เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chrome


สถิติการเข้าเว็บไซต์

เริ่มนับ 05-10-2016
สถานที่แข่งขัน >>
รายชื่อคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ ครั้งที่ 66

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
1
นายภัญญู ภูริศรี
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2
2
นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 สพป.หนองคาย เขต 2
3
นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาล โรงเรียนบ้านนาตาล
4
นายวิโรจน์  ต่อติด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ สพป.หนองคาย เขต 2
5
นางรำเพย  ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2
6
นายวิทยา  ทวีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2
7
นางอรอุมา  บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2
8
นายจักรพัฒน์  สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2
9
นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2
10
นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
11
นายอภิศร ทิพเสนา ครู โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
12
นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านแบง
13
นายอัครพล    อ่อนสันสี ครู โรงเรียนบ้านนายาง
14
นายสุพรหม ทาเภา ครู โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร
15
นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาด ครู โรงเรียนบ้านหาดสั่ง
16
นายชยพล โฆษิต ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
17
นายประเทือง นางาม ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
18
จ่าเอกพชร รักษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2
19
นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.หนองคาย เขต 2
20
นายวัชรพงษ์  พิมพ์มา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2
21
นางสาวทวีพร  สกุลอำมาตย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2
22
นางสาวกิตติยา  ป้านภูมิ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2
23
นายตุลา  นามสีอุ่น ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาตาล

 
   

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน