หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
86020003
วัดราชบุรณะ
เปิดใช้งาน
2
86020004
บ้านดอนนน
เปิดใช้งาน
3
86020006
บ้านในเหมือง
เปิดใช้งาน
4
86020007
บ้านหนองปลา
เปิดใช้งาน
5
86020008
วัดนพคุณ
เปิดใช้งาน
6
86020010
บ้านควนตะวันออก
เปิดใช้งาน
7
86020011
บ้านสะพานยูง
เปิดใช้งาน
8
86020012
วัดอัมพาวาส
เปิดใช้งาน
9
86020013
วัดราษฎร์อรุณ
เปิดใช้งาน
10
86020014
วัดชลธีนิมิตร
เปิดใช้งาน
11
86020015
บ้านบางหยี
เปิดใช้งาน
12
86020017
บ้านน้ำลอด
เปิดใช้งาน
13
86020019
บ้านหนองไก่ปิ้ง
เปิดใช้งาน
14
86020020
วัดประสาทนิกร
เปิดใช้งาน
15
86020021
บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์''
เปิดใช้งาน
16
86020022
วัดนาทิการาม
เปิดใช้งาน
17
86020023
วัดราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
18
86020024
บ้านห้วยหลอด
เปิดใช้งาน
19
86020025
บ้านน้ำตก
เปิดใช้งาน
20
86020026
วัดชลธารวดี
เปิดใช้งาน
21
86020027
บ้านคลองกก
เปิดใช้งาน
22
86020030
บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
เปิดใช้งาน
23
86020032
สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
24
86020033
วัดสว่างมนัส
เปิดใช้งาน
25
86020034
วัดดอนชัย
เปิดใช้งาน
26
86020035
บ้านคลองระ
เปิดใช้งาน
27
86020036
ชุมชนวัดขันเงิน
เปิดใช้งาน
28
86020037
วัดสมุหเขตตาราม
เปิดใช้งาน
29
86020038
บ้านเขาแงน
เปิดใช้งาน
30
86020039
ชุมชนวัดหาดสำราญ
เปิดใช้งาน
31
86020040
บ้านในกริม
เปิดใช้งาน
32
86020041
ประชาบุษยวิทย์
เปิดใช้งาน
33
86020042
บ้านสวนจันทน์
เปิดใช้งาน
34
86020043
วัดวาลุการาม
เปิดใช้งาน
35
86020046
สหกรณ์พัฒนา
เปิดใช้งาน
36
86020047
บ้านทับใหม่
เปิดใช้งาน
37
86020048
วัดโสมสิริวัฒนาราม
เปิดใช้งาน
38
86020049
วัดสุวรรณนิมิต
เปิดใช้งาน
39
86020050
ชุมชนบ้านเขาหลาง
เปิดใช้งาน
40
86020051
บ้านทรายทอง
เปิดใช้งาน
41
86020052
บ้านแหลมสันติ
เปิดใช้งาน
42
86020053
ประชาเอื้ออารี
เปิดใช้งาน
43
86020054
สามัคคีวัฒนา
เปิดใช้งาน
44
86020055
บ้านคลองสง
เปิดใช้งาน
45
86020056
วัดปิยะวัฒนาราม
เปิดใช้งาน
46
86020057
วัดปากน้ำละแม
เปิดใช้งาน
47
86020058
บ้านดอนแค
เปิดใช้งาน
48
86020059
บ้านดวด
เปิดใช้งาน
49
86020060
บ้านเขาตากุน
เปิดใช้งาน
50
86020061
บ้านสวนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
51
86020062
บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
52
86020063
บ้านคลองเหนก
เปิดใช้งาน
53
86020064
บ้านพังเหา
เปิดใช้งาน
54
86020065
บ้านปังหวาน
เปิดใช้งาน
55
86020066
บ้านต่อตั้ง
เปิดใช้งาน
56
86020067
บ้านปากทรง
เปิดใช้งาน
57
86020068
พัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
58
86020069
บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
59
86020070
บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
60
86020072
อนุบาลพะโต๊ะ
เปิดใช้งาน
61
86020073
บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
62
86020074
เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เปิดใช้งาน
63
86020075
บ้านเขาตะเภาทอง
ไม่เปิดใช้งาน
64
86020076
บ้านปากเลข
เปิดใช้งาน
65
86020077
บ้านในหุบ
เปิดใช้งาน
66
86020078
บ้านเขาค่าย
เปิดใช้งาน
67
86020079
บ้านทุ่งคาโตนด
เปิดใช้งาน
68
86020080
บ้านเขาทะลุ
เปิดใช้งาน
69
86020081
บ้านห้วยกลาง
เปิดใช้งาน
70
86020082
บ้านไทรล่า
เปิดใช้งาน
71
86020083
บ้านเขาล้าน
เปิดใช้งาน
72
86020084
บ้านน้ำฉา
เปิดใช้งาน
73
86020085
บ้านคู
เปิดใช้งาน
74
86020086
วัดจันทราวาส
ไม่เปิดใช้งาน
75
86020087
บ้านนาเหรี่ยง
เปิดใช้งาน
76
86020089
วัดบรรพตวารีเขต
เปิดใช้งาน
77
86020090
วัดถ้ำเขาล้าน
เปิดใช้งาน
78
86020091
บ้านเล็บกะรอก
เปิดใช้งาน
79
86020092
วัดท้องตม
เปิดใช้งาน
80
86020093
บ้านหาดทรายรี
เปิดใช้งาน
81
86020094
บ้านหนองปลา
เปิดใช้งาน
82
86020095
วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
เปิดใช้งาน
83
86020096
วัดชุมแสง
เปิดใช้งาน
84
86020097
บ้านน้ำลอดน้อย
เปิดใช้งาน
85
86020098
บ้านคลองน้อย
เปิดใช้งาน
86
86020099
บ้านห้วยชัน
เปิดใช้งาน
87
86020100
วัดธัญญาราม
เปิดใช้งาน
88
86020101
ชุมชนสวี
เปิดใช้งาน
89
86020102
อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
เปิดใช้งาน
90
86020103
บ้านไทยพัฒนา
เปิดใช้งาน
91
86020104
บ้านห้วยทรายขาว
เปิดใช้งาน
92
86020105
บ้านเขาน้อยสามัคคี
เปิดใช้งาน
93
86020106
บ้านยางงาม
เปิดใช้งาน
94
86020107
วัดนาสัก
เปิดใช้งาน
95
86020108
บ้านแก่งกะทั่ง
ไม่เปิดใช้งาน
96
86020109
บ้านห้วยใหญ่
เปิดใช้งาน
97
86020110
วัดหนองบัว
เปิดใช้งาน
98
86020112
วัดเชิงคีรี
เปิดใช้งาน
99
86020114
บ้านทุ่งเขาสะบ้า
เปิดใช้งาน
100
86020115
ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
เปิดใช้งาน
101
86020117
บ้านแพรกแห้ง
เปิดใช้งาน
102
86020118
วัดแหลมปอ
เปิดใช้งาน
103
86020119
วัดพะงุ้น
เปิดใช้งาน
104
86020120
บ้านห้วยทับทอง
เปิดใช้งาน
105
86020121
บ้านวังปลา
เปิดใช้งาน
106
86020122
วัดผุสดีภูผาราม
เปิดใช้งาน
107
86020123
บ้านเขาวงกรด
เปิดใช้งาน
108
86020124
บ้านทับช้าง
เปิดใช้งาน
109
86020125
บ้านแหลมยางนา
เปิดใช้งาน
110
86020126
บ้านสามแยกจำปา
เปิดใช้งาน
111
86020127
วัดเทพนิมิตวนาราม
เปิดใช้งาน
112
86020128
ชุมชนวัดท่าสุธาราม
เปิดใช้งาน
113
86020129
วัดท่าทอง
เปิดใช้งาน
114
86020130
บ้านห้วยมุด
เปิดใช้งาน
115
86020131
ราชประชานุเคราะห์ ๓
เปิดใช้งาน
116
86020132
วัดมุจลินทาราม
เปิดใช้งาน
117
86020133
ชุมชนวัดธรรมถาวร
เปิดใช้งาน
118
86020134
บ้านอ่าวมะม่วง
เปิดใช้งาน
119
86020135
วัดชลธีพฤกษาราม
เปิดใช้งาน