ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380605
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  380605
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีเทพประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srithepprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านสามหลัง
ตำบล :
  สระกรวด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-799333
โทรสาร :
  056-799333
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/06/2516
อีเมล์ :
  prachasan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกรวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน