หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50010001
ศรีเนห์รู
เปิดใช้งาน
2
50010002
วัดช่างเคี่ยน
ไม่เปิดใช้งาน
3
50010003
วัดเจ็ดยอด
เปิดใช้งาน
4
50010004
วัดข่วงสิงห์
เปิดใช้งาน
5
50010005
วัดป่าตัน
เปิดใช้งาน
6
50010006
อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
เปิดใช้งาน
7
50010007
คำเที่ยงอนุสสรณ์
เปิดใช้งาน
8
50010008
ท่าศาลา
เปิดใช้งาน
9
50010009
วัดดอนจั่น
ไม่เปิดใช้งาน
10
50010011
วัดป่าแดด
เปิดใช้งาน
11
50010012
วัดวังสิงห์คำ
เปิดใช้งาน
12
50010013
พุทธิโศภน
เปิดใช้งาน
13
50010014
อนุบาลเชียงใหม่
เปิดใช้งาน
14
50010015
วัดขะจาว
เปิดใช้งาน
15
50010016
ศิริมังคลาจารย์
เปิดใช้งาน
16
50010017
บ้านแม่เหียะสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
17
50010018
บ้านดอนปิน
ไม่เปิดใช้งาน
18
50010019
ชุมชนวัดท่าเดื่อ
เปิดใช้งาน
19
50010020
วัดป่าข่อยใต้
เปิดใช้งาน
20
50010021
วัดร้องอ้อ
ไม่เปิดใช้งาน
21
50010022
บ้านท่าหลุกสันทราย
ไม่เปิดใช้งาน
22
50010023
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
เปิดใช้งาน
23
50010024
สังวาลย์วิทยา
เปิดใช้งาน
24
50010025
บ้านเชิงดอยสุเทพ
ไม่เปิดใช้งาน
25
50010026
วัดสวนดอก
เปิดใช้งาน
26
50010027
บ้านโป่งน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
27
50010028
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
28
50010029
วัดหนองป่าครั่ง
เปิดใช้งาน
29
50010030
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
30
50010031
วัดเสาหิน
ไม่เปิดใช้งาน
31
50010032
วัดเมืองสาตร
ไม่เปิดใช้งาน
32
50010033
บ้านแม่ดอกแดง
เปิดใช้งาน
33
50010035
บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
34
50010036
บ้านร้องขี้เหล็ก
ไม่เปิดใช้งาน
35
50010037
บ้านบ่อหิน
ไม่เปิดใช้งาน
36
50010039
บ้านแม่จ้อง
ไม่เปิดใช้งาน
37
50010042
เทพเสด็จวิทยา
เปิดใช้งาน
38
50010046
บ้านป่าไม้แดง
ไม่เปิดใช้งาน
39
50010047
บ้านป่าป้อง
ไม่เปิดใช้งาน
40
50010048
บ้านปางแดง
ไม่เปิดใช้งาน
41
50010049
บ้านปางน้ำถุ
เปิดใช้งาน
42
50010050
บ้านแม่หวาน
เปิดใช้งาน
43
50010051
บ้านโป่งกุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
44
50010053
แม่คือวิทยา
เปิดใช้งาน
45
50010056
บ้านตลาดขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
46
50010058
แม่โป่งประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
47
50010059
บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ไม่เปิดใช้งาน
48
50010061
บ้านสันทราย
เปิดใช้งาน
49
50010062
ชลประทานผาแตก
ไม่เปิดใช้งาน
50
50010063
บ้านลวงเหนือ
เปิดใช้งาน
51
50010064
บ้านป่าสักงาม
เปิดใช้งาน
52
50010066
บ้านป่างิ้ว
ไม่เปิดใช้งาน
53
50010069
บ้านป่าขุย
ไม่เปิดใช้งาน
54
50010073
บ้านป่าเสร้า
ไม่เปิดใช้งาน
55
50010074
บ้านป่าเหมือด
เปิดใช้งาน
56
50010075
บ้านสันต้นม่วงเหนือ
เปิดใช้งาน
57
50010079
บ้านดอนปีน
ไม่เปิดใช้งาน
58
50010080
บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
59
50010081
บ้านหนองโค้ง
เปิดใช้งาน
60
50010082
บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
เปิดใช้งาน
61
50010083
วัดสันมะฮกฟ้า
เปิดใช้งาน
62
50010084
วัดสันป่าค่า
เปิดใช้งาน
63
50010085
วัดทรายมูลรัตนศึกษา
เปิดใช้งาน
64
50010086
บ้านบวกค้าง
เปิดใช้งาน
65
50010087
วัดป่าตาล
เปิดใช้งาน
66
50010089
บ้านกอสะเลียม
เปิดใช้งาน
67
50010094
บ้านปงป่าเอื้อง
ไม่เปิดใช้งาน
68
50010096
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
69
50010099
บ้านมอญ
ไม่เปิดใช้งาน
70
50010100
วัดสันกลางเหนือ
เปิดใช้งาน
71
50010102
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
72
50010103
บ้านสันกำแพง
เปิดใช้งาน
73
50010104
วัดบ้านน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
74
50010105
วัดสันโค้ง
เปิดใช้งาน
75
50010106
บ้านแม่ปูคา
ไม่เปิดใช้งาน
76
50010108
วัดล้านตอง
ไม่เปิดใช้งาน
77
50010112
วัดบ้านโห้ง
เปิดใช้งาน
78
50010114
ออนใต้วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
79
50010115
แม่ตะไคร้
ไม่เปิดใช้งาน
80
50010116
ทาเหนือวิทยา
เปิดใช้งาน
81
50010122
หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ไม่เปิดใช้งาน
82
50010125
วัดห้วยทราย
ไม่เปิดใช้งาน
83
50010126
วัดดอนชัย
เปิดใช้งาน
84
50010130
วัดห้วยแก้ว
เปิดใช้งาน
85
50010133
บ้านออนกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
86
50010135
วัดเปาสามขา
เปิดใช้งาน
87
50010137
บ้านออนหลวย
เปิดใช้งาน