ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711161
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  711161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิรินธรวิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sirindhorn Wittayanusorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านเรียงแถวใต้
ตำบล :
  นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
อำเภอ :
  สิรินธร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34350
โทรศัพท์ :
  045-366053
โทรสาร :
  045366053
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/03/2527
อีเมล์ :
  sirinthorn053@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 19:39:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์


นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน