หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50020136
บ้านแม่ตะละ
เปิดใช้งาน
2
50050002
บ้านแปะ
ไม่เปิดใช้งาน
3
50050003
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
4
50050004
บ้านข่วงเปาใต้
เปิดใช้งาน
5
50050005
บ้านท่าข้าม
เปิดใช้งาน
6
50050006
บ้านบนนา
เปิดใช้งาน
7
50050007
บ้านขุนแปะ
ไม่เปิดใช้งาน
8
50050008
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
เปิดใช้งาน
9
50050009
บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
ไม่เปิดใช้งาน
10
50050012
บ้านสบแปะ
เปิดใช้งาน
11
50050015
บ้านปากทางท่าลี่
ไม่เปิดใช้งาน
12
50050016
นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
เปิดใช้งาน
13
50050017
บ้านเมืองอาง
เปิดใช้งาน
14
50050018
บ้านน้ำตกแม่กลาง
ไม่เปิดใช้งาน
15
50050019
บ้านเมืองกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
16
50050020
วัดพระบาท
ไม่เปิดใช้งาน
17
50050022
บ้านแม่ปอน
เปิดใช้งาน
18
50050023
บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
เปิดใช้งาน
19
50050026
ศรีจอมทอง
เปิดใช้งาน
20
50050027
บ้านห้วยส้มป่อย
ไม่เปิดใช้งาน
21
50050029
บ้านห้วยน้ำดิบ
ไม่เปิดใช้งาน
22
50050031
บ้านขุนแตะ
ไม่เปิดใช้งาน
23
50050032
บ้านขุนยะ
เปิดใช้งาน
24
50050033
บ้านขุนกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
25
50050034
บ้านวังน้ำหยาด
ไม่เปิดใช้งาน
26
50050035
บ้านแม่สอย
เปิดใช้งาน
27
50050036
บ้านโรงวัว
เปิดใช้งาน
28
50050037
บ้านหนองคัน
เปิดใช้งาน
29
50050038
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
เปิดใช้งาน
30
50050039
บ้านใหม่สารภี
เปิดใช้งาน
31
50050040
ป่ากล้วยพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
32
50050041
บ้านห้วยสะแพด
เปิดใช้งาน
33
50050042
วัดพุทธนิมิตร
เปิดใช้งาน
34
50050043
บ้านหาดนาค
เปิดใช้งาน
35
50050045
ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
เปิดใช้งาน
36
50050046
บ้านห้วยม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
37
50050048
บ้านท่าหลุก
ไม่เปิดใช้งาน
38
50050051
บ้านสบเตี๊ยะ
ไม่เปิดใช้งาน
39
50050052
บ้านกองแขก
เปิดใช้งาน
40
50050053
บ้านอมเม็ง
ไม่เปิดใช้งาน
41
50050054
ออป.13
เปิดใช้งาน
42
50050055
บ้านโม่งหลวง
เปิดใช้งาน
43
50050056
บ้านอมขูด
เปิดใช้งาน
44
50050057
บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ
ไม่เปิดใช้งาน
45
50050058
บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
เปิดใช้งาน
46
50050059
บ้านแจ่มหลวง
เปิดใช้งาน
47
50050060
บ้านห้วยยา
เปิดใช้งาน
48
50050061
บ้านขุนแม่รวม
เปิดใช้งาน
49
50050062
บ้านทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
50
50050063
บ้านต่อเรือ
ไม่เปิดใช้งาน
51
50050064
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
52
50050066
บ้านแม่ปาน
ไม่เปิดใช้งาน
53
50050067
อินทนนท์วิทยา
เปิดใช้งาน
54
50050068
บ้านเนินวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
55
50050071
ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
56
50050072
บ้านสามสบ
ไม่เปิดใช้งาน
57
50050073
บ้านผานัง
เปิดใช้งาน
58
50050075
ชุมชนตำบลท่าผา
เปิดใช้งาน
59
50050077
บ้านทัพ
ไม่เปิดใช้งาน
60
50050078
สามัคคีสันม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
61
50050079
บ้านจันทร์
ไม่เปิดใช้งาน
62
50050080
บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
63
50050082
บ้านสองธาร
ไม่เปิดใช้งาน
64
50050083
บ้านทุ่งแก
เปิดใช้งาน
65
50050084
บ้านปางหินฝน
เปิดใช้งาน
66
50050085
หลวงพัฒนาบ้านพุย
เปิดใช้งาน
67
50050086
บ้านแม่ตูม
เปิดใช้งาน
68
50050087
บ้านเฮาะวิทยา
เปิดใช้งาน
69
50050088
บ้านแปะสามัคคี
เปิดใช้งาน
70
50050089
บ้านแม่แฮใต้
เปิดใช้งาน
71
50050090
บ้านแม่หงานหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
72
50050091
บ้านพุย สาขาพุยใต้
เปิดใช้งาน
73
50050093
บ้านแม่แดดน้อย
เปิดใช้งาน
74
50050094
บ้านห้วยปู
ไม่เปิดใช้งาน
75
50050095
บ้านแม่ตะละเหนือ
เปิดใช้งาน
76
50050096
บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
เปิดใช้งาน
77
50050097
บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น
ไม่เปิดใช้งาน
78
50050098
บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
เปิดใช้งาน
79
50050099
บ้านแม่มุ
ไม่เปิดใช้งาน
80
50050100
บ้านแม่นาจร
เปิดใช้งาน
81
50050101
บ้านแม่มะลอ
เปิดใช้งาน
82
50050102
บ้านแม่วาก
ไม่เปิดใช้งาน
83
50050103
บ้านสบวาก
ไม่เปิดใช้งาน
84
50050105
บ้านแม่แฮเหนือ
เปิดใช้งาน
85
50050106
บ้านสบแม่รวม
เปิดใช้งาน
86
50050107
บ้านห้วยผา
ไม่เปิดใช้งาน
87
50050108
บ้านแม่ซา
ไม่เปิดใช้งาน
88
50050109
บ้านแม่หอย
เปิดใช้งาน
89
50050110
บ้านแม่เอาะ
ไม่เปิดใช้งาน
90
50050112
บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)
ไม่เปิดใช้งาน
91
50050113
บ้านขุนแม่นาย
เปิดใช้งาน
92
50050114
บ้านผาละปิ
เปิดใช้งาน
93
50050115
บ้านปางอุ๋ง
ไม่เปิดใช้งาน
94
50050116
บ้านขุนแม่หยอด
ไม่เปิดใช้งาน
95
50050117
บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
เปิดใช้งาน
96
50050118
บ้านปางเกี๊ยะ
เปิดใช้งาน
97
50050119
บ้านนากลาง
เปิดใช้งาน
98
50050120
บ้านนาฮ่อง
ไม่เปิดใช้งาน
99
50050121
บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด
เปิดใช้งาน
100
50050229
บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
เปิดใช้งาน