ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ลำดับ
เว็บไซต์สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1060220013
60010001
220013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ศิริทัพ
เมือง 2
2
1060220014
60010002
220014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช เพ่งผล
เมือง 2
3
1060220030
60010003
220030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผื่อน อู่ดี
อำเภอเมือง 4
4
1060220031
60010004
220031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สวนคำศรี
อำเภอเมือง 4
5
1060220032
60010005
220032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชพงศ์ พิลึก
เมือง 4
6
1060220007
60010007
220007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรินทิพย์ งามนิล
พระบางเจ้าพระยา
7
1060220001
60010008
220001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสุกิจจ์ ศรีดอนทราย
เมือง 2
8
1060220002
60010009
220002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ โฉมศรี
พระบางเจ้าพระยา
9
1060220003
60010010
220003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ห่วงศรี
เมือง 2
10
1060220004
60010011
220004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา สุริยานันท์
เมือง 2
11
1060220015
60010012
220015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เพ่งผล
เมือง 2
12
1060220005
60010013
220005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร ควัฒน์กุล
เมือง 2
13
1060220012
60010015
220012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์กิจ คงชู
เครือข่าย 2 อำเภอเมืองฯ
14
1060220034
60010016
220034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต สิงห์ทอง
เมือง 4
15
1060220033
60010018
220033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติธัช จันทร์เพียร
เมือง 4
16
1060220040
60010019
220040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมล สุมังเกษตร
1 แม่ปิง
17
1060220041
60010020
220041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม จันทร์คำ
เมือง 1
18
1060220042
60010021
220042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวลอย อินด้วง
อเภอเมือง 1
19
1060220019
60010022
220019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิ แตงอ่ำ
20
1060220020
60010023
220020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ กองแก้ว
ปากน้ำโพ(เมือง4)
21
1060220037
60010024
220037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง อุดมศิริ
1
22
1060220038
60010025
220038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ อยู่พล
แม่ปิง
23
1060220039
60010026
220039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งชัช ปริสุทธิมาศ
เมือง 1 (แม่ปิง)
24
1060220043
60010027
220043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ หงสา
1 อำเภอเมือง
25
1060220045
60010029
220045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิต เชื้อจีน
1 อำเภอเมือง
26
1060220021
60010030
220021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ มูลเงิน
ปากน้ำโพ
27
1060220023
60010032
220023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ พิลึก
อำเภอเมือง 3
28
1060220025
60010033
220025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ เขมะปัญญา
อำเภอเมือง 3
29
1060220026
60010034
220026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข
อำเภอเมือง 3
30
1060220027
60010035
220027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี อุเจริญ
สพป.นว.1
31
1060220028
60010036
220028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ เก่งเขตรกิจ
สพป.นว.1
32
1060220029
60010037
220029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ หนูดอนทราย
สพป.นว.1
33
1060220017
60010038
220017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร ดวงอุปะ
ที่ 4 อ.เมืองนครสวรรค์
34
1060220018
60010039
220018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก ทิพย์ประเสริฐ
ที่ 2 อ.เมืองฯ
35
1060220016
60010040
220016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ปานเจริญ
ที่ 4 อ.เมืองนครสวรรค์
36
1060220046
60010041
220046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย รอดไพรี
หนองกรดก้าวภิวัตน์
37
1060220047
60010042
220047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ บาลเพียร
5
38
1060220048
60010043
220048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสง
5
39
1060220049
60010044
220049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ชื่นชาติ
5
40
1060220050
60010045
220050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒน์ อุ่นสมบัติ
หนองกรดก้าวภิวัตน์
41
1060220051
60010046
220051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย มีชื่น
อำเภอเมืองที่ 5 หนองกรดก้าวภิวัตน์
42
1060220052
60010047
220052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนารายณ์ คล้ายจันทร์
อ.เมือง ที่ 5 กลุ่มร.ร.หนองกรดก้าวภิวัตน์
43
1060220053
60010048
220053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ทองมี
5
44
1060220054
60010049
220054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวรี สวัสดิ์สุข
5
45
1060220057
60010052
220057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ สุขตระกูล
เมือง6
46
1060220058
60010053
220058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา สุริต
หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา
47
1060220059
60010054
220059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดุจดาว วิมูล
เมืองฯ 6
48
1060220060
60010055
220060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ ปานรัตน์
เมืองฯ 6
49
1060220062
60010057
220062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยรัตน์ ธรามานิตย์
-
50
1060220063
60010058
220063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ สีมาก
6
51
1060220064
60010059
220064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกศิษฐ์ ธนิพัฒน์วรเมศ
หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา
52
1060220066
60010061
220066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง6
53
1060220067
60010062
220067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญาณี วงษ์สุวรรณ์
เมือง 6
54
1060220008
60010063
220008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรนุช บุญโสภาค
เมือง 3
55
1060220009
60010064
220009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เกตุสุภะ
2 กลุ่มพระบางเจ้าพระยา
56
1060220010
60010065
220010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชสรา ดะรงค์
อำเภอเมือง 3
57
1060220091
60010067
220091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนากุล
โกรกพระ 2
58
1060220106
60010069
220106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์
59
1060220107
60010070
220107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร ทวยจันทร์
60
1060220115
60010072
220115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โกรกพระพัฒนา 2
61
1060220110
60010073
220110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรส ไป๋งาม
โกรกพระ2
62
1060220111
60010074
220111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเชิด คันธหัตถี
โกรกพระ2
63
1060220112
60010075
220112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ชูชีพ
โกรกพระ 2
64
1060220113
60010076
220113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล ลิลา
โกรกพระพัฒนา 2
65
1060220103
60010078
220103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพนต์ ชิณสา
ลุ่มเจ้าพระยา
66
1060220104
60010079
220104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แว่นแก้ว
ลุ่มเจ้าพระยา
67
1060220105
60010080
220105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล มั่นสกุล
ลุ่มเจ้าพระยา
68
1060220101
60010081
220101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ คันธารัตน์
โกรกพระ 1
69
1060220094
60010082
220094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ จุลศรี
โกรกพระ1
70
1060220096
60010084
220096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาพักตร์ จาดแจ่ม
ลุ่มเจ้าพระยา (โกรกพระ 1
71
1060220093
60010085
220093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพร สุวรรณศิลป์
โกรกพระ 1
72
1060220100
60010087
220100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ไชยเดช
-
73
1060220098
60010088
220098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สมรภูมิ
-
74
1060220099
60010089
220099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู สนธิรักษ์
75
1060220108
60010090
220108
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาวัฒน์ สอนทอง
โกรกพระพัฒนา 2
76
1060220109
60010091
220109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ เร้าเขตกิจ
โรงเรียนโกรกพระพัฒนา
77
1060220116
60010092
220116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ชาญณรงค์
โกรกพระพัฒนา
78
1060220129
60010093
220129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ สิงห์โตทอง
ที่ 2 อ.ชุมแสง
79
1060220130
60010094
220130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ สัตยารมณ์
ที่ 2 อำเภอชุมแสง
80
1060220132
60010095
220132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง
2 (สหพัฒนา)
81
1060220127
60010097
220127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ยิ้มเทียน
2 อำเภอชุมแสง
82
1060220128
60010098
220128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส คล้ายแก้ว
83
1060220156
60010100
220156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ทรัพย์สมาน
ชุมแสงบูรพา
84
1060220157
60010101
220157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี เจริญสุวรรณ
ชุมแสงบูรพา
85
1060220118
60010102
220118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนง ทศไกร
เครือข่ายที่ 1 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
86
1060220125
60010105
220125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี หาทรัพย์
เครือข่ายที่ 1 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
87
1060220117
60010106
220117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม อินทรเกษตร
1
88
1060220119
60010107
220119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานัส กสิธิกสิกรรม
ที่ 1 อำเภอชุมแสง
89
1060220134
60010108
220134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรวิทย์ สระทองขาว
3
90
1060220136
60010110
220136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพจน์ พรหมจิรสุข
3
91
1060220137
60010111
220137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรคุปต์ บุญเกษม
3
92
1060220138
60010112
220138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไพรวัลย์
3
93
1060220139
60010113
220139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก กุนาง
3
94
1060220140
60010114
220140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ ดั่นเจริญ
ท่าไม้-บางเคียน
95
1060220133
60010115
220133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ สุขเอม
3
96
1060220153
60010116
220153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐิติกาล ทองดี
3
97
1060220154
60010117
220154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ สิงหะคเชนทร์
98
1060220149
60010118
220149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมกิจ บุญผ่อง
ชุมแสง 3
99
1060220150
60010119
220150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ มาศขาว
3
100
1060220151
60010120
220151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษปกรณ์ สาคร
ท่าไม้-บางเคียน
101
1060220152
60010121
220152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒธิ ต่อพันธ์
ชุมแสง 3
102
1060220141
60010122
220141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร เย็นชื่น
เครือข่าย 4 อำเภอชุมแสง
103
1060220143
60010124
220143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสะอาด แผนสุวรรณ์
เครือข่าย 4 อำเภอชุมแสง
104
1060220145
60010126
220145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่าย 4 อำเภอชุมแสง
105
1060220131
60010127
220131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีวัฒน์ สาทรวรวิทย์
ชุมแสง 1
106
1060220124
60010128
220124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวรรธน์ โพธิ์พุก
ที่ 1 อำเภอชุมแสง
107
1060220122
60010129
220122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิตย์ อ่อนนิ่ม
1
108
1060220123
60010130
220123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ยิ้มเปรม
109
1060220158
60010131
220158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ แก้วเรือง
4
110
1060220160
60010132
220160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ธนม่วงเงิน
ที่ 4 อำเภอชุมแสง
111
1060220146
60010133
220146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ วงศ์สมวงศ์
112
1060220147
60010134
220147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ทองอยู่
113
1060220148
60010135
220148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนินทิตา สวัสดิ์พงษ์
ชุมแสง4
114
1060220161
60010136
220161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ เปียศิริ
ศูนย์เครือข่ายที่4 อ.ชุมแสง
115
1060220070
60010137
220070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีย์ ลอยเมฆ
เก้าเลี้ยวบูรพา
116
1060220071
60010138
220071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมทรง ยอดนิล
1
117
1060220085
60010139
220085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เก้าเลี้ยว 2
118
1060220086
60010140
220086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา มั่นสกุล
เก้าเลี้ยว 2
119
1060220087
60010141
220087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง อุดมวัฒนา
ลุ่มน้ำปิงรวมใจ(เก้าเลี้ยว 2)
120
1060220088
60010142
220088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรภัทร แจ้งชัยภูมิ
ลุ่มนำ้ปิงร่วมใจพัฒนา
121
1060220089
60010143
220089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ เครือภู่
เก้าเลี้ยว 2
122
1060220090
60010144
220090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อุดมพร
ลุ่มน้ำปิงรวมใจ
123
1060220084
60010145
220084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ อาวรณ์
เก้าเลี่ยวบูรพา
124
1060220068
60010146
220068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล อินทร์เพ็ญ
1
125
1060220069
60010147
220069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวุฒิ แก้วตระกูล
1
126
1060220077
60010148
220077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุณา อินทร์ประสิทธิ์
1 เก้าเลี้ยวบูรพา
127
1060220078
60010149
220078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ หิริโอ
เก้าเลี้ยว 1
128
1060220079
60010150
220079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ คุ้มภัยเพื่อน
1 เก้าเลี้ยวบูรพา
129
1060220080
60010151
220080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวณัฎฐาภรณ์ ภู่ทอง
เก้าเลี้ยว 1
130
1060220082
60010153
220082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตน์ วิหกโต
1 เก้าเลี้ยวบูรพา
131
1060220083
60010154
220083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา สุริโย
เก้าเลี้ยวบูรพา 1
132
1060220072
60010156
220072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ แก้วคำ
เก้าเลี้ยว 2
133
1060220073
60010157
220073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยันต์ อสุนี ณ อยุธยา
ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา
134
1060220074
60010158
220074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย คำศรี
เก้าเลี้ยว 2
135
1060220075
60010159
220075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ มั่นสัตย์
เก้าเลี้ยว 2
136
1060220384
60010160
220384
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐจักร แก้วสุวรรณ
พยุหะ3
137
1060220385
60010161
220385
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองโสม
3
138
1060220386
60010162
220386
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ผลไพร
พยุหะคีรี 3
139
1060220387
60010163
220387
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประโยชน์ เผือกคล้าย
พยุหะคีรี 3
140
1060220389
60010165
220389
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พยุหะคีรี 3
141
1060220416
60010167
220416
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด โมราราย
142
1060220399
60010169
220399
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรรมพร แข็งกสิการ
พยุหะคีรี3
143
1060220406
60010170
220406
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อินประสิทธิ์
พยุหะภาคี
144
1060220408
60010171
220408
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขรรค์ชัย อ่อนมี
เจ้าพระยาอำเภอพยุหะคีรี
145
1060220409
60010172
220409
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ปานพรม
พยุหะภาคี 2
146
1060220410
60010174
220410
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมเดช ภิรมย์วัฒนา
เจ้าพระยาอำเภอพยุหะคีรี
147
1060220411
60010175
220411
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เจริญสุข
1 อำเภอพยุหะคีรี
148
1060220412
60010176
220412
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ขลิบปั้น
พยุหะคีรี 1
149
1060220391
60010177
220391
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ จันทร์อร่าม
พยุหะคีรี 1
150
1060220392
60010178
220392
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุโลม ต่วนชะเอม
1
151
1060220394
60010179
220394
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
152
1060220414
60010181
220414
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู นิ่มวิศิษย์
2
153
1060220400
60010182
220400
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรเลง แก้วแจ่ม
พยุหะคีรี 2
154
1060220415
60010183
220415
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง ทองกรณ์
พยุหะคีรี 2
155
1060220418
60010184
220418
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาภรณ์ กุนาง
พยุหะ 3
156
1060220404
60010185
220404
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ์
พยุหะคีรี 2
157
1060220401
60010186
220401
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองแดง สอนถา
พยุหะคีรี 2
158
1060220402
60010187
220402
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
159
1060220403
60010188
220403
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
พยุหะคีรี 2
160
1060220376
60010189
220376
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาคร คล้ายแท้
161
1060220407
60010190
220407
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สุมศรี
พยุหะภาคี
162
1060220398
60010191
220398
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธิดา ห่อทอง
1 อำเภอพยุหะคีรี
163
1060220395
60010192
220395
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีเสาวลักษณ์ ดาวสมบูรณ์
พยุหะคีรี 1
164
1060220396
60010193
220396
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร กูบขุนทด
เจ้าพระยาพยุหะคีรี 1
165
1060220397
60010194
220397
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พยุหะคีรี 1
166
1060220379
60010195
220379
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ คล้ายแท้
2 อำเภอพยุหะคีรี
167
1060220381
60010197
220381
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุวรรณบรรพรต(เครื่อขายพยุหะคีรี3)
168
1060220382
60010198
220382
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ มั่นศรี
เจ้าพระยาพยุหะคีรีที่ 1
169
1060220377
60010199
220377
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ จันทา
สุวรรณบรรพตพัฒนา(พยุหะ3)
170
1060220405
60010201
220405
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ย่อมคำ
พยุหะคีรี 3