หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
65030001
บ้านนาเมือง
ไม่เปิดใช้งาน
2
65030002
บ้านนาฟองแดง
เปิดใช้งาน
3
65030003
บ้านนาขุมคัน
เปิดใช้งาน
4
65030004
บ้านนาทุ่งใหญ่
เปิดใช้งาน
5
65030005
นครไทยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
6
65030006
บ้านหนองน้ำสร้าง
เปิดใช้งาน
7
65030007
บ้านหนองลาน
เปิดใช้งาน
8
65030008
ประชาสงเคราะห์พิทยา
เปิดใช้งาน
9
65030009
ภูขัดรวมไทยพัฒนา
เปิดใช้งาน
10
65030010
กัลยาณิวัฒนา 1
เปิดใช้งาน
11
65030011
บ้านนาไก่เขี่ย
ไม่เปิดใช้งาน
12
65030012
บ้านน้ำลอม
ไม่เปิดใช้งาน
13
65030013
บ้านนาคล้าย
เปิดใช้งาน
14
65030014
บ้านบุ่งผลำ
เปิดใช้งาน
15
65030015
บ้านน้ำกุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
16
65030016
บ้านนาแฝก
เปิดใช้งาน
17
65030017
บ้านท่าหินลาด
ไม่เปิดใช้งาน
18
65030018
ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
เปิดใช้งาน
19
65030019
บ้านหนองแห้ว
ไม่เปิดใช้งาน
20
65030020
บ้านโป่งกะเฌอ
เปิดใช้งาน
21
65030021
บ้านห้วยตีนตั่ง
เปิดใช้งาน
22
65030022
บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
เปิดใช้งาน
23
65030023
บ้านห้วยน้ำไซ
ไม่เปิดใช้งาน
24
65030024
ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
เปิดใช้งาน
25
65030025
สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
เปิดใช้งาน
26
65030026
บ้านป่ารวก
ไม่เปิดใช้งาน
27
65030027
บ้านน้ำเลา
เปิดใช้งาน
28
65030028
บ้านบ่อโพธิ์
เปิดใช้งาน
29
65030029
บ้านน้ำคลาด
เปิดใช้งาน
30
65030030
บ้านหนองกระดาษ
เปิดใช้งาน
31
65030031
บ้านป่าซ่าน
เปิดใช้งาน
32
65030032
บ้านพร้าว
เปิดใช้งาน
33
65030033
บ้านห้วยทรายทอง
เปิดใช้งาน
34
65030034
บ้านแยง
ไม่เปิดใช้งาน
35
65030035
บ้านเข็กใหญ่
เปิดใช้งาน
36
65030036
เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
37
65030037
บ้านถ้ำพริก
เปิดใช้งาน
38
65030038
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
39
65030039
บ้านแก่งทุ่ง
เปิดใช้งาน
40
65030040
บ้านยางโกลน
ไม่เปิดใช้งาน
41
65030041
บ้านบุ่งตารอด
เปิดใช้งาน
42
65030042
บ้านบุ่งปลาฝา
เปิดใช้งาน
43
65030043
บ้านกกม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
44
65030044
บ้านน้ำพริก
เปิดใช้งาน
45
65030045
บางยางพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
46
65030046
บ้านน้ำตาก
ไม่เปิดใช้งาน
47
65030047
บ้านหลังเขา
ไม่เปิดใช้งาน
48
65030048
บ้านหนองกะท้าว
เปิดใช้งาน
49
65030049
บ้านนาโพธิ์นาจาน
ไม่เปิดใช้งาน
50
65030050
บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ไม่เปิดใช้งาน
51
65030051
บ้านนาหนอง
ไม่เปิดใช้งาน
52
65030052
วิทยสัมพันธ์
เปิดใช้งาน
53
65030053
บ้านป่าคาย
เปิดใช้งาน
54
65030054
บ้านห้วยเฮี้ย
ไม่เปิดใช้งาน
55
65030055
บ้านห้วยกอกพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
56
65030056
ศิริราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
57
65030058
บ้านลาดคื้อ
ไม่เปิดใช้งาน
58
65030059
บ้านห้วยทรายเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
59
65030060
บ้านชาติตระการ
ไม่เปิดใช้งาน
60
65030061
บ้านนาเปอะ
เปิดใช้งาน
61
65030062
บ้านปากรอง
เปิดใช้งาน
62
65030063
บ้านนาจาน
ไม่เปิดใช้งาน
63
65030064
บ้านท่าสะแก
ไม่เปิดใช้งาน
64
65030065
บ้านห้วยท้องฟาน
เปิดใช้งาน
65
65030066
บ้านขอนสองสลึง
เปิดใช้งาน
66
65030068
บ้านน้ำจวง
เปิดใช้งาน
67
65030069
บ้านร่มเกล้า
เปิดใช้งาน
68
65030070
บ้านนาตอน
เปิดใช้งาน
69
65030071
บ้านขุนน้ำคับ
เปิดใช้งาน
70
65030072
บ้านขวดน้ำมัน
เปิดใช้งาน
71
65030073
วัดบ่อภาค
เปิดใช้งาน
72
65030075
ชุมชนวัดบ้านดง
ไม่เปิดใช้งาน
73
65030076
บ้านน้ำทองน้อย
เปิดใช้งาน
74
65030077
บ้านห้วยน้ำปลา
ไม่เปิดใช้งาน
75
65030078
บ้านนาหล่ม
เปิดใช้งาน
76
65030079
บ้านเนินทอง
เปิดใช้งาน
77
65030080
บ้านเนินสุวรรณ
ไม่เปิดใช้งาน
78
65030081
บ้านห้วยเหิน
ไม่เปิดใช้งาน
79
65030082
บ้านนาล้อม
ไม่เปิดใช้งาน
80
65030083
บ้านน้ำภาคน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
81
65030084
บ้านป่าแดง
เปิดใช้งาน
82
65030085
บ้านสวนเมี่ยง
ไม่เปิดใช้งาน
83
65030086
บ้านห้วยช้างแทง
ไม่เปิดใช้งาน
84
65030087
บ้านหนองขาหย่าง
ไม่เปิดใช้งาน
85
65030088
บ้านห้วยหมากหล่ำ
ไม่เปิดใช้งาน
86
65030089
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
87
65030090
บ้านแก่งบัวคำ
เปิดใช้งาน
88
65030091
วัดท้องโพลง
เปิดใช้งาน
89
65030092
วัดทุ่งตาเปรี้ยว
เปิดใช้งาน
90
65030093
วัดสมอสุวรรณาราม
เปิดใช้งาน
91
65030094
วัดวังงิ้วงาม
ไม่เปิดใช้งาน
92
65030095
บ้านคลองตกวิทยา
เปิดใช้งาน
93
65030096
วัดเขาน้อย
เปิดใช้งาน
94
65030097
บ้านหนองไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
95
65030098
ผดุงวิทยา
เปิดใช้งาน
96
65030099
หนองสะแกประชานุกูล
เปิดใช้งาน
97
65030100
วัดเซิงหวาย
เปิดใช้งาน
98
65030101
วัดหนองมะคัง
เปิดใช้งาน
99
65030102
วัดทับยายเชียง
ไม่เปิดใช้งาน
100
65030103
ทับยายเชียงวิทยา
เปิดใช้งาน
101
65030104
วัดนาขุม
ไม่เปิดใช้งาน
102
65030105
วัดเมมสุวรรณาราม
เปิดใช้งาน
103
65030106
วัดท่าช้าง
เปิดใช้งาน
104
65030107
วัดหนองหม้อแกง
ไม่เปิดใช้งาน
105
65030108
ราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
106
65030109
ประชาสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
107
65030110
ราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
108
65030112
วัดห้วยดั้ง
ไม่เปิดใช้งาน
109
65030113
วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
110
65030114
ศึกษากุลบุตร
ไม่เปิดใช้งาน
111
65030115
วัดหางไหล
เปิดใช้งาน
112
65030116
วัดสนามไชย
เปิดใช้งาน
113
65030117
มะต้องประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
114
65030118
บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
115
65030119
บ้านมะต้อง
ไม่เปิดใช้งาน
116
65030121
ชุมชนดิฎฐอำรุง
เปิดใช้งาน
117
65030122
วัดวังมะด่าน
ไม่เปิดใช้งาน
118
65030123
วัดธรรมาราม
เปิดใช้งาน
119
65030124
ราษฎร์ศรัทธาวิทยา
เปิดใช้งาน
120
65030125
วัดย่านยาวประชานุกูล
เปิดใช้งาน
121
65030126
วัดท่าสี่ร้อย
ไม่เปิดใช้งาน
122
65030127
วัดวงฆ้อง
เปิดใช้งาน
123
65030128
วัดหัวเขาสมอคร้า
เปิดใช้งาน
124
65030129
วัดวังไม้แก่น
ไม่เปิดใช้งาน
125
65030130
วัดวังวน
เปิดใช้งาน
126
65030131
บ้านคลองทำเนียบ
เปิดใช้งาน
127
65030132
บ้านหนองห้าง
เปิดใช้งาน
128
65030133
บ้านบึงธรรมโรง
เปิดใช้งาน
129
65030134
ศรีภิรมย์พิทยา
เปิดใช้งาน
130
65030135
วัดคลองมะเกลือ
เปิดใช้งาน
131
65030136
บ้านบุ่งวิทยา
เปิดใช้งาน
132
65030138
บ้านบึงวิทยา
เปิดใช้งาน
133
65030140
วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
134
65030141
ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
135
65030142
บ้านหาดใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
136
65030144
ประชาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
137
65030145
วัดหอกลอง
เปิดใช้งาน
138
65030146
วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
139
65030147
ห้วยปลาไหล
เปิดใช้งาน
140
65030148
วัดคันโช้ง
เปิดใช้งาน
141
65030149
บ้านน้ำโจน
เปิดใช้งาน
142
65030150
บ้านแก่งคันนา
เปิดใช้งาน
143
65030151
บ้านห้วยเจียง
เปิดใช้งาน
144
65030152
บ้านหนองกระบาก
เปิดใช้งาน
145
65030153
วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
เปิดใช้งาน
146
65030154
วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
147
65030155
บ้านท่ากระดุน
เปิดใช้งาน
148
65030156
บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
149
65030157
วัดเสนาสน์
เปิดใช้งาน
150
65030158
บ้านหนองปลิง
ไม่เปิดใช้งาน
151
65030159
เขาไร่ศรีราชา
ไม่เปิดใช้งาน
152
65030160
ชุมชนบ้านท่างาม
เปิดใช้งาน
153
65030161
วัดนาขาม
เปิดใช้งาน
154
65030162
บ้านแก่งเจ็ดแคว
เปิดใช้งาน
155
65030163
วัดน้ำคบ
ไม่เปิดใช้งาน
156
65030164
แก่งบ้านยางป่าคาย
เปิดใช้งาน
157
65030165
บ้านน้ำหักศึกษา
เปิดใช้งาน
158
65030166
บ้านคลองช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
159
65030167
บ้านเนินมะคึด
ไม่เปิดใช้งาน
160
65030168
บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
เปิดใช้งาน
161
65030169
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
162
65030171
วัดบ้านน้อย
เปิดใช้งาน
163
65030172
วัดหินลาด
เปิดใช้งาน
164
65030173
บ้านท่าหนองปากพาน
เปิดใช้งาน