หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พะเยา เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
56020001
บ้านสร้อยศรี
เปิดใช้งาน
2
56020002
บ้านดอนมูล
เปิดใช้งาน
3
56020003
บ้านจุน
เปิดใช้งาน
4
56020004
บ้านห้วยกั้ง
เปิดใช้งาน
5
56020005
บ้านร่องแมด
เปิดใช้งาน
6
56020006
บ้านสันหลวง
เปิดใช้งาน
7
56020007
บ้านห้วยไคร้
เปิดใช้งาน
8
56020008
ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
เปิดใช้งาน
9
56020009
บ้านแม่ทะลาย
เปิดใช้งาน
10
56020010
บ้านธาตุขิงแกง
เปิดใช้งาน
11
56020011
บ้านแม่วังช้าง
เปิดใช้งาน
12
56020012
บ้านร่องย้าง
เปิดใช้งาน
13
56020013
บ้านเวียงลอ
เปิดใช้งาน
14
56020014
บ้านศรีเมืองชุม
เปิดใช้งาน
15
56020015
บ้านน้ำจุน
เปิดใช้งาน
16
56020017
บ้านพวงพยอม
เปิดใช้งาน
17
56020019
บ้านสักลอ
ไม่เปิดใช้งาน
18
56020020
บ้านสักทุ่ง
เปิดใช้งาน
19
56020021
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
เปิดใช้งาน
20
56020022
ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
21
56020023
บ้านกิ่วแก้ว
เปิดใช้งาน
22
56020024
บ้านปงสนุก
ไม่เปิดใช้งาน
23
56020025
บ้านยางขาม
เปิดใช้งาน
24
56020026
บ้านหัวขัว
ไม่เปิดใช้งาน
25
56020029
บ้านวังเค็มใหม่
เปิดใช้งาน
26
56020030
บ้านดอนลาว
ไม่เปิดใช้งาน
27
56020031
ปัวพิทยา
เปิดใช้งาน
28
56020032
บ้านร่องค้อม
เปิดใช้งาน
29
56020033
บ้านปัวศรีพรม
เปิดใช้งาน
30
56020034
บ้านฝายกวาง
เปิดใช้งาน
31
56020035
บ้านแม่ต๋ำ
เปิดใช้งาน
32
56020036
บ้านแวน
เปิดใช้งาน
33
56020037
บ้านสันปูเลย
เปิดใช้งาน
34
56020038
บ้านปางมดแดง
ไม่เปิดใช้งาน
35
56020039
ชุมชนบ้านเชียงบาน
เปิดใช้งาน
36
56020040
บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
เปิดใช้งาน
37
56020042
บ้านผาฮาว
เปิดใช้งาน
38
56020043
บ้านหัวทุ่ง
เปิดใช้งาน
39
56020044
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
เปิดใช้งาน
40
56020045
บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
41
56020046
บ้านโจ้โก้
เปิดใช้งาน
42
56020047
บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา
ไม่เปิดใช้งาน
43
56020048
บ้านใหม่ร่มเย็น
เปิดใช้งาน
44
56020049
บ้านปางถ้ำ
เปิดใช้งาน
45
56020050
บ้านทุ่งเย็น
เปิดใช้งาน
46
56020051
บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
47
56020052
บ้านถ้ำผาลาด
เปิดใช้งาน
48
56020053
บ้านต้นผึ้ง
เปิดใช้งาน
49
56020054
บ้านคะแนง
ไม่เปิดใช้งาน
50
56020055
บ้านน้ำมิน
เปิดใช้งาน
51
56020056
บ้านแฮะ
เปิดใช้งาน
52
56020057
บ้านไชยพรม
ไม่เปิดใช้งาน
53
56020058
บ้านปี้
เปิดใช้งาน
54
56020059
บ้านพระนั่งดิน
เปิดใช้งาน
55
56020060
บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
เปิดใช้งาน
56
56020061
อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
เปิดใช้งาน
57
56020062
อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง
ไม่เปิดใช้งาน
58
56020063
บ้านแวนโค้ง
เปิดใช้งาน
59
56020064
บ้านทุ่งหล่ม
เปิดใช้งาน
60
56020065
บ้านหนองบัวเงิน
ไม่เปิดใช้งาน
61
56020066
บ้านจำบอน
เปิดใช้งาน
62
56020067
บ้านผาลาด
เปิดใช้งาน
63
56020068
ชัยชุมภู
เปิดใช้งาน
64
56020069
บ้านไชยสถาน
เปิดใช้งาน
65
56020070
บ้านท่าม่าน
เปิดใช้งาน
66
56020071
ชุมชนบ้านหลวง
เปิดใช้งาน
67
56020072
บ้านหล่ายทุ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
68
56020073
บ้านปงสนุก
เปิดใช้งาน
69
56020075
บ้านบ่อเบี้ย
เปิดใช้งาน
70
56020076
อนุบาลเชียงม่วน
เปิดใช้งาน
71
56020078
บ้านท่าฟ้าใต้
เปิดใช้งาน
72
56020079
บ้านนาบัว
เปิดใช้งาน
73
56020080
บ้านทุ่งมอก
เปิดใช้งาน
74
56020081
บ้านสระ
เปิดใช้งาน
75
56020082
บ้านทุ่งหนอง
เปิดใช้งาน
76
56020083
บ้านท่าฟ้าเหนือ
เปิดใช้งาน
77
56020084
บ้านวังบง
เปิดใช้งาน
78
56020085
บ้านใหม่น้ำเงิน
เปิดใช้งาน
79
56020086
ชุมชนบ้านดอนไชย
เปิดใช้งาน
80
56020087
บ้านควรเก๊าเงา
เปิดใช้งาน
81
56020088
บ้านเลี้ยว
เปิดใช้งาน
82
56020089
บ้านแบ่ง
เปิดใช้งาน
83
56020092
บ้านปัว
เปิดใช้งาน
84
56020093
บ้านปางผักหม
เปิดใช้งาน
85
56020094
บ้านสีพรม
เปิดใช้งาน
86
56020095
บ้านป่าคา
เปิดใช้งาน
87
56020096
บ้านใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
88
56020097
บ้านควรดง
เปิดใช้งาน
89
56020098
บ้านดอนแก้ว
เปิดใช้งาน
90
56020099
บ้านดอนเงิน
เปิดใช้งาน
91
56020100
บ้านหลวง
เปิดใช้งาน
92
56020101
บ้านดอนไชยป่าแขม
เปิดใช้งาน
93
56020102
บ้านหล่ายฝายแก้ว
เปิดใช้งาน
94
56020103
บ้านสันกลางนาดอ
ไม่เปิดใช้งาน
95
56020105
บ้านแฮะ
เปิดใช้งาน
96
56020106
บ้านทุ่งแต
เปิดใช้งาน
97
56020108
บ้านหนองท่าควาย
ไม่เปิดใช้งาน
98
56020109
อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
เปิดใช้งาน
99
56020111
บ้านห้วยแม่แดง
เปิดใช้งาน
100
56020112
บ้านหมุ้น
ไม่เปิดใช้งาน
101
56020113
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
102
56020114
ชุมชนบ้านบอน
เปิดใช้งาน
103
56020115
บ้านหนุน
เปิดใช้งาน
104
56020116
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
105
56020117
บ้านบุญเรือง
เปิดใช้งาน
106
56020118
บ้านห้วยสิงห์
เปิดใช้งาน
107
56020120
ราชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
108
56020121
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
109
56020122
บ้านแม่ทาย
เปิดใช้งาน
110
56020125
บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
เปิดใช้งาน
111
56020128
บ้านขุนกำลัง
เปิดใช้งาน
112
56020129
บ้านสันติสุข
เปิดใช้งาน
113
56020131
บ้านนาอ้อม
เปิดใช้งาน
114
56020132
บ้านสบขาม
เปิดใช้งาน
115
56020133
บ้านผาตั้ง
เปิดใช้งาน
116
56020134
บ้านน้ำปุก
เปิดใช้งาน
117
56020136
บ้านสะแล่ง
เปิดใช้งาน
118
56020137
บ้านร้องเชียงแรง
เปิดใช้งาน
119
56020138
บ้านน้ำเปื๋อย
ไม่เปิดใช้งาน
120
56020139
บ้านดอนไชย
ไม่เปิดใช้งาน
121
56020140
บ้านก๊อน้อย
เปิดใช้งาน
122
56020141
บ้านทุ่งกล้วย
เปิดใช้งาน
123
56020142
บ้านก๊อหลวง
เปิดใช้งาน
124
56020143
บ้านแกใหม่นิคม
ไม่เปิดใช้งาน
125
56020144
บ้านสา
เปิดใช้งาน
126
56020147
ชุมชนบ้านหนองเลา
เปิดใช้งาน
127
56020148
บ้านป่าสัก
เปิดใช้งาน
128
56020149
บ้านสถาน
เปิดใช้งาน
129
56020152
บ้านทุ่งติ้ว
เปิดใช้งาน
130
56020153
บ้านแก
เปิดใช้งาน
131
56020154
บ้านสบบง
เปิดใช้งาน
132
56020155
บ้านปง
เปิดใช้งาน
133
56020156
บ้านฮวก
เปิดใช้งาน
134
56020157
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
เปิดใช้งาน
135
56020158
บ้านปงใหม่
เปิดใช้งาน