ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760335
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  760335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนเมืองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonmuangwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านภูศรีทอง
ตำบล :
  โนนเมือง
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  042-109998
โทรสาร :
  042-109998
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน พ.ศ. 2520
อีเมล์ :
  nonmuangwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  145 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:12:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร


นายอวยชัย ประกอบนัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน