ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350383
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  350383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังสำโรงวังหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangsamrong Wangwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังสำโรง-วังหว้า
ตำบล :
  วังสำโรง
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  0931357886
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  twowangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตะพานหิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  135 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:34:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า


นายเกษม ชื่นเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน