หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
48020001
ชุมชนบ้านไชยบุรี
เปิดใช้งาน
2
48020002
บ้านตาลปากน้ำ
เปิดใช้งาน
3
48020003
บ้านนาเพียง
เปิดใช้งาน
4
48020004
บ้านนาหนองบก
เปิดใช้งาน
5
48020005
บ้านวังโพธิ์
เปิดใช้งาน
6
48020006
บ้านหาดกวน
เปิดใช้งาน
7
48020007
บ้านแก้วปัดโป่ง
เปิดใช้งาน
8
48020008
บ้านดอนดู่
เปิดใช้งาน
9
48020009
ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
เปิดใช้งาน
10
48020010
บ้านท่าจำปา
เปิดใช้งาน
11
48020011
บ้านห้วยพระ
เปิดใช้งาน
12
48020012
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
13
48020013
บ้านคำเตย
เปิดใช้งาน
14
48020014
บ้านดอนติ้ว
เปิดใช้งาน
15
48020015
บ้านนาดอกไม้
เปิดใช้งาน
16
48020016
บ้านท่าแต้ปุ่งแก
เปิดใช้งาน
17
48020017
บ้านท่าอุเทน
เปิดใช้งาน
18
48020018
บ้านน้อยนาเหนือ
เปิดใช้งาน
19
48020019
อุเทนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
20
48020021
บ้านนาผักปอด
เปิดใช้งาน
21
48020022
บ้านโพน
ไม่เปิดใช้งาน
22
48020023
บ้านธาตุ
เปิดใช้งาน
23
48020024
บ้านน้อยทวย
เปิดใช้งาน
24
48020025
บ้านตาล
เปิดใช้งาน
25
48020026
บ้านพนอม
เปิดใช้งาน
26
48020027
บ้านดง
เปิดใช้งาน
27
48020028
บ้านหนองสาหร่าย
เปิดใช้งาน
28
48020030
บ้านเหล่าหนาด
เปิดใช้งาน
29
48020031
บ้านเหล่าศรีโหนโห่
เปิดใช้งาน
30
48020032
บ้านพะทาย
เปิดใช้งาน
31
48020033
บ้านนาข่าท่า
เปิดใช้งาน
32
48020034
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
33
48020035
บ้านบุ่ง
เปิดใช้งาน
34
48020036
บ้านโพนแดง
เปิดใช้งาน
35
48020037
ไตรราษฎร์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
36
48020038
บ้านรามราช
เปิดใช้งาน
37
48020039
บ้านแพงสะพัง
เปิดใช้งาน
38
48020040
บ้านโพนก่อ
เปิดใช้งาน
39
48020041
บ้านม่วงนาสีดา
เปิดใช้งาน
40
48020042
บ้านเวินพระบาท
เปิดใช้งาน
41
48020043
บ้านเชียงยืน
เปิดใช้งาน
42
48020044
บ้านปากทวย
เปิดใช้งาน
43
48020045
บ้านหนองเทา
เปิดใช้งาน
44
48020046
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เปิดใช้งาน
45
48020047
บ้านนาเข
เปิดใช้งาน
46
48020048
บ้านโคกสายทอง
เปิดใช้งาน
47
48020050
บ้านนางัว
เปิดใช้งาน
48
48020051
บ้านพืชผล
เปิดใช้งาน
49
48020052
บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
เปิดใช้งาน
50
48020053
บ้านแพงโคก
เปิดใช้งาน
51
48020054
บ้านดอนบาก
เปิดใช้งาน
52
48020055
อนุบาลบ้านแพง
เปิดใช้งาน
53
48020056
บ้านนายาง
เปิดใช้งาน
54
48020057
บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
55
48020059
บ้านหัวหาด
เปิดใช้งาน
56
48020060
ชุมชนไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
57
48020061
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
58
48020062
บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
เปิดใช้งาน
59
48020063
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
60
48020064
บ้านนาดีหัวภู
เปิดใช้งาน
61
48020065
บ้านโคกยาว
เปิดใช้งาน
62
48020066
บ้านม่วงชี
เปิดใช้งาน
63
48020067
บ้านดอนสะฝาง
เปิดใช้งาน
64
48020068
บ้านโคกพะธาย
เปิดใช้งาน
65
48020069
บ้านป่าหว้าน
เปิดใช้งาน
66
48020070
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
67
48020071
ชุมชนนาพระชัย
เปิดใช้งาน
68
48020072
บ้านนาข่าคำพอก
เปิดใช้งาน
69
48020073
บ้านไชยศรี
เปิดใช้งาน
70
48020074
บ้านคำนกกก
เปิดใช้งาน
71
48020075
บ้านดอนกลาง
เปิดใช้งาน
72
48020076
บ้านนากระแต้
เปิดใช้งาน
73
48020077
บ้านดงหนองบัว
เปิดใช้งาน
74
48020078
บ้านดอนสมอ
เปิดใช้งาน
75
48020079
บ้านดอนมะจ่าง
เปิดใช้งาน
76
48020080
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
77
48020081
บ้านนาเพียง
เปิดใช้งาน
78
48020082
บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
เปิดใช้งาน
79
48020083
บ้านนาคํา
เปิดใช้งาน
80
48020084
บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
81
48020085
บ้านคําสว่าง
เปิดใช้งาน
82
48020086
บ้านอุ่มไผ่
เปิดใช้งาน
83
48020087
บ้านภูกระแต
เปิดใช้งาน
84
48020088
บ้านโพนงาม
เปิดใช้งาน
85
48020089
บ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
86
48020090
บ้านอีอูด
เปิดใช้งาน
87
48020091
บ้านนาเดื่อ
เปิดใช้งาน
88
48020092
บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
เปิดใช้งาน
89
48020093
บ้านจอมศรี
เปิดใช้งาน
90
48020094
บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
เปิดใช้งาน
91
48020095
บ้านข่า
เปิดใช้งาน
92
48020096
บ้านขามเปี้ย
เปิดใช้งาน
93
48020098
ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
เปิดใช้งาน
94
48020099
ชุมชนเอื้องก่อนาดี
เปิดใช้งาน
95
48020100
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
96
48020101
บ้านเซียงเซา
เปิดใช้งาน
97
48020102
บ้านดงขวาง
เปิดใช้งาน
98
48020103
บ้านนาจาน
เปิดใช้งาน
99
48020104
ประชาสนธิ์นุสรณ์
เปิดใช้งาน
100
48020105
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
101
48020106
บ้านโพนสว่าง
เปิดใช้งาน
102
48020107
บ้านโพนขาว
เปิดใช้งาน
103
48020108
บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
104
48020109
บ้านยางงอย
เปิดใช้งาน
105
48020110
บ้านหนองบาท้าว
เปิดใช้งาน
106
48020111
บ้านปฏิรูป
เปิดใช้งาน
107
48020112
บ้านแค
เปิดใช้งาน
108
48020113
บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
109
48020114
บ้านศรีเวินชัย
เปิดใช้งาน
110
48020115
ชุมชนบ้านสามผง
เปิดใช้งาน
111
48020116
บ้านนาหนองหวาย
เปิดใช้งาน
112
48020117
บ้านดงน้อย
เปิดใช้งาน
113
48020118
บ้านคําไฮ
เปิดใช้งาน
114
48020119
บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
เปิดใช้งาน
115
48020120
บ้านเสียวสงคราม
เปิดใช้งาน
116
48020121
บ้านอ้วน
เปิดใช้งาน
117
48020122
ราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
118
48020123
บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
เปิดใช้งาน
119
48020124
ชุมชนประสานมิตร
เปิดใช้งาน
120
48020125
บ้านนากะทืมโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
121
48020126
ชุมชนนางัว
เปิดใช้งาน
122
48020127
บ้านนาคอย
เปิดใช้งาน
123
48020128
บ้านอูนนา
เปิดใช้งาน
124
48020129
บ้านโนนกุง
เปิดใช้งาน
125
48020130
บ้านสามัคคี
เปิดใช้งาน
126
48020131
บ้านกุดน้ำใส
เปิดใช้งาน
127
48020132
บ้านนาหว้า
เปิดใช้งาน
128
48020133
บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
129
48020134
บ้านนาพระโนนห้วยแคน
เปิดใช้งาน
130
48020135
บ้านอูนยางคำ
เปิดใช้งาน
131
48020136
บ้านหนองบัว
ไม่เปิดใช้งาน
132
48020137
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
133
48020138
บ้านเสียววิทยา
เปิดใช้งาน
134
48020139
บ้านดอนพะธาย
เปิดใช้งาน
135
48020140
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
136
48020141
บ้านเหล่าพัฒนา
เปิดใช้งาน
137
48020142
บ้านหนองดุด
เปิดใช้งาน
138
48020143
บ้านดอนศาลา
เปิดใช้งาน
139
48020144
บ้านนาน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
140
48020145
บ้านดอนปอหนองโอง
เปิดใช้งาน
141
48020146
บ้านนาขมิ้น
เปิดใช้งาน
142
48020147
บ้านดงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
143
48020148
บ้านขามเตี้ยใหญ่
เปิดใช้งาน
144
48020149
บ้านขามเตี้ยน้อย
เปิดใช้งาน
145
48020150
บ้านดอนยางทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
146
48020151
บ้านอ้อวังหมากเห็บ
เปิดใช้งาน
147
48020152
บ้านนาใน
เปิดใช้งาน
148
48020153
บ้านนาผักหมนาหมากแงว
เปิดใช้งาน
149
48020154
บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
เปิดใช้งาน
150
48020155
บ้านนาหัวบ่อ
เปิดใช้งาน
151
48020156
บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
เปิดใช้งาน
152
48020157
บ้านโพนตูมหนองแสง
เปิดใช้งาน
153
48020158
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
154
48020159
บ้านขว้างคลีชูชาติ
เปิดใช้งาน
155
48020160
บ้านหนองท่ม
เปิดใช้งาน
156
48020161
บ้านงิ้วสร้างแก้ว
เปิดใช้งาน
157
48020162
บ้านห้วยไหสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
158
48020163
บ้านนาคำ
เปิดใช้งาน
159
48020164
บ้านนาเต่า
เปิดใช้งาน
160
48020165
บ้านต้าย
เปิดใช้งาน
161
48020166
บ้านโพนจาน
เปิดใช้งาน
162
48020167
บ้านบงคํา
เปิดใช้งาน
163
48020168
บ้านโพนบก
เปิดใช้งาน
164
48020169
บ้านโพนเพ็ก
เปิดใช้งาน
165
48020170
บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
เปิดใช้งาน
166
48020171
บ้านโพนสวรรค์
เปิดใช้งาน
167
48020172
บ้านเสาเล้า
เปิดใช้งาน
168
48020173
บ้านหนองนางเลิง
เปิดใช้งาน
169
48020174
บ้านท่าเรือ
เปิดใช้งาน
170
48020175
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
171
48020176
บ้านหมูม้น
เปิดใช้งาน
172
48020177
บ้านโคกศรี
เปิดใช้งาน
173
48020178
บ้านคำแม่นาง
เปิดใช้งาน
174
48020179
บ้านดอนเตย
เปิดใช้งาน
175
48020180
บ้านท่าพันโฮง
เปิดใช้งาน
176
48020181
บ้านเหล่าส้มป่อย
เปิดใช้งาน
177
48020182
บ้านนาทม
เปิดใช้งาน
178
48020183
บ้านดอนแดงดอนดู่
เปิดใช้งาน
179
48020184
บ้านพันห่าวดอนดู่
ไม่เปิดใช้งาน
180
48020185
บ้านนาโดโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
181
48020186
บ้านหนองซน
เปิดใช้งาน
182
48020187
บ้านชัยมงคล
เปิดใช้งาน
183
48020188
บ้านนานอ
เปิดใช้งาน
184
48020189
บ้านนาดีวิทยา
เปิดใช้งาน
185
48020190
เพียงหลวง 10
ไม่เปิดใช้งาน