หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
62010001
บ้านเทพนคร
ไม่เปิดใช้งาน
2
62010002
บ้านไร่
ไม่เปิดใช้งาน
3
62010003
บ้านท่าตะคร้อ
ไม่เปิดใช้งาน
4
62010004
ปราสาทอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
5
62010005
บ้านท่าเสลี่ยง
ไม่เปิดใช้งาน
6
62010006
บ้านโพธิ์พัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
7
62010007
บ้านใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
8
62010008
บ้านหงษ์ทอง
ไม่เปิดใช้งาน
9
62010009
บ้านเทียมเจริญ
เปิดใช้งาน
10
62010010
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
11
62010011
บ้านเขาน้ำเพชร
เปิดใช้งาน
12
62010012
บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
13
62010013
อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
14
62010015
ประชารัฐพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
15
62010016
บ้านไตรตรึงษ์
เปิดใช้งาน
16
62010017
บ้านวังประดา
เปิดใช้งาน
17
62010018
บ้านดงตาจันทร์
เปิดใช้งาน
18
62010019
บ้านโนนโก
ไม่เปิดใช้งาน
19
62010020
บ้านวังน้ำขาว
เปิดใช้งาน
20
62010021
สหวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
21
62010022
บ้านทรงธรรม
เปิดใช้งาน
22
62010023
วัดราษฎร์เจริญพร
เปิดใช้งาน
23
62010024
บ้านไทรย้อย
ไม่เปิดใช้งาน
24
62010025
บ้านสุวรรณภูมิ
เปิดใช้งาน
25
62010026
หนองบัวราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
26
62010028
บ้านน้ำโท้ง
เปิดใช้งาน
27
62010029
บ้านโนนสมอ
เปิดใช้งาน
28
62010030
บ้านบ่อตาโพธิ์
เปิดใช้งาน
29
62010031
บ้านตลุกงาม
ไม่เปิดใช้งาน
30
62010032
บ้านคลองเรือ
เปิดใช้งาน
31
62010033
บ้านโขมงหัก
ไม่เปิดใช้งาน
32
62010034
บ้านวังโบสถ์
เปิดใช้งาน
33
62010035
บ้านสระสิงห์โต
เปิดใช้งาน
34
62010036
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
35
62010037
บ้านหนองเต่าสามัคคี
เปิดใช้งาน
36
62010038
บ้านคลองสีนวล
ไม่เปิดใช้งาน
37
62010039
บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
38
62010042
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
ไม่เปิดใช้งาน
39
62010043
สาธิตวัดพระบรมธาตุ
เปิดใช้งาน
40
62010044
สาธิต
ไม่เปิดใช้งาน
41
62010045
บ้านทุ่งเศรษฐี
เปิดใช้งาน
42
62010046
บ้านโนนม่วง
เปิดใช้งาน
43
62010047
บ้านทุ่งสวน
เปิดใช้งาน
44
62010048
บ้านศรีไกรลาศ
ไม่เปิดใช้งาน
45
62010049
บ้านปางขนุน
ไม่เปิดใช้งาน
46
62010050
บ้านนาบ่อคำ
ไม่เปิดใช้งาน
47
62010051
นารีราษฎร์สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
48
62010052
บ้านชัยภูมิ
ไม่เปิดใช้งาน
49
62010054
ผินสหราษฎร์พัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
50
62010055
บ้านเขาวังเยี่ยม
เปิดใช้งาน
51
62010056
นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
เปิดใช้งาน
52
62010057
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
เปิดใช้งาน
53
62010058
นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
เปิดใช้งาน
54
62010059
นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
เปิดใช้งาน
55
62010060
นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
ไม่เปิดใช้งาน
56
62010062
วัดคูยาง
เปิดใช้งาน
57
62010063
วัดอรัญญิกาวาสน์
เปิดใช้งาน
58
62010064
บ้านเกาะน้ำโจน
ไม่เปิดใช้งาน
59
62010065
บ้านลานหิน
เปิดใช้งาน
60
62010066
วัดกัลปพฤกษ์
เปิดใช้งาน
61
62010067
คลองใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
62
62010068
บ้านหนองรี
เปิดใช้งาน
63
62010069
นิยมราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
64
62010070
จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
65
62010071
บ้านมอสมบัติ
ไม่เปิดใช้งาน
66
62010072
บ้านวังทอง
เปิดใช้งาน
67
62010073
บ้านหนองหญ้ามุ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
68
62010074
บ้านคลองใหญ่ใต้
ไม่เปิดใช้งาน
69
62010075
บ้านโพธิ์สวัสดิ์
ไม่เปิดใช้งาน
70
62010076
อนุบาลกำแพงเพชร
เปิดใช้งาน
71
62010077
บ้านหนองกรด
เปิดใช้งาน
72
62010078
บ้านลำมะโกรก
เปิดใช้งาน
73
62010079
บ้านหนองสะแก
ไม่เปิดใช้งาน
74
62010080
ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
75
62010081
บ้านบ่อสามแสน
เปิดใช้งาน
76
62010082
ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
77
62010083
บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
78
62010084
บ้านคลองห้วยทราย
เปิดใช้งาน
79
62010085
บ้านเกาะสะบ้า
ไม่เปิดใช้งาน
80
62010086
บ้านท่าเสากระโดง
ไม่เปิดใช้งาน
81
62010087
บ้านทุ่งตาพุก
เปิดใช้งาน
82
62010089
บ้านดาดทองเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
83
62010090
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
84
62010091
บ้านวังตะเคียน
เปิดใช้งาน
85
62010092
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
86
62010093
อนุบาลไทรงาม
ไม่เปิดใช้งาน
87
62010094
บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
88
62010096
บ้านหนองหัวควาย
ไม่เปิดใช้งาน
89
62010097
บ้านพานทอง
เปิดใช้งาน
90
62010098
บ้านโนนจั่น
เปิดใช้งาน
91
62010099
บ้านบ่อแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
92
62010100
ห้วยใหญ่ยางงาม
ไม่เปิดใช้งาน
93
62010101
บ้านทุ่งมหาศาล
เปิดใช้งาน
94
62010102
บ้านแก้วสุวรรณ
เปิดใช้งาน
95
62010103
บ้านทุ่งมหาชัย
ไม่เปิดใช้งาน
96
62010104
บ้านป่าถั่ว
เปิดใช้งาน
97
62010105
บ้านแม่บัว
เปิดใช้งาน
98
62010106
บ้านหัวยาง
เปิดใช้งาน
99
62010107
บ้านหนองคล้า
ไม่เปิดใช้งาน
100
62010108
บ้านวังโขน
เปิดใช้งาน
101
62010109
บ้านจิกคันช้อน
ไม่เปิดใช้งาน
102
62010110
บ้านโนนใหญ่
เปิดใช้งาน
103
62010111
บ้านเนินกรอย
ไม่เปิดใช้งาน
104
62010112
บ้านหนองทอง
ไม่เปิดใช้งาน
105
62010113
บ้านใหม่สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
106
62010114
บ้านหนองไม้กอง
เปิดใช้งาน
107
62010115
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
108
62010116
ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
109
62010117
บ้านจิกลาด
ไม่เปิดใช้งาน
110
62010118
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
เปิดใช้งาน
111
62010119
บ้านตอรัง
เปิดใช้งาน
112
62010120
บ้านไผ่ตาสุ่ม
เปิดใช้งาน
113
62010121
หนองลวกราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
114
62010122
สิริแก้วเจริญ
เปิดใช้งาน
115
62010123
บ้านคุยป่ายาง
เปิดใช้งาน
116
62010124
บ้านเขาคีริส
เปิดใช้งาน
117
62010125
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
118
62010126
บ้านเมืองพาน
เปิดใช้งาน
119
62010127
บ้านทุ่งรวงทอง
ไม่เปิดใช้งาน
120
62010128
บ้านบึงลูกนก
เปิดใช้งาน
121
62010129
บ้านบึงพิไกร
เปิดใช้งาน
122
62010131
บ้านวังเฉลียง
ไม่เปิดใช้งาน
123
62010132
บ้านไร่ดง
ไม่เปิดใช้งาน
124
62010133
บ้านคุยบ้านโอง
เปิดใช้งาน
125
62010134
บ้านนาป่าแดง
ไม่เปิดใช้งาน
126
62010135
บ้านคุยแขวน
ไม่เปิดใช้งาน
127
62010136
วัดโพธาราม
เปิดใช้งาน
128
62010137
บ้านหนองตากล้า
เปิดใช้งาน
129
62010138
บ้านท่าไม้
เปิดใช้งาน
130
62010139
บ้านวังชะโอน
ไม่เปิดใช้งาน
131
62010140
บ้านเก่า
เปิดใช้งาน
132
62010141
บ้านวังไม้แดง
ไม่เปิดใช้งาน
133
62010142
บ้านสมอโคน
เปิดใช้งาน
134
62010143
บ้านน้ำดิบมะพร้าว
เปิดใช้งาน
135
62010144
บ้านเขาสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
136
62010145
ชุมชนบ้านเขาแก้ว
เปิดใช้งาน
137
62010146
บ้านใหม่เขานิยม
เปิดใช้งาน
138
62010147
อนุบาลพรานกระต่าย
เปิดใช้งาน
139
62010148
บ้านพรานกระต่าย
เปิดใช้งาน
140
62010149
บ้านลานสะเดา
ไม่เปิดใช้งาน
141
62010150
บ้านนานอก
ไม่เปิดใช้งาน
142
62010151
บ้านลานทอง
ไม่เปิดใช้งาน
143
62010152
บ้านลานกระทิง
ไม่เปิดใช้งาน
144
62010153
บ้านคุยป่ารัง
เปิดใช้งาน
145
62010154
บ้านหนองทราย
ไม่เปิดใช้งาน
146
62010155
บ้านวังมะค่า
เปิดใช้งาน
147
62010156
บ้านวังตะแบก
ไม่เปิดใช้งาน
148
62010157
บ้านคุยประดู่
เปิดใช้งาน
149
62010158
หนองแขมประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
150
62010159
บ้านห้วยน้ำใส
เปิดใช้งาน
151
62010160
บ้านหนองหัววัว
เปิดใช้งาน
152
62010162
บ้านทุ่งน้ำตก
ไม่เปิดใช้งาน
153
62010163
บ้านบางลาด
เปิดใช้งาน
154
62010164
บ้านลานไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
155
62010165
บ้านคลองห้วยยั้ง
ไม่เปิดใช้งาน
156
62010167
บ้านลานช้างท่าว
เปิดใช้งาน
157
62010168
บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
เปิดใช้งาน
158
62010169
บ้านแคทอง
ไม่เปิดใช้งาน
159
62010170
บ้านหนองจิก
ไม่เปิดใช้งาน
160
62010171
บ้านจันทิมา
เปิดใช้งาน
161
62010172
บ้านช่องลม
ไม่เปิดใช้งาน
162
62010173
บ้านเกศกาสร
เปิดใช้งาน
163
62010174
บ้านปรือพันไถ
ไม่เปิดใช้งาน
164
62010175
บ้านบึงกระดาน
เปิดใช้งาน
165
62010176
ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
เปิดใช้งาน
166
62010177
บ้านอินทรานุสรณ์
เปิดใช้งาน
167
62010178
บ้านคุยมะม่วง
เปิดใช้งาน
168
62010179
บ้านเด่นพระ
เปิดใช้งาน
169
62010180
บ้านบึงทับแรต
เปิดใช้งาน
170
62010181
บ้านหนองละมั่งทอง
เปิดใช้งาน
171
62010182
บ้านลานตาบัว
เปิดใช้งาน
172
62010183
บ้านประชาสุขสันต์
เปิดใช้งาน
173
62010184
บ้านหร่ายการ้อง
เปิดใช้งาน
174
62010185
วัฒนราษฎร์ศึกษา
เปิดใช้งาน
175
62010186
บ้านอาชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
176
62010187
อนุบาลลานกระบือ
เปิดใช้งาน
177
62010188
บ้านปลักไม้ดำ
เปิดใช้งาน
178
62010189
บ้านหนองแขม
ไม่เปิดใช้งาน
179
62010190
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
ไม่เปิดใช้งาน
180
62010191
บ้านหนองปากดง
เปิดใช้งาน
181
62010192
บ้านประดาเจ็ดรัง
ไม่เปิดใช้งาน
182
62010193
บ้านใหม่สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
183
62010194
บ้านหนองหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
184
62010195
บ้านทรายทอง
เปิดใช้งาน
185
62010196
บ้านหนองมะเกาะ
เปิดใช้งาน
186
62010197
บ้านบึงมาลย์
เปิดใช้งาน
187
62010198
บ้านสุรเดชสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
188
62010199
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
เปิดใช้งาน
189
62010200
บ้านมะเดื่อชุมพร
ไม่เปิดใช้งาน
190
62010201
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
เปิดใช้งาน
191
62010202
บ้านไร่ลำปาง
เปิดใช้งาน
192
62010203
บ้านไทยทวี
เปิดใช้งาน
193
62010204
บ้านดงซ่อม
เปิดใช้งาน
194
62010205
บ้านคลองเมือง
เปิดใช้งาน
195
62010206
บ้านหนองวัวดำ
เปิดใช้งาน
196
62010207
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
197
62010208
บ้านหนองแดน
เปิดใช้งาน
198
62010209
บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
ไม่เปิดใช้งาน
199
62010210
บ้านเกาะรากเสียด
เปิดใช้งาน
200
62010211
บ้านวังชมภู
เปิดใช้งาน
201
62010212
บ้านท่านา
ไม่เปิดใช้งาน
202
62010213
บ้านใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
203
62010214
ยอดประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
204
62010215
บ้านลานดอกไม้
เปิดใช้งาน
205
62010216
บ้านเกาะพิมูล
เปิดใช้งาน