ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380601
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  380601
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำร้อนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namronwittyakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกกรวด
ตำบล :
  น้ำร้อน
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-029408
โทรสาร :
  056-029408
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  namronwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม


นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน