หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
47030001
บ้านกุดเรือคำ
เปิดใช้งาน
2
47030002
บ้านจำปาดง
เปิดใช้งาน
3
47030003
บ้านห้วยน้ำเที่ยง
เปิดใช้งาน
4
47030004
บ้านขัวก่าย
เปิดใช้งาน
5
47030005
บ้านขาม
เปิดใช้งาน
6
47030006
บ้านวังเวิน
เปิดใช้งาน
7
47030007
บ้านส้งเปือย
เปิดใช้งาน
8
47030008
บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
เปิดใช้งาน
9
47030009
บ้านโคกถาวร
เปิดใช้งาน
10
47030010
บ้านคอนศรีบะสะแบง
เปิดใช้งาน
11
47030011
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
12
47030012
บ้านคำเจริญ
เปิดใช้งาน
13
47030013
บ้านคูสะคาม
เปิดใช้งาน
14
47030014
บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
เปิดใช้งาน
15
47030015
บ้านโคกแสง
เปิดใช้งาน
16
47030016
บ้านเดื่อศรีคันไชย
เปิดใช้งาน
17
47030017
บ้านขุนภูมิ
เปิดใช้งาน
18
47030018
บ้านยางคำ
เปิดใช้งาน
19
47030019
บ้านโนนแพง
เปิดใช้งาน
20
47030020
ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
เปิดใช้งาน
21
47030021
บ้านวังหว้า
เปิดใช้งาน
22
47030022
บ้านนาอวนน้อย
เปิดใช้งาน
23
47030023
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
24
47030024
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
25
47030025
ท่าศรีไคลวิทยาคม
เปิดใช้งาน
26
47030026
บ้านธาตุตาลเดี่ยว
เปิดใช้งาน
27
47030027
บ้านหนองตากวย
เปิดใช้งาน
28
47030028
บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
เปิดใช้งาน
29
47030029
บ้านหนองฮาง
เปิดใช้งาน
30
47030030
บ้านโนนแต้
เปิดใช้งาน
31
47030031
บ้านกุดจิก
เปิดใช้งาน
32
47030032
บ้านหนองขุ่นนาคำ
เปิดใช้งาน
33
47030033
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
34
47030034
บ้านดอนมุยหนองแฝก
เปิดใช้งาน
35
47030035
บ้านกุดเรือ
เปิดใช้งาน
36
47030036
บ้านหนองแสงคำ
เปิดใช้งาน
37
47030037
บ้านนาซอ
เปิดใช้งาน
38
47030038
บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
เปิดใช้งาน
39
47030039
บ้านดอนยานาง
เปิดใช้งาน
40
47030040
บ้านหินเหิบ
เปิดใช้งาน
41
47030041
บ้านสุวรรณคีรี
เปิดใช้งาน
42
47030042
บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
เปิดใช้งาน
43
47030043
บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
เปิดใช้งาน
44
47030044
บ้านปลาหลาย
เปิดใช้งาน
45
47030045
บ้านนาง่ามเล้า
เปิดใช้งาน
46
47030046
อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
47
47030047
บ้านวังบง
เปิดใช้งาน
48
47030048
ชุมชนขัวสูงสวรรค์
เปิดใช้งาน
49
47030049
บ้านโนนอุดม
เปิดใช้งาน
50
47030050
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
51
47030051
บ้านแก้ง
เปิดใช้งาน
52
47030052
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
53
47030053
บ้านศรีวิชัย
เปิดใช้งาน
54
47030054
บ้านห้วยแสง
เปิดใช้งาน
55
47030055
บ้านห้วยหินลาด
เปิดใช้งาน
56
47030056
บ้านห้วยหิน
เปิดใช้งาน
57
47030057
บ้านโนนทับช้าง
เปิดใช้งาน
58
47030058
บ้านวังเยี่ยม
เปิดใช้งาน
59
47030059
บ้านโพนสวาง
ไม่เปิดใช้งาน
60
47030060
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
61
47030061
บ้านโนนเจริญศิลป์
เปิดใช้งาน
62
47030062
บ้านนาบัว
เปิดใช้งาน
63
47030063
บ้านโคกก่องหนองแวง
เปิดใช้งาน
64
47030064
บ้านนาจาร
เปิดใช้งาน
65
47030065
บ้านตาดโตน
เปิดใช้งาน
66
47030066
บ้านบะป่าคา
เปิดใช้งาน
67
47030067
บ้านน้ำบุ้น
เปิดใช้งาน
68
47030068
บ้านเชียงเพ็ง
เปิดใช้งาน
69
47030069
บ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
70
47030070
บ้านหนองสนม
เปิดใช้งาน
71
47030071
บ้านโพนแพง
เปิดใช้งาน
72
47030072
บ้านโนนชนะสังคม
เปิดใช้งาน
73
47030073
โรงเรียนบ้านนาคอย
เปิดใช้งาน
74
47030074
บ้านก่อ
เปิดใช้งาน
75
47030075
บ้านบะนกทา
เปิดใช้งาน
76
47030076
บ้านนายม
เปิดใช้งาน
77
47030077
บ้านวังโพน
เปิดใช้งาน
78
47030078
บ้านอินทร์แปลง
เปิดใช้งาน
79
47030079
บ้านโคกก่องคูสะคาม
เปิดใช้งาน
80
47030080
อนุบาลคำตากล้า
เปิดใช้งาน
81
47030081
บ้านหนองพอกน้อย
เปิดใช้งาน
82
47030082
บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
เปิดใช้งาน
83
47030083
บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
เปิดใช้งาน
84
47030084
บ้านแสนสุขสามัคคี
เปิดใช้งาน
85
47030085
บ้านสันติสุขสระแก้ว
เปิดใช้งาน
86
47030086
ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
87
47030087
บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
เปิดใช้งาน
88
47030088
บ้านดอนคำ
เปิดใช้งาน
89
47030089
บ้านนาแต้
เปิดใช้งาน
90
47030090
แพดพิทยารัตน์
เปิดใช้งาน
91
47030091
บ้านตาด
เปิดใช้งาน
92
47030092
บ้านกุดจาน
เปิดใช้งาน
93
47030093
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
94
47030094
บ้านดงอีด่อย
เปิดใช้งาน
95
47030095
บ้านหนองบัวสิม
เปิดใช้งาน
96
47030096
บ้านนาถ่อน
เปิดใช้งาน
97
47030097
เพียพิทยาพัฒน์
เปิดใช้งาน
98
47030098
บ้านท่างาม
เปิดใช้งาน
99
47030100
บ้านดงห้วยเปลือย
เปิดใช้งาน
100
47030101
นาข่าวิทยา
เปิดใช้งาน
101
47030102
บ้านหนองลาด
เปิดใช้งาน
102
47030103
บ้านหนองท่มท่ากระดัน
เปิดใช้งาน
103
47030104
บ้านซ่อมดู่
เปิดใช้งาน
104
47030105
บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
105
47030106
บ้านด่านสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
106
47030107
ขาวสง่าเจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
107
47030108
บ้านดงหม้อทอง
เปิดใช้งาน
108
47030109
บ้านคำยาง
เปิดใช้งาน
109
47030110
บ้านดงเหนือ
เปิดใช้งาน
110
47030111
บ้านดอนแดงคำอ้อ
เปิดใช้งาน
111
47030112
บ้านท่าช้างเจริญไพศาล
เปิดใช้งาน
112
47030113
คำปลาฝานาทวี
เปิดใช้งาน
113
47030114
บ้านหนองแอกดอนสวรรค์
เปิดใช้งาน
114
47030115
บ้านน้ำจั้น
เปิดใช้งาน
115
47030116
บ้านโนนไทย
เปิดใช้งาน
116
47030117
บ้านสามแยกพิทักษ์
เปิดใช้งาน
117
47030118
บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
เปิดใช้งาน
118
47030119
ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
เปิดใช้งาน
119
47030120
บ้านพุทธรักษา
เปิดใช้งาน
120
47030121
บ้านคำภูทอง
เปิดใช้งาน
121
47030122
สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
เปิดใช้งาน
122
47030123
บ้านลึมบอง
เปิดใช้งาน
123
47030124
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
124
47030125
บ้านหว้านสหวิทยา
เปิดใช้งาน
125
47030126
บ้านสรศรี
เปิดใช้งาน
126
47030127
บ้านจาร
เปิดใช้งาน
127
47030128
บ้านดงยาง
เปิดใช้งาน
128
47030129
อนุบาลบ้านม่วง
เปิดใช้งาน
129
47030130
ประชานาดอกไม้
เปิดใช้งาน
130
47030131
ชุมชนบ้านมาย
เปิดใช้งาน
131
47030132
นาจานกล้วยน้อย
เปิดใช้งาน
132
47030133
บ้านหนองบ่อ
เปิดใช้งาน
133
47030134
บ้านโพธิ์ชัย
เปิดใช้งาน
134
47030135
บ้านบ่อแดง
เปิดใช้งาน
135
47030136
บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
เปิดใช้งาน
136
47030137
โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
เปิดใช้งาน
137
47030138
บ้านนาดูนนาดี
เปิดใช้งาน
138
47030139
บ้านโนนแสบง
เปิดใช้งาน
139
47030140
ชุมชนบ้านห้วยหลัว
เปิดใช้งาน
140
47030141
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
141
47030142
บ้านเหล่าผักใส่
เปิดใช้งาน
142
47030143
บ้านท่าก้อน
เปิดใช้งาน
143
47030144
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
144
47030145
บ้านท่าควาย
เปิดใช้งาน
145
47030146
บ้านนาหวาย
เปิดใช้งาน
146
47030147
บ้านโพนก่อ
เปิดใช้งาน
147
47030148
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
148
47030149
บ้านสงเปือย
เปิดใช้งาน
149
47030150
บ้านนากะทาด
เปิดใช้งาน
150
47030151
บ้านนาฮี
เปิดใช้งาน
151
47030152
บ้านบะหว้า
เปิดใช้งาน
152
47030153
บ้านบะยาว
เปิดใช้งาน
153
47030154
บ้านวังม่วง
เปิดใช้งาน
154
47030155
บ้านเม่นน้อย
เปิดใช้งาน
155
47030156
บ้านดงสาร
เปิดใช้งาน
156
47030157
บ้านเสาวัด
เปิดใช้งาน
157
47030158
บ้านท่าแร่ดงปลาปาก
เปิดใช้งาน
158
47030159
บ้านดงเสียว
เปิดใช้งาน
159
47030160
บ้านดงมะกุ้ม
เปิดใช้งาน
160
47030161
ชุมชนบ้านโพนงาม
เปิดใช้งาน
161
47030162
ชุมชนบ้านกลางนาโน
เปิดใช้งาน
162
47030163
บ้านแพงน้อย
เปิดใช้งาน
163
47030164
บ้านคึม
เปิดใช้งาน
164
47030165
บ้านเซือม
เปิดใช้งาน
165
47030166
บ้านแพงใหญ่
เปิดใช้งาน
166
47030167
บ้านข้าวแป้ง
ไม่เปิดใช้งาน
167
47030168
บ้านกุดจอกน้อย
เปิดใช้งาน
168
47030169
บ้านโคกไม้ล้ม
เปิดใช้งาน
169
47030170
บ้านวาใหญ่
เปิดใช้งาน
170
47030171
บ้านวาน้อย
เปิดใช้งาน
171
47030172
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
172
47030173
บ้านกุดจอก
เปิดใช้งาน
173
47030174
บ้านหนองสามขา
เปิดใช้งาน
174
47030175
บ้านถ้ำเต่า
เปิดใช้งาน
175
47030176
บ้านนาดอกไม้
เปิดใช้งาน
176
47030177
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
177
47030178
บ้านดอนทอย
เปิดใช้งาน
178
47030179
บ้านนายอ
เปิดใช้งาน
179
47030180
บ้านหนองตาไก้
เปิดใช้งาน
180
47030181
บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
เปิดใช้งาน
181
47030182
บ้านอากาศ
เปิดใช้งาน
182
47030183
บ้านนาเมือง
เปิดใช้งาน