หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60030001
บ้านทุ่งทอง
เปิดใช้งาน
2
60030002
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
3
60030003
ประชาอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
4
60030004
บ้านหนองกะเปา
เปิดใช้งาน
5
60030005
สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
เปิดใช้งาน
6
60030006
บ้านปากดง
เปิดใช้งาน
7
60030007
บ้านหนองดู่
เปิดใช้งาน
8
60030008
บ้านรังงาม
เปิดใช้งาน
9
60030010
วัดหนองปลาไหล
เปิดใช้งาน
10
60030011
ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
11
60030012
น้ำสาดกลาง
เปิดใช้งาน
12
60030013
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
13
60030014
วัดป่าเรไร
เปิดใช้งาน
14
60030015
น้ำสาดเหนือ
เปิดใช้งาน
15
60030016
ห้วยวารีใต้
เปิดใช้งาน
16
60030017
บ้านเขานางต่วม
เปิดใช้งาน
17
60030018
อุดมพัฒนา
เปิดใช้งาน
18
60030019
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
19
60030020
บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
เปิดใช้งาน
20
60030021
วัดเวฬุวัน
เปิดใช้งาน
21
60030022
บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
เปิดใช้งาน
22
60030023
บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
23
60030024
วัดห้วยธารทหาร
เปิดใช้งาน
24
60030025
บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
25
60030026
อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
เปิดใช้งาน
26
60030027
วัดเทพสุทธาวาส
เปิดใช้งาน
27
60030028
บ้านท่าเรือ
เปิดใช้งาน
28
60030029
บ้านหนองโบสถ์
เปิดใช้งาน
29
60030030
บ้านวังมะเดื่อ
เปิดใช้งาน
30
60030031
วัดวังแรต
เปิดใช้งาน
31
60030032
บ้านเขามะเกลือ
ไม่เปิดใช้งาน
32
60030033
บ้านคลองลาน
เปิดใช้งาน
33
60030034
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
34
60030036
บ้านคลองกำลัง
เปิดใช้งาน
35
60030038
วันครู(2504)
เปิดใช้งาน
36
60030039
บ้านห้วยถั่วใต้
เปิดใช้งาน
37
60030040
บ้านเทพสถาพร
เปิดใช้งาน
38
60030041
ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
เปิดใช้งาน
39
60030042
ชุมชนวัดห้วยร่วม
เปิดใช้งาน
40
60030045
เกาะแก้วสามัคคี
เปิดใช้งาน
41
60030047
สระงาม
เปิดใช้งาน
42
60030048
บ้านวังโพรง
เปิดใช้งาน
43
60030049
วัดจันเสน
เปิดใช้งาน
44
60030050
บ้านดงมัน
เปิดใช้งาน
45
60030051
วัดหนองตะโก
เปิดใช้งาน
46
60030052
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
47
60030053
วัดเขาวง
เปิดใช้งาน
48
60030054
วัดเขาฝา
เปิดใช้งาน
49
60030055
วัดบ่อนิมิต
เปิดใช้งาน
50
60030056
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
51
60030057
วัดถ้ำผาสุขใจ
เปิดใช้งาน
52
60030058
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
53
60030060
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
54
60030061
บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
55
60030062
วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
56
60030063
วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
57
60030064
บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)
เปิดใช้งาน
58
60030065
วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
59
60030067
ชุมชนบ้านเขาใบไม้
เปิดใช้งาน
60
60030068
บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน
เปิดใช้งาน
61
60030069
บ้านสระแก้ว
เปิดใช้งาน
62
60030070
บ้านโคกกระดี่
เปิดใช้งาน
63
60030071
วัดเขาเจดีย์
เปิดใช้งาน
64
60030072
บ้านหัวเขาตาคลี
เปิดใช้งาน
65
60030073
อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
เปิดใช้งาน
66
60030074
วัดหนองสีนวล
เปิดใช้งาน
67
60030075
บ้านวังคาง
เปิดใช้งาน
68
60030077
วัดช่องแค
เปิดใช้งาน
69
60030078
วัดหนองหญ้ารังกา
เปิดใช้งาน
70
60030079
คลองแปดประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
71
60030080
บ้านกกกว้าว
เปิดใช้งาน
72
60030081
บ้านเขาขวาง
เปิดใช้งาน
73
60030083
วัดลาดทิพยรส
เปิดใช้งาน
74
60030084
วัดหนองคูน้อย
เปิดใช้งาน
75
60030086
บ้านราษฎร์เจริญ
เปิดใช้งาน
76
60030087
วัดทุ่งทะเลทราย
เปิดใช้งาน
77
60030088
บ้านโคกกร่าง
เปิดใช้งาน
78
60030089
บ้านเขาปูน
เปิดใช้งาน
79
60030090
บ้านหนองตาราม
ไม่เปิดใช้งาน
80
60030091
บ้านหนองไม้แดง
เปิดใช้งาน
81
60030093
ม่วงน้อยประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
82
60030094
วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
83
60030095
วัดวาปีรัตนาราม
เปิดใช้งาน
84
60030096
บ้านหนองเต็งรัง
เปิดใช้งาน
85
60030097
วัดห้วยดุก
เปิดใช้งาน
86
60030098
วัดหนองหม้อ
เปิดใช้งาน
87
60030099
บ้านหนองแอก
เปิดใช้งาน
88
60030100
บ้านหนองสีซอ
เปิดใช้งาน
89
60030101
บ้านห้วยหอม
เปิดใช้งาน
90
60030102
บ้านโคกเจริญ
เปิดใช้งาน
91
60030103
บ้านหนองบัวทอง
เปิดใช้งาน
92
60030104
บ้านหนองบัวตากลาน
เปิดใช้งาน
93
60030105
บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
94
60030106
วัดเขาดุม
เปิดใช้งาน
95
60030107
ชุมชนบ้านหัวหวาย
เปิดใช้งาน
96
60030108
บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
เปิดใช้งาน
97
60030110
บ้านสายน้ำทิพย์
เปิดใช้งาน
98
60030112
รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
99
60030113
บ้านหนองพังพวย
เปิดใช้งาน
100
60030114
วัดดอนคา
เปิดใช้งาน
101
60030115
บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
เปิดใช้งาน
102
60030116
บ้านวังแรง
เปิดใช้งาน
103
60030117
บ้านตุ๊กแก
เปิดใช้งาน
104
60030120
อนุบาลท่าตะโก
เปิดใช้งาน
105
60030121
วัดท่าตะโก
เปิดใช้งาน
106
60030123
บ้านเขาน้อย
เปิดใช้งาน
107
60030124
บ้านหนองกระโดน
เปิดใช้งาน
108
60030125
บ้านทำนบ
เปิดใช้งาน
109
60030128
บ้านพนมรอก
เปิดใช้งาน
110
60030130
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
111
60030131
วังวิทยา
เปิดใช้งาน
112
60030132
วัดคร่อเรียงราย
เปิดใช้งาน
113
60030133
บ้านคลองบอน
เปิดใช้งาน
114
60030134
วัดพนมเศษ
เปิดใช้งาน
115
60030135
ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
เปิดใช้งาน
116
60030136
วัดวังมหากร
เปิดใช้งาน
117
60030137
บ้านปากง่าม
เปิดใช้งาน
118
60030138
วัดช่องแกระ
เปิดใช้งาน
119
60030140
วัดท่าสุ่ม
เปิดใช้งาน
120
60030142
บ้านตะเฆ่ค่าย
เปิดใช้งาน
121
60030143
บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
122
60030144
บ้านดงจันทำ
เปิดใช้งาน
123
60030145
วัดสายลำโพงเหนือ
เปิดใช้งาน
124
60030146
วัดสายลำโพงกลาง
เปิดใช้งาน
125
60030147
วัดสายลำโพงใต้
เปิดใช้งาน
126
60030148
บ้านหนองปล้องโพช
เปิดใช้งาน
127
60030150
วัดหนองเบน
เปิดใช้งาน
128
60030151
บ้านหนองสะเอ้ง
เปิดใช้งาน
129
60030152
บ้านชะลอมแหน
เปิดใช้งาน
130
60030153
บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
131
60030155
บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
132
60030156
บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
133
60030159
บ้านหนองหลวง
เปิดใช้งาน
134
60030160
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
135
60030161
ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
136
60030162
บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
เปิดใช้งาน
137
60030163
บ้านเขาค้างคาว
เปิดใช้งาน
138
60030164
บ้านหนองเนิน
เปิดใช้งาน
139
60030166
บ้านคลองตักน้ำ
เปิดใช้งาน
140
60030167
วัดหนองเสือ
เปิดใช้งาน
141
60030168
อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
142
60030169
บ้านห้วยตะโก
เปิดใช้งาน
143
60030170
บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
เปิดใช้งาน
144
60030171
บ้านวังกระโดนน้อย
เปิดใช้งาน
145
60030172
บ้านวังกระโดนใหญ่
เปิดใช้งาน
146
60030173
บ้านช่องคีรี
เปิดใช้งาน
147
60030174
บ้านนาขอม
เปิดใช้งาน
148
60030175
บ้านเนินบ่อทอง
เปิดใช้งาน
149
60030178
บ้านเขาใหญ่
เปิดใช้งาน
150
60030179
บ้านไร่ประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
151
60030180
บ้านบ่อไทยสามัคคี
เปิดใช้งาน
152
60030182
บ้านวังทองประชานุกูล
เปิดใช้งาน
153
60030183
บ้านโพธิ์ประสาท
เปิดใช้งาน
154
60030184
บ้านโค้งสวอง
เปิดใช้งาน
155
60030185
บ้านตะเคียนทอง
เปิดใช้งาน
156
60030186
บ้านเขาธรรมบท
เปิดใช้งาน
157
60030187
บ้านห้วยน้ำลาด
เปิดใช้งาน
158
60030188
บ้านใหม่วารีเย็น
เปิดใช้งาน
159
60030189
บ้านโคกสามัคคี
เปิดใช้งาน
160
60030190
บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
161
60030191
บ้านวังข่อย
เปิดใช้งาน
162
60030192
บ้านกระทุ่มทอง
เปิดใช้งาน
163
60030193
บ้านหนองสะแกยาว
ไม่เปิดใช้งาน
164
60030194
บ้านซับสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
165
60030195
วัดโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
166
60030196
บ้านเขาดิน
เปิดใช้งาน
167
60030197
บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)
เปิดใช้งาน
168
60030198
บ้านร่องหอย
เปิดใช้งาน
169
60030199
บ้านตะกุดภิบาล
เปิดใช้งาน
170
60030200
บ้านเขาหินกลิ้ง
เปิดใช้งาน
171
60030201
วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
172
60030202
บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
เปิดใช้งาน
173
60030203
วัดบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
174
60030204
วัดสำโรงชัย
เปิดใช้งาน
175
60030205
บ้านโคกมะขวิด
เปิดใช้งาน
176
60030206
บ้านตะคร้อลาด
เปิดใช้งาน
177
60030208
วิฑูรย์ประชารักษ์
เปิดใช้งาน
178
60030210
ชุมชนบ้านชุมพล
เปิดใช้งาน
179
60030211
อนุบาลตากฟ้า
เปิดใช้งาน
180
60030213
บ้านพุนกยูง
เปิดใช้งาน
181
60030214
บ้านไตรคีรี
เปิดใช้งาน
182
60030217
ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
เปิดใช้งาน
183
60030218
บ้านลำพยนต์
เปิดใช้งาน
184
60030220
วัดประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
185
60030222
บ้านราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
186
60030224
บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)
เปิดใช้งาน
187
60030225
บ้านใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
188
60030226
บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
189
60030227
วัดห้วยลำไย
เปิดใช้งาน
190
60030229
บ้านอุดมธัญญา
เปิดใช้งาน
191
60030230
บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
192
60030231
บ้านพุมะค่า
เปิดใช้งาน
193
60030232
บ้านล้ำเจริญ
เปิดใช้งาน
194
60030233
บ้านพุม่วง
เปิดใช้งาน
195
60030234
บ้านหนองสุขสันต์
เปิดใช้งาน
196
60030235
บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
197
60030236
บ้านสระเกตุโมรี
เปิดใช้งาน
198
60030238
บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
เปิดใช้งาน
199
60030239
บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
เปิดใช้งาน