ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
63010000
เปิดใช้งาน
2
63010001
เปิดใช้งาน
3
63010002
เปิดใช้งาน
4
63010003
เปิดใช้งาน
5
63010004
เปิดใช้งาน
6
63010005
เปิดใช้งาน
7
63010006
เปิดใช้งาน
8
63010007
เปิดใช้งาน
9
63010008
เปิดใช้งาน
10
63010009
เปิดใช้งาน
11
63010010
เปิดใช้งาน
12
63010011
เปิดใช้งาน
13
63010012
เปิดใช้งาน
14
63010013
เปิดใช้งาน
15
63010014
เปิดใช้งาน
16
63010015
เปิดใช้งาน
17
63010016
เปิดใช้งาน
18
63010017
เปิดใช้งาน
19
63010018
เปิดใช้งาน
20
63010019
เปิดใช้งาน
21
63010020
เปิดใช้งาน
22
63010021
เปิดใช้งาน
23
63010022
เปิดใช้งาน
24
63010023
เปิดใช้งาน
25
63010024
เปิดใช้งาน
26
63010025
เปิดใช้งาน
27
63010026
เปิดใช้งาน
28
63010027
เปิดใช้งาน
29
63010028
เปิดใช้งาน
30
63010029
เปิดใช้งาน
31
63010030
เปิดใช้งาน
32
63010031
เปิดใช้งาน
33
63010033
เปิดใช้งาน
34
63010034
เปิดใช้งาน
35
63010036
เปิดใช้งาน
36
63010037
เปิดใช้งาน
37
63010038
เปิดใช้งาน
38
63010039
เปิดใช้งาน
39
63010040
เปิดใช้งาน
40
63010041
เปิดใช้งาน
41
63010042
เปิดใช้งาน
42
63010043
เปิดใช้งาน
43
63010044
เปิดใช้งาน
44
63010045
เปิดใช้งาน
45
63010046
เปิดใช้งาน
46
63010047
เปิดใช้งาน
47
63010048
เปิดใช้งาน
48
63010049
เปิดใช้งาน
49
63010050
เปิดใช้งาน
50
63010051
เปิดใช้งาน
51
63010052
เปิดใช้งาน
52
63010053
เปิดใช้งาน
53
63010054
เปิดใช้งาน
54
63010055
เปิดใช้งาน
55
63010056
เปิดใช้งาน
56
63010057
เปิดใช้งาน
57
63010058
เปิดใช้งาน
58
63010059
เปิดใช้งาน
59
63010060
เปิดใช้งาน
60
63010061
เปิดใช้งาน
61
63010062
เปิดใช้งาน
62
63010063
เปิดใช้งาน
63
63010064
เปิดใช้งาน
64
63010065
เปิดใช้งาน
65
63010066
เปิดใช้งาน
66
63010067
เปิดใช้งาน
67
63010068
เปิดใช้งาน
68
63010069
เปิดใช้งาน
69
63010070
เปิดใช้งาน
70
63010071
เปิดใช้งาน
71
63010072
เปิดใช้งาน
72
63010073
เปิดใช้งาน
73
63010074
เปิดใช้งาน
74
63010075
เปิดใช้งาน
75
63010076
เปิดใช้งาน
76
63010077
เปิดใช้งาน
77
63010078
เปิดใช้งาน
78
63010080
เปิดใช้งาน
79
63010081
เปิดใช้งาน
80
63010082
เปิดใช้งาน
81
63010083
เปิดใช้งาน
82
63010084
เปิดใช้งาน
83
63010085
เปิดใช้งาน
84
63010086
เปิดใช้งาน
85
63010087
เปิดใช้งาน
86
63010088
เปิดใช้งาน
87
63010089
เปิดใช้งาน
88
63010090
เปิดใช้งาน
89
63010091
เปิดใช้งาน
90
63010092
เปิดใช้งาน
91
63010093
เปิดใช้งาน
92
63010094
เปิดใช้งาน
93
63010095
เปิดใช้งาน
94
63010096
เปิดใช้งาน
95
63010097
เปิดใช้งาน
96
63010098
เปิดใช้งาน
97
63010099
เปิดใช้งาน
98
63010100
เปิดใช้งาน
99
63010101
เปิดใช้งาน
100
63010102
เปิดใช้งาน
101
63010103
เปิดใช้งาน
102
63010104
เปิดใช้งาน
103
63010105
เปิดใช้งาน
104
63010106
เปิดใช้งาน
105
63010107
เปิดใช้งาน
106
63010108
เปิดใช้งาน
107
63010109
เปิดใช้งาน
108
63010110
เปิดใช้งาน
109
63010111
เปิดใช้งาน
110
63010112
เปิดใช้งาน
111
63010113
เปิดใช้งาน