หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
53020001
ท่าปลาอนุสรณ์ 2
เปิดใช้งาน
2
53020002
บ้านสีเสียดบํารุง
เปิดใช้งาน
3
53020003
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
เปิดใช้งาน
4
53020004
คุรุประชาสรรค์ศึกษา
เปิดใช้งาน
5
53020005
จริมอนุสรณ์ 2
เปิดใช้งาน
6
53020006
ท่าแฝกอนุสรณ์ 4
เปิดใช้งาน
7
53020007
บ้านกิ่วเคียน
เปิดใช้งาน
8
53020008
ท่าปลาอนุสรณ์ 1
เปิดใช้งาน
9
53020009
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
เปิดใช้งาน
10
53020010
น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)
เปิดใช้งาน
11
53020011
สิงห์คอมพิทยา
เปิดใช้งาน
12
53020014
ป่ากั้งวิทยา
เปิดใช้งาน
13
53020015
บ้านห้วยผึ้ง
เปิดใช้งาน
14
53020016
ไผ่งามวิทยา
เปิดใช้งาน
15
53020017
บ้านงอมมด
เปิดใช้งาน
16
53020019
ราชประชานุเคราะห์ ๑๓
เปิดใช้งาน
17
53020020
น้ำพร้าสามัคคี
เปิดใช้งาน
18
53020021
บ้านห้วยต้าวิทยา
เปิดใช้งาน
19
53020022
บ้านน้ำหมัน
เปิดใช้งาน
20
53020023
บ้านวังหัวดอย
เปิดใช้งาน
21
53020024
บ้านนาต้นโพธิ์
เปิดใช้งาน
22
53020025
บ้านน้ำลี
เปิดใช้งาน
23
53020026
บ้านน้ำต๊ะ
เปิดใช้งาน
24
53020028
จริมอนุสรณ์1
เปิดใช้งาน
25
53020032
บ้านย่านดู่
เปิดใช้งาน
26
53020033
บ้านซําบ้อ
เปิดใช้งาน
27
53020036
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
28
53020039
อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
เปิดใช้งาน
29
53020041
นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3
เปิดใช้งาน
30
53020042
ท่าแฝกอนุสรณ์ 1
เปิดใช้งาน
31
53020043
นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2
เปิดใช้งาน
32
53020044
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
เปิดใช้งาน
33
53020045
ท่าแฝกอนุสรณ์ 2
เปิดใช้งาน
34
53020048
บ้านเด่นเหล็ก
เปิดใช้งาน
35
53020050
บ้านปางเกลือ
เปิดใช้งาน
36
53020052
ชุมชนบ้านนากล่ำ
เปิดใช้งาน
37
53020053
บ้านห้วยแมง
เปิดใช้งาน
38
53020054
บ้านน้ำไคร้
เปิดใช้งาน
39
53020055
บ้านนาผักฮาด
เปิดใช้งาน
40
53020057
บ้านห้วยคอม
เปิดใช้งาน
41
53020061
บ้านห้วยเดื่อ
เปิดใช้งาน
42
53020063
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
43
53020064
บ้านทรายขาว
เปิดใช้งาน
44
53020065
บ้านหนองแห้ว
เปิดใช้งาน
45
53020070
บ้านปากปาด
เปิดใช้งาน
46
53020072
ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
เปิดใช้งาน
47
53020073
บ้านห้วยไคร้
เปิดใช้งาน
48
53020075
บ้านห้วยมุ่น
เปิดใช้งาน
49
53020076
บ้านห้วยโป่ง
เปิดใช้งาน
50
53020078
บ้านโป่งพาน
เปิดใช้งาน
51
53020080
ชุมชนวัดมหาธาตุ
เปิดใช้งาน
52
53020083
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
53
53020084
บ้านนาไพร
เปิดใช้งาน
54
53020086
วัดโพธิ์ชัย
เปิดใช้งาน
55
53020087
บ้านนาหน่ำ
เปิดใช้งาน
56
53020088
วัดปากไพร
เปิดใช้งาน
57
53020089
บ้านไร่ตีนตก
เปิดใช้งาน
58
53020090
วัดวังกอง
เปิดใช้งาน
59
53020092
อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)
เปิดใช้งาน
60
53020093
บ้านห้วยสูน
เปิดใช้งาน
61
53020096
บ้านนาแซง
เปิดใช้งาน
62
53020097
บ้านเดิ่น
เปิดใช้งาน
63
53020098
บ้านนาไร่เดียว
เปิดใช้งาน
64
53020100
บ้านม่วงชุม
เปิดใช้งาน
65
53020101
วัดนาขุม
เปิดใช้งาน
66
53020102
ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
เปิดใช้งาน
67
53020103
บ้านปางคอม
เปิดใช้งาน
68
53020104
บ้านบ่อเบี้ย
เปิดใช้งาน
69
53020105
บ้านเด่นชาติ
เปิดใช้งาน
70
53020106
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
71
53020107
บ้านน้ำแพ
เปิดใช้งาน
72
53020108
อนุบาลบ้านโคก
เปิดใช้งาน
73
53020109
บ้านห้วยครั่ง
เปิดใช้งาน
74
53020110
วัดจอมแจ้ง
เปิดใช้งาน
75
53020112
วัดวังสัมพันธ์
เปิดใช้งาน
76
53020113
ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1
เปิดใช้งาน
77
53020114
บ้านน้ำลัดสามัคคี
เปิดใช้งาน