ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
73020001
เปิดใช้งาน
2
73020002
เปิดใช้งาน
3
73020003
เปิดใช้งาน
4
73020004
เปิดใช้งาน
5
73020005
เปิดใช้งาน
6
73020006
เปิดใช้งาน
7
73020007
เปิดใช้งาน
8
73020008
เปิดใช้งาน
9
73020009
เปิดใช้งาน
10
73020010
เปิดใช้งาน
11
73020011
เปิดใช้งาน
12
73020012
เปิดใช้งาน
13
73020013
เปิดใช้งาน
14
73020014
เปิดใช้งาน
15
73020015
เปิดใช้งาน
16
73020016
เปิดใช้งาน
17
73020017
เปิดใช้งาน
18
73020018
เปิดใช้งาน
19
73020019
เปิดใช้งาน
20
73020020
เปิดใช้งาน
21
73020021
เปิดใช้งาน
22
73020022
เปิดใช้งาน
23
73020023
เปิดใช้งาน
24
73020024
เปิดใช้งาน
25
73020025
เปิดใช้งาน
26
73020026
เปิดใช้งาน
27
73020027
เปิดใช้งาน
28
73020028
เปิดใช้งาน
29
73020030
เปิดใช้งาน
30
73020031
เปิดใช้งาน
31
73020032
เปิดใช้งาน
32
73020033
เปิดใช้งาน
33
73020034
เปิดใช้งาน
34
73020035
เปิดใช้งาน
35
73020036
เปิดใช้งาน
36
73020037
เปิดใช้งาน
37
73020038
เปิดใช้งาน
38
73020039
เปิดใช้งาน
39
73020040
เปิดใช้งาน
40
73020041
เปิดใช้งาน
41
73020042
เปิดใช้งาน
42
73020043
เปิดใช้งาน
43
73020044
เปิดใช้งาน
44
73020045
เปิดใช้งาน
45
73020046
เปิดใช้งาน
46
73020047
เปิดใช้งาน
47
73020048
เปิดใช้งาน
48
73020049
เปิดใช้งาน
49
73020050
เปิดใช้งาน
50
73020051
เปิดใช้งาน
51
73020052
เปิดใช้งาน
52
73020053
เปิดใช้งาน
53
73020054
เปิดใช้งาน
54
73020055
เปิดใช้งาน
55
73020056
เปิดใช้งาน
56
73020057
เปิดใช้งาน
57
73020058
เปิดใช้งาน
58
73020059
เปิดใช้งาน
59
73020060
เปิดใช้งาน
60
73020062
เปิดใช้งาน
61
73020063
เปิดใช้งาน
62
73020064
เปิดใช้งาน
63
73020065
เปิดใช้งาน
64
73020066
เปิดใช้งาน
65
73020067
เปิดใช้งาน
66
73020068
เปิดใช้งาน
67
73020069
เปิดใช้งาน
68
73020070
เปิดใช้งาน
69
73020071
เปิดใช้งาน
70
73020072
เปิดใช้งาน
71
73020073
เปิดใช้งาน
72
73020074
เปิดใช้งาน
73
73020077
เปิดใช้งาน
74
73020078
เปิดใช้งาน
75
73020079
เปิดใช้งาน
76
73020080
เปิดใช้งาน
77
73020081
เปิดใช้งาน
78
73020082
เปิดใช้งาน
79
73020083
เปิดใช้งาน
80
73020084
เปิดใช้งาน
81
73020085
เปิดใช้งาน
82
73020086
เปิดใช้งาน
83
73020087
เปิดใช้งาน
84
73020088
เปิดใช้งาน
85
73020089
เปิดใช้งาน
86
73020090
เปิดใช้งาน
87
73020091
เปิดใช้งาน
88
73020092
เปิดใช้งาน
89
73020093
เปิดใช้งาน
90
73020094
เปิดใช้งาน
91
73020095
เปิดใช้งาน
92
73020096
เปิดใช้งาน
93
73020097
เปิดใช้งาน
94
73020098
เปิดใช้งาน
95
73020099
เปิดใช้งาน
96
73020100
เปิดใช้งาน
97
73020101
เปิดใช้งาน
98
73020102
เปิดใช้งาน
99
73020103
เปิดใช้งาน
100
73020104
เปิดใช้งาน
101
73020105
เปิดใช้งาน
102
73020106
เปิดใช้งาน
103
73020107
เปิดใช้งาน
104
73020109
เปิดใช้งาน
105
73020110
เปิดใช้งาน
106
73020111
เปิดใช้งาน
107
73020112
เปิดใช้งาน
108
73020113
เปิดใช้งาน
109
73020115
เปิดใช้งาน
110
73020116
เปิดใช้งาน
111
73020117
เปิดใช้งาน
112
73020119
เปิดใช้งาน
113
73020120
เปิดใช้งาน
114
73020121
เปิดใช้งาน
115
73020122
เปิดใช้งาน
116
73020123
เปิดใช้งาน
117
73020124
เปิดใช้งาน
118
73020125
เปิดใช้งาน
119
73020126
เปิดใช้งาน
120
73020127
เปิดใช้งาน