หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
51020001
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
เปิดใช้งาน
2
51020002
บ้านห้วยกาน
เปิดใช้งาน
3
51020003
บ้านห้วยห้า
เปิดใช้งาน
4
51020004
บ้านห้วยน้ำดิบ
เปิดใช้งาน
5
51020013
บ้านห้วยแพ่ง
เปิดใช้งาน
6
51020017
บ้านห้วยแทง
เปิดใช้งาน
7
51020018
บ้านป่าพลู
เปิดใช้งาน
8
51020020
วัดวังหลวง
เปิดใช้งาน
9
51020021
บ้านห้วยหละ
เปิดใช้งาน
10
51020023
บ้านศรีเตี้ย
เปิดใช้งาน
11
51020024
บ้านสันปูเลย
เปิดใช้งาน
12
51020028
บ้านหนองปลาสะวาย
เปิดใช้งาน
13
51020031
บ้านหนองสูน
เปิดใช้งาน
14
51020034
บ้านเหล่ายาว
เปิดใช้งาน
15
51020035
บ้านม่วงโตน
เปิดใช้งาน
16
51020036
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
เปิดใช้งาน
17
51020037
บ้านดอยแดน
เปิดใช้งาน
18
51020039
บ้านก้อจัดสรร
เปิดใช้งาน
19
51020041
บ้านห้วยหญ้าไซ
เปิดใช้งาน
20
51020042
บ้านป่าคา
เปิดใช้งาน
21
51020043
บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
เปิดใช้งาน
22
51020044
บ้านปางส้าน
เปิดใช้งาน
23
51020045
บ้านนาทราย
เปิดใช้งาน
24
51020046
บ้านฮั่ว
เปิดใช้งาน
25
51020047
บ้านผาลาด
เปิดใช้งาน
26
51020048
บ้านนาเลี่ยง
เปิดใช้งาน
27
51020049
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
28
51020050
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
29
51020051
ชุมชนบ้านป่าไผ่
เปิดใช้งาน
30
51020052
บ้านห้วยแหน
เปิดใช้งาน
31
51020053
บ้านหล่ายท่า
เปิดใช้งาน
32
51020054
บ้านดงสักงาม
เปิดใช้งาน
33
51020055
บ้านป่าจี้
ไม่เปิดใช้งาน
34
51020056
บ้านวังมน
เปิดใช้งาน
35
51020057
บ้านสันป่าสัก
เปิดใช้งาน
36
51020058
บ้านแม่เทย
เปิดใช้งาน
37
51020060
บ้านวงศ์ษาพัฒนา
เปิดใช้งาน
38
51020061
บ้านแม่แนต
เปิดใช้งาน
39
51020062
บ้านสันวิไล
เปิดใช้งาน
40
51020064
ชุมชนบ้านแม่ตืน
เปิดใช้งาน
41
51020066
บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
เปิดใช้งาน
42
51020068
บ้านผาต้าย
เปิดใช้งาน
43
51020069
บ้านแม่ลาน
เปิดใช้งาน
44
51020071
บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
45
51020073
บ้านโฮ่ง
เปิดใช้งาน
46
51020074
บ้านม่วงสามปี
เปิดใช้งาน
47
51020075
บ้านนากลาง
เปิดใช้งาน
48
51020076
อนุบาลวังดิน
เปิดใช้งาน
49
51020077
บ้านฮ่อมต้อ
เปิดใช้งาน
50
51020079
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
51
51020080
บ้านแม่ป้อกใน
เปิดใช้งาน
52
51020081
บ้านแม่ป้อก
เปิดใช้งาน
53
51020084
บ้านปาง
เปิดใช้งาน
54
51020085
บ้านไม้ตะเคียน
เปิดใช้งาน
55
51020087
บ้านทุ่งข้าวหาง
เปิดใช้งาน
56
51020088
บ้านห้วยงูสิงห์
เปิดใช้งาน
57
51020089
บ้านหนองหลัก
เปิดใช้งาน
58
51020090
บ้านไม้สลี
เปิดใช้งาน
59
51020091
บ้านห้วยห้าง
เปิดใช้งาน
60
51020092
บ้านแม่แสม
เปิดใช้งาน
61
51020093
บ้านห้วยไร่
เปิดใช้งาน
62
51020094
บ้านทุ่งหัวช้าง
เปิดใช้งาน
63
51020095
บ้านแม่ปันเดง
เปิดใช้งาน
64
51020096
บ้านโป่งแดง
เปิดใช้งาน
65
51020099
สามัคคีศรีวิชัย
เปิดใช้งาน
66
51020100
บ้านดง
เปิดใช้งาน
67
51020101
บ้านห้วยปิง
เปิดใช้งาน
68
51020103
บ้านดอนมูล
เปิดใช้งาน
69
51020104
บ้านปวง
เปิดใช้งาน
70
51020105
บ้านแม่บอน
เปิดใช้งาน
71
51020106
บ้านห้วยโป่ง
เปิดใช้งาน
72
51020109
วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
เปิดใช้งาน
73
51020111
วัดร้องธาร
เปิดใช้งาน
74
51020112
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
เปิดใช้งาน
75
51020113
บ้านห้วยปันจ๊อย
เปิดใช้งาน
76
51020115
บ้านล้องเครือกวาว
เปิดใช้งาน
77
51020116
วัดหนองยวง
เปิดใช้งาน
78
51020117
บ้านต้นผึ้ง
เปิดใช้งาน
79
51020118
วัดวังสะแกง
เปิดใช้งาน
80
51020120
บ้านท่าหลุก
เปิดใช้งาน
81
51020121
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
82
51020122
บ้านแม่กองวะ
เปิดใช้งาน