ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
71020035
เปิดใช้งาน
2
71020036
เปิดใช้งาน
3
71020037
ไม่เปิดใช้งาน
4
71020038
เปิดใช้งาน
5
71020039
เปิดใช้งาน
6
71020040
เปิดใช้งาน
7
71020041
เปิดใช้งาน
8
71020042
เปิดใช้งาน
9
71020043
ไม่เปิดใช้งาน
10
71020044
เปิดใช้งาน
11
71020045
เปิดใช้งาน
12
71020046
เปิดใช้งาน
13
71020047
เปิดใช้งาน
14
71020048
เปิดใช้งาน
15
71020049
เปิดใช้งาน
16
71020050
เปิดใช้งาน
17
71020051
เปิดใช้งาน
18
71020052
เปิดใช้งาน
19
71020054
เปิดใช้งาน
20
71020055
เปิดใช้งาน
21
71020056
ไม่เปิดใช้งาน
22
71020057
เปิดใช้งาน
23
71020058
เปิดใช้งาน
24
71020059
เปิดใช้งาน
25
71020060
ไม่เปิดใช้งาน
26
71020061
เปิดใช้งาน
27
71020062
เปิดใช้งาน
28
71020063
เปิดใช้งาน
29
71020064
เปิดใช้งาน
30
71020065
เปิดใช้งาน
31
71020066
เปิดใช้งาน
32
71020067
เปิดใช้งาน
33
71020068
เปิดใช้งาน
34
71020069
เปิดใช้งาน
35
71020070
เปิดใช้งาน
36
71020071
เปิดใช้งาน
37
71020072
เปิดใช้งาน
38
71020073
เปิดใช้งาน
39
71020074
เปิดใช้งาน
40
71020075
เปิดใช้งาน
41
71020076
เปิดใช้งาน
42
71020077
เปิดใช้งาน
43
71020078
เปิดใช้งาน
44
71020079
เปิดใช้งาน
45
71020080
เปิดใช้งาน
46
71020081
เปิดใช้งาน
47
71020082
เปิดใช้งาน
48
71020083
เปิดใช้งาน
49
71020084
เปิดใช้งาน
50
71020085
เปิดใช้งาน
51
71020086
เปิดใช้งาน
52
71020087
เปิดใช้งาน
53
71020090
เปิดใช้งาน
54
71020091
เปิดใช้งาน
55
71020092
เปิดใช้งาน
56
71020093
เปิดใช้งาน
57
71020094
เปิดใช้งาน
58
71020095
เปิดใช้งาน
59
71020097
เปิดใช้งาน
60
71020098
เปิดใช้งาน
61
71020099
เปิดใช้งาน
62
71020100
เปิดใช้งาน
63
71020102
เปิดใช้งาน
64
71020103
เปิดใช้งาน
65
71020104
เปิดใช้งาน
66
71020105
เปิดใช้งาน
67
71020106
เปิดใช้งาน
68
71020107
เปิดใช้งาน
69
71020108
เปิดใช้งาน
70
71020109
เปิดใช้งาน
71
71020110
เปิดใช้งาน
72
71020111
เปิดใช้งาน
73
71020113
เปิดใช้งาน
74
71020114
เปิดใช้งาน
75
71020115
เปิดใช้งาน
76
71020116
เปิดใช้งาน
77
71020117
เปิดใช้งาน
78
71020118
เปิดใช้งาน
79
71020183
เปิดใช้งาน
80
71020185
เปิดใช้งาน
81
71020186
ไม่เปิดใช้งาน
82
71020187
เปิดใช้งาน
83
71020188
เปิดใช้งาน
84
71020189
เปิดใช้งาน
85
71020190
เปิดใช้งาน
86
71020191
เปิดใช้งาน
87
71020192
เปิดใช้งาน
88
71020193
เปิดใช้งาน
89
71020194
เปิดใช้งาน
90
71020195
เปิดใช้งาน
91
71020196
เปิดใช้งาน
92
71020197
เปิดใช้งาน
93
71020198
เปิดใช้งาน
94
71020199
เปิดใช้งาน
95
71020200
เปิดใช้งาน
96
71020201
เปิดใช้งาน
97
71020202
เปิดใช้งาน
98
71020203
เปิดใช้งาน
99
71020204
เปิดใช้งาน
100
71020205
เปิดใช้งาน
101
71020206
เปิดใช้งาน
102
71020207
เปิดใช้งาน