ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1
ลำดับ
เว็บไซต์สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1093340031
93010002
340031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา
เมืองสวรรค์
2
1093340007
93010004
340007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ขวัญสกุล
เมืองเก่า
3
1093340008
93010005
340008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์
เมืองเก่าพัทลุง
4
1093340009
93010006
340009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนาน สังทอง
เมืองเก่าพัทลุง
5
1093340011
93010007
340011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองเก่าพัทลุง
6
1093340035
93010009
340035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี เอียดสกุล
เมืองสวรรค์
7
1093340042
93010012
340042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา หนูอินทร์
เมืองเก่าพัทลุง
8
1093340043
93010013
340043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภักดิ์สิทธิ์ ช่วยเนียม
เมืองเก่าพัทลุง
9
1093340044
93010014
340044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ นิ่มนวล
เมืองเก่าพัทลุง
10
1093340045
93010015
340045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโชติ วิเวกอรุณ
เมืองเก่าพัทลุง
11
1093340046
93010016
340046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมพิกา อักษรสว่าง
เมืองเก่าพัทลุง
12
1093340047
93010017
340047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญปลอบ พรหมสังคหะ
เมืองเก่าพัทลุง
13
1093340012
93010019
340012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ เกื้อมิตร
เมืองทักษิณ
14
1093340014
93010020
340014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองคุณ สังขมณีวงศ์
เมืองทักษิณ
15
1093340036
93010021
340036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต่อลาภ ชูสังข์เพชร
เมืองทักษิณ
16
1093340017
93010023
340017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สังเศษ
เมืองทักษิณ
17
1093340018
93010024
340018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมขวัญ ขุนวิเศษ
เมืองทักษิณ
18
1093340019
93010025
340019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ทวิสุวรรณ
เมืองทักษิณ
19
1093340028
93010026
340028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ทับชุม
เมืองสวรรค์
20
1093340027
93010027
340027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณี จันทร์เกื้อ
เมืองสวรรค์
21
1093340025
93010028
340025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตรลดา ทองคำ
เมืองทักษิณ
22
1093340032
93010029
340032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐากูร ทับทวี
เมืองทักษิณ
23
1093340024
93010030
340024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ชัย ชูดำ
เมืองทักษิณ
24
1093340020
93010031
340020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ แก้วทิพย์
เมืองทักษิณ
25
1093340021
93010032
340021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยสิริ หมวกสุข
เมืองทักษิณ
26
1093340022
93010033
340022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง
เมืองทักษิณ
27
1093340040
93010035
340040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนี พลเพชร
เมืองสวรรค์
28
1093340038
93010036
340038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิณห์ศักดิ์ สุวรรณมณี
เมืองสวรรค์
29
1093340048
93010037
340048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก อ่อนคง
เมืองสวรรค์
30
1093340005
93010038
340005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี นามวงษ์
เมืองสวรรค์
31
1093340006
93010039
340006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวัติ เกตุชู
เมืองสวรรค์
32
1093340041
93010040
340041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโศภิษฐ์ ณ พัทลุง
เมืองทักษิณ
33
1093340026
93010041
340026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา แสงขาว
เมืองทักษิณ
34
1093340003
93010043
340003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ขำร้าย
เมืองเก่า
35
1093340004
93010044
340004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี บุญปล้อง
เมืองเก่า
36
1093340001
93010045
340001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ รอดดำ
เมืองเก่าพัทลุง
37
1093340002
93010046
340002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูชัย เสริมแก้ว
เมืองเก่าพัทลุง
38
1093340119
93010106
340119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวภณ หนูเอียด
ควนขนุน
39
1093340120
93010107
340120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ เขมานุวงศ์
ควนขนุน
40
1093340121
93010108
340121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ชูพุทธ
ควนขนุน
41
1093340079
93010109
340079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา พรหมแก้ว
ควนขนุน
42
1093340080
93010110
340080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม
ควนขนุน
43
1093340081
93010111
340081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชะเวง ตั่งไล่
ควนขนุน
44
1093340082
93010112
340082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช ฤทธิ์คง
จตุรมิตร
45
1093340083
93010113
340083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์
จตุรมิตร
46
1093340084
93010114
340084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ อินทองแก้ว
จตุรมิตร
47
1093340122
93010115
340122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ โศภิษฐิกุล
ควนขนุน
48
1093340123
93010116
340123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ นวลแก้ว
ควนขนุน
49
1093340124
93010117
340124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิเพ็ญ บุญช่วย
ควนขนุน
50
1093340089
93010118
340089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เศรษฐพงค์
ไตรภาคี
51
1093340090
93010119
340090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ชูบัว
ไตรภาคี
52
1093340092
93010120
340092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำรุง ทองปัสโน
ไตรภาคี
53
1093340093
93010121
340093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรวย พงศ์ประยูร
ไตรภาคี
54
1093340117
93010122
340117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทรเดช
จตุรมิตร
55
1093340118
93010123
340118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร ทองจินดา
จตุรมิตร
56
1093340113
93010124
340113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรง ทองขุนดำ
จตุรมิตร
57
1093340114
93010125
340114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจารณ์ อนุมณี
จตุรมิตร
58
1093340115
93010126
340115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ บุญกลาง
จตุรมิตร
59
1093340116
93010127
340116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณยู สุคนธมัท
จตุรมิตร
60
1093340094
93010128
340094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดยิ่ง มากแก้ว
ควนขนุน
61
1093340095
93010129
340095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช รัตนพันธ์
ควนขนุน
62
1093340096
93010130
340096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ พงศาปาน
ควนขนุน
63
1093340097
93010131
340097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ถีระวงค์
ควนขนุน
64
1093340098
93010132
340098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ควนขนุน
65
1093340106
93010133
340106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิน ผอมนุ่ม
จตุรมิตร
66
1093340107
93010134
340107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัญช์วภพ ในเรือน
จตุรมิตร
67
1093340108
93010135
340108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร
จตุรมิตร
68
1093340109
93010136
340109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเขมอัตต์ ทองเพชร
จตุรมิตร
69
1093340112
93010137
340112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ไชยรุต
จตุรมิตร
70
1093340091
93010138
340091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัย ขุนณรงค์
ไตรภาคี
71
1093340085
93010139
340085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บัวศรีแก้ว
ไตรภาคี
72
1093340086
93010140
340086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์
ไตรภาคี
73
1093340087
93010141
340087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภิรัญญา อินถิติ
ไตรภาคี
74
1093340088
93010142
340088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรภาคี
75
1093340111
93010143
340111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญพิณ คงจันทร์
จตุรมิตร
76
1093340110
93010144
340110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เจริญพร
จตุรมิตร
77
1093340105
93010145
340105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาญ ชูเชิด
ไตรภาคี
78
1093340101
93010146
340101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนิตย์ ขุนจันทร์
ไตรภาคี
79
1093340102
93010147
340102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัณย์ บัวทองเรือง
ไตรภาคี
80
1093340103
93010148
340103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล หมื่นไวย์
ไตรภาคี
81
1093340104
93010149
340104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี พงศ์จันทร์เสถียร
ไตรภาคี
82
1093340099
93010150
340099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต เต็มนิล
ควนขนุน
83
1093340100
93010151
340100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิน ชูทอง
ควนขนุน
84
1093340191
93010185
340191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพาส นิ่มดำ
ศรีบรรพต
85
1093340192
93010186
340192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแนว ศิริมุสิกะ
ศรีบรรพต
86
1093340193
93010187
340193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบรรพต
87
1093340194
93010188
340194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี บุญทรงธรรม
ศรีบรรพต
88
1093340189
93010189
340189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ทองเอียด
ศรีบรรพต
89
1093340190
93010190
340190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ศรีชุมพวง
ศรีบรรพต
90
1093340187
93010191
340187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ หนูรุ่น
ศรีบรรพต
91
1093340188
93010192
340188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มณีรัตน์
ศรีบรรพต
92
1093340195
93010193
340195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเดช สุกหอม
ศรีบรรพต
93
1093340196
93010194
340196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ ทองสง
ศรีบรรพต
94
1093340198
93010196
340198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร หนูคง
ศรีบรรพต
95
1093340229
93010229
340229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ สงสุข
ป่าพะยอม
96
1093340224
93010230
340224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ชูเพชร
ป่าพะยอม
97
1093340225
93010231
340225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เนียมเกตุ
ป่าพะยอม
98
1093340226
93010232
340226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลาภ ไชยหล่อ
ป่าพะยอม
99
1093340227
93010233
340227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรีดา ไชยหล่อ
ป่าพะยอม
100
1093340228
93010234
340228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ฤทธิ์ช่วย
ป่าพะยอม
101
1093340223
93010235
340223
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าพะยอม
102
1093340221
93010236
340221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ เพชรวา
ป่าพะยอม
103
1093340219
93010237
340219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพ เพชรจันทร์
ป่าพะยอม
104
1093340220
93010238
340220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ ฤทธาภิรมย์
ป่าพะยอม
105
1093340218
93010239
340218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา แดงมา
ป่าพะยอม
106
1093340222
93010240
340222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ ชูดำ
ป่าพะยอม
107
1093340230
93010241
340230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีระวรรณ ทองปันแต
ป่าพะยอม
108
1093340231
93010242
340231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ขาวสง
ป่าพะยอม
109
1093340232
93010243
340232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ศรีรักษ์
ป่าพะยอม
110
1093340233
93010244
340233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ์
ป่าพะยอม
111
1093340234
93010245
340234
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าพะยอม
112
1093340251
93010246
340251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม หนูรัตน์
ศรีนครินทร์
113
1093340252
93010247
340252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง อนุศิริ
ศรีนครินทร์
114
1093340253
93010248
340253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราธิป สุวรรณพนัง
ศรีนครินทร์
115
1093340258
93010249
340258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
ศรีนครินทร์
116
1093340254
93010250
340254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพสอด พรหมเดช
ศรีนครินทร์
117
1093340255
93010251
340255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ดำชื่น
ศรีนครินทร์
118
1093340256
93010252
340256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกโรจน์ ถ้วนถวิล
ศรีนครินทร์
119
1093340257
93010253
340257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจิม อินนุรักษ์
เครือข่ายศรีนครินทร์
120
1093340259
93010254
340259
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์
ศรีนครินทร์
121
1093340249
93010255
340249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย หนูรัตน์
ศรีนครินทร์
122
1093340250
93010256
340250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิต ทองเกตุ
ศรีนครินทร์
123
1093340248
93010257
340248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เรืองทอง
ศรีนครินทร์