ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
47020016
ไม่เปิดใช้งาน
2
47020017
ไม่เปิดใช้งาน
3
47020018
ไม่เปิดใช้งาน
4
47020019
ไม่เปิดใช้งาน
5
47020020
เปิดใช้งาน
6
47020021
ไม่เปิดใช้งาน
7
47020022
ไม่เปิดใช้งาน
8
47020023
ไม่เปิดใช้งาน
9
47020024
ไม่เปิดใช้งาน
10
47020025
ไม่เปิดใช้งาน
11
47020026
ไม่เปิดใช้งาน
12
47020027
ไม่เปิดใช้งาน
13
47020028
ไม่เปิดใช้งาน
14
47020029
ไม่เปิดใช้งาน
15
47020030
ไม่เปิดใช้งาน
16
47020031
ไม่เปิดใช้งาน
17
47020032
ไม่เปิดใช้งาน
18
47020033
เปิดใช้งาน
19
47020034
ไม่เปิดใช้งาน
20
47020035
ไม่เปิดใช้งาน
21
47020036
ไม่เปิดใช้งาน
22
47020037
ไม่เปิดใช้งาน
23
47020038
เปิดใช้งาน
24
47020039
เปิดใช้งาน
25
47020040
เปิดใช้งาน
26
47020041
ไม่เปิดใช้งาน
27
47020042
ไม่เปิดใช้งาน
28
47020043
ไม่เปิดใช้งาน
29
47020044
ไม่เปิดใช้งาน
30
47020045
ไม่เปิดใช้งาน
31
47020046
ไม่เปิดใช้งาน
32
47020047
ไม่เปิดใช้งาน
33
47020048
ไม่เปิดใช้งาน
34
47020049
ไม่เปิดใช้งาน
35
47020050
ไม่เปิดใช้งาน
36
47020051
ไม่เปิดใช้งาน
37
47020052
ไม่เปิดใช้งาน
38
47020053
เปิดใช้งาน
39
47020054
ไม่เปิดใช้งาน
40
47020055
ไม่เปิดใช้งาน
41
47020056
เปิดใช้งาน
42
47020057
ไม่เปิดใช้งาน
43
47020058
เปิดใช้งาน
44
47020059
ไม่เปิดใช้งาน
45
47020060
ไม่เปิดใช้งาน
46
47020061
เปิดใช้งาน
47
47020062
ไม่เปิดใช้งาน
48
47020063
ไม่เปิดใช้งาน
49
47020064
ไม่เปิดใช้งาน
50
47020065
ไม่เปิดใช้งาน
51
47020066
ไม่เปิดใช้งาน
52
47020067
ไม่เปิดใช้งาน
53
47020068
ไม่เปิดใช้งาน
54
47020069
ไม่เปิดใช้งาน
55
47020070
เปิดใช้งาน
56
47020071
ไม่เปิดใช้งาน
57
47020072
ไม่เปิดใช้งาน
58
47020073
ไม่เปิดใช้งาน
59
47020074
ไม่เปิดใช้งาน
60
47020075
ไม่เปิดใช้งาน
61
47020076
ไม่เปิดใช้งาน
62
47020077
ไม่เปิดใช้งาน
63
47020078
ไม่เปิดใช้งาน
64
47020079
ไม่เปิดใช้งาน
65
47020080
ไม่เปิดใช้งาน
66
47020081
ไม่เปิดใช้งาน
67
47020082
ไม่เปิดใช้งาน
68
47020083
ไม่เปิดใช้งาน
69
47020084
ไม่เปิดใช้งาน
70
47020085
ไม่เปิดใช้งาน
71
47020086
ไม่เปิดใช้งาน
72
47020087
ไม่เปิดใช้งาน
73
47020088
ไม่เปิดใช้งาน
74
47020089
ไม่เปิดใช้งาน
75
47020090
ไม่เปิดใช้งาน
76
47020091
ไม่เปิดใช้งาน
77
47020092
ไม่เปิดใช้งาน
78
47020093
ไม่เปิดใช้งาน
79
47020094
ไม่เปิดใช้งาน
80
47020095
ไม่เปิดใช้งาน
81
47020096
ไม่เปิดใช้งาน
82
47020097
ไม่เปิดใช้งาน
83
47020098
ไม่เปิดใช้งาน
84
47020099
ไม่เปิดใช้งาน
85
47020100
ไม่เปิดใช้งาน
86
47020102
ไม่เปิดใช้งาน
87
47020103
เปิดใช้งาน
88
47020104
ไม่เปิดใช้งาน
89
47020105
ไม่เปิดใช้งาน
90
47020106
ไม่เปิดใช้งาน
91
47020107
ไม่เปิดใช้งาน
92
47020108
เปิดใช้งาน
93
47020109
ไม่เปิดใช้งาน
94
47020110
ไม่เปิดใช้งาน
95
47020111
ไม่เปิดใช้งาน
96
47020112
ไม่เปิดใช้งาน
97
47020113
เปิดใช้งาน
98
47020114
ไม่เปิดใช้งาน
99
47020115
ไม่เปิดใช้งาน
100
47020116
ไม่เปิดใช้งาน
101
47020117
ไม่เปิดใช้งาน
102
47020118
ไม่เปิดใช้งาน
103
47020119
ไม่เปิดใช้งาน
104
47020120
เปิดใช้งาน
105
47020121
ไม่เปิดใช้งาน
106
47020122
ไม่เปิดใช้งาน
107
47020123
ไม่เปิดใช้งาน
108
47020124
ไม่เปิดใช้งาน
109
47020125
ไม่เปิดใช้งาน
110
47020126
ไม่เปิดใช้งาน
111
47020127
ไม่เปิดใช้งาน
112
47020128
ไม่เปิดใช้งาน
113
47020129
เปิดใช้งาน
114
47020130
ไม่เปิดใช้งาน
115
47020131
ไม่เปิดใช้งาน
116
47020132
ไม่เปิดใช้งาน
117
47020133
ไม่เปิดใช้งาน
118
47020134
ไม่เปิดใช้งาน
119
47020135
ไม่เปิดใช้งาน
120
47020136
ไม่เปิดใช้งาน
121
47020137
ไม่เปิดใช้งาน
122
47020138
ไม่เปิดใช้งาน
123
47020139
ไม่เปิดใช้งาน
124
47020140
ไม่เปิดใช้งาน
125
47020141
เปิดใช้งาน
126
47020142
ไม่เปิดใช้งาน
127
47020143
ไม่เปิดใช้งาน
128
47020144
ไม่เปิดใช้งาน
129
47020145
ไม่เปิดใช้งาน
130
47020146
ไม่เปิดใช้งาน
131
47020147
เปิดใช้งาน
132
47020148
ไม่เปิดใช้งาน
133
47020149
ไม่เปิดใช้งาน
134
47020150
เปิดใช้งาน
135
47020151
ไม่เปิดใช้งาน
136
47020152
ไม่เปิดใช้งาน
137
47020153
ไม่เปิดใช้งาน
138
47020154
ไม่เปิดใช้งาน
139
47020155
เปิดใช้งาน
140
47020156
ไม่เปิดใช้งาน
141
47020157
ไม่เปิดใช้งาน
142
47020158
ไม่เปิดใช้งาน
143
47020159
เปิดใช้งาน
144
47020160
เปิดใช้งาน
145
47020161
ไม่เปิดใช้งาน
146
47020162
ไม่เปิดใช้งาน
147
47020163
เปิดใช้งาน
148
47020164
ไม่เปิดใช้งาน
149
47020165
ไม่เปิดใช้งาน
150
47020166
ไม่เปิดใช้งาน
151
47020167
ไม่เปิดใช้งาน
152
47020168
ไม่เปิดใช้งาน
153
47020169
ไม่เปิดใช้งาน
154
47020170
ไม่เปิดใช้งาน
155
47020171
เปิดใช้งาน
156
47020172
ไม่เปิดใช้งาน
157
47020173
ไม่เปิดใช้งาน
158
47020174
ไม่เปิดใช้งาน
159
47020175
ไม่เปิดใช้งาน
160
47020176
ไม่เปิดใช้งาน
161
47020177
เปิดใช้งาน
162
47020178
ไม่เปิดใช้งาน
163
47020179
ไม่เปิดใช้งาน
164
47020180
ไม่เปิดใช้งาน
165
47020181
ไม่เปิดใช้งาน
166
47020182
ไม่เปิดใช้งาน
167
47020183
ไม่เปิดใช้งาน
168
47020184
ไม่เปิดใช้งาน
169
47020185
ไม่เปิดใช้งาน
170
47020186
ไม่เปิดใช้งาน
171
47020187
ไม่เปิดใช้งาน
172
47020188
เปิดใช้งาน
173
47020189
เปิดใช้งาน
174
47020190
ไม่เปิดใช้งาน
175
47020191
ไม่เปิดใช้งาน
176
47020192
ไม่เปิดใช้งาน
177
47020193
เปิดใช้งาน
178
47020194
ไม่เปิดใช้งาน
179
47020195
เปิดใช้งาน
180
47020196
ไม่เปิดใช้งาน
181
47020197
ไม่เปิดใช้งาน
182
47020198
ไม่เปิดใช้งาน
183
47020199
ไม่เปิดใช้งาน
184
47020200
ไม่เปิดใช้งาน
185
47020201
ไม่เปิดใช้งาน
186
47020202
ไม่เปิดใช้งาน
187
47020203
ไม่เปิดใช้งาน
188
47020204
ไม่เปิดใช้งาน
189
47020205
ไม่เปิดใช้งาน
190
47020206
ไม่เปิดใช้งาน
191
47020207
ไม่เปิดใช้งาน
192
47020208
ไม่เปิดใช้งาน
193
47020209
ไม่เปิดใช้งาน
194
47020210
ไม่เปิดใช้งาน
195
47020211
ไม่เปิดใช้งาน
196
47020212
ไม่เปิดใช้งาน
197
47020213
ไม่เปิดใช้งาน
198
47020214
ไม่เปิดใช้งาน
199
47020215
ไม่เปิดใช้งาน
200
47020216
ไม่เปิดใช้งาน
201
47020217
ไม่เปิดใช้งาน
202
47020218
เปิดใช้งาน
203
47020219
เปิดใช้งาน
204
47020220
ไม่เปิดใช้งาน
205
47020221
ไม่เปิดใช้งาน
206
47020222
ไม่เปิดใช้งาน
207
47020223
ไม่เปิดใช้งาน
208
47020224
ไม่เปิดใช้งาน
209
47020225
ไม่เปิดใช้งาน
210
47020226
ไม่เปิดใช้งาน
211
47020227
ไม่เปิดใช้งาน
212
47020228
เปิดใช้งาน
213
47020229
ไม่เปิดใช้งาน
214
47020230
ไม่เปิดใช้งาน
215
47020231
ไม่เปิดใช้งาน
216
47020232
ไม่เปิดใช้งาน
217
47020233
เปิดใช้งาน
218
47020234
ไม่เปิดใช้งาน
219
47020235
ไม่เปิดใช้งาน
220
47020236
ไม่เปิดใช้งาน
221
47020237
ไม่เปิดใช้งาน
222
47020238
ไม่เปิดใช้งาน
223
47020239
เปิดใช้งาน
224
47020240
เปิดใช้งาน
225
47020241
ไม่เปิดใช้งาน
226
47020242
ไม่เปิดใช้งาน
227
47020243
ไม่เปิดใช้งาน
228
47020244
ไม่เปิดใช้งาน
229
47020245
เปิดใช้งาน
230
47020246
ไม่เปิดใช้งาน
231
47020247
ไม่เปิดใช้งาน
232
47030184
ไม่เปิดใช้งาน
233
47030185
ไม่เปิดใช้งาน
234
47030186
ไม่เปิดใช้งาน
235
47030187
ไม่เปิดใช้งาน
236
47030188
ไม่เปิดใช้งาน
237
47030189
ไม่เปิดใช้งาน
238
47030190
ไม่เปิดใช้งาน
239
47030191
ไม่เปิดใช้งาน
240
47030192
ไม่เปิดใช้งาน
241
47030193
ไม่เปิดใช้งาน
242
47030194
ไม่เปิดใช้งาน
243
47030195
ไม่เปิดใช้งาน
244
47030196
ไม่เปิดใช้งาน
245
47030197
ไม่เปิดใช้งาน
246
47030198
ไม่เปิดใช้งาน
247
47030199
ไม่เปิดใช้งาน
248
47030200
ไม่เปิดใช้งาน
249
47030201
ไม่เปิดใช้งาน
250
47030202
ไม่เปิดใช้งาน
251
47030203
เปิดใช้งาน
252
47030204
เปิดใช้งาน
253
47030205
ไม่เปิดใช้งาน
254
47030206
ไม่เปิดใช้งาน
255
47030207
ไม่เปิดใช้งาน
256
47030208
เปิดใช้งาน
257
47030209
เปิดใช้งาน
258
47030210
เปิดใช้งาน