ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350388
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  350388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิบูลธรรมเวทวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phiboonthammavetwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางคลาน
ตำบล :
  บางคลาน
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-030387
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2518
อีเมล์ :
  PHI-BOON@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบางมูลนาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14:42:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา


นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน