ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
67020001
เปิดใช้งาน
2
67020002
เปิดใช้งาน
3
67020003
เปิดใช้งาน
4
67020004
เปิดใช้งาน
5
67020005
เปิดใช้งาน
6
67020006
เปิดใช้งาน
7
67020007
เปิดใช้งาน
8
67020008
เปิดใช้งาน
9
67020009
เปิดใช้งาน
10
67020010
เปิดใช้งาน
11
67020011
เปิดใช้งาน
12
67020012
เปิดใช้งาน
13
67020013
เปิดใช้งาน
14
67020014
เปิดใช้งาน
15
67020015
เปิดใช้งาน
16
67020016
เปิดใช้งาน
17
67020017
เปิดใช้งาน
18
67020019
เปิดใช้งาน
19
67020020
เปิดใช้งาน
20
67020021
เปิดใช้งาน
21
67020022
เปิดใช้งาน
22
67020023
เปิดใช้งาน
23
67020024
เปิดใช้งาน
24
67020025
เปิดใช้งาน
25
67020026
เปิดใช้งาน
26
67020027
เปิดใช้งาน
27
67020028
เปิดใช้งาน
28
67020030
เปิดใช้งาน
29
67020031
เปิดใช้งาน
30
67020032
เปิดใช้งาน
31
67020033
เปิดใช้งาน
32
67020034
เปิดใช้งาน
33
67020035
เปิดใช้งาน
34
67020036
เปิดใช้งาน
35
67020037
เปิดใช้งาน
36
67020039
เปิดใช้งาน
37
67020041
เปิดใช้งาน
38
67020042
เปิดใช้งาน
39
67020043
เปิดใช้งาน
40
67020044
เปิดใช้งาน
41
67020045
เปิดใช้งาน
42
67020046
เปิดใช้งาน
43
67020047
เปิดใช้งาน
44
67020048
เปิดใช้งาน
45
67020049
เปิดใช้งาน
46
67020050
เปิดใช้งาน
47
67020051
เปิดใช้งาน
48
67020052
เปิดใช้งาน
49
67020053
เปิดใช้งาน
50
67020055
เปิดใช้งาน
51
67020056
เปิดใช้งาน
52
67020058
เปิดใช้งาน
53
67020059
เปิดใช้งาน
54
67020060
เปิดใช้งาน
55
67020061
เปิดใช้งาน
56
67020062
เปิดใช้งาน
57
67020063
เปิดใช้งาน
58
67020064
เปิดใช้งาน
59
67020065
เปิดใช้งาน
60
67020066
เปิดใช้งาน
61
67020067
เปิดใช้งาน
62
67020068
เปิดใช้งาน
63
67020069
เปิดใช้งาน
64
67020070
เปิดใช้งาน
65
67020071
เปิดใช้งาน
66
67020072
เปิดใช้งาน
67
67020073
เปิดใช้งาน
68
67020074
เปิดใช้งาน
69
67020075
เปิดใช้งาน
70
67020077
เปิดใช้งาน
71
67020078
เปิดใช้งาน
72
67020079
เปิดใช้งาน
73
67020080
เปิดใช้งาน
74
67020081
เปิดใช้งาน
75
67020084
เปิดใช้งาน
76
67020085
เปิดใช้งาน
77
67020086
เปิดใช้งาน
78
67020087
เปิดใช้งาน
79
67020088
เปิดใช้งาน
80
67020089
เปิดใช้งาน
81
67020090
เปิดใช้งาน
82
67020091
เปิดใช้งาน
83
67020092
เปิดใช้งาน
84
67020093
เปิดใช้งาน
85
67020094
เปิดใช้งาน
86
67020095
เปิดใช้งาน
87
67020096
เปิดใช้งาน
88
67020097
เปิดใช้งาน
89
67020098
เปิดใช้งาน
90
67020099
เปิดใช้งาน
91
67020100
เปิดใช้งาน
92
67020101
เปิดใช้งาน
93
67020102
เปิดใช้งาน
94
67020103
เปิดใช้งาน
95
67020104
เปิดใช้งาน
96
67020106
เปิดใช้งาน
97
67020109
เปิดใช้งาน
98
67020110
ไม่เปิดใช้งาน
99
67020111
เปิดใช้งาน
100
67020112
เปิดใช้งาน
101
67020113
เปิดใช้งาน
102
67020114
เปิดใช้งาน
103
67020116
เปิดใช้งาน
104
67020117
เปิดใช้งาน
105
67020120
เปิดใช้งาน
106
67020121
เปิดใช้งาน
107
67020122
เปิดใช้งาน
108
67020123
เปิดใช้งาน
109
67020124
เปิดใช้งาน
110
67020125
เปิดใช้งาน
111
67020126
เปิดใช้งาน
112
67020127
เปิดใช้งาน
113
67020129
เปิดใช้งาน
114
67020130
เปิดใช้งาน
115
67020132
เปิดใช้งาน
116
67020133
เปิดใช้งาน
117
67020134
เปิดใช้งาน
118
67020135
เปิดใช้งาน
119
67020136
เปิดใช้งาน
120
67020138
เปิดใช้งาน
121
67020139
เปิดใช้งาน
122
67020140
เปิดใช้งาน
123
67020141
เปิดใช้งาน
124
67020142
เปิดใช้งาน
125
67020143
เปิดใช้งาน
126
67020144
เปิดใช้งาน
127
67020145
เปิดใช้งาน
128
67020147
เปิดใช้งาน
129
67020148
เปิดใช้งาน
130
67020149
เปิดใช้งาน
131
67020150
เปิดใช้งาน
132
67020151
เปิดใช้งาน
133
67020153
เปิดใช้งาน
134
67020154
เปิดใช้งาน
135
67020155
เปิดใช้งาน
136
67020156
เปิดใช้งาน
137
67020157
เปิดใช้งาน
138
67020160
เปิดใช้งาน
139
67020161
เปิดใช้งาน
140
67020162
เปิดใช้งาน
141
67020163
เปิดใช้งาน
142
67020164
เปิดใช้งาน
143
67020165
เปิดใช้งาน
144
67020166
เปิดใช้งาน
145
67020167
เปิดใช้งาน
146
67020169
เปิดใช้งาน
147
67020170
เปิดใช้งาน
148
67020171
เปิดใช้งาน
149
67020172
เปิดใช้งาน
150
67020173
เปิดใช้งาน
151
67020174
เปิดใช้งาน
152
67020175
เปิดใช้งาน