัวใน
เปิดใช้งาน
15
46030016
ยิ่งสันต์วิทยา
เปิดใช้งาน
16
46030017
หนองบัวนอก
เปิดใช้งาน
17
46030018
หนองบัวกลาง
เปิดใช้งาน
18
46030019
หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
19
46030020
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
46030021
สังคมพัฒนา
เปิดใช้งาน
21
46030022
กุดค้าวเทพพิทยา
เปิดใช้งาน
22
46030023
บ้านหนองโง้ง
เปิดใช้งาน
23
46030024
ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
เปิดใช้งาน
24
46030025
บ้านวังมน
เปิดใช้งาน
25
46030026
บ้านขุมขี้ยาง
เปิดใช้งาน
26
46030027
บ้านห้วยแดง
เปิดใช้งาน
27
46030028
บ้านโคกโก่ง
เปิดใช้งาน
28
46030029
นาไคร้ประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
29
46030030
กุดหว้าวิทยา
เปิดใช้งาน
30
46030031
โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
เปิดใช้งาน
31
46030032
บ้านนาเหนือ
เปิดใช้งาน
32
46030033
จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
เปิดใช้งาน
33
46030034
หนองจระเข้เรืองศิลป์
เปิดใช้งาน
34
46030035
หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
เปิดใช้งาน
35
46030036
ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
36
46030037
แจนแลนวิทยา
เปิดใช้งาน
37
46030038
นาโกวิทยาสูง
เปิดใช้งาน
38
46030039
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
39
46030040
โคกหวายราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
40
46030041
บ้านคำอีหงษ์
เปิดใช้งาน
41
46030042
บ้านคำป่าหว้าน
เปิดใช้งาน
42
46030043
นาขามวิทยา
เปิดใช้งาน
43
46030044
บ้านสุขเจริญ
เปิดใช้งาน
44
46030045
บอนเขียวราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
45
46030046
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
46
46030047
บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
เปิดใช้งาน
47
46030048
บ้านกกตาล
เปิดใช้งาน
48
46030049
สามัคคีบัวขาว
เปิดใช้งาน
49
46030050
บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
50
46030051
บ้านดอนอุมรัว
เปิดใช้งาน
51
46030052
บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
เปิดใช้งาน
52
46030053
หนองหูลิงเจริญเวทย์
เปิดใช้งาน
53
46030054
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
54
46030055
บ้านดงมัน
เปิดใช้งาน
55
46030056
หนองบัวทองวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
56
46030057
สามขาราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
57
46030058
บ้านคุย
เปิดใช้งาน
58
46030059
บ้านบึงทอง
เปิดใช้งาน
59
46030060
คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
60
46030061
บ้านแก้งเดื่อ
เปิดใช้งาน
61
46030063
บ้านห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
62
46030064
หนองสระพังวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
63
46030065
หนองห้างฉวีวิทย์
เปิดใช้งาน
64
46030066
หนองห้างอำนวยวิทย์
เปิดใช้งาน
65
46030067
ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
เปิดใช้งาน
66
46030068
มะนาววิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
67
46030069
บ้านกุดฝั่งแดง
เปิดใช้งาน
68
46030070
บ้านจอมทอง
เปิดใช้งาน
69
46030071
เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
เปิดใช้งาน
70
46030072
ดงเหนือประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
71
46030073
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
72
46030074
เหล่าไฮงามวิทยาสูง
เปิดใช้งาน
73
46030075
บ้านสวนผึ้ง
เปิดใช้งาน
74
46030076
บ้านหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
75
46030077
บ้านโนนยาง
เปิดใช้งาน
76
46030078
กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
77
46030080
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
78
46030081
บ้านโพนสวาง
เปิดใช้งาน
79
46030082
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
80
46030083
กุดสิมวิทยาสาร
เปิดใช้งาน
81
46030084
บ้านดงหมู
เปิดใช้งาน
82
46030085
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
83
46030086
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
84
46030087
บ้านนาวี
เปิดใช้งาน
85
46030088
หนองแสงถวิลราษฎร์
เปิดใช้งาน
86
46030089
บ้านส้มป่อย
เปิดใช้งาน
87
46030090
บ้านกุดกอก
เปิดใช้งาน
88
46030091
โคกมะลิวิทยา
เปิดใช้งาน
89
46030092
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
90
46030093
บ้านโพธิ์ไทร
เปิดใช้งาน
91
46030094
บ้านโพนนาดี
เปิดใช้งาน
92
46030095
บ้านโพนแพง
เปิดใช้งาน
93
46030096
บ้านดินจี่
เปิดใช้งาน
94
46030097
นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
เปิดใช้งาน
95
46030098
คำม่วงจรัสวิทย์
เปิดใช้งาน
96
46030099
ทุ่งคลองวิทยา
เปิดใช้งาน
97
46030100
บ้านเก่าเดื่อ
เปิดใช้งาน
98
46030101
โป่งนกเปล้า
เปิดใช้งาน
99
46030102
บ้านคำพิมูล
เปิดใช้งาน
100
46030103
บ้านนาไร่เดียว
เปิดใช้งาน
101
46030104
บ้านโนนค้อ
เปิดใช้งาน
102
46030105
นาทันวิทยา
เปิดใช้งาน
103
46030106
บ้านหนองสระพัง
เปิดใช้งาน
104
46030107
บ้านโจดนาตาล
เปิดใช้งาน
105
46030108
บ้านดงสวนพัฒนา
เปิดใช้งาน
106
46030109
บ้านนาบอน
เปิดใช้งาน
107
46030110
สะพานหินวิทยาคม
เปิดใช้งาน
108
46030111
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
109
46030112
คำเมยราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
110
46030113
ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
เปิดใช้งาน
111
46030114
ชุมชนหนองยางวิทยาคม
เปิดใช้งาน
112
46030115
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
113
46030116
บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
เปิดใช้งาน
114
46030117
สูงเนินวิทยาคม
เปิดใช้งาน
115
46030118
บ้านใหม่ชัยมงคล
เปิดใช้งาน
116
46030119
ชุมชนโพนพิทยาคม
เปิดใช้งาน
117
46030120
หนองซองแมวผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
118
46030121
แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
เปิดใช้งาน
119
46030122
บ้านบัวสามัคคี
เปิดใช้งาน
120
46030123
คำเม็กวิทยา
เปิดใช้งาน
121
46030124
บ้านเหล่าภูพานวิทยา
เปิดใช้งาน
122
46030125
โพธิ์คำประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
123
46030126
บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
124
46030127
หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
เปิดใช้งาน
125
46030128
บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
เปิดใช้งาน
126
46030129
บ้านกอกวิทยาคม
เปิดใช้งาน
127
46030130
บ้านแก้งกะอาม
เปิดใช้งาน
128
46030131
บ้านขมิ้น
เปิดใช้งาน
129
46030132
หนองบัววิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
130
46030133
บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
เปิดใช้งาน
131
46030134
มหาไชยโคกกว้างวิทยา
เปิดใช้งาน
132
46030135
หนองสนมราษฎร์อำนวย
เปิดใช้งาน
133
46030136
บ้านคำหม่วย
เปิดใช้งาน
134
46030137
ดงบังนาแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
135
46030138
ชุมชนบ้านบอนวิทยา
เปิดใช้งาน
136
46030139
บ้านสร้างแสน
เปิดใช้งาน
137
46030140
บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
เปิดใช้งาน
138
46030141
บ้านหนองป่าอ้อย
เปิดใช้งาน
139
46030142
หนองแสงวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
140
46030143
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
141
46030144
บ้านคำกุงหนองอิดุม
เปิดใช้งาน
142
46030145
บ้านสี่แยกสมเด็จ
เปิดใช้งาน
143
46030146
หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
144
46030147
สมเด็จประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
145
46030148
หนองกุงสมเด็จ
เปิดใช้งาน
146
46030149
หนองแวงวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
147
46030150
บ้านโนนชาด
เปิดใช้งาน
148
46030151
บ้านสร้างแก้ว
เปิดใช้งาน
149
46030152
บ้านหนองผ้าอ้อม
เปิดใช้งาน
150
46030153
โคกกลางสมเด็จ
เปิดใช้งาน
151
46030154
คำไผ่ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
152
46030155
หนองขามวิทยา
เปิดใช้งาน
153
46030156
บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
เปิดใช้งาน
154
46030158
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
155
46030159
บ้านนาทัน
เปิดใช้งาน
156
46030160
บ้านดงแหลม
เปิดใช้งาน
157
46030161
ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
158
46030162
แก่งพฤๅชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
159
46030163
บ้านบึงโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
160
46030164
คำบงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
161
46030165
คำหมุนผดุงเวทย์
เปิดใช้งาน
162
46030166
บ้านหนองมะงง
เปิดใช้งาน
163
46030167
บ้านคำม่วง
เปิดใช้งาน
164
46030168
บ้านปลาขาว
เปิดใช้งาน
165
46030169
ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
เปิดใช้งาน
166
46030170
บ้านเหล่าสีแก้ว
เปิดใช้งาน
167
46030171
ไค้นุ่นวิทยาพูน
เปิดใช้งาน
168
46030172
อุปรีศรีวิทยา
เปิดใช้งาน
169
46030173
บ้านผึ้ง
เปิดใช้งาน
170
46030174
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
เปิดใช้งาน
171
46030175
บ้านห้วยผึ้ง
เปิดใช้งาน
172
46030176
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
173
46030177
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
เปิดใช้งาน
174
46030178
บ้านห้วยฝา
เปิดใช้งาน
175
46030179
บ้านหนองขอนแก่น
เปิดใช้งาน
176
46030180
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
เปิดใช้งาน
177
46030181
หนองอีบุตรไพรเวทย์
เปิดใช้งาน
178
46030182
บ้านนาคู
เปิดใช้งาน
179
46030183
บ้านวังเวียง
เปิดใช้งาน
180
46030184
บ้านชาด
เปิดใช้งาน
181
46030185
นาสีนวลวิทยา
เปิดใช้งาน
182
46030186
สามเพื่อนพัฒนา
เปิดใช้งาน
183
46030187
บ้านจาน
เปิดใช้งาน
184
46030188
โคกนาดี
เปิดใช้งาน
185
46030189
บ้านหนองห้าง
เปิดใช้งาน
186
46030190
รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
เปิดใช้งาน
187
46030191
นางามวิทยา
เปิดใช้งาน
188
46030192
หินลาดนารายณ์สาร
เปิดใช้งาน
189
46030193
บ้านบ่อแก้ว
เปิดใช้งาน
190
46030194
บ้านม่วงกุล
เปิดใช้งาน
191
46030195
ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
เปิดใช้งาน
192
46030196
บ้านพรหมสว่าง
เปิดใช้งาน
193
46030197
บ้านน้ำปุ้น
เปิดใช้งาน
194
46030198
บ้านโนนศาลา
เปิดใช้งาน
195
46030199
บ้านจอมศรี
เปิดใช้งาน
196
46030200
บ้านนากระเดา
เปิดใช้งาน
197
46030201
บ้านกุดตาใกล้
เปิดใช้งาน
198
46030202
บ้านนากุดสิม
เปิดใช้งาน
199
46030203
บ้านหนองขามป้อม
เปิดใช้งาน