หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
2
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์
เปิดใช้งาน
3
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
4
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
5
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
เปิดใช้งาน
6
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
7
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
8
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
9
47010009
นายอวัฒนา
เปิดใช้งาน
10
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
เปิดใช้งาน
11
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
เปิดใช้งาน
12
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
เปิดใช้งาน
13
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
14
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
15
47010015
บ้านป่าหว้าน
เปิดใช้งาน
16
47010016
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
17
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
18
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ
เปิดใช้งาน
19
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
เปิดใช้งาน
20
47010020
บ้านหนองมะเกลือ
เปิดใช้งาน
21
47010021
บ้านกุดแข้
เปิดใช้งาน
22
47010022
บ้านนาแก
เปิดใช้งาน
23
47010023
บ้านดงขวาง
เปิดใช้งาน
24
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
25
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
26
47010026
บ้านนากับแก้
เปิดใช้งาน
27
47010027
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
28
47010029
บ้านพะโค
เปิดใช้งาน
29
47010030
ท่าแร่วิทยา
เปิดใช้งาน
30
47010032
อนุบาลสกลนคร
เปิดใช้งาน
31
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
เปิดใช้งาน
32
47010034
สกลนคร(วันครู2501)
เปิดใช้งาน
33
47010035
นาอ้อยคำสะอาด
เปิดใช้งาน
34
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
เปิดใช้งาน
35
47010037
บ้านกกส้มโฮง
เปิดใช้งาน
36
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา
เปิดใช้งาน
37
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
38
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
เปิดใช้งาน
39
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา
เปิดใช้งาน
40
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
เปิดใช้งาน
41
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
เปิดใช้งาน
42
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
เปิดใช้งาน
43
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
เปิดใช้งาน
44
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
เปิดใช้งาน
45
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2)
เปิดใช้งาน
46
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
เปิดใช้งาน
47
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
48
47010050
ห้วยทรายวิทยา
เปิดใช้งาน
49
47010051
บ้านหนองนาเลิศ
เปิดใช้งาน
50
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
เปิดใช้งาน
51
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)
เปิดใช้งาน
52
47010054
บ้านดอนแคน
เปิดใช้งาน
53
47010055
บ้านท่าม่วง
เปิดใช้งาน
54
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์
เปิดใช้งาน
55
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
เปิดใช้งาน
56
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
เปิดใช้งาน
57
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
58
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
เปิดใช้งาน
59
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
60
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
เปิดใช้งาน
61
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
62
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
63
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
64
47010066
บ้านหนองสระ
เปิดใช้งาน
65
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
66
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
เปิดใช้งาน
67
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์
เปิดใช้งาน
68
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
69
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
เปิดใช้งาน
70
47010072
บ้านน้อยจอมศรี
เปิดใช้งาน
71
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
72
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์
เปิดใช้งาน
73
47010075
บ้านอีกุด
เปิดใช้งาน
74
47010076
ชุมชนนิรมัย
เปิดใช้งาน
75
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
76
47010078
บ้านซ่งเต่า
เปิดใช้งาน
77
47010079
บ้านกุงศรี
เปิดใช้งาน
78
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
79
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
เปิดใช้งาน
80
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
81
47010083
บ้านโคกม่วง
เปิดใช้งาน
82
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
83
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
84
47010086
บ้านม่วงวิทยา
เปิดใช้งาน
85
47010087
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
86
47010088
ไพศาลวิทยา
เปิดใช้งาน
87
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
เปิดใช้งาน
88
47010090
บ้านกุดฮู
เปิดใช้งาน
89
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
เปิดใช้งาน
90
47010092
บ้านกุดสะกอย
เปิดใช้งาน
91
47010093
บ้านอุ่มจาน
เปิดใช้งาน
92
47010094
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
93
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
94
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
เปิดใช้งาน
95
47010097
บ้านสนามบิน
เปิดใช้งาน
96
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
97
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
98
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ
เปิดใช้งาน
99
47010101
บ้านห้วยหวด
เปิดใช้งาน
100
47010102
บ้านกวนบุ่น
ไม่เปิดใช้งาน
101
47010103
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
102
47010104
นางอยโพนปลาโหล
เปิดใช้งาน
103
47010105
อนุบาลเต่างอย
เปิดใช้งาน
104
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ
เปิดใช้งาน
105
47010107
บ้านนาตาลคำข่า
เปิดใช้งาน
106
47010108
บ้านหนองบึงทวาย
เปิดใช้งาน
107
47010109
บ้านดงหลวง
เปิดใช้งาน
108
47010110
บ้านด่านม่วงคำ
เปิดใช้งาน
109
47010111
บ้านลาดค้อ
เปิดใช้งาน
110
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
111
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว
เปิดใช้งาน
112
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
113
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
114
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
เปิดใช้งาน
115
47010117
บ้านนาสีนวล
เปิดใช้งาน
116
47010118
บ้านห้วยแคน
เปิดใช้งาน
117
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา
เปิดใช้งาน
118
47010120
บ้านตองโขบ
เปิดใช้งาน
119
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ไม่เปิดใช้งาน
120
47010122
บ้านแมดนาท่ม
เปิดใช้งาน
121
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
122
47010124
บ้านไร่นาดี
เปิดใช้งาน
123
47010125
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
124
47010126
บ้านดงหนองเหียน
เปิดใช้งาน
125
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
126
47010128
บ้านโนนกุง
เปิดใช้งาน
127
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
เปิดใช้งาน
128
47010130
นาแก้วพิทยาคม
เปิดใช้งาน
129
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ
เปิดใช้งาน
130
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
เปิดใช้งาน
131
47010133
หนองผือเทพนิมิต
เปิดใช้งาน
132
47010134
บ้านโคกแก้ว
เปิดใช้งาน
133
47010135
บ้านนาเดื่อ
เปิดใช้งาน
134
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
135
47010137
บ้านป่าผาง
เปิดใช้งาน
136
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
137
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
138
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
139
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
140
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
141
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์
เปิดใช้งาน
142
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว
เปิดใช้งาน
143
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา
เปิดใช้งาน
144
47010146
บ้านวังปลาเซือม
เปิดใช้งาน
145
47010147
บ้านนาจาน
เปิดใช้งาน
146
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่
เปิดใช้งาน
147
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
เปิดใช้งาน
148
47010151
บ้านโคกภู
เปิดใช้งาน
149
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า
เปิดใช้งาน
150
47010154
อนุบาลภูพาน
เปิดใช้งาน
151
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
เปิดใช้งาน
152
47010156
เขื่อนน้ำพุง
เปิดใช้งาน
153
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
154
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ
เปิดใช้งาน
155
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน)
เปิดใช้งาน
156
47010160
บ้านสะพานสาม
เปิดใช้งาน
157
47010161
บ้านใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
158
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
เปิดใช้งาน
159
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
เปิดใช้งาน
160
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร
เปิดใช้งาน
161
47010166
บ้านหลุบเลา
เปิดใช้งาน
162
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
163
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
เปิดใช้งาน
164
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
165
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห
เปิดใช้งาน
166
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
167
47020006
บ้านค้อน้อย
เปิดใช้งาน
168
47020007
บ้านค้อใหญ่
เปิดใช้งาน
169
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
เปิดใช้งาน
170
47020010
บ้านกุดน้ำใส
เปิดใช้งาน
171
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
เปิดใช้งาน
172
47020012
บ้านนาขาม
เปิดใช้งาน
173
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
174
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
เปิดใช้งาน
175
47020015
บ้านเชิงดอย
เปิดใช้งาน