ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530916
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  530916
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลมศักดิ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lomsakwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านจันลม
ตำบล :
  ลมศักดิ์
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-821102
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  info.lomsak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลมศักดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:10:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม


นางเนตรนภา สาระวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน