ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนงามศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540662
รหัส Smis 8 หลัก :
  47032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  540662
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนงามศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonngamsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านชุมชนพัฒนา
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042168095
โทรสาร :
  042168068
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2523
อีเมล์ :
  phonngamsuksaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจรักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:40:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพนงามศึกษา


นายจำรัส พิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน