ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2
ลำดับ
เว็บไซต์สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1070480190
70020001
480190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ครุฑใจกล้า
ดำเนินสะดวกที่ 2
2
1070480175
70020004
480175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย อุดมกุศลศรี
ดำเนินสะดวกที่ 1
3
1070480176
70020005
480176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ คำยอด
4
1070480177
70020006
480177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายว่าง เกษียณ
ดำเนินฯ 1
5
1070480178
70020007
480178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
ดำเนินสะดวกที่ 1
6
1070480188
70020008
480188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์
ดำเนินสะดวกที่ 3
7
1070480184
70020009
480184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
ดำเนินสะดวกที่ 3
8
1070480166
70020010
480166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ พูลทรัพย์
ดำเนินสะดวกที่ 2
9
1070480167
70020011
480167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย สังข์ทิตนุ
10
1070480189
70020012
480189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม ดุษดี
11
1070480171
70020013
480171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ
ดำเนิน 2
12
1070480170
70020014
480170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ เกียรติมงคล
ดำเนินสะดวกที่ 2
13
1070480179
70020015
480179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเถลิงศักดิ์ อรุณคีรีวัฒน์
ดำเนินสะดวกที่ 3
14
1070480180
70020016
480180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวดี ท่าใหญ่
ดำเนินสะดวก 3
15
1070480181
70020017
480181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพร สุกิจญาณ
16
1070480182
70020018
480182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศูจน์ มีไปล่
ดำเนินสะดวกที่ 1
17
1070480187
70020019
480187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดำิเนินสะดวกที่ 3
18
1070480183
70020020
480183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมพันธ์ เถามานกูล
ดำเนินสะดวก 1
19
1070480174
70020021
480174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดำเนินสะดวกที่ 1
20
1070480172
70020022
480172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ
ดำเนินสะดวกที่ 1
21
1070480173
70020023
480173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุฑากาจ มิ่งแก้ว
22
1070480185
70020024
480185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนชญ์ เสมาชัย
ดำเนินสะดวก 2
23
1070480186
70020025
480186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ
สพฐ
24
1070480169
70020026
480169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดำเนินสะดวกที่ 2
25
1070480168
70020027
480168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ พงศ์สุวรรณ
ดำเนินสะดวกที่ 2
26
1070480081
70020028
480081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ศรีทอง
บ้านโป่ง 4
27
1070480082
70020029
480082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ใจแสน
บ้านโป่งที่4
28
1070480083
70020030
480083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย เก่งการช่าง
บ้านโป่งที่ 4
29
1070480084
70020031
480084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงรัชชา เทพรักษ์
30
1070480085
70020032
480085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชิน ตันติอำนวย
บ้านโป่ง 4
31
1070480086
70020033
480086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิน ประจวบวัน
บ้านโป่งที่4
32
1070480057
70020034
480057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัติ ม่วงเงิน
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 1
33
1070480058
70020035
480058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ทับน้อย
34
1070480059
70020036
480059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวัช ศรีบานเย็น
บ้านโป่งที่ 1
35
1070480060
70020037
480060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ศรีสันต์
สพป.รบ.2
36
1070480061
70020038
480061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ คงสบาย
37
1070480062
70020039
480062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่ง 1
38
1070480063
70020040
480063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.รบ.2
39
1070480064
70020041
480064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พรมแพน
40
1070480065
70020042
480065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร เอกดำรงกิจ
บ้านโป่งที่ 1
41
1070480066
70020043
480066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศจี ชินอักษร
42
1070480078
70020044
480078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่งที่ 2
43
1070480074
70020046
480074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถวุฒิ แก้วสอาด
บ้านโป่งที่ 2
44
1070480079
70020047
480079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
บ้านนโป่งที่ 2
45
1070480109
70020048
480109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศุทธิ์ อีกจอม
บ้านโป่งที่ 3
46
1070480088
70020049
480088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่งที่ 4
47
1070480089
70020050
480089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ กุลอึ้งประเสริฐ
บ้านโป่ง 4
48
1070480090
70020051
480090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา ร่มโพธิ์
บ้านโป่งที่ 4
49
1070480091
70020052
480091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอง เรืองเลิศ
บ้านโป่งที่ 4
50
1070480087
70020053
480087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐญา เครือเช้า
บ้านโป่ง4
51
1070480100
70020054
480100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่ง 2
52
1070480099
70020055
480099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่ง2
53
1070480097
70020056
480097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
54
1070480101
70020057
480101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรี อุไรวัฒนา
บ้านโป่ง2
55
1070480073
70020058
480073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ อุตมา
บ้านโป่ง 2
56
1070480071
70020059
480071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์
บ้านโป่ง 2
57
1070480072
70020060
480072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายว่าง ว่าง
บ้านโป่งที่ 2
58
1070480075
70020061
480075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตร
บ้านโป่งที่ 2
59
1070480076
70020062
480076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด แสงเนียม
บ้านโป่ง 2
60
1070480077
70020063
480077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
61
1070480093
70020064
480093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมไชย จำปาศรี
บ้านโป่งที่ 3
62
1070480092
70020065
480092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณปภัช โล่ห์จินดา
บ้านโป่งที่ 3
63
1070480094
70020067
480094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ลาภศิริอนันต์กุล
บ้านโป่ง 2
64
1070480098
70020068
480098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่ง 3
65
1070480096
70020069
480096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวรรณ สมสุวรรณ
บ้านโป่งที่3
66
1070480106
70020070
480106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ สุวรรณ์นัง
บ้านโป่งที่ 3
67
1070480107
70020071
480107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมพร วรรณพินิจ
บ้านโป่ง 3
68
1070480108
70020072
480108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ สุริยาศรีสกุล
บ้านโป่งที่3
69
1070480069
70020073
480069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพล ปลอดภัย
บ้านโป่ง 1
70
1070480070
70020074
480070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
บ้านโป่งที่ 1
71
1070480067
70020075
480067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส คูเจริญทรัพย์
กลุ่มโีรงเรียนบ้านโป่ง 1
72
1070480068
70020076
480068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ
บ้านโป่ง 1
73
1070480102
70020077
480102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด ผ่องดี
บ้านโป่ง 3
74
1070480103
70020078
480103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพงษ์ พิมุจศักดิ์
บ้านโป่งที่ 3
75
1070480104
70020079
480104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด
บ้านโป่ง 3
76
1070480105
70020080
480105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ชินรัตน์
บ้านโป่งที่ 3
77
1070480212
70020081
480212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางแพ 1
78
1070480213
70020082
480213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางแพที่ 1
79
1070480216
70020083
480216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางแพที่ 1
80
1070480195
70020084
480195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณฑล อินทรสันติ
บางแพ 2
81
1070480196
70020085
480196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มีไปล่
บางแพ 2
82
1070480199
70020086
480199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ยิ่งกำแหง
[บางแพ2
83
1070480215
70020087
480215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล ชาวเกาะ
บางแพที่ 1
84
1070480193
70020088
480193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวญ นาควิมล
บางแพ 2
85
1070480194
70020089
480194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรงค์ บัวชุม
บางแพ ที่ 2
86
1070480197
70020090
480197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัลธนา แก้วสุวรรณ
87
1070480198
70020091
480198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สุบรรณเกตุ
บางแพที่ 2
88
1070480200
70020092
480200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงแข มณีสุทธิดา
บางแพ 2
89
1070480211
70020093
480211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ พูลละเอียด
บางแพที่ 1
90
1070480210
70020094
480210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ ทองเมือง
บางแพที่ 1
91
1070480201
70020095
480201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิช จำปาศรี
บางแพที่ 2
92
1070480202
70020096
480202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนิดา บุญสม
บางแพ2
93
1070480205
70020097
480205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองคำ
บางแพ 2
94
1070480208
70020098
480208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ อิ่มแสงจันทร์
บางแพ 2
95
1070480209
70020099
480209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
บางแพที่ 2
96
1070480204
70020100
480204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ภมร
โรงเรียนในฝัน
97
1070480207
70020101
480207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชุมพล สืบนุช
บางแพ 1
98
1070480206
70020102
480206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมพัต แสงทอง
99
1070480203
70020103
480203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกุณต์ญา อนันตโชต
บางแพ ที่ 1
100
1070480214
70020104
480214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ธีระตระกูล
บางแพที่ 1
101
1070480152
70020105
480152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ วรรณศิริ
102
1070480153
70020106
480153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์
โพธารามที่ 5
103
1070480154
70020107
480154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง เกาสังข์
โพธารามที่ 5
104
1070480163
70020108
480163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เกิดทอง
โพธารามที่ 5
105
1070480164
70020109
480164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช สุขเสริม
โพธารามที่ 5
106
1070480165
70020110
480165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ แสนคำ
โพธาราม5
107
1070480127
70020111
480127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธารามที่ 3
108
1070480128
70020112
480128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์
โพธารามที่ 3
109
1070480129
70020113
480129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุล
โพธารามที่ 3
110
1070480130
70020114
480130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล ดีมังกร
โพธาราม 3
111
1070480131
70020115
480131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์
โพธาราม 3
112
1070480132
70020116
480132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธาราม3
113
1070480133
70020117
480133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา
โพธารามที่ 3
114
1070480134
70020118
480134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อารีกิจ
115
1070480135
70020119
480135
ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อินทวัฒน์
116
1070480136
70020120
480136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
117
1070480141
70020121
480141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมพร สังข์พระกร
โพธารามที่ 4
118
1070480148
70020122
480148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา เฮงจันทร์
โพธารามที่ 4
119
1070480116
70020123
480116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนัชกร แก้ววิมล
โพธารามที่ 2
120
1070480125
70020124
480125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
โพธารามที่ 1
121
1070480126
70020125
480126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์
122
1070480124
70020126
480124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ศรีอรุณ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่1
123
1070480147
70020127
480147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ โชติแดง
โพธารามที่ 5
124
1070480149
70020128
480149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนิตา พิลาไชย
โพธาราที่ 4
125
1070480151
70020130
480151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภา เกาสังข์
โพธารามที่ 5
126
1070480142
70020131
480142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร แสงมณีเดช
โพธารามที่ 4
127
1070480143
70020132
480143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
โพธารามที่ 4
128
1070480137
70020133
480137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย ชำนาญพูด
โพธาราม 4
129
1070480158
70020134
480158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เมืองอู่
โพธารามที่ 5
130
1070480159
70020135
480159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ จันทร์โก๊ะ
โพธารามที่ 5
131
1070480160
70020136
480160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย วิทยไพบูลย์สกุล
โพธารามที่5
132
1070480157
70020138
480157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
โพธารามที่ 4
133
1070480145
70020139
480145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฐมพล ศรแผลง
โพธาราม 4
134
1070480146
70020140
480146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องภพ ยี่หร่า
โพธาราม ที่ 4
135
1070480123
70020142
480123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศพล เรืองศรี
136
1070480121
70020143
480121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือศักดิ์ ปัญญาสาร
โพธารามที่ 1
137
1070480122
70020144
480122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ แก้ววิมล
โพธารามที่1
138
1070480113
70020145
480113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ
139
1070480114
70020146
480114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตรกร จิตมณี
โพธารามที่ 2
140
1070480111
70020147
480111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ รี้พล
โพธารามที่ 2
141
1070480112
70020148
480112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ โม่มาลา
โพธารามที่2
142
1070480117
70020149
480117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง
โพธารามที่ 1
143
1070480118
70020150
480118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก มังน้อย
โพธารามที่ 1
144
1070480119
70020151
480119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยิ่ง แก้วมณี
โพธารามที่ 1
145
1070480120
70020152
480120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์
โพธารามที่ 1
146
1070480110
70020153
480110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ บุญประสพ
โพธาราม ที่ 2
147
1070480139
70020155
480139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลนภา คำกลิ่น
โพธาราม 4
148
1070480140
70020156
480140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี ตันตระกูล
โพธารามที่ 4
149
1070480162
70020157
480162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แสงอ่อน
โพธารามที่ 5
150
1070480155
70020158
480155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศ์ศิริ จันทิวาสน์
โพธารามที่ 5
151
1070480156
70020159
480156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ
โรงเรียนขนาดเล็ก
152
1070480115
70020160
480115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูลย์ บัวแตง
โพธาราม 2