หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
80020001
บ้านคลองขัน
เปิดใช้งาน
2
80020003
วัดเพ็ญญาติ
เปิดใช้งาน
3
80020004
วัดกะเปียด
เปิดใช้งาน
4
80020005
บ้านปากน้ำ
เปิดใช้งาน
5
80020006
วัดควนสูง
เปิดใช้งาน
6
80020009
ฉวาง
เปิดใช้งาน
7
80020010
วัดมะเฟือง
ไม่เปิดใช้งาน
8
80020011
วัดโคกเมรุ
เปิดใช้งาน
9
80020012
บ้านนาเส
เปิดใช้งาน
10
80020013
วัดนาเขลียง
เปิดใช้งาน
11
80020014
บ้านโคกมะขาม
เปิดใช้งาน
12
80020015
บ้านไสโคกเกาะ
เปิดใช้งาน
13
80020016
บ้านควนสวรรค์
เปิดใช้งาน
14
80020017
วัดควนยูง
เปิดใช้งาน
15
80020018
บ้านห้วยทรายขาว
เปิดใช้งาน
16
80020020
บ้านกันละ
เปิดใช้งาน
17
80020021
วัดไม้เรียง
เปิดใช้งาน
18
80020023
วัดหาดสูง
เปิดใช้งาน
19
80020024
บ้านหาดทรายแก้ว
เปิดใช้งาน
20
80020025
บ้านโคกยาง
เปิดใช้งาน
21
80020027
บ้านเศลาใต้
เปิดใช้งาน
22
80020028
วัดมะปรางงาม
เปิดใช้งาน
23
80020029
บ้านป่าพาด
เปิดใช้งาน
24
80020030
บ้านทอนวังปราง
เปิดใช้งาน
25
80020031
บ้านสวนอาย
เปิดใช้งาน
26
80020032
บ้านปลายคลองเพรง
เปิดใช้งาน
27
80020033
วัดโคกหาด
เปิดใช้งาน
28
80020034
บ้านควน
เปิดใช้งาน
29
80020035
วัดเพ็ญมิตร
เปิดใช้งาน
30
80020036
วัดสามัคคีนุกูล
เปิดใช้งาน
31
80020037
วัดควนสะตอ
เปิดใช้งาน
32
80020038
บ้านคลองสาย
เปิดใช้งาน
33
80020039
บ้านห้วยปริก
เปิดใช้งาน
34
80020040
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
เปิดใช้งาน
35
80020041
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
เปิดใช้งาน
36
80020043
วัดนางเอื้อย
เปิดใช้งาน
37
80020044
บ้านห้วยกลาง
เปิดใช้งาน
38
80020045
วัดหน้าเขา
เปิดใช้งาน
39
80020046
จุฬาภรณ์พิชญาคาร
เปิดใช้งาน
40
80020047
บ้านปากระแนะ
เปิดใช้งาน
41
80020048
วัดในไร่
เปิดใช้งาน
42
80020049
ชุมชนบ้านปากเสียว
เปิดใช้งาน
43
80020050
บ้านวังวัว
เปิดใช้งาน
44
80020051
บ้านคุ้งวังวัว
เปิดใช้งาน
45
80020052
วัดมังคลาราม
เปิดใช้งาน
46
80020053
วัดโบราณาราม
เปิดใช้งาน
47
80020054
บ้านนาเหนือ
เปิดใช้งาน
48
80020055
บ้านเหนือคลอง
เปิดใช้งาน
49
80020056
วัดทุ่งนาใหม่
เปิดใช้งาน
50
80020057
วัดยางค้อม
เปิดใช้งาน
51
80020058
ราชประชานุเคราะห์ 6
เปิดใช้งาน
52
80020059
บ้านพูน
เปิดใช้งาน
53
80020060
วัดกะโสม
เปิดใช้งาน
54
80020061
บ้านคลองตูก
เปิดใช้งาน
55
80020062
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
เปิดใช้งาน
56
80020063
บ้านเขาตาว
เปิดใช้งาน
57
80020064
บ้านสามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
58
80020065
บ้านไสส้าน
เปิดใช้งาน
59
80020066
วัดนิคมคีรี
เปิดใช้งาน
60
80020067
บ้านวังเต่า
เปิดใช้งาน
61
80020068
บ้านหนองปลิง
เปิดใช้งาน
62
80020069
วัดเขาโร
เปิดใช้งาน
63
80020070
บ้านนาพรุ
เปิดใช้งาน
64
80020071
บ้านหนองท่อม
เปิดใช้งาน
65
80020072
วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
เปิดใช้งาน
66
80020073
ชุมชนบ้านไทรห้อง
เปิดใช้งาน
67
80020074
บ้านหน้าเขา
เปิดใช้งาน
68
80020075
วัดวังหีบ
เปิดใช้งาน
69
80020076
บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
เปิดใช้งาน
70
80020077
วัดเขากลาย
เปิดใช้งาน
71
80020078
บ้านนาตาแย้ม
เปิดใช้งาน
72
80020079
มหาราช ๓
เปิดใช้งาน
73
80020080
บ้านจำปา
เปิดใช้งาน
74
80020081
บ้านน้ำพุ
เปิดใช้งาน
75
80020082
วัดถ้ำใหญ่
เปิดใช้งาน
76
80020083
บ้านวังยวน
เปิดใช้งาน
77
80020084
วัดควนชม
เปิดใช้งาน
78
80020085
วัดก้างปลา
เปิดใช้งาน
79
80020086
บ้านชายคลอง
เปิดใช้งาน
80
80020087
วัดธรรมเผด็จ
เปิดใช้งาน
81
80020088
บ้านเกาะปราง
เปิดใช้งาน
82
80020089
บ้านบนควน
เปิดใช้งาน
83
80020090
บ้านเกาะยวน
เปิดใช้งาน
84
80020091
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
เปิดใช้งาน
85
80020092
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
86
80020093
บ้านบ่อมอง
เปิดใช้งาน
87
80020094
วัดวังขรี
เปิดใช้งาน
88
80020095
วัดทุ่งส้าน
เปิดใช้งาน
89
80020096
บ้านคอกช้าง
เปิดใช้งาน
90
80020097
ชุมชนวัดสำโรง
เปิดใช้งาน
91
80020098
วัดศิลาราย
เปิดใช้งาน
92
80020099
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
93
80020100
บ้านถ้ำตลอด
เปิดใช้งาน
94
80020101
บ้านน้ำตก
เปิดใช้งาน
95
80020102
บ้านวังธน
เปิดใช้งาน
96
80020105
วัดคงคาเจริญ
เปิดใช้งาน
97
80020106
บ้านนาเกิดผล
เปิดใช้งาน
98
80020107
บ้านคลองขุด
เปิดใช้งาน
99
80020109
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
เปิดใช้งาน
100
80020110
บ้านไสโป๊ะ
เปิดใช้งาน
101
80020111
วัดเกาะสระ
เปิดใช้งาน
102
80020112
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
103
80020113
วัดหนองดี
เปิดใช้งาน
104
80020115
บ้านไสยูงปัก
เปิดใช้งาน
105
80020116
ชุมชนบ้านสี่แยก
เปิดใช้งาน
106
80020117
บ้านคลองโอม
เปิดใช้งาน
107
80020118
วัดสุวรรณคีรี
เปิดใช้งาน
108
80020119
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
109
80020121
ชุมชนวัดอัมพวัน
เปิดใช้งาน
110
80020122
บ้านนาบอน
เปิดใช้งาน
111
80020123
วัดเทวสิทธิ์
เปิดใช้งาน
112
80020126
บ้านคลองจัง
เปิดใช้งาน
113
80020127
องค์การสวนยาง 2
เปิดใช้งาน
114
80020128
องค์การสวนยาง 3
เปิดใช้งาน
115
80020129
หมู่บ้านป่าไม้
เปิดใช้งาน
116
80020130
บ้านทะเลสองห้อง
เปิดใช้งาน
117
80020131
บ้านบางปรน
เปิดใช้งาน
118
80020132
บ้านบ่อปลา
เปิดใช้งาน
119
80020133
บ้านควนประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
120
80020134
วัดเสม็ดจวน
เปิดใช้งาน
121
80020135
วัดคงคาเลียบ
เปิดใช้งาน
122
80020136
ราชเวชพิศาล
เปิดใช้งาน
123
80020137
วัดควนสระบัว
เปิดใช้งาน
124
80020138
บ้านนาท่อม
เปิดใช้งาน
125
80020139
บ้านพอโกบ
เปิดใช้งาน
126
80020140
บ้านบางตะเภา
เปิดใช้งาน
127
80020141
บ้านกรุงหยันใต้
เปิดใช้งาน
128
80020142
วัดท่ายาง
เปิดใช้งาน
129
80020143
ชุมชนบ้านหน้าเขา
เปิดใช้งาน
130
80020144
บ้านโคกวัด
เปิดใช้งาน
131
80020145
บ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
132
80020146
วัดควนยูง
เปิดใช้งาน
133
80020147
วัดภูเขาหลัก
เปิดใช้งาน
134
80020148
บ้านนาใหญ่
เปิดใช้งาน
135
80020150
วัดใหม่
เปิดใช้งาน
136
80020151
บ้านห้วยรื่น
เปิดใช้งาน
137
80020152
วัดขนาน
เปิดใช้งาน
138
80020153
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
139
80020154
บ้านก่องาม
เปิดใช้งาน
140
80020155
บ้านบางรูป
เปิดใช้งาน
141
80020156
วัดวิสุทธิวงศ์
เปิดใช้งาน
142
80020157
วัดประดิษฐาราม
เปิดใช้งาน
143
80020158
บ้านทุ่งกรวด
เปิดใช้งาน
144
80020159
บ้านไร่มุสลิม
เปิดใช้งาน
145
80020160
วัดควน
เปิดใช้งาน
146
80020161
บ้านไสใหญ่
เปิดใช้งาน
147
80020162
บ้านสระนางมโนราห์
เปิดใช้งาน
148
80020163
บ้านควนลำภู
เปิดใช้งาน
149
80020164
บ้านหนองคล้า
เปิดใช้งาน
150
80020166
ราษฎร์ประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
151
80020167
บ้านควนอวดพัน
เปิดใช้งาน
152
80020168
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
153
80020169
วัดลำนาว
เปิดใช้งาน
154
80020170
บ้านปากแพรก
เปิดใช้งาน
155
80020171
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
156
80020172
บ้านควนประ
เปิดใช้งาน
157
80020173
บ้านคลองเสาเหนือ
เปิดใช้งาน
158
80020174
บ้านไสเตาอ้อย
เปิดใช้งาน
159
80020175
บ้านนาตำเสา
เปิดใช้งาน
160
80020176
บ้านนิคมวังหิน
เปิดใช้งาน
161
80020177
สมสรร
เปิดใช้งาน
162
80020178
บ้านเขาวง
เปิดใช้งาน
163
80020179
เจริญรัชต์ภาคย์
เปิดใช้งาน
164
80020180
สังวาลย์วิท 7
เปิดใช้งาน
165
80020181
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
เปิดใช้งาน
166
80020182
บ้านไสยาสน์
เปิดใช้งาน
167
80020183
บ้านสวน
เปิดใช้งาน
168
80020184
วัดวังหิน
เปิดใช้งาน
169
80020185
บ้านหนองเจ
เปิดใช้งาน
170
80020186
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
เปิดใช้งาน
171
80020187
บ้านแพรกกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
172
80020188
บ้านเกาะขวัญ
เปิดใช้งาน
173
80020189
วัดสวนพิกุล
เปิดใช้งาน
174
80020190
บ้านพรุวง
เปิดใช้งาน
175
80020191
พรรณราชลเขต
เปิดใช้งาน
176
80020193
วัดวังรีบุญเลิศ
เปิดใช้งาน
177
80020194
บ้านวังตลับ
เปิดใช้งาน
178
80020195
บ้านนาพา
เปิดใช้งาน
179
80020196
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
เปิดใช้งาน
180
80020197
บ้านปลายเส
เปิดใช้งาน
181
80020198
วัดควนกอ
เปิดใช้งาน
182
80020199
บ้านปลายรา
เปิดใช้งาน
183
80020200
วัดควนส้าน
เปิดใช้งาน
184
80020201
บ้านคลองงา
เปิดใช้งาน
185
80020202
บ้านนา
เปิดใช้งาน
186
80020203
วัดมะนาวหวาน
เปิดใช้งาน
187
80020204
บ้านหน้าเหมน
เปิดใช้งาน
188
80020205
บ้านกุยเหนือ
เปิดใช้งาน
189
80020206
บ้านคลองกุย
เปิดใช้งาน
190
80020207
บ้านจันดี
เปิดใช้งาน
191
80020208
ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
เปิดใช้งาน
192
80020209
องค์การสวนยาง 1
เปิดใช้งาน
193
80020210
บ้านคลองปีก
เปิดใช้งาน
194
80020211
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
195
80020213
วัดสวนขัน
เปิดใช้งาน
196
80020214
บ้านหนองเตย
เปิดใช้งาน
197
80020215
วัดจันดี
เปิดใช้งาน
198
80020216
วัดหลักช้าง
เปิดใช้งาน
199
80020217
บ้านควนตม
เปิดใช้งาน
200
80020218
บ้านนาปราน
เปิดใช้งาน
201
80020219
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
เปิดใช้งาน
202
80020220
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
เปิดใช้งาน