ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650795
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032005
รหัส Obec 6 หลัก :
  650795
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งมนวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungmonwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโชคบรันพัฒนา
ตำบล :
  สมุด
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  044-558905
โทรสาร :
  044-558906
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ก.พ. 2535
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร


นายธานินท์ ชินวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน