หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
61010097
บ้านท่าชะอม
เปิดใช้งาน
2
61010099
บ้านเขาน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
3
61010100
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
4
61010101
บ้านดงประดาพระ
เปิดใช้งาน
5
61010102
บ้านประดาหัก
ไม่เปิดใช้งาน
6
61010103
บ้านเขากวางทอง
เปิดใช้งาน
7
61010104
ชุมชนบ้านทุ่งนา
เปิดใช้งาน
8
61010105
บ้านป่าเลา
เปิดใช้งาน
9
61010106
บ้านวังผาลาด
ไม่เปิดใช้งาน
10
61010107
วัดเทพนิมิต
ไม่เปิดใช้งาน
11
61010108
วัดทุ่งหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
12
61010109
บ้านเนินพยอม
เปิดใช้งาน
13
61010111
บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
เปิดใช้งาน
14
61010113
ชุมชนบ้านหนองงาแซง
เปิดใช้งาน
15
61010114
วัดทุ่งโพ
ไม่เปิดใช้งาน
16
61010116
บ้านเนินสาธารณ์
เปิดใช้งาน
17
61010117
วัดห้วยพระจันทร์
ไม่เปิดใช้งาน
18
61010118
วัดหนองมะกอก
ไม่เปิดใช้งาน
19
61010120
บ้านห้วยไผ่ขุย
เปิดใช้งาน
20
61010122
วัดปทุมทอง
เปิดใช้งาน
21
61010123
บ้านงิ้วงาม
เปิดใช้งาน
22
61010124
วัดหนองยาง
เปิดใช้งาน
23
61010125
วัดหนองบัว
เปิดใช้งาน
24
61010126
บ้านล่อมเสือโฮก
ไม่เปิดใช้งาน
25
61010128
บ้านทุ่งใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
26
61010129
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
27
61010131
บ้านบ่อทับใต้
ไม่เปิดใช้งาน
28
61010132
วัดหัวเมือง
เปิดใช้งาน
29
61010133
บ้านหนองจิกยาว
ไม่เปิดใช้งาน
30
61010134
วัดหนองเต่า
เปิดใช้งาน
31
61010154
บ้านใหม่คลองอังวะ
เปิดใช้งาน
32
61010155
บ้านอีมาดอีทราย
เปิดใช้งาน
33
61010156
บ้านคลองหวาย
เปิดใช้งาน
34
61010157
บ้านดง
เปิดใช้งาน
35
61010158
วัดทองหลาง
เปิดใช้งาน
36
61010159
บ้านน้ำพุ
เปิดใช้งาน
37
61010160
บ้านทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
38
61010161
บ้านบุ่ง
เปิดใช้งาน
39
61010162
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
เปิดใช้งาน
40
61010163
บ้านใหม่ร่มเย็น
เปิดใช้งาน
41
61010164
บ้านเจ้าวัด
เปิดใช้งาน
42
61010165
วัดทัพคล้าย
ไม่เปิดใช้งาน
43
61010166
วัดทัพหมัน
ไม่เปิดใช้งาน
44
61010167
วัดทัพหลวง
เปิดใช้งาน
45
61010169
บ้านพุต่อ
เปิดใช้งาน
46
61010170
บ้านใหม่หนองแก
ไม่เปิดใช้งาน
47
61010171
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
48
61010172
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
เปิดใช้งาน
49
61010173
บ้านวังตอสามัคคี
เปิดใช้งาน
50
61010174
บ้านพุบอน
ไม่เปิดใช้งาน
51
61010175
อนุบาลบ้านไร่
เปิดใช้งาน
52
61010176
บ้านศาลาคลอง
ไม่เปิดใช้งาน
53
61010177
บ้านห้วยป่าปก
ไม่เปิดใช้งาน
54
61010178
วัดสะนำ
เปิดใช้งาน
55
61010179
บ้านหินตุ้ม
เปิดใช้งาน
56
61010180
สง่ารวมราษฎร์
ไม่เปิดใช้งาน
57
61010181
บ้านใหม่คลองเคียน
ไม่เปิดใช้งาน
58
61010182
บ้านเขาลูกโล่
เปิดใช้งาน
59
61010183
บ้านหนองอาสา
ไม่เปิดใช้งาน
60
61010184
บ้านคลองโป่ง
ไม่เปิดใช้งาน
61
61010185
ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
ไม่เปิดใช้งาน
62
61010186
บ้านตะกรุด
เปิดใช้งาน
63
61010187
บ้านหนองแกเชียงราย
เปิดใช้งาน
64
61010189
บ้านคลองตะขาบ
เปิดใช้งาน
65
61010191
บ้านวังพง
เปิดใช้งาน
66
61010192
บ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
67
61010193
บ้านจัน
ไม่เปิดใช้งาน
68
61010195
บ้านหนองจอก
เปิดใช้งาน
69
61010196
บ้านหนองไม้แก่น
เปิดใช้งาน
70
61010197
บ้านหนองบ่มกล้วย
เปิดใช้งาน
71
61010198
บ้านหินงามสามัคคี
เปิดใช้งาน
72
61010199
บ้านลานคา
ไม่เปิดใช้งาน
73
61010200
บ้านทุ่งนาสวน
ไม่เปิดใช้งาน
74
61010201
บ้านห้วยพลู
เปิดใช้งาน
75
61010202
บ้านนาทุ่งเชือก
ไม่เปิดใช้งาน
76
61010203
วัดผาทั่ง
ไม่เปิดใช้งาน
77
61010204
วัดห้วยแห้ง
เปิดใช้งาน
78
61010205
บ้านร่องมะดูก
เปิดใช้งาน
79
61010206
บ้านหนองฝาง
ไม่เปิดใช้งาน
80
61010207
บ้านหูช้าง
เปิดใช้งาน
81
61010208
บ้านซับสุราษฎร์
ไม่เปิดใช้งาน
82
61010209
บ้านบุ่งฝาง
เปิดใช้งาน
83
61010210
บ้านน้ำวิ่ง
เปิดใช้งาน
84
61010211
บ้านเขาน้ำโจน
เปิดใช้งาน
85
61010212
บ้านห้วยโศก
ไม่เปิดใช้งาน
86
61010213
ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
เปิดใช้งาน
87
61010214
บ้านน้ำรอบ
ไม่เปิดใช้งาน
88
61010215
บ้านโกรกลึก
เปิดใช้งาน
89
61010216
บ้านบุ่งกะเซอร์
เปิดใช้งาน
90
61010217
วัดเขาผาแรต
เปิดใช้งาน
91
61010218
บ้านเนินมะค่า
เปิดใช้งาน
92
61010220
บ้านห้วยทราย
ไม่เปิดใช้งาน
93
61010221
บ้านหนองม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
94
61010222
ชุมชนบ้านประดู่ยืน
เปิดใช้งาน
95
61010223
บ้านทุ่งสามแท่ง
เปิดใช้งาน
96
61010224
บ้านหนองผักกาด
เปิดใช้งาน
97
61010225
บ้านทัพยายปอน
เปิดใช้งาน
98
61010226
บ้านป่าอ้อ
เปิดใช้งาน
99
61010227
วัดเขาฆ้องชัย
เปิดใช้งาน
100
61010228
รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
เปิดใช้งาน
101
61010229
บ้านคลองชะนี
ไม่เปิดใช้งาน
102
61010230
บ้านเขาวง
ไม่เปิดใช้งาน
103
61010231
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
เปิดใช้งาน
104
61010232
ห้วยขาแข้งวิทยาคม
เปิดใช้งาน
105
61010234
บ้านโป่งสามสิบ
เปิดใช้งาน
106
61010235
บ้านห้วยเปล้า
เปิดใช้งาน
107
61010236
บ้านปางไม้ไผ่
เปิดใช้งาน
108
61010237
บ้านนาไร่เดียว
ไม่เปิดใช้งาน
109
61010238
วัดเขาพระยาสังฆาราม
ไม่เปิดใช้งาน
110
61010239
บ้านร่องตาที
เปิดใช้งาน
111
61010240
บ้านเพชรน้ำผึ้ง
เปิดใช้งาน
112
61010241
อนุบาลลานสัก
เปิดใช้งาน
113
61010242
บ้านโป่งข่อย
เปิดใช้งาน
114
61010243
บ้านสมอทอง
เปิดใช้งาน
115
61010244
บ้านคลองแห้งวิทยา
เปิดใช้งาน
116
61010245
บ้านตลิ่งสูง
เปิดใช้งาน
117
61010246
บ้านหนองผักแพว
เปิดใช้งาน
118
61010248
บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
119
61010249
ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
ไม่เปิดใช้งาน
120
61010250
บ้านหนองมะสัง
เปิดใช้งาน
121
61010252
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
เปิดใช้งาน
122
61010253
อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
เปิดใช้งาน
123
61010254
บ้านหินโหง่น
เปิดใช้งาน
124
61010255
ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
เปิดใช้งาน
125
61010256
บ้านกลาง
ไม่เปิดใช้งาน