ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
94020001
เปิดใช้งาน
2
94020002
เปิดใช้งาน
3
94020003
เปิดใช้งาน
4
94020004
เปิดใช้งาน
5
94020005
เปิดใช้งาน
6
94020006
เปิดใช้งาน
7
94020007
เปิดใช้งาน
8
94020008
เปิดใช้งาน
9
94020009
เปิดใช้งาน
10
94020010
เปิดใช้งาน
11
94020011
เปิดใช้งาน
12
94020012
เปิดใช้งาน
13
94020013
เปิดใช้งาน
14
94020014
เปิดใช้งาน
15
94020015
เปิดใช้งาน
16
94020016
เปิดใช้งาน
17
94020017
เปิดใช้งาน
18
94020018
เปิดใช้งาน
19
94020019
เปิดใช้งาน
20
94020020
เปิดใช้งาน
21
94020021
เปิดใช้งาน
22
94020022
เปิดใช้งาน
23
94020023
เปิดใช้งาน
24
94020024
เปิดใช้งาน
25
94020025
เปิดใช้งาน
26
94020026
เปิดใช้งาน
27
94020027
เปิดใช้งาน
28
94020028
เปิดใช้งาน
29
94020029
เปิดใช้งาน
30
94020030
เปิดใช้งาน
31
94020031
เปิดใช้งาน
32
94020032
เปิดใช้งาน
33
94020033
เปิดใช้งาน
34
94020034
เปิดใช้งาน
35
94020035
เปิดใช้งาน
36
94020036
เปิดใช้งาน
37
94020037
เปิดใช้งาน
38
94020038
เปิดใช้งาน
39
94020039
เปิดใช้งาน
40
94020041
เปิดใช้งาน
41
94020085
เปิดใช้งาน
42
94020086
เปิดใช้งาน
43
94020087
เปิดใช้งาน
44
94020088
เปิดใช้งาน
45
94020089
เปิดใช้งาน
46
94020090
เปิดใช้งาน
47
94020091
เปิดใช้งาน
48
94020092
เปิดใช้งาน
49
94020093
เปิดใช้งาน
50
94020094
เปิดใช้งาน
51
94020095
เปิดใช้งาน
52
94020096
เปิดใช้งาน
53
94020097
เปิดใช้งาน
54
94020098
เปิดใช้งาน
55
94020099
เปิดใช้งาน
56
94020100
เปิดใช้งาน
57
94020101
เปิดใช้งาน
58
94020102
เปิดใช้งาน
59
94020103
เปิดใช้งาน
60
94020104
เปิดใช้งาน
61
94020105
เปิดใช้งาน
62
94020107
เปิดใช้งาน
63
94020108
เปิดใช้งาน
64
94020109
เปิดใช้งาน
65
94020110
เปิดใช้งาน
66
94020111
เปิดใช้งาน
67
94020112
เปิดใช้งาน
68
94020113
เปิดใช้งาน
69
94020114
เปิดใช้งาน
70
94020127
เปิดใช้งาน
71
94020128
เปิดใช้งาน
72
94020129
เปิดใช้งาน
73
94020130
เปิดใช้งาน
74
94020131
เปิดใช้งาน
75
94020132
เปิดใช้งาน
76
94020134
เปิดใช้งาน
77
94020135
เปิดใช้งาน
78
94020136
เปิดใช้งาน
79
94020137
เปิดใช้งาน
80
94020138
เปิดใช้งาน
81
94020139
เปิดใช้งาน
82
94020140
เปิดใช้งาน
83
94020141
เปิดใช้งาน
84
94020142
เปิดใช้งาน
85
94020143
เปิดใช้งาน
86
94020144
เปิดใช้งาน
87
94020145
เปิดใช้งาน
88
94020146
เปิดใช้งาน
89
94020147
เปิดใช้งาน
90
94020148
เปิดใช้งาน
91
94020149
เปิดใช้งาน
92
94020150
เปิดใช้งาน
93
94020151
เปิดใช้งาน
94
94020152
เปิดใช้งาน
95
94020153
เปิดใช้งาน
96
94020154
เปิดใช้งาน
97
94020155
เปิดใช้งาน
98
94020156
เปิดใช้งาน
99
94020157
เปิดใช้งาน
100
94020158
เปิดใช้งาน
101
94020159
เปิดใช้งาน
102
94020160
เปิดใช้งาน
103
94020161
เปิดใช้งาน
104
94020162
เปิดใช้งาน
105
94020163
เปิดใช้งาน
106
94020164
เปิดใช้งาน
107
94020165
เปิดใช้งาน
108
94020166
เปิดใช้งาน
109
94020167
เปิดใช้งาน
110
94020168
เปิดใช้งาน
111
94020169
เปิดใช้งาน
112
94020170
เปิดใช้งาน
113
94020171
เปิดใช้งาน
114
94020172
เปิดใช้งาน
115
94020173
เปิดใช้งาน