ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050051
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  050051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoksikokpia School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกสี
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043452520
โทรสาร :
  043452520
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03 กันยายน 2491
อีเมล์ :
  koksikokpia@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2556 เวลา 11:47:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย