ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
48020001
เปิดใช้งาน
2
48020002
เปิดใช้งาน
3
48020003
เปิดใช้งาน
4
48020004
เปิดใช้งาน
5
48020005
เปิดใช้งาน
6
48020006
เปิดใช้งาน
7
48020007
เปิดใช้งาน
8
48020008
เปิดใช้งาน
9
48020009
เปิดใช้งาน
10
48020010
เปิดใช้งาน
11
48020011
เปิดใช้งาน
12
48020012
เปิดใช้งาน
13
48020013
เปิดใช้งาน
14
48020014
เปิดใช้งาน
15
48020015
เปิดใช้งาน
16
48020016
เปิดใช้งาน
17
48020017
เปิดใช้งาน
18
48020018
เปิดใช้งาน
19
48020019
เปิดใช้งาน
20
48020021
เปิดใช้งาน
21
48020022
เปิดใช้งาน
22
48020023
เปิดใช้งาน
23
48020024
เปิดใช้งาน
24
48020025
เปิดใช้งาน
25
48020026
เปิดใช้งาน
26
48020027
เปิดใช้งาน
27
48020028
เปิดใช้งาน
28
48020030
เปิดใช้งาน
29
48020031
เปิดใช้งาน
30
48020032
เปิดใช้งาน
31
48020033
เปิดใช้งาน
32
48020034
เปิดใช้งาน
33
48020035
เปิดใช้งาน
34
48020036
เปิดใช้งาน
35
48020037
เปิดใช้งาน
36
48020038
เปิดใช้งาน
37
48020039
เปิดใช้งาน
38
48020040
เปิดใช้งาน
39
48020041
เปิดใช้งาน
40
48020042
เปิดใช้งาน
41
48020043
เปิดใช้งาน
42
48020044
เปิดใช้งาน
43
48020045
เปิดใช้งาน
44
48020046
เปิดใช้งาน
45
48020047
เปิดใช้งาน
46
48020048
เปิดใช้งาน
47
48020050
เปิดใช้งาน
48
48020051
เปิดใช้งาน
49
48020052
เปิดใช้งาน
50
48020053
เปิดใช้งาน
51
48020054
เปิดใช้งาน
52
48020055
เปิดใช้งาน
53
48020056
เปิดใช้งาน
54
48020057
เปิดใช้งาน
55
48020059
เปิดใช้งาน
56
48020060
เปิดใช้งาน
57
48020061
เปิดใช้งาน
58
48020062
เปิดใช้งาน
59
48020063
เปิดใช้งาน
60
48020064
เปิดใช้งาน
61
48020065
เปิดใช้งาน
62
48020066
เปิดใช้งาน
63
48020067
เปิดใช้งาน
64
48020068
เปิดใช้งาน
65
48020069
เปิดใช้งาน
66
48020070
เปิดใช้งาน
67
48020071
เปิดใช้งาน
68
48020072
เปิดใช้งาน
69
48020073
เปิดใช้งาน
70
48020074
เปิดใช้งาน
71
48020075
เปิดใช้งาน
72
48020076
เปิดใช้งาน
73
48020077
เปิดใช้งาน
74
48020078
เปิดใช้งาน
75
48020079
เปิดใช้งาน
76
48020080
เปิดใช้งาน
77
48020081
เปิดใช้งาน
78
48020082
เปิดใช้งาน
79
48020083
เปิดใช้งาน
80
48020084
เปิดใช้งาน
81
48020085
เปิดใช้งาน
82
48020086
เปิดใช้งาน
83
48020087
เปิดใช้งาน
84
48020088
เปิดใช้งาน
85
48020089
เปิดใช้งาน
86
48020090
เปิดใช้งาน
87
48020091
เปิดใช้งาน
88
48020092
เปิดใช้งาน
89
48020093
เปิดใช้งาน
90
48020094
เปิดใช้งาน
91
48020095
เปิดใช้งาน
92
48020096
เปิดใช้งาน
93
48020098
เปิดใช้งาน
94
48020099
เปิดใช้งาน
95
48020100
เปิดใช้งาน
96
48020101
เปิดใช้งาน
97
48020102
เปิดใช้งาน
98
48020103
เปิดใช้งาน
99
48020104
เปิดใช้งาน
100
48020105
เปิดใช้งาน
101
48020106
เปิดใช้งาน
102
48020107
เปิดใช้งาน
103
48020108
เปิดใช้งาน
104
48020109
เปิดใช้งาน
105
48020110
เปิดใช้งาน
106
48020111
เปิดใช้งาน
107
48020112
เปิดใช้งาน
108
48020113
เปิดใช้งาน
109
48020114
เปิดใช้งาน
110
48020115
เปิดใช้งาน
111
48020116
เปิดใช้งาน
112
48020117
เปิดใช้งาน
113
48020118
เปิดใช้งาน
114
48020119
เปิดใช้งาน
115
48020120
เปิดใช้งาน
116
48020121
เปิดใช้งาน
117
48020122
เปิดใช้งาน
118
48020123
เปิดใช้งาน
119
48020124
เปิดใช้งาน
120
48020125
เปิดใช้งาน
121
48020126
เปิดใช้งาน
122
48020127
เปิดใช้งาน
123
48020128
เปิดใช้งาน
124
48020129
เปิดใช้งาน
125
48020130
เปิดใช้งาน
126
48020131
เปิดใช้งาน
127
48020132
เปิดใช้งาน
128
48020133
เปิดใช้งาน
129
48020134
เปิดใช้งาน
130
48020135
เปิดใช้งาน
131
48020136
เปิดใช้งาน
132
48020137
เปิดใช้งาน
133
48020138
เปิดใช้งาน
134
48020139
เปิดใช้งาน
135
48020140
เปิดใช้งาน
136
48020141
เปิดใช้งาน
137
48020142
เปิดใช้งาน
138
48020143
เปิดใช้งาน
139
48020144
เปิดใช้งาน
140
48020145
เปิดใช้งาน
141
48020146
เปิดใช้งาน
142
48020147
เปิดใช้งาน
143
48020148
เปิดใช้งาน
144
48020149
เปิดใช้งาน
145
48020150
เปิดใช้งาน
146
48020151
เปิดใช้งาน
147
48020152
เปิดใช้งาน
148
48020153
เปิดใช้งาน
149
48020154
เปิดใช้งาน
150
48020155
เปิดใช้งาน
151
48020156
เปิดใช้งาน
152
48020157
เปิดใช้งาน
153
48020158
เปิดใช้งาน
154
48020159
เปิดใช้งาน
155
48020160
เปิดใช้งาน
156
48020161
เปิดใช้งาน
157
48020162
เปิดใช้งาน
158
48020163
เปิดใช้งาน
159
48020164
เปิดใช้งาน
160
48020165
เปิดใช้งาน
161
48020166
เปิดใช้งาน
162
48020167
เปิดใช้งาน
163
48020168
เปิดใช้งาน
164
48020169
เปิดใช้งาน
165
48020170
เปิดใช้งาน
166
48020171
เปิดใช้งาน
167
48020172
เปิดใช้งาน
168
48020173
เปิดใช้งาน
169
48020174
เปิดใช้งาน
170
48020175
เปิดใช้งาน
171
48020176
เปิดใช้งาน
172
48020177
เปิดใช้งาน
173
48020178
เปิดใช้งาน
174
48020179
เปิดใช้งาน
175
48020180
เปิดใช้งาน
176
48020181
เปิดใช้งาน
177
48020182
เปิดใช้งาน
178
48020183
เปิดใช้งาน
179
48020184
เปิดใช้งาน
180
48020185
เปิดใช้งาน
181
48020186
เปิดใช้งาน
182
48020187
เปิดใช้งาน
183
48020188
เปิดใช้งาน
184
48020189
เปิดใช้งาน
185
48020190
เปิดใช้งาน