ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711167
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042003
รหัส Obec 6 หลัก :
  711167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สว่างวีระวงศ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sawangweerawong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน43
ตำบล :
  สว่าง
อำเภอ :
  สว่างวีระวงศ์
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-202240
โทรสาร :
  045-202318
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2540
อีเมล์ :
  sawangweerawong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:46:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์


นายสุรชัย โสภาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน